Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 5. Postępowanie egzekucyjne

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego autorstwa najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego. Publikacja na najwyższym poziomie merytorycznym i edytorskim.

więcej

Autorzy: Tadeusz Ereciński (red. naukowy), Henryk Pietrzkowski,
Seria:  Duże Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 marca 2016 r.
z uwzględnieniem ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218 z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311), która wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r., a także ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), która wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Kod: NEX-0128:W05P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 259,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 233,10 zł. ( Oszczędzasz: 25,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 293 z późn. zm.) | str. 13

CZĘŚĆ TRZECIA
Postępowanie egzekucyjne


TYTUŁ I. Przepisy ogólne | str. 17
DZIAŁ I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności | str. 25
DZIAŁ II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności | str. 143
DZIAŁ IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego | str. 230
DZIAŁ IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty | str. 242
DZIAŁ IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń | str. 244
DZIAŁ IId. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych | str. 245
DZIAŁ IIe. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych | str. 249
DZIAŁ IIf. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych | str. 251
DZIAŁ III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne | str. 255
DZIAŁ IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania | str. 300
DZIAŁ V. Ograniczenia egzekucji | str. 332
DZIAŁ VI. Powództwa przeciwegzekucyjne | str. 356

TYTUŁ II. Egzekucja świadczeń pieniężnych | str. 393
DZIAŁ I. Egzekucja z ruchomości | str. 401
Rozdział 1. Zajęcie | str. 401
Rozdział 2. Sprzedaż | str. 427
Rozdział 3. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej | str. 456
DZIAŁ II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę | str. 463
DZIAŁ III. Egzekucja z rachunków bankowych | str. 485
DZIAŁ IV. Egzekucja z innych wierzytelności | str. 515
DZIAŁ IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych | str. 546
DZIAŁ V. Wyjawienie majątku | str. 573
DZIAŁ VI. Egzekucja z nieruchomości | str. 586
Rozdział 1. Przepisy wstępne | str. 586
Rozdział 2. Zajęcie | str. 591
Rozdział 3. Opis i oszacowanie | str. 630
Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji | str. 644
Rozdział 5. Warunki licytacyjne | str. 653
Rozdział 6. Licytacja | str. 663
Rozdział 7. Przybicie | str. 684
Rozdział 8. Przysądzenie własności | str. 699
Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego | str. 714
DZIAŁ VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości | str. 722
DZIAŁ VII. Egzekucja ze statków morskich | str. 729
DZIAŁ VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji | str. 736
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 736
Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę | str. 762
Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych | str. 766
Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości | str. 767

TYTUŁ III. Przepisy szczególne o egzekucji | str. 781
DZIAŁ I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych | str. 784
DZIAŁ II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców | str. 840
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 840
Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy | str. 852
Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego | str. 869
DZIAŁ III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej | str. 878
DZIAŁ IV. (uchylony) | str. 884
DZIAŁ V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych | str. 884
DZIAŁ VI. (uchylony) | str. 896

Skorowidz przedmiotowy | str. 897

Ukryj

Opis:

Tadeusz Ereciński, redaktor naukowy, profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Sądu
Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej; wybitny cywilista o ogromnym dorobku piśmienni-
czym z zakresu postępowania cywilnego, Prawa o ustroju sądów powszechnych, międzynarodowego
postepowania cywilnego oraz międzynarodowego arbitrażu handlowego; wieloletni czlonek i Prze-
wodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do grudnia 2015 r.
Henryk Pietrzkowski, sędzia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, znany jest ze znakomitego piśmien-
nictwa prawniczego, jest autorem m.in. opracowań pt. „Metodyka pracy sędziego w sprawach cywil-
nych” oraz „Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych”.
Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywil-
nego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długo-
letnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski
publikacji.
W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów:
Ś tomy I–III obejmują komentarz do części pierwszej kodeksu – postępowania rozpoznawczego,
Ś w tomie IV omówiono postępowanie rozpoznawcze (nieprocesowe) części pierwszej i postępowanie
zabezpieczające (część druga),
Ś w tomie V – postępowanie egzekucyjne (część trzecia),
Ś a w tomie VI – przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz
dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta).
W części dotyczącej postępowania egzekucyjnego zostały uwzględnione liczne zmiany wynikające
z kilkunastu ustaw uchwalonych w latach 2013–2016, w tym również z ustawy z 10 lipca 2015 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1311), która
wchodzi w życie 8 września 2016 r. Dotyczą one m.in. wniosku o wszczęcie egzekucji, poszukiwaniu
majątku dłużnika, złożenia wykazu majątku przed komornikiem, zbiegu egzekucji administracyjnej
i sądowej, postępowania o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, tytułu wykonaw-
czego obejmującego świadczenie w walucie obcej, środków zaskarżenia, w szczególności skargi na
czynności komornika oraz zażalenia, przebiegu egzekucji z ruchomości oraz z rachunków bankowych,
podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości, kompetencji referendarza sądowego.
Skomentowano nowe działy zawierające regulacje określające wydawanie w Polsce odpowiednich
zaświadczeń dotyczących orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych
i handlowych, a także w sprawach alimentacyjnych, przepisy dotyczące informatyzacji postępowania
cywilnego, w tym m.in. wprowadzenie możliwości tzw. licytacji elektronicznej przeprowadzanej
za pomocą systemu teleinformatycznego. Omówiono także zmiany nowelizujące zasady egzekucji
świadczeń alimentacyjnych wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Dzieło uzupełniono nowymi pozycjami piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-062-0 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1136
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: NEX-0128:W05P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów