Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Paweł Dańczak,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.10.2014 r.
Kod: KAM-2497:W01P01  Ilość w paczce: 12

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Status prawny szkoły wyższej | str. 19


1. Ramy prawne szkolnictwa wyższego w Polsce oraz nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego | str. 19

1.1. Uwagi wprowadzające | str. 19

1.2. Ustawodawstwo dotyczące szkolnictwa wyższego na przełomie XX i XXI w. | str. 21

1.3. Ustawodawstwo dotyczące nadawania stopni i tytułów naukowych na przełomie XX i XXI w. | str. 23

1.4. Prawne podstawy reformy nauki i szkolnictwa wyższego | str. 26

2. Autonomia szkół wyższych | str. 27

3. Statut i niektóre regulaminy obowiązujące w szkole wyżej | str. 32

3.1. Uwagi wprowadzające | str. 32

3.2. Statut uczelni wyższej | str. 33

3.3. Wybrane regulaminy funkcjonujące w szkołach wyższych | str. 34

3.4. Promulgacja aktów normatywnych stanowionych przez organy szkół wyższych | str. 41

4. Szkoła wyższa - zakład publiczny a korporacja prawa publicznego | str. 43

Rozdział II
Decyzja administracyjna jako prawna forma załatwiania indywidualnych spraw studentów i doktorantów | str. 51


1. Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a. w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów | str. 51

1.1. Uwagi wprowadzające | str. 51

1.2. "Odpowiednie stosowanie przepisów prawa" w ujęciu doktrynalnym | str. 54

1.3. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego na gruncie ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym | str. 57

2. Pojęcie decyzji administracyjnej | str. 65

2.1. Uwagi wprowadzające | str. 65

2.2. Materialna definicja decyzji administracyjnej i możliwość jej stosowania w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów | str. 69

2.2.1. Pojęcie decyzji w poglądach doktryny i orzecznictwa | str. 69

2.2.2. Materialna definicja decyzji administracyjnej w jej klasycznym rozumieniu a możliwości jej stosowania w odniesieniu do decyzji organów szkół wyższych | str. 74

2.2.3. Próba sformułowania materialnej definicji decyzji administracyjnej na gruncie indywidualnych spraw studentów i doktorantów | str. 91

3. Formalne aspekty decyzji administracyjnych oraz zagadnienia ich doręczenia | str. 97

3.1. Elementy decyzji | str. 97

3.1.1. Uwagi wprowadzające | str. 97

3.1.2. Podstawa prawna decyzji | str. 99

3.1.3. Oznaczenie strony | str. 102

3.1.4. Oznaczenie organu administracji | str. 103

3.1.5. Osnowa (sentencja) decyzji | str. 104

3.1.6. Uzasadnienie | str. 108

3.1.7. Pouczenie o środkach zaskarżenia | str. 115

3.1.8. Data wydania decyzji | str. 116

3.1.9. Podpis | str. 116

3.2. Problematyka doręczania decyzji | str. 123

Rozdział III
Próba typologii decyzji wydawanych w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów | str. 129


1. Uwagi wprowadzające | str. 129

2. Typologia decyzji administracyjnych podejmowanych w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów | str. 130

2.1. Uwagi wprowadzające oraz katalog decyzji | str. 130

2.2. Decyzje konstytutywne i deklaratoryjne | str. 138

2.3. Decyzje związane i wydawane w ramach uznania administracyjnego | str. 141

2.4. Decyzje wydawane z urzędu oraz na skutek złożenia wniosku | str. 146

2.5. Decyzje ostateczne i nieostateczne oraz decyzje prawomocne | str. 150

2.6. Decyzje wydawane przez organy monokratyczne oraz organy kolegialne | str. 156

2.7. Decyzje wydawane przez organy uczelni oraz inne organy administracji | str. 157

2.8. Decyzje adresowane do członków społeczności akademickiej oraz osób spoza tej grupy | str. 158

3. Inne, wybrane rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów | str. 160

4. Decyzja administracyjna a umowa o kształcenie w szkolnictwie wyższym | str. 163

Rozdział IV
Uczestnicy postępowań dotyczących indywidualnych spraw studentów i doktorantów | str. 171


1. Organy właściwe do rozstrzygnięcia sprawy | str. 171

1.1. Uwagi wprowadzające | str. 171

1.2. Organy monokratyczne | str. 172

1.2.1. Rektor uczelni | str. 172

1.2.2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni | str. 182

1.2.3. Kierownik studiów doktoranckich | str. 185

1.2.4. Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego | str. 187

1.3. Organy kolegialne | str. 188

1.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 188

1.3.2. Komisje rekrutacyjne | str. 189

1.3.3. Komisje stypendialne | str. 194

1.3.4. Komisja postanawiająca o nadaniu tytułu zawodowego (komisja egzaminu dyplomowego) | str. 201

1.3.5. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni | str. 203

1.3.6. Komisje doktorskie | str. 208

1.3.7. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów | str. 211

2. Strona postępowania | str. 215

2.1. Uwagi wprowadzające | str. 215

2.2. Kandydat na studia | str. 218

2.3. Student i doktorant | str. 221

2.4.Kandydat do stopnia naukowego doktora | str. 224

Rozdział V
Problematyka prowadzenia postępowania wyjaśniającego w wybranych sprawach studencko-doktoranckich | str. 226


1. Uwagi wprowadzające | str. 226

2. Rekrutacja na studia wyższe | str. 227

3. Postępowanie w sprawie przyznania stypendium socjalnego | str. 236

4. Postępowanie w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium dla najlepszych doktorantów | str. 250

5. Postępowanie w sprawie skreślenia z listy studentów bądź doktorantów | str. 257

5.1. Uwagi wprowadzające | str. 257

5.2. Obligatoryjne skreślenie z listy studentów | str. 260

5.2.1. Rezygnacja ze studiów | str. 260

5.2.2. Niepodjęcie studiów | str. 262

5.2.3. Niezłożenie w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego | str. 264

5.3. Fakultatywne skreślenie z listy studentów | str. 266

5.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 266

5.3.2. Stwierdzenie braku postępów w nauce | str. 266

5.3.3. Nieuzyskanie zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie | str. 268

5.3.4 Niewniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów | str. 271

5.3.5. Niepodpisanie przez studenta umowy o warunkach odpłatności za studia | str. 274

5.4. Skreślenie z listy doktorantów | str. 275

6. Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego | str. 277

7. Przewód doktorski | str. 287

7.1. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora | str. 289

7.1.1. Warunki formalne wszczęcia przewodu doktorskiego | str. 289

7.1.2. Promotor, drugi promotor, kopromotor i promotor pomocniczy | str. 293

7.2. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej | str. 297

7.2.1. Pozycja prawna recenzentów | str. 297

7.2.2. Rozprawa doktorska i jej recenzje jako dowód w postępowaniu | str. 300

7.3. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej | str. 304

7.4. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora | str. 311

7.5. Zamknięcie przewodu doktorskiego | str. 313

Rozdział VI
Weryfikacja decyzji w postępowaniu odwoławczym oraz w trybach nadzwyczajnych | str. 318


1. Uwagi wprowadzające | str. 318

2. Odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy | str. 320

2.1. Ogólna charakterystyka odwołania i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy | str. 320

2.2. Treść odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy | str. 322

2.3. Tryb wnoszenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz możliwość dokonania autokontroli zaskarżonej decyzji | str. 324

2.4. Wybrane zagadnienia toku postępowania odwoławczego | str. 328

2.5. Decyzje kończące postępowanie odwoławcze | str. 332

2.6. Zakaz reformationis in peius | str. 338

3. Weryfikacja decyzji w trybach nadzwyczajnych | str. 340

3.1. Uwagi wprowadzające | str. 340

3.2. Zmiana bądź uchylenie decyzji ostatecznej | str. 343

3.3. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej | str. 346

3.4. Szczególne uregulowania dotyczące wznowienia postępowania administracyjnego na gruncie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym | str. 350

3.4.1. Uwagi wprowadzające | str. 350

3.4.2. Odrębności w zakresie wznowienia postępowania na gruncie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym | str. 351

3.4.3. Odrębności w zakresie wznowienia postępowania na gruncie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym | str. 356

3.5. Szczególne regulacje dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji w przepisach ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym | str. 363

3.5.1. Uwagi wprowadzające | str. 363

3.5.2. Odrębności w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji na gruncie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym | str. 364

3.5.3. Odrębności w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji na gruncie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym | str. 372

4. "Decyzje nadzorcze" w przepisach ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym | str. 379

Zakończenie | str. 385

Bibliografia | str. 393

Inne źródła | str. 413

Wykaz aktów prawnych | str. 415

Ukryj

Opis:

Celem książki jest przekrojowa analiza funkcji, jaką pełnią przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie indywidualnych spraw studentów i doktorantów. W publikacji poruszono zagadnienia istotne z punktu widzenia praktycznego stosowania prawa przez organy uczestniczące w procesie rozstrzygania indywidualnych spraw studentów i doktorantów, np. nadania stopnia naukowego doktora oraz sądowej kontroli wydawanych w tym zakresie rozstrzygnięć, w tym m.in. kwestie:

  • typologii rozstrzygnięć podejmowanych przez organy szkół wyższych, ze wskazaniem, które z nich przyjmują formę decyzji w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  • stron postępowań dotyczących indywidualnych spraw studentów i doktorantów,
  • prowadzenia postępowania wyjaśniającego w wybranych sprawach studencko-doktoranckich,
  • weryfikacji decyzji w postępowaniu odwoławczym oraz w trybach nadzwyczajnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3410-5 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 420
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-2497:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów