Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Dariusz Kałuża, Marcin Płoszka, Renata Robaszewska, Paulina Wach,
Seria:  Prawo w praktyce
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2581:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział 1. Przedsięwzięcie (M. Płoszka) | str. 15


1.1. Pojęcie przedsięwzięcia | str. 15

1.2. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko | str. 18

1.3. Ustalenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko | str. 25

1.4. Dzielenie przedsięwzięć (tzw. salami slicing) | str. 56

1.5. Lokalizacja przedsięwzięć | str. 73

1.6. Zmiana przedsięwzięcia a konieczność zmiany decyzji środowiskowej | str. 88

Rozdział 2. Strony i inne podmioty uczestniczące w postępowaniu (R. Robaszewska) | str. 109

2.1. Strony w postępowaniu środowiskowym | str. 109

2.1.1. Wnioskodawca | str. 109

2.1.2. Pozostałe strony postępowania | str. 111

2.1.3. Czynny udział stron w postępowaniu | str. 127

2.1.4. Praktyczne wskazówki związane z uznaniem za stronę | str. 131

2.1.4.1. Zgłoszenie udziału strony w postępowaniu środowiskowym | str. 131

2.1.4.2. Status strony w postępowaniu i skutki błędu w zakresie ustalenia strony | str. 132

2.1.4.3. Przedsiębiorca i jednoosobowa działalność gospodarcza | str. 133

2.1.4.4. Spółka cywilna | str. 134

2.1.4.5. Konsorcjum | str. 135

2.1.4.6. Wspólnota mieszkaniowa | str. 135

2.1.4.7. Gmina | str. 136

2.2. Podmioty na prawach strony | str. 137

2.3. Organizacje społeczne a organizacje ekologiczne | str. 139

2.4. Osobowe źródła dowodowe | str. 145

2.5. Pełnomocnictwo i dokumenty potwierdzające właściwą reprezentację | str. 145

Rozdział 3. Organy administracji prowadzące oraz biorące udział w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej (R. Robaszewska) | str. 150

3.1. Organy uprawnione do wydania decyzji środowiskowej | str. 150

3.1.1. Właściwość organów oraz skutki jej naruszenia | str. 150

3.1.2. Wyłączenie pracownika i organu | str. 153

3.1.3. Spory kompetencyjne | str. 160

3.1.4. Organ właściwy - wójt, burmistrz lub prezydent miasta | str. 161

3.1.5. Organ właściwy - regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) | str. 173

3.1.6. Organ właściwy - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska | str. 196

3.1.7. Organ właściwy - starosta | str. 197

3.1.8. Organ właściwy - dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych | str. 198

3.1.9. Organy drugiej instancji w postępowaniach środowiskowych | str. 198

3.2. Organy współdziałające | str. 199

3.2.1. Etapy współdziałania w procedurze środowiskowej | str. 199

3.2.2. Organy administracji i ich kompetencje w zakresie współdziałania | str. 203

3.2.3. Związanie organu głównego dopuszczalnymi formami współdziałania | str. 213

Rozdział 4. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej | str. 217

4.1. Treść wniosku oraz załączniki do wniosku (M. Płoszka) | str. 217

4.2. Karta informacyjna przedsięwzięcia (P. Wach) | str. 224

4.3. Koszty związane z postępowaniem środowiskowym (R. Robaszewska) | str. 229

Rozdział 5. Ocena oddziaływania na środowisko | str. 232

5.1. Pojęcie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (M. Płoszka) | str. 232

5.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (M. Płoszka) | str. 233

5.2.1. Zagadnienia ogólne | str. 233

5.2.2. Etapy postępowania | str. 234

5.2.2.1. Screening | str. 236

5.2.2.2. Scoping | str. 239

5.2.2.3. Ocena oddziaływania | str. 241

5.3. Postępowanie w przypadku przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszar Natura 2000 (M. Płoszka) | str. 249

5.3.1. Zagadnienia ogólne | str. 249

5.3.2. Etapy oceny | str. 252

5.3.2.1. Kwalifi kacja | str. 252

5.3.2.2. Postępowanie przed regionalnym dyrektorem ochrony środowiska | str. 260

5.3.2.3. Ocena oddziaływania. Raport oraz udział społeczeństwa | str. 261

5.3.2.4. Uzgodnienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska | str. 262

5.3.2.5. Decyzja inwestycyjna | str. 263

5.4. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko (M. Płoszka) | str. 265

5.4.1. Zagadnienia ogólne | str. 265

5.4.2. Postępowanie w przypadku oddziaływania pochodzącego z terytorium Polski | str. 267

5.4.3. Postępowanie w przypadku oddziaływania pochodzącego z zagranicy | str. 272

5.4.4. Postępowanie w ramach strategicznej oceny oddziaływania | str. 273

5.5. Postępowanie w sprawie ponownej oceny (D. Kałuża) | str. 276

Rozdział 6. Przebieg postępowania środowiskowego | str. 290

6.1. Podmiot i przedmiot w postępowaniu środowiskowym (R. Robaszewska) | str. 290

6.2. Wszczęcie postępowania (R. Robaszewska) | str. 292

6.3. Przebieg postępowania środowiskowego w pigułce (R. Robaszewska) | str. 293

6.3.1. Przebieg postępowania środowiskowego dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I) | str. 293

6.3.2. Przebieg postępowania środowiskowego dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II) | str. 296

6.4. Określenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu (R. Robaszewska, P. Wach) | str. 298

6.5. Zawieszenie i podjęcie postępowania (R. Robaszewska, P. Wach) | str. 302

6.6. Raport (P. Wach) | str. 303

6.6.1. Uwagi ogólne | str. 303

6.6.2. Raport w dotychczasowych przepisach | str. 305

6.6.3. Charakter raportu | str. 308

6.6.4. Procedura ustalania zakresu raportu | str. 310

6.6.5. Elementy i treść raportu | str. 313

6.6.6. Wariantowanie | str. 317

6.6.7. Weryfi kacja raportu | str. 325

6.7. Opinie i uzgodnienia (P. Wach) | str. 328

6.8. Udział społeczny (R. Robaszewska) | str. 337

6.8.1. Pojęcie udziału społecznego | str. 337

6.8.2. Fazy udziału społecznego | str. 339

6.8.3. Rozprawa administracyjna | str. 341

6.9. Terminy (R. Robaszewska) | str. 349

6.10. Doręczania i obwieszczenia (R. Robaszewska) | str. 351

Rozdział 7. Decyzja środowiskowa | str. 354

7.1. Treść decyzji środowiskowej (M. Płoszka) | str. 354

7.2. Odwołania od decyzji środowiskowej (M. Płoszka) | str. 365

7.3. "Wspólna" decyzja środowiskowa (M. Płoszka) | str. 371

7.4. Decyzja środowiskowa dla inwestycji zrealizowanej (D. Kałuża) | str. 374

7.5. Ważność i przedłużenie decyzji środowiskowej (P. Wach) | str. 384

7.6. Cesja decyzji środowiskowej (P. Wach) | str. 392

7.7. Wykonalność oraz wstrzymanie wykonalności decyzji środowiskowej (R. Robaszewska) | str. 400

7.8. Ostateczność decyzji (R. Robaszewska) | str. 401

7.9. Uzupełnienie, sprostowanie i wyjaśnienie (R. Robaszewska) | str. 404

7.10. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej (R. Robaszewska) | str. 405

7.11. Zmiana i uchylenie decyzji środowiskowej (P. Wach) | str. 406

7.11.1. Zmiana decyzji środowiskowej | str. 406

7.11.2. Uchylenie decyzji środowiskowej | str. 415

Rozdział 8. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie środowiskowe (R. Robaszewska) | str. 417

8.1. Charakter decyzji środowiskowej i jej skutki | str. 417

8.2. Potencjalne możliwości zakończenia postępowania środowiskowego | str. 422

8.3. Decyzja o umorzeniu postępowania środowiskowego | str. 424

8.4. Decyzja środowiskowa wydawana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko - zgodna z wnioskiem inwestorskim | str. 433

8.5. Decyzja środowiskowa wydawana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko - w innym wariancie dopuszczonym do realizacji | str. 435

8.6. Decyzja środowiskowa wydawana bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko | str. 438

8.7. "Odmowna" decyzja środowiskowa | str. 439

8.7.1. Treść rozstrzygnięć negatywnych | str. 439

8.7.2. Sprzeciwy i protesty | str. 441

8.7.3. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego | str. 443

8.7.4. Odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez organ współdziałający | str. 459

8.7.5. Brak zgody wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia w innym wariancie | str. 464

8.7.6. Możliwość negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 | str. 464

8.7.7. Nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami | str. 466

Rozdział 9. Decyzje inwestycyjne | str. 468

9.1. Uwagi ogólne (D. Kałuża) | str. 468

9.2. Decyzja środowiskowa a pozwolenie na budowę (D. Kałuża) | str. 470

9.3. Przepisy Prawa budowlanego a ochrona środowiska (D. Kałuża) | str. 471

9.4. Decyzja środowiskowa a warunki zabudowy (R. Robaszewska) | str. 491

9.5. Decyzja środowiskowa a lokalizacja inwestycji celu publicznego (R. Robaszewska) | str. 504

Rozdział 10. Kontrola sądowoadministracyjna i tryby nadzwyczajne (D. Kałuża) | str. 509

10.1. Skarga do sądu administracyjnego | str. 509

10.2. Nieważność decyzji środowiskowej a pozwolenie na budowę | str. 515

10.3. Wznowienie postępowania | str. 527

10.4. Artykuł 76 u.u.i.ś | str. 538

Spis schematów | str. 543

Bibliografi a | str. 545

O Autorach | str. 547


Ukryj

Opis:

Uzyskanie decyzji środowiskowej otwiera proces inwestycyjny. Jest ona podstawą do wystąpienia o wydanie innych decyzji inwestycyjnych. Dlatego też błędy w procedurze środowiskowej oraz wady samej decyzji mogą mieć daleko idące skutki dla całego przedsięwzięcia.

Wykorzystując bogate doświadczenie uzyskane podczas wieloletniej obsługi inwestorów oraz urzędów gmin w Polsce, autorzy w przystępny sposób omawiają zagadnienia związane z decyzjami środowiskowymi. W szczególności zwracają uwagę na aspekty o wymiarze praktycznym, obrazując je przypadkami, z którymi mieli do czynienia we własnej praktyce. Na konkretnych przykładach omawiają najciekawsze zagadnienia prawnośrodowiskowe. Sporo miejsca poświęcają również udziałowi społeczeństwa w procedurach środowiskowych. Cennym dodatkiem są syntetycznie przygotowane schematy i zestawienia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8041-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 552
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-2581:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa