Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

W publikacji przedstawiono 340 wzorów pism z zakresu prawa podatkowego.

więcej

Autorzy: Andrzej Melezini (red. naukowy), Tomasz Nowak, Krzysztof Teszner, Dariusz Zalewski, Michał Ciecierski,
Seria:  Wzory pism
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  31 stycznia 2017 r.
z uwzględnieniem ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947), która wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Kod: KAM-2275;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 262,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 236,61 zł. ( Oszczędzasz: 26,29 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 21

Wprowadzenie | str. 25

I Interpretacje przepisów prawa podatkowego | str. 27
1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zaistniałym stanie faktycznym | str. 29
2. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przy zdarzeniu przyszłym | str. 44
3. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania | str. 55
4. Wezwanie do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej | str. 65
5. Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej | str. 70
6. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej | str. 81
7. Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej ORG-OG/A | str. 91
8. Postanowienie w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia | str. 94
9. Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia | str. 99
10. Postanowienie w sprawie uchylenia postanowienia w sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji bez rozpatrzenia | str. 103
11. Interpretacja indywidualna dyrektora izby skarbowej | str. 106
12. Interpretacja indywidualna prezydenta miasta | str. 119
13. Interpretacja indywidualna wójta | str. 127
14. Interpretacja ogólna | str. 131
15. Interpretacja zmieniająca indywidualną interpretację | str. 138
16. Zawiadomienie o zmianie wydanej interpretacji indywidualnej | str. 146
17. Zawiadomienie o zmianie wydanej interpretacji ogólnej | str. 152

II Porozumienia w s prawach ustalenia cen transakcyjnych | str. 157
18. Wniosek o uznanie porównywalności istotnych warunków ustalonych między podmiotami powiązanymi oraz potwierdzenie prawidłowości wyboru metody ustalenia ceny transakcyjnej | str. 159
19. Wniosek w sprawie wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących zawierania porozumienia w indywidualnej sprawie | str. 172
20. Wniosek podmiotu powiązanego w sprawie odnowienia decyzji w sprawie porozumienia na kolejne 5-letnie okresy | str. 175
21. Decyzja w sprawie porozumienia | str. 178
22. Zmiana decyzji w sprawie porozumienia | str. 186
23. Uchylenie decyzji w sprawie porozumienia | str. 191
24. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji w sprawie porozumienia | str. 194
25. Decyzja odnawiająca decyzję w sprawie porozumienia | str. 198
26. Postanowienie w sprawie opłaty uzupełniającej | str. 202

III Zobowiązania podatkowe | str. 205
27. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego | str. 207
28. Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego | str. 224
29. Decyzja w sprawie określenia wysokości straty podatkowej | str. 231
30. Wniosek o przeprowadzenie postępowania podatkowego w celu stwierdzenia braku zaległości podatkowej | str. 241
31. Decyzja w sprawie braku zaległości podatkowej | str. 245
32. Wniosek podatnika o zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku | str. 251
33. Decyzja w sprawie zwolnienia płatnika z obowiązku pobrania zaliczki | str. 254
34. Wniosek podatnika o ograniczenie poboru zaliczek | str. 260
35. Decyzja w sprawie ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy | str. 263
36. Wniosek podatnika o odstąpienie od oszacowania | str. 270
37. Wniosek podatnika o przyjęcie określonej metody oszacowania | str. 273
38. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego z szacowaniem podstawy opodatkowania | str. 276
39. Decyzja określająca wysokość odsetek od zaliczek w związku z oszacowaniem podstawy opodatkowania | str. 286

IV Odpowiedzialność podatnika, płatnika, inkasenta | str. 295
40. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie odpowiedzialności płatnika | str. 297
41. Pismo w sprawie naliczenia i potrącenia wynagrodzenia płatnika za wcześniejsze okresy rozliczeniowe | str. 300
42. Decyzja określająca wysokość zaległości podatkowej z tytułu nienależnie pobranego przez płatnika wynagrodzenia | str. 304
43. Decyzja w sprawie odpowiedzialności podatkowej płatnika | str. 311
44. Zgłoszenie osoby do reprezentowania płatnika | str. 320
45. Zawiadomienie o miejscu przechowywania dokumentów związanych z poborem lub inkasem podatków | str. 325

V Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych | str. 327
46. Decyzja o zabezpieczeniu na majątku podatnika (kontrolowanego) | str. 329
47. Wniosek o przyjęcie zabezpieczenia wykonania decyzji | str. 342
48. Postanowienie o przyjęciu zabezpieczenia wykonania decyzji | str. 344
49. Wniosek o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej | str. 347
50. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości | str. 354
51. Wezwanie do wyjawienia majątku | str. 359
52. Wniosek o wpis do rejestru zastawów skarbowych | str. 363
53. Zawiadomienie o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów skarbowych | str. 373
54. Wniosek o wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych | str. 377

VI Terminy płatności | str. 379
55. Wniosek o odroczenie terminu przewidzianego w przepisach prawa podatkowego | str. 381
56. Decyzja o odroczeniu terminu złożenia informacji o nabytej nieruchomości | str. 384

VII Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna | str. 387
57. Decyzja określająca wysokość odsetek za zwłokę od niezapłaconych zaliczek na podatek | str. 389
58. Wniosek o odstąpienie od ustalenia opłaty prolongacyjnej | str. 404
59. Decyzja o umorzeniu postępowania w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowej i odstąpieniu od ustalenia opłaty prolongacyjnej | str. 409

VIII Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych | str. 413
60. Wniosek o potrącenie wierzytelności wobec Skarbu Państwa | str. 415
61. Wniosek o zaliczenie wierzytelności na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych | str. 418
62. Decyzja o odmowie potrącenia wierzytelności | str. 421
63. Postanowienie o potrąceniu zobowiązania podatkowego (wierzytelności) | str. 424
64. Wniosek o przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych | str. 428
65. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie zobowiązania podatkowego | str. 431
66. Postanowienie o zaliczeniu wierzytelności na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych | str. 435
67. Postanowienie o wyrażeniu zgody na przeniesienie własności rzeczy | str. 438

IX Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych | str. 441
68. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku | str. 443
69. Decyzja o odroczeniu terminu płatności podatku | str. 445
70. Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku na raty | str. 450
71. Decyzja o rozłożeniu podatku na raty | str. 452
72. Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę | str. 457
73. Decyzja o odroczeniu zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami | str. 459
74. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę | str. 464
75. Decyzja o rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami | str. 466
76. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami | str. 473
77. Decyzja o umorzeniu w części zaległości podatkowej wraz z odsetkami 475
78. Wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (pomoc de minimis) | str. 479
79. Decyzja o udzieleniu ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (pomoc de minimis) | str. 482

X Nadpłata | str. 501
80. Wniosek o zwrot wysokości nadpłaty podatku | str. 503
81. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego oraz stwierdzająca wysokość nadpłaty podatku (tzw. decyzja cząstkowa) | str. 506
82. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku | str. 515
83. Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych | str. 519

XI Podpisywanie deklaracji | str. 525
84. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej udzielone przez osobę fizyczną (UPL-1P) | str. 527
85. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej udzielonego przez osobę fizyczną (OPL-1P) | str. 536
86. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej udzielonego przez osobę fizyczną (OPL-1P) | str. 540
87. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej udzielone przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej | str. 544
88. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej udzielonego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej | str. 549
89. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej udzielonego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej | str. 553
90. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielone przez osobę fizyczną (UPL-1) | str. 557
91. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielonego przez osobę fizyczną (OPL-1) | str. 561
92. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielonego przez osobę fizyczną | str. 564
93. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielone przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej | str. 567
94. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielonego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej | str. 570
95. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielonego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej | str. 573

XII Informacje podatkowe | str. 577
96. Wezwanie do udzielenia informacji podatkowej | str. 579
97. Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób | str. 585
98. Zawiadomienie o miejscu przechowywania ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z ich prowadzeniem | str. 588

XIII Prawa i obowiązki następców prawnych | str. 591
99. Decyzja w sprawie zakresu odpowiedzialności spadkobierców | str. 593
100. Zawiadomienie spadkobiercy o złożonym przez spadkodawcę odwołaniu od decyzji | str. 608
101. Zawiadomienie spadkobiercy o wszczęciu kontroli podatkowej | str. 612
102. Zawiadomienie spadkobiercy o postępowaniach wszczętych z urzędu wobec spadkodawcy | str. 615
103. Decyzja ustalająca spadkobiercom wysokość zobowiązania podatkowego | str. 618
104. Oświadczenie o dziale spadku wraz z umową o dziale spadku | str. 628

XIV Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich | str. 633
105. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 635
106. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej | str. 640
107. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości | str. 643
108. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej członka rodziny podatnika | str. 647
109. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej nabywcy przedsiębiorstwa | str. 657
110. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 669
111. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej firmującego za zaległości podatkowe firmanta | str. 685
112. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej wspólników spółki jawnej za zaległości podatkowe spółki | str. 697

XV Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego | str. 711
113. Wniosek o wyłączenie pracownika organu podatkowego | str. 713
114. Wniosek o wyłączenie funkcjonariusza służby celno-skarbowej (2) | str. 718
115. Wniosek funkcjonariusza służby celno-skarbowej o wyłączenie od udziału w postępowaniu | str. 720
116. Postanowienie o wyłączeniu pracownika organu podatkowego | str. 722
117. Postanowienie o wyznaczeniu innego organu podatkowego | str. 724
118. Postanowienie o wyznaczeniu przez samorządowe kolegium odwoławcze organu właściwego do załatwienia sprawy | str. 730

XVI Strona | str. 733
119. Żądanie organizacji społecznej wszczęcia postępowania | str. 735
120. Żądanie organizacji społecznej dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu | str. 739
121. Postanowienie o wszczęciu postępowania na żądanie organizacji społecznej | str. 741
122. Postanowienie o dopuszczeniu udziału organizacji społecznej w postępowaniu | str. 745
123. Postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania na żądanie organizacji społecznej | str. 749
124. Postanowienie w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału organizacji społecznej w postępowaniu | str. 752
125. Wniosek o wyznaczenie kuratora dla osoby niezdolnej do czynności prawnej | str. 755
126. Wniosek o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej | str. 758
127. Wniosek o wyznaczenie kuratora dla osoby prawnej, która nie może prowadzić swoich spraw wskutek braku powołanych do tego organów | str. 760

XVII Pełnomocnictwa | str. 763
128. Pełnomocnictwo ogólne | str. 765
129. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa ogólnego | str. 776
130. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa ogólnego | str. 781
131. Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego | str. 786
132. Pełnomocnictwo szczególne | str. 791
133. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa szczególnego | str. 796
134. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa szczególnego | str. 799
135. Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego | str. 802
136. Pełnomocnictwo do doręczeń | str. 805
137. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa do doręczeń | str. 808
138. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do doręczeń | str. 811
139. Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń | str. 814
140. Pełnomocnictwo ogólne w formie dokumentu elektronicznego | str. 817
141. Pełnomocnictwo w kontroli podatkowej | str. 822
142. Pełnomocnictwo do określonej czynności w postępowaniu | str. 825
143. Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami celnoskarbowymi | str. 828
144. Pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika czasowo | str. 831
145. Informacja do szefa krajowej administracji skarbowej o treści postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora | str. 836
146. Uwierzytelnienie odpisu udzielonego pełnomocnictwa adwokatowi, radcy prawnemu i doradcy podatkowemu | str. 838
147. Postanowienie w sprawie wyznaczenia tymczasowego pełnomocnika szczególnego dla osoby fizycznej | str. 841
148. Wniosek w sprawie wyznaczenia tymczasowego pełnomocnika szczególnego dla osoby fizycznej | str. 845
149. Wniosek w sprawie wyznaczenia tymczasowego pełnomocnika szczególnego dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej | str. 847

XVIII Załatwianie spraw | str. 849
150. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania podatkowego | str. 851
151. Ponaglenie w związku z niezałatwieniem sprawy we właściwym terminie | str. 856
152. Ponaglenie w związku z niezakończeniem postępowania podatkowego we właściwym terminie | str. 860
153. Postanowienie o uznaniu ponaglenia za uzasadnione | str. 863
154. Skarga na bezczynność organu podatkowego | str. 865
155. Upoważnienie funkcjonariusza celno-skarbowego do załatwienia sprawy w imieniu organu podatkowego | str. 870
156. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności w toku postępowania podatkowego | str. 872
157. Upoważnienie do wydawania zaświadczeń | str. 873

XIX Doręczenia | str. 875
158. Wniosek o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej | str. 877
159. Zawiadomienie o zmianie adresu | str. 879
160. Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu | str. 882
161. Adnotacja o pozostawieniu pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia | str. 885
162. Wniosek o doręczanie pism na adres skrytki pocztowej | str. 887

XX Wezwania | str. 889
163. Wezwanie osoby fizycznej do złożenia wyjaśnień | str. 891
164. Wezwanie prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do złożenia zeznań | str. 896
165. Wezwanie osoby fizycznej do przedłożenia dowodów w sprawie | str. 899
166. Wezwanie osoby prawnej do udzielenia wyjaśnień w sprawie korekty deklaracji | str. 901
167. Wniosek o pomoc prawną | str. 903

XXI Przywrócenie terminu | str. 905
168. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zastrzeżeń do protokołu badania ksiąg podatkowych w postępowaniu podatkowym | str. 907
169. Wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania | str. 912
170. Postanowienie o przywróceniu terminu | str. 915
171. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu na wniesienie sprzeciwu | str. 917
172. Zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu na wniesienie sprzeciwu | str. 921
173. Postanowienie o pozostawieniu podania o przywrócenie terminu bez rozpatrzenia | str. 924

XXII Wszczęcie postępowania | str. 927
174. Postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego | str. 929
175. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego | str. 932
176. Postanowienie w sprawie połączenia postępowań | str. 935
177. Zażalenie na postanowienie o połączeniu postępowań | str. 938
178. Wezwanie do usunięcia braków formalnych podania | str. 940
179. Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia | str. 942
180. Postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia | str. 945

XXIII Metryka, protokoły i adnotacja | str. 947
181. Metryka sprawy | str. 949
182. Protokół przesłuchania świadka | str. 951
183. Protokół przesłuchania strony | str. 956
184. Protokół przyjęcia podania wniesionego ustnie | str. 959
185. Protokół oględzin | str. 962
186. Protokół zabezpieczenia zebranych dowodów | str. 964
187. Protokół wydania dokumentów | str. 966
188. Adnotacja | str. 968

XXIV Udostępnianie akt | str. 969
189. Żądanie wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów | str. 971
190. Postanowienie o odmowie wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów | str. 974
191. Postanowienie o odmowie umożliwienia stronie zapoznania się z dokumentami z akt sprawy | str. 976
192. Zażalenie na postanowienie o odmowie umożliwienia sporządzenia kopii akt postępowania podatkowego | str. 978

XXV Dowody | str. 981
193. Wniosek o dopuszczenie dowodu | str. 983
194. Wniosek o przeprowadzenie dowodu | str. 987
195. Postanowienie o odmowie przeprowadzenia dowodu | str. 989
196. Postanowienie o wyznaczeniu terminu do przedstawienia dowodu | str. 992
197. Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków w toku kontroli podatkowej | str. 995
198. Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków w toku postępowania podatkowego | str. 998
199. Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania biegłego | str. 1000
200. Wniosek o zmianę terminu przeprowadzenia dowodu | str. 1001
201. Wniosek w sprawie udzielenia asysty | str. 1002
202. Wezwanie do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym | str. 1005
203. Protokół badania ksiąg | str. 1007
204. Zastrzeżenia do protokołu badania ksiąg | str. 1015
205. Postanowienie o powołaniu biegłego | str. 1017
206. Pozew o ustalenie stosunku prawnego | str. 1020
207. Zawiadomienie o wyznaczeniu stronie 7-dniowego terminu wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego | str. 1026

XXVI Rozprawa | str. 1029
208. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy | str. 1031
209. Postanowienie o odmowie przeprowadzenia rozprawy | str. 1037
210. Postanowienie o powołaniu na świadka w toku rozprawy | str. 1040
211. Protokół rozprawy | str. 1043

XXVII Zawieszenie postępowania | str. 1047
212. Postanowienie o zawieszeniu postępowania podatkowego | str. 1049
213. Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania podatkowego | str. 1052
214. Wniosek o zawieszenie postępowania podatkowego | str. 1055
215. Postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania podatkowego | str. 1058
216. Postanowienie o wezwaniu strony do wystąpienia o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego | str. 1060
217. Postanowienie o zawieszeniu postępowania podatkowego prowadzonego przez urząd celny | str. 1062
218. Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania | str. 1065
219. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania podatkowego | str. 1067
220. Postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania podatkowego | str. 1070
221. Wniosek do sądu o wyznaczenie kuratora spadku | str. 1072

XXVIII Decyzje | str. 1075
222. Wniosek o umorzenie postępowania | str. 1077
223. Decyzja o umorzeniu postępowania | str. 1080
224. Postanowienie o zajęciu stanowiska przez inny organ | str. 1088
225. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego | str. 1096
226. Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego | str. 1101
227. Wniosek o uzupełnienie decyzji | str. 1108
228. Wniosek o sprostowanie decyzji | str. 1111
229. Decyzja o uzupełnieniu decyzji | str. 1113
230. Decyzja o sprostowaniu decyzji | str. 1117
231. Postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji | str. 1120
232. Postanowienie o odmowie sprostowania decyzji | str. 1123
233. Zażalenie na postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji | str. 1126
234. Zażalenie na postanowienie o odmowie sprostowania decyzji | str. 1129
235. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu rachunkowego | str. 1132
236. Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki | str. 1134
237. Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji | str. 1139
238. Postanowienie o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji | str. 1141

XXIX Postanowienia | str. 1145
239. Postanowienie o włączeniu dokumentów do akt sprawy | str. 1147
240. Postanowienie o wyłączeniu dokumentów z akt sprawy | str. 1150

XXX Odwołania | str. 1155
241. Odwołanie od decyzji organu podatkowego | str. 1157
242. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych odwołania | str. 1171
243. Wniosek o przywrócenie terminu wniesienia odwołania | str. 1174
244. Decyzja uwzględniająca odwołanie (samokontrolna) | str. 1177
245. Stanowisko do odwołania | str. 1181
246. Postanowienie o niedopuszczalności odwołania | str. 1185
247. Postanowienie o uchybieniu terminowi do wniesienia odwołania | str. 1191
248. Postanowienie o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia | str. 1196
249. Postanowienie o zleceniu przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego | str. 1200
250. Wniosek - cofnięcie odwołania | str. 1204
251. Postanowienie o odmowie uwzględnienia cofnięcia odwołania | str. 1206
252. Decyzja utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji | str. 1210
253. Decyzja w całości uchylająca decyzję organu pierwszej instancji i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia | str. 1216
254. Decyzja w części uchylająca decyzję organu pierwszej instancji | str. 1223
255. Decyzja umarzająca postępowanie odwoławcze | str. 1233

XXXI Skarga i skarga kasacyjna do sądu administracyjnego | str. 1239
256. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję podatkową | str. 1241
257. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku | str. 1255
258. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję podatkową | str. 1257
259. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez organ podatkowy | str. 1270
260. Skarga na indywidualną interpretację prawa podatkowego | str. 1274
261. Skarga kasacyjna od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego | str. 1279

XXXII Wykonanie decyzji | str. 1287
262. Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej | str. 1289
263. Zażalenie na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej | str. 1293
264. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji | str. 1295
265. Postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji | str. 1298
266. Zażalenie na postanowienie w sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji | str. 1300

XXXIII Wznowienie postępowania | str. 1303
267. Żądanie wznowienia postępowania podatkowego | str. 1305
268. Postanowienie o wznowieniu postępowania podatkowego | str. 1309
269. Decyzja o odmowie wznowienia postępowania podatkowego | str. 1310
270. Decyzja uchylająca w całości decyzję dotychczasową | str. 1313
271. Decyzja odmawiająca uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części | str. 1316

XXXIV Stwierdzenie nieważności decyzji | str. 1319
272. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji | str. 1321
273. Decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji | str. 1326
274. Decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej | str. 1328
275. Decyzja stwierdzająca nieważność decyzji | str. 1330

XXXV Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej | str. 1333
276. Wniosek o uchylenie decyzji ostatecznej, na mocy której strona nie nabyła praw | str. 1335
277. Wniosek o zmianę decyzji ostatecznej, na mocy której strona nie nabyła praw | str. 1340
278. Decyzja uchylająca decyzję ostateczną, na mocy której strona nie nabyła praw | str. 1342
279. Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną, na mocy której strona nie nabyła praw | str. 1345
280. Decyzja zmieniająca wymiarową decyzję ostateczną | str. 1348
281. Decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w zakresie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej | str. 1352

XXXVI Wygaśnięcie decyzji | str. 1355
282. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji | str. 1357

XXXVII Odpowiedzialność odszkodowawcza | str. 1363
283. Wniosek o wypłatę odszkodowania z powodu stwierdzenia nieważności decyzji | str. 1365
284. Powództwo do sądu powszechnego o odszkodowanie | str. 1368

XXXVIII Kary porządkowe | str. 1379
285. Postanowienie o nałożeniu kary porządkowej | str. 1381
286. Zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary porządkowej | str. 1389
287. Wniosek o uchylenie postanowienia o nałożeniu kary porządkowej | str. 1393
288. Postanowienie o uchyleniu postanowienia o nałożeniu kary porządkowej | str. 1395
289. Postanowienie o odmowie uchylenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej | str. 1398
290. Zażalenie na postanowienie o odmowie uchylenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej | str. 1401

XXXIX Koszty postępowania | str. 1405
291. Żądanie zwrotu kosztów postępowania | str. 1407
292. Żądanie zwrotu poniesionych kosztów podróży | str. 1412
293. Postanowienie o zwrocie kosztów postępowania | str. 1415
294. Postanowienie o zwrocie kosztów podróży | str. 1417
295. Postanowienie o odmowie zwrotu kosztów postępowania | str. 1420
296. Postanowienie o odmowie zwrotu kosztów podróży | str. 1423
297. Zażalenie na postanowienie o odmowie zwrotu kosztów postępowania | str. 1425
298. Zażalenie na postanowienie o odmowie zwrotu kosztów podróży | str. 1427
299. Postanowienie o obciążeniu dodatkowymi kosztami | str. 1429
300. Zażalenie na postanowienie o obciążeniu dodatkowymi kosztami | str. 1433
301. Postanowienie o ustaleniu wysokości kosztów postępowania oraz terminu i sposobu ich uiszczenia | str. 1436
302. Wniosek o umorzenie kosztów postępowania | str. 1441
303. Wniosek o rozłożenie kosztów postępowania na raty v1445
304. Postanowienie o umorzeniu kosztów postępowania | str. 1447
305. Postanowienie o rozłożeniu kosztów postępowania na raty | str. 1450
306. Postanowienie o odmowie umorzenia kosztów postępowania | str. 1453
307. Postanowienie o odmowie rozłożenia kosztów postępowania na raty | str. 1456
308. Zażalenie na postanowienie o odmowie umorzenia kosztów postępowania | str. 1459
309. Zażalenie na postanowienie o odmowie rozłożenia kosztów postępowania na raty | str. 1463

XL Czynności sprawdzające | str. 1467
310. Wezwanie do złożenia korekty deklaracji | str. 1469
311. Informacja o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku, lub wysokości straty bądź informacja o braku takich zmian | str. 1476
312. Sprzeciw na korektę deklaracji | str. 1481
313. Żądanie złożenia wyjaśnień | str. 1483
314. Żądanie złożenia deklaracji | str. 1486
315. Wezwanie do udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji | str. 1489
316. Postanowienie o przedłużeniu terminu przeprowadzenia czynności sprawdzających | str. 1493
317. Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu terminu przeprowadzenia czynności sprawdzających | str. 1497
318. Żądanie przedstawienia dokumentów od kontrahenta podatnika | str. 1500
319. Zlecenie przedstawienia dokumentów od kontrahenta podatnika przez organ właściwy miejscowo v1505
320. Protokół z czynności sprawdzających | str. 1508
321. Protokół oględzin lokalu mieszkalnego podatnika | str. 1510
322. Wezwanie do udzielenia wyjaśnień odnośnie do złożonej deklaracji | str. 1513

XLI Kontrola podatkowa | str. 1515
323. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej | str. 1517
324. Zawiadomienie o przyczynach odstąpienia od uprzedzenia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej wobec przedsiębiorcy | str. 1519
325. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej formularz KON -W | str. 1521
326. Zawiadomienie o przedłużeniu czasu trwania kontroli podatkowej | str. 1526
327. Postanowienie w zakresie rozszerzenia zakresu przedmiotowego kontroli podatkowej | str. 1529
328. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestnictwa w czynnościach kontrolnych | str. 1531
329. Wniosek o udzielenie asysty przez funkcjonariuszy Policji | str. 1533
330. Postanowienie o zatwierdzeniu przez prokuratora czynności przeszukania i zatrzymania | str. 1536
331. Wezwanie do udostępnienia nieruchomości w celu przeprowadzenia oględzin | str. 1538
332. Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków | str. 1541
333. Protokół kontroli | str. 1544
334. Zastrzeżenia do protokołu kontroli | str. 1554

XLII Tajemnica skarbowa | str. 1559
335. Postanowienie o odmowie udostępnienia akt sprawy z uwagi na tajemnicę skarbową | str. 1561

, XLIII Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami | str. 1567
336. Wniosek do obcej władzy o udzielenie informacji | str. 1569
337. Odmowa udzielenia informacji | str. 1575
338. Udzielenie informacji obcym władzom | str. 1580

XLIV Zaświadczenia | str. 1585
339. Wniosek o wydanie zaświadczenia | str. 1587
340. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia | str. 1592

Bibliografia | str. 1597

Autorzy | str. 1605

Ukryj

Opis:

„W recenzowanej pracy przedstawiono 340 wzorów pism z zakresu prawa podatkowego. Są one zaprezentowane w układzie odpowiadającym przepisom ordynacji podatkowej, co na pewno ułatwia dotarcie do właściwego wzoru. Warto podkreślić, że zaprezentowano pisma dotyczące wszystkich istotnych spraw uregulowanych w ordynacji. (...)

Autorzy przyzwyczajają czytelnika do pewnego wzorca, który ułatwia zapoznanie się ze wszystkimi istotnymi elementami pisma i uniemożliwia ich pominięcie, nawet w pismach przygotowywanych samodzielnie przez pracownika organu podatkowego czy też podatnika. Jest to bardzo dobry sposób nauczenia wszystkich zainteresowanych właściwego projektowania pism podatkowych. (...)

W analizowanej książce jest zawarty autentyczny komentarz do problemów interpretacyjnych związanych ze sprawą, której pismo dotyczy. W istocie rzeczy recenzowana publikacja to komentarz do ordynacji podatkowej ze wzorami pism. W każdym przypadku komentarz jest obszernym i kompleksowym wyjaśnieniem wszystkich występujących w doktrynie i orzecznictwie problemów dotyczących stosowania przepisów ordynacji, na podstawie których przygotowywane jest pismo podatkowe. (...)

W związku z tym warto zauważyć, że wzory pism podatkowych są przydatne nie tylko organom podatkowym, ale także podatnikom i innym osobom, których dotyczą przepisy prawa podatkowego. Ich stosowanie na pewno usprawnia prowadzenie postępowań podatkowych, a może także spowodować, że nie będą one wszczynane. (...)

Upowszechnienie tej publikacji – jestem o tym głęboko przekonany – przyczyni się do tego, że łatwiej, przyjemniej i szybciej będzie się załatwiało sprawy podatkowe”.
Prof. dr hab. Leonard Etel

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-887-9 , Oprawa: twarda , 1608
Rodzaj: wzory pism , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Postępowanie podatkowe
Kod: KAM-2275;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów