Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 17

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych | str. 19

Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 21


Art. 1. [Rodzaje ubezpieczeń społecznych] | str. 21

Art. 2. [Zakres regulacji ustawowej] | str. 22

Art. 2a. [Zasada równego traktowania ubezpieczonych] | str. 24

Art. 3. [Podmioty wykonujące zadania ubezpieczeniowe] | str. 30

Art. 4. [Słowniczek pojęć ustawowych] | str. 33

Art. 5. [Podmioty niepodlegające ubezpieczeniom powszechnym] | str. 42

Rozdział 2
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym | str. 49


Art. 6. [Podmioty podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym] | str. 49

Art. 6a. [Obowiązek podlegania ubezpieczeniom przez osoby sprawujące osobistą opiekę na dzieckiem] | str. 91

Art. 6b. [Obowiązkowe podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu] | str. 97

Art. 7. [Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe] | str. 98

Art. 8. [Definicje] | str. 102

Art. 9. [Zbieg tytułów ubezpieczeń] | str. 115

Art. 10. [Wyłączenie gwarancji wypłaty minimalnego świadczenia] | str. 129

Art. 11. [Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe] | str. 130

Art. 12. [Obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe] | str. 134

Art. 13. [Okresy podlegania ubezpieczeniom] | str. 137

Art. 14. [Ubezpieczenia dobrowolne] | str. 161

Rozdział 3
Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne | str. 168


Art. 15. [Wysokość składek] | str. 168

Art. 16. [Sposoby finansowania składek] | str. 170

Art. 17. [Składki niektórych grup ubezpieczonych] | str. 178

Art. 18. [Podstawa wymiaru składek] | str. 182

Art. 18a. [Preferencyjna podstawa wymiaru składek] | str. 209

Art. 18b. [Podstawa wymiaru składek] | str. 215

Art. 19. [Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek] | str. 216

Art. 20. [Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe] | str. 222

Art. 21. [Delegacja ustawowa] | str. 224

Art. 22. [Stopy procentowe składek] | str. 225

Art. 22a. [Składki a emerytura częściowa] | str. 235

Art. 23. [Odsetki za zwłokę] | str. 237

Art. 24. [Opłata dodatkowa, należności z tytułu składek, przedawnienie] | str. 243

Art. 25. [Składki a postępowanie układowe] | str. 262

Art. 26. [Zabezpieczenie należności z tytułu składek] | str. 265

Art. 27. [Zastaw] | str. 271

Art. 28. [Umarzanie należności z tytułu składek] | str. 274

Art. 29. [Ułatwienia w opłacaniu składek] | str. 281

Art. 30. [Wyłączenie stosowania art. 28 i art. 29] | str. 285

Art. 31. [Stosowanie ordynacji podatkowej] | str. 287

Art. 32. [Stosowanie przepisów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne do innych rodzajów składek] | str. 402

Rozdział 4
Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków | str. 405


Art. 33. [Konta i rejestry] | str. 405

Art. 34. [Informacje na kontach] | str. 409

Art. 35. [Stosowanie identyfikatorów] | str. 412

Art. 36. [Zgłoszenie do ubezpieczeń] | str. 414

Art. 36a. [Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej] | str. 422

Art. 37. [Działalność pozarolnicza] | str. 425

Art. 38. [Decyzje] | str. 426

Art. 39. [Umowa z OFE] | str. 429

Art. 39a. [Oświadczenia członków OFE] | str. 431

Art. 40. [Konto ubezpieczonego] | str. 433

Art. 40a. [Subkonto] | str. 440

Art. 40b. [Operacje finansowe w ramach subkonta] | str. 442

Art. 40c. [Waloryzacja] | str. 442

Art. 40d. [Szczegółowe zasady waloryzacji] | str. 444

Art. 40e. [Podział środków gromadzonych na subkoncie] | str. 446

Art. 40f. (uchylony) | str. 449

Art. 41. [Imienne raporty miesięczne] | str. 449

Art. 42. (uchylony) | str. 457

Art. 43. [Zgłoszenie płatnika składek] | str. 457

Art. 44. [Zmiany danych zgłoszeniowych] | str. 460

Art. 45. [Konto płatnika składek] | str. 461

Art. 46. [Obowiązki płatnika składek] | str. 462

Art. 47. [Terminy i sposób realizacji obowiązków przez płatnika składek] | str. 466

Art. 47a. [Dokumenty ubezpieczeniowe] | str. 478

Art. 48. [Wymiar składek z urzędu] | str. 481

Art. 48a. (uchylony) | str. 483

Art. 48b. [Działania ZUS z urzędu] | str. 483

Art. 49. [Delegacja ustawowa] | str. 484

Art. 50. [Obowiązki informacyjne Zakładu] | str. 487

Rozdział 5
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | str. 499


Art. 51. [Status prawny FUS] | str. 499

Art. 52. [Rodzaje przychodów FUS] | str. 500

Art. 53. [Dotacje i pożyczki z budżetu państwa] | str. 502

Art. 54. [Rodzaje wydatków z FUS] | str. 502

Art. 55. [Elementy składowe FUS] | str. 503

Art. 56. [Fundusz rezerwowy] | str. 505

Art. 57. [Wydatki na prewencję rentową] | str. 506

Rozdział 6
Fundusz Rezerwy Demograficznej | str. 508


Art. 58. [Przychody FRD] | str. 508

Art. 59. [Wykorzystanie środków FRD] | str. 510

Art. 60. [Status prawny FRD] | str. 513

Art. 61. [Podstawy gospodarki finansowej FRD] | str. 514

Art. 62. [Gwarancja wypłaty świadczeń emerytalnych] | str. 516

Art. 63. [Lokowanie środków FRD] | str. 516

Art. 64. [Zarządzanie środkami FRD] | str. 517

Art. 65. [Zarządzanie FRD i lokowanie jego środków] | str. 517

Rozdział 7
Zakład Ubezpieczeń Społecznych | str. 520


Art. 66. [ZUS jako państwowa jednostka organizacyjna] | str. 520

Art. 67. [Jednostki organizacyjne ZUS] | str. 524

Art. 68. [Zakres działania ZUS] | str. 526

Art. 68a. [Prowadzenie przez ZUS punktu kontaktowego] | str. 529

Art. 69. [Prowadzenie prewencji rentowej przez ZUS] | str. 532

Art. 70. [Prognoza finansowa funduszy] | str. 535

Art. 71. [Zadania wykonywane przez ZUS na podstawie innych ustaw] | str. 536

Art. 71a. [Korespondencja wysyłana przez ZUS] | str. 537

Art. 71b. [Zadania ZUS w ramach koordynacji] | str. 539

Art. 72. [Organy ZUS] | str. 539

Art. 73. [Prezes ZUS i zakres jego działania] | str. 539

Art. 73a. [Zasady naboru na stanowisko Prezesa Zakładu] | str. 541

Art. 74. [Zarząd Zakładu i jego zadania] | str. 543

Art. 74a. [Nabór na wolne stanowiska w Zakładzie] | str. 545

Art. 74b. [Informacje o kandydatach] | str. 546

Art. 74c. [Termin do składania dokumentów] | str. 547

Art. 74d. [Lista kandydatów na wolne stanowisko w Zakładzie] | str. 547

Art. 74e. [Protokół z naboru] | str. 548

Art. 74f. [Informacja o naborze] | str. 548

Art. 74g. [Nabór uzupełniający] | str. 549

Art. 75. [Rada Nadzorcza j jej zadania] | str. 550

Art. 75a. [Współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych] | str. 552

Art. 76. [Źródła przychodów Zakładu] | str. 554

Art. 77. [Wydatki Zakładu] | str. 555

Art. 78. [Sprawozdanie finansowe Zakładu] | str. 557

Art. 79. [Dane na kontach i ich ochrona] | str. 557

Art. 79a. [Pracownicy Zakładu a funkcjonariusze publiczni] | str. 558

Rozdział 8
Obowiązki ubezpieczonych oraz tryb odwoławczy | str. 561


Art. 80. [Obowiązki ubezpieczonych] | str. 561

Art. 81. [Wyłączenie stosowania art. 80] | str. 562

Art. 82. [Skutki utrudniania wyjaśnienia sprawy] | str. 563

Art. 83. [Decyzje ZUS i tryb odwoławczy] | str. 565

Art. 83a. [Decyzje ostateczne] | str. 597

Art. 83b. [Decyzje i postanowienia] | str. 610

Art. 83c. [Postanowienia] | str. 614

Art. 83d. [Interpretacje indywidualne] | str. 616

Rozdział 9
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń | str. 622


Art. 84. [Nienależnie pobrane świadczenie i jego zwrot] | str. 622

Art. 85. [Odsetki i zasady ich wypłacania] | str. 649

Rozdział 10
Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych | str. 657


Art. 86. [Zakres kontroli] | str. 657

Art. 87. [Uprawnienia inspektorów kontroli ZUS] | str. 660

Art. 88. [Obowiązki płatników składek w trakcie kontroli] | str. 662

Art. 89. [Wszczęcie kontroli] | str. 664

Art. 90. [Miejsca prowadzenia kontroli] | str. 670

Art. 91. [Protokół kontroli] | str. 671

Art. 91a. (uchylony) | str. 673

Art. 91b. [Odpowiednie stosowanie niektórych przepisów] | str. 673

Art. 92. [Bezstronność inspektora kontroli i obowiązek zachowania tajemnicy] | str. 674

Art. 92a. [Stosowanie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej] | str. 675

Art. 93. [Inspektor kontroli] | str. 675

Art. 94. [Główny inspektor kontroli] | str. 677

Art. 95. (uchylony) | str. 677

Art. 96. [Obowiązki informacyjne izb i urzędów skarbowych] | str. 677

Art. 97. [Delegacja ustawowa] | str. 678

Rozdział 11
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy | str. 679


Art. 98. [Wykroczenia przeciwko przepisom ustawy] | str. 679

Rozdział 12
Zmiany w obowiązujących przepisach | str. 694


Art. 99-106. (pominięte) | str. 694

Rozdział 13
Przepisy przejściowe i końcowe | str. 696


Art. 107. [Obowiązki płatników składek] | str. 696

Art. 108. [Identyfikatory płatników] | str. 697

Art. 109. [Stosowanie przepisów dotychczasowych] | str. 697

Art. 110. ["Ubruttowienie"] | str. 698

Art. 111. [II filar emerytalny] | str. 699

Art. 112. [Środki FRD] | str. 701

Art. 113. ["Stare" rady nadzorcze ZUS] | str. 701

Art. 113a. [Prezes ZUS w okresie przejściowym] | str. 702

Art. 113b. [Dyrektorzy ZUS] | str. 702

Art. 113c. [Stosunek pracy pracowników ZUS] | str. 702

Art. 114. [Zmiany majątkowe] | str. 704

Art. 115. [ZUS jako następca prawny] | str. 711

Art. 116. [Likwidacja "starego" FUS] | str. 714

Art. 117. [Kolejowe jednostki organizacyjne i ich przejęcie] | str. 715

Art. 118. (uchylony) | str. 716

Art. 118a. [Pożyczki z budżetu państwa] | str. 716

Art. 119. [Obowiązki banków w okresie przejściowym] | str. 716

Art. 120. [Zadania "starego" ZUS] | str. 716

Art. 121. [Składka na ubezpieczenie wypadkowe] | str. 717

Art. 122. [Uchylone przepisy] | str. 717

Art. 123. [Stosowanie KPA] | str. 718

Art. 124. [Informacja o danych na koncie ubezpieczonego] | str. 723

Art. 125. (uchylony) | str. 723

Art. 126. [Stosowanie przepisów o emeryturze hipotecznej] | str. 724

Art. 127. [Wejście w życie ustawy] | str. 724

Bibliografia | str. 725

Wykaz aktów prawnych | str. 731

Wykaz orzecznictwa | str. 743

Ukryj

Opis:

Komentarz zawiera przystępne i kompleksowe omówienie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem tych regulacji, które wywołują najwięcej problemów w zakresie wykładni. Autorami książki są zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak i prawnicy praktycy specjalizujący się w prezentowanej tematyce.

W opracowaniu przedstawiono m.in. praktyczne objaśnienie takich zagadnień jak:

  • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
  • ustalanie składek i podstaw ich wymiaru,
  • rozliczanie i opłacanie składek,
  • kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3438-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 760
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / ZUS, ubezpieczenia
Kod: KAM-2398;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów