Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Cezary Banasiński,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2583:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Od Autora | str. 11

ROZDZIAŁ I. Konstytucyjna problematyka konkurencji i jej ochrony | str. 15


1. Wprowadzenie | str. 15

2. Ochrona konkurencji w świetle art. 76 Konstytucji RP? | str. 17

3. Konstytucyjny model społecznej gospodarki rynkowej jako źródło konkurencji i zarazem jej ochrony? | str. 24

4. Konkurencja i jej ochrona w świetle wolności gospodarczej i majątkowej oraz zasady równości | str. 34

4.1. Wprowadzenie | str. 34

4.2. Wolność gospodarcza i majątkowa | str. 36

4.3. Równość konkurowania | str. 61

5. Konkurencja jako konstytucyjna zasada ustroju gospodarczego i zarazem publiczne prawo podmiotowe? | str. 76

6. Dyskrecjonalność w prawie | str. 98

6.1. Wprowadzenie | str. 98

6.2. Dyskrecjonalność w prawie w świetle orzecznictwa konstytucyjnego | str. 99

6.3. Uznanie administracyjne i inne przejawy dyskrecjonalności administracji w świetle nauki prawa | str. 106

7. Podsumowanie | str. 118

ROZDZIAŁ II. Konkretyzujące kompetencje organu antymonopolowego metaklauzule generalne z art. 1 u.o.k.k | str. 120

1. Wprowadzenie | str. 120

2. Klauzula interesu publicznego jako przesłanka działania organu antymonopolowego | str. 123

3. Konkurencja - metakryterium aksjologii otwartej w stosowaniu ustawy antymonopolowej | str. 143

4. Eksterytorialny skutek antykonkurencyjnych zachowań przedsiębiorców jako przesłanka kształtująca dyskrecjonalność organu antymonopolowego | str. 170

5. Podsumowanie | str. 182

ROZDZIAŁ III. Normatywne definicje otwarte - rynek właściwy i pozycja dominująca | str. 186

1. Wprowadzenie | str. 186

2. Rynek właściwy | str. 187

2.1. Uwagi ogólne | str. 187

2.2. Aspekt produktowy rynku właściwego | str. 193

2.2.1. Kryterium przeznaczenia towaru | str. 193

2.2.2. Kryterium ceny towaru | str. 201

2.2.3. Kryterium właściwości towaru | str. 208

2.3. Aspekt geograficzny rynku właściwego | str. 213

2.3.1. Kryterium rodzaju i właściwości towaru | str. 213

2.3.2. Kryterium barier dostępu do rynku | str. 215

2.3.3. Kryterium preferencji konsumentów | str. 224

2.3.4. Kryterium znaczących różnic cen | str. 229

2.3.5. Kryterium kosztów transportu | str. 230

3. Pozycja dominująca przedsiębiorcy na rynku właściwym | str. 233

4. Podsumowanie | str. 251

ROZDZIAŁ IV. Dyskrecjonalność w orzekaniu w sprawach praktyk ograniczających konkurencję | str. 258

1. Otwartość zakazów praktyk ograniczających konkurencję - wprowadzenie | str. 258

1.1. Nadużycie pozycji dominującej - problem jednoznacznego zdefiniowania | str. 259

1.2. Nieuczciwe ceny - kategoria intuicyjna czy w pełni mierzalna | str. 263

1.3. Praktyki kontyngentowe - w poszukiwaniu skutecznych kryteriów oceny antykonkurencyjnych zachowań przedsiębiorców | str. 285

1.4. Pojęcie uciążliwych warunków umów - problem typowych relacji rynkowych | str. 295

1.5. Zakaz dyskryminacji i obniżony standard jego dowodzenia | str. 300

1.6. Uzależnianie zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia innego świadczenia - kwestia rzeczowego i zwyczajowego związku z przedmiotem umowy | str. 303

1.7. Ocena klauzuli wyłączności w porozumieniach ograniczających dostęp do rynku innym przedsiębiorcom | str. 307

1.8. Przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji - konkretyzacja klauzuli generalnej poprzez klauzulę generalną? | str. 313

2. Racjonalizacja i relatywizacja zakazu stosowania praktyk ograniczających konkurencję | str. 316

2.1. Podejście ekonomiczne do zakazu nadużywania pozycji dominującej | str. 317

2.2. Relatywizacja zakazu porozumień ograniczających konkurencję | str. 322

3. Zakres luzu decyzyjnego organu antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję | str. 338

4. Podsumowanie | str. 361

ROZDZIAŁ V. Zakres swobody decyzyjnej organu antymonopolowego w wykonywaniu nadzoru nad koncentracjami przedsiębiorców | str. 365

1. Wprowadzenie | str. 365

2. Luz interpretacyjny organu antymonopolowego w odniesieniu do przesłanek uzasadniających obowiązki notyfikacyjne | str. 368

3. Ocenność wyłączeń spod obowiązku notyfikacji | str. 375

4. Dyskrecjonalność w orzekaniu w sprawach nadzoru nad koncentracjami przedsiębiorców | str. 380

5. Specyfika luzów decyzyjnych w odniesieniu do możliwości przedłużenia terminu na przeprowadzenie koncentracji | str. 416

6. Podsumowanie | str. 419

ROZDZIAŁ VI. Luzy normatywne w stosowaniu kar w administracyjnym procesie antymonopolowym | str. 422

1. Wprowadzenie | str. 422

2. Wykorzystanie dyskrecjonalnych uprawnień w praktyce orzeczniczej organu antymonopolowego w zakresie nakładania kar | str. 426

3. Elementy dyskrecjonalności w programie łagodzenia kar (Leniency) | str. 440

4. Dyskrecjonalne stosowanie art. 81 u.o.k.k. (zaskarżenie decyzji) | str. 457

5. Podsumowanie | str. 464

ROZDZIAŁ VII. Specyfika dyskrecjonalności w prawie antymonopolowym; możliwe kierunki jej związania i skutki | str. 466

1. Wprowadzenie | str. 466

2. Istota dyskrecjonalności w prawie antymonopolowym | str. 468

3. Dyskrecjonalność prawa antymonopolowego a jego skuteczność, jakość i określoność | str. 478

3.1. Wprowadzenie | str. 478

3.2. Ewolucja ustawodawstwa antymonopolowego | str. 482

3.3. Skuteczność prawa antymonopolowego i jego jakość | str. 491

3.4. Kwestia dostatecznej określoności prawa antymonopolowego | str. 513

4. Prawne i ekonomiczne środki kontroli władzy dyskrecjonalnej organu antymonopolowego | str. 523

4.1. Proporcjonalność jako kryterium oceny legalności władzy dyskrecjonalnej organu antymonopolowego | str. 523

4.2. Ekonomiczna analiza prawa antymonopolowego | str. 535

5. Dyskrecjonalność działania organu antymonopolowego przesłanką specyfiki wykonywania przez ten organ nadzoru nad rynkiem | str. 555

Bibliografia | str. 567

Ukryj

Opis:

W prezentowanej publikacji dokonano analizy regulacji antymonopolowych pod kątem występujących w nich luzów normatywnych kształtujących dyskrecjonalność orzekania Prezesa UOKiK. Znajdujący się u podstaw konstrukcji ustawy antymonopolowej luz normatywny ma w założeniu umożliwiać skuteczną realizację funkcji ochronnej norm tego prawa. Racjonalność takiego rozwiązania wpisuje się w ogólną tendencję upoważnienia administracji do wyznaczonych ustawą działań dyskrecjonalnych wszędzie tam, gdzie normowana materia uzasadnia i zarazem nakazuje określone typy dyskrecjonalności. Na tym tle Autor stawia pytania o specyfikę dyskrecjonalności w prawie antymonopolowym, a także jej funkcje z punktu widzenia skuteczności i jakości norm tego prawa. Odnosi się przy tym do wymogu jego niezbędnej określoności, tkwiącej w założeniach państwa prawnego. Autor prezentuje nowatorskie podejście do prawa konkurencji, ujmuje je kompleksowo i osadza w polskim systemie prawa, sytuując w kontekście wartości nadrzędnych wyrażonych w Konstytucji RP. Publikacja ta stanowi istotny przyczynek do dyskusji o prawie konkurencji na nowej - dotąd jedynie incydentalnie analizowanej - płaszczyźnie.

Adresaci:
Monografia ma istotną wartość merytoryczną zarówno dla praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, jak i teoretyków zajmujących się prawem konkurencji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8044-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 600
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Ochrona konkurencji i konsumentów
Kod: KAM-2583:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów