Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Vademecum Głównego Księgowego (Redakcja),
Seria:  Biblioteka Rachunkowości Budżetowej, Podatków i Finansów Publicznych
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2015 r.
Kod: KAM-2617:W01P01  Ilość w paczce: 100
Planowana data wydania: 2015-10-23

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

CZĘŚĆ I
KONIEC ROKU I ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH


Rozdział 1
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach budżetowych krok po kroku | str. 17

1. Zasady ogólne zamykania ksiąg rachunkowych | str. 17
1.1. Kiedy zamykamy księgi? | str. 17
1.2. Terminy zamknięcia ksiąg - zasady ogólne | str. 18
1.3. Terminy zamknięcia ksiąg dla jednostek sektora finansów publicznych | str. 19
2. Etapy zamykania ksiąg rachunkowych | str. 19
2.1. Informacje ogólne | str. 19
2.2. Warunek prawidłowego sporządzenia sprawozdania - stosowanie właściwych przepisów prawa | str. 20
3. Specyficzne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych | str. 21
3.1. Zasady ogólne | str. 22
3.2. Zasady szczególne | str. 22
4. Inwentaryzacja | str. 23
4.1. Cel inwentaryzacji | str. 23
4.2. Co składa się na inwentaryzację? | str. 23
4.3. Rozliczenie inwentaryzacji | str. 24
5. Sprawdzenie poprawności i kompletności księgowań | str. 24
5.1. Rodzaje dowodów księgowych podlegających sprawdzeniu | str. 25
5.2. Sprawdzenie spełnienia wymogów księgowych w zakresie ujęcia skutków finansowych zdarzeń gospodarczych w momencie ich wystąpienia | str. 26
5.3. Dokonanie weryfikacji oraz aktualizacji wyceny aktywów i pasywów | str. 26
5.4. Uzgodnienie obrotów dziennika z obrotami kont księgi głównej oraz obrotów i sald księgi głównej z zestawieniem obrotów i sald | str. 27
6. Zamknięcie ksiąg rachunkowych | str. 28
6.1. Zamknięcie ksiąg prowadzonych w formie elektronicznej | str. 29
6.2. Zamknięcie wstępne i zamknięcie ostateczne | str. 29
6.3. Na czym polega zamknięcie ksiąg rachunkowych? | str. 30
6.4. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej | str. 30
6.5. Szczególna regulacja dotycząca sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych | str. 31
7. Składniki sprawozdania finansowego w przypadku jednostek sektora finansów publicznych | str. 31
7.1. Bilans | str. 32
7.2. Rachunek zysków i strat | str. 33
7.3. Zestawienie zmian w funduszu | str. 33
7.4. Bilans z wykonania budżetu JST | str. 34
7.5. Zasada dotycząca państwowego funduszu celowego | str. 34
7.6. Ewidencja księgowa i konta bilansowe | str. 34
7.7. Konta bilansowe | str. 34
7.8. Konta pozabilansowe | str. 37
8. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a sprawozdanie finansowe | str. 37
9. Łączne sprawozdania finansowe | str. 38
9.1. Części składowe sprawozdania finansowego | str. 38
9.2. Informacja uzupełniająca | str. 39
9.3. Skonsolidowany bilans JST | str. 39
10. Zakończenie | str. 42
11. Wzory dokumentów związane z zamknięciem roku | str. 43
Wzór 1. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | str. 43
Wzór 2. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego | str. 47
Wzór 3. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) | str. 49
Wzór 4. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego | str. 51
Wzór 5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki | str. 54

Rozdział 2
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | str. 56


Rozdział 3
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego | str. 69

1. Wstęp | str. 69
2. Aktywa | str. 72
3. Pasywa | str. 77
4. Powiązania kont z pozycjami bilansu | str. 79

Rozdział 4
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego | str. 85

1. Zasady sporządzania skonsolidowanego bilansu | str. 85
2. Sprawowanie kontroli lub współkontroli nad inną jednostką | str. 87
3. Metody konsolidacji | str. 90
3.1. Metoda konsolidacji pełnej | str. 90
3.2. Metoda konsolidacji proporcjonalnej | str. 94
3.3. Metoda praw własności | str. 95
3.4. Wybór metody konsolidacji | str. 98
4. Sporządzanie skonsolidowanego bilansu | str. 98
5. Dokumentacja konsolidacyjna | str. 100
6. Wyłączenia z konsolidacji | str. 101
7. Powiązania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego z bilansami podlegającymi konsolidacji | str. 101

Rozdział 5
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | str. 108

1. Zagadnienia ogólne | str. 108
2. Układ rodzajowy kosztów - wersja porównawcza rachunku zysków i strat | str. 111

Rozdział 6
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | str. 129


Rozdział 7
Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sfery finansów publicznych | str. 142


Rozdział 8
Badanie sprawozdań finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego | str. 147

1. Podmiot upoważniony do badania | str. 147
2. Przedmiot badania | str. 150
3. Rezultat badania | str. 151

Rozdział 9
Wymogi formalne sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego | str. 153

1. Sprawozdanie roczne - odpowiedzialność i warunki sporządzania | str. 153
2. Pochodzenie danych zawartych w sprawozdaniu rocznym | str. 155
3. Adresaci sprawozdania rocznego | str. 157
4. Bilans skonsolidowany | str. 158
5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 158
6. Dane zawarte w sprawozdaniu rocznym | str. 159
7. Uchwała budżetowa | str. 161
8. Dodatkowe wskazówki praktyczne dotyczące sprawozdania rocznego | str. 163
9. Podsumowanie | str. 164

Rozdział 10
Zamknięcie roku w odpowiedziach na pytania | str. 165


CZĘŚĆ II
RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA FINANSOWA I PODATKI


Rozdział 1
Zmiana do klasyfikacji budżetowej - 24 czerwca 2015 r. | str. 223

1. Zmiana, którą stosujemy od dnia 1 kwietnia 2015 r. | str. 224
2. Zmiany, które stosujemy do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2016 r. | str. 224

Rozdział 2
Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej | str. 237

1. Definicje i pojęcia związane ze środkami trwałymi | str. 237
2. Niskocenne składniki majątku | str. 239
3. Podstawy ewidencji księgowej niskocennych składników majątkowych | str. 240
4. Przebieg ewidencji księgowej niskocennych składników majątkowych | str. 241
5. Zakup pozostałych środków trwałych | str. 242
6. Ewidencja wyposażenia i ewidencja pozabilansowa | str. 243
7. Likwidacja niskocennego składnika majątku | str. 244

Rozdział 3
Nieprawidłowości w stosowaniu przepisów dotyczących funduszu sołeckiego | str. 245

1. Czym jest fundusz sołecki? | str. 245
2. Ustalenie wysokości środków funduszu | str. 246
3. Nieprawidłowości w funduszu sołeckim - ustalenia organów kontroli | str. 249
3.1. Nieterminowe przekazywanie właściwej regionalnej izbie obrachunkowej uchwały rady gminy o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego | str. 249
3.2. Błędne obliczenia wysokości funduszu sołeckiego przypadającego poszczególnym sołectwom | str. 251
3.3. Brak pisemnej informacji o wysokości funduszu sołeckiego dostarczonej sołtysom | str. 251
3.4. Przyjmowanie od sołectw wniosków wskazujących zadania sformułowane w sposób uniemożliwiający przypisanie ich do celów określonych przez ustawodawcę i będących zadaniami własnymi gminy | str. 252
3.5. Nieodrzucanie wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, które nie spełniały wymagań określonych w art. 5 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim | str. 256
3.6. Finansowanie ze środków funduszu przedsięwzięć niezgłoszonych we wnioskach poszczególnych sołectw | str. 256
3.7. Niezamieszczanie w protokołach z zebrań wiejskich wszystkich danych wymaganych statutami sołectw | str. 256
3.8. Ingerowanie w treść zapisów wniosków o fundusz sołecki i jego wysokość przez wójtów czy sołtysów | str. 257
4. Zalecenia formułowane przez organy kontroli i nadzoru w związku z nieprawidłowościami w zakresie funkcjonowania funduszu sołeckiego | str. 258
5. Okres obowiązywania uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego - najnowsze zmiany | str. . 260
6. Nieprawidłowe określenie zakresu czasowego obowiązywania uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego | str. 260
7. Podsumowanie | str. 262

Rozdział 4
Bilety wstępu i karnety na obiekty sportowe i rekreacyjne - stawka VAT | str. 263

1. Stawka VAT | str. 263
2. Stosowanie stawek obniżonych na gruncie dyrektywy VAT | str. 265
3. Stawka podatku od towarów i usług w przypadku biernego uczestniczenia w usłudze związanej z rekreacją lub rozrywką | str. 266
4. Stawka podatku od towarów i usług w przypadku czynnego uczestniczenia w usłudze związanej z rekreacją lub rozrywką | str. 266
4.1. Stanowisko, zgodnie z którym stawka preferencyjna nie obejmuje usługi wstępu wraz z czynnym uczestnictwem w usłudze związanej z rekreacją czy rozrywką | str. 266
4.2. Stanowisko, zgodnie z którym stawka preferencyjna obejmuje usługi wstępu wraz z czynnym uczestnictwem w usłudze związanej z rekreacją lub rozrywką | str. 268
4.2.1. Argument z wykładni językowej | str. 269
4.2.2. Argument z wykładni systemowej | str. 270
4.2.3. Argument z wykładni celowościowej | str. 271
5. Podsumowanie | str. 271

Rozdział 5
Zwolnienie z VAT - usługi związane ze sportem | str. 273

1. Wprowadzenie | str. 273
2. Warunki stosowania zwolnienia | str. 274
3. Podmioty prowadzące działalność sportową | str. 276
4. Orzecznictwo ETS | str. 277
4.1. Uzależnienie zwolnienia od wysokości kwot opłat członkowskich | str. 277
4.2. Pole golfowe | str. 278
4.3. Faktyczni beneficjenci usług związanych ze sportem | str. 280
5. Miejsce świadczenia usług sportowych | str. 283
6. Wstęp na imprezy sportowe oraz korzystanie z obiektów sportowych | str. 285
7. Podsumowanie | str. 285

Rozdział 6
Inwestycje sportowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego a podatek od towarów i usług | str. 287

1. Wprowadzenie | str. 287
2. Podmiotowość podatkowa - JST podatnikiem VAT | str. 288
3. Stawka podatku VAT przy sprzedaży związanej z obiektami sportowymi | str. 291
4. Realizacja inwestycji a dotacje - podatek należny | str. 294
5. Realizacja inwestycji - odliczenie podatku naliczonego | str. 295
5.1. Zasada główna odliczania | str. 295
5.1.1. Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2015 r. | str. 296
5.1.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. | str. 299
5.2. Zamiar | str. 302
5.3. Pełne prawo do odliczenia - zamiar: wykorzystywanie celem sprzedaży opodatkowanej | str. 304
5.4. Brak prawa do odliczenia - zamiar: wykorzystywanie jedynie do celów statutowych (niepodlegających opodatkowaniu VAT) | str. 306
5.5. Częściowe prawo do odliczenia - zamiar: wykorzystywanie zarówno do celów opodatkowanych, jak i do celów niepodlegających opodatkowaniu VAT | str. 306
5.5.1. Stan prawny obowiązujący w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. | str. 306
5.5.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. | str. 312
5.6. Zmiana przeznaczenia | str. 313
6. Przekazanie w nieodpłatny zarząd | str. 317

Ukryj

Opis:

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Rachunkowości Budżetowej, Podatków, Finansów Publicznych zostały przygotowane z myślą o księgowych jednostek sektora finansów publicznych pracujących m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.

W czwartej książce z tej serii tematem przewodnim jest zamknięcie roku w jednostkach sektora finansów publicznych. Zaprezentowano i szczegółowo omówiono procedury zamykania ksiąg rachunkowych jednostki oraz sporządzania sprawozdania finansowego. W publikacji znajduje się szereg praktycznych informacji na temat tego, jak prawidłowo sporządzić i uniknąć nieprawidłowości przy sporządzaniu:

  • bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
  • bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
  • skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego,
  • zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8099-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 320
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: KAM-2617:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa