Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka
2014:


Autorzy: Wiktor P. Matysiak,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0244:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
Wstęp

ROZDZIAŁ I. Spółka partnerska w prawie porównawczym
1. Wprowadzenie
2. Spółka partnerska w prawie amerykańskim
2.1. Geneza spółki
2.2. Źródła prawa
2.3. Definicja i status prawny spółki partnerskiej
2.3.1. Definicja spółki partnerskiej
2.3.2. Status prawny spółki partnerskiej
2.4. Powstanie i ustanie spółki partnerskiej
2.5. Prawa i obowiązki partnerów
2.6. Reprezentacja spółki partnerskiej
2.7. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej
2.7.1. Odpowiedzialność za zobowiązania powstałe przed utworzeniem spółki partnerskiej
2.7.2. Odpowiedzialność za zobowiązania w razie naruszenia obowiązków rejestrowych
2.7.3. Odpowiedzialność za zobowiązania partnera przystępującego do spółki
2.7.4. Odpowiedzialność za zobowiązania partnera ustępującego ze spółki
3. Spółka partnerska w prawie niemieckim
3.1. Geneza spółki
3.2. Źródła prawa
3.3. Definicja i status prawny spółki partnerskiej
3.3.1. Definicja spółki partnerskiej
3.3.2. Status prawny spółki partnerskiej
3.4. Powstanie i ustanie spółki partnerskiej
3.5. Prawa i obowiązki partnerów
3.6. Reprezentacja spółki partnerskiej
3.7. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej
3.7.1. Odpowiedzialność za zobowiązania powstałe przed zarejestrowaniem spółki
3.7.2. Odpowiedzialność za zobowiązania partnera przystępującego do spółki
3.7.3. Odpowiedzialność za zobowiązania w razie ustąpienia partnera ze spółki oraz jej likwidacji

ROZDZIAŁ II. Spółka partnerska w prawie polskim
1. Wprowadzenie
2. Geneza spółki
3. Źródła prawa
4. Pojęcie i status prawny spółki partnerskiej
4.1. Pojęcie spółki partnerskiej
4.2. Podmiotowość prawna spółki partnerskiej
4.3. Status prawny spółki partnerskiej
5. Majątek spółki partnerskiej
6. Wkłady do spółki partnerskiej
6.1. Pojęcie wkładu
6.2. Wkład pieniężny
6.3. Wkład niepieniężny
6.4. Świadczenie usług profesjonalnych przez partnerów jako przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki partnerskiej
7. Powstanie spółki partnerskiej
7.1. Forma umowy spółki partnerskiej
7.2. Treść umowy spółki partnerskiej
7.3. Wpis spółki partnerskiej do rejestru
8. Prawa i obowiązki partnerów
9. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej
9.1. Prowadzenie spraw spółki partnerskiej przez partnerów
9.2. Reprezentacja spółki partnerskiej przez partnerów
9.3. Zarząd w spółce partnerskiej
9.3.1. Charakter prawny zarządu spółki partnerskiej
9.3.2. Skład zarządu spółki partnerskiej
9.3.3. Zasady prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji przez zarząd
9.3.4. Uprawnienia partnerów niebędących członkami zarządu w zakresie prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji
10. Zmiana umowy i składu osobowego spółki partnerskiej
10.1. Zmiana umowy spółki partnerskiej
10.2. Zmiana składu osobowego spółki partnerskiej
10.2.1. Przystąpienie partnera do spółki partnerskiej
10.2.2. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółce partnerskiej
10.2.3. Wstąpienie spadkobiercy partnera do spółki partnerskiej
11. Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

ROZDZIAŁ III. Zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej
1. Konstrukcja odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej
1.1. Pojęcie i źródło zobowiązań spółki
1.2. Odpowiedzialność spółki
1.3. Odpowiedzialność partnerów
1.3.1. Wprowadzenie
1.3.2. Charakter odpowiedzialności partnerów
1.3.2.1. Osobisty charakter odpowiedzialności
1.3.2.2. Solidarny charakter odpowiedzialności
1.3.2.3. Subsydiarny charakter odpowiedzialności
1.3.2.4. Akcesoryjny charakter odpowiedzialności
1.3.2.5. Odpowiedzialność za dług cudzy
1.3.2.6. Zakres odpowiedzialności partnera
2. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki pozostające w związku z wykonywaniem przez partnera wolnego zawodu
2.1. Źródła zobowiązań spółki
2.2. Związek zobowiązania z wykonywaniem wolnego zawodu
2.3. Podmioty ponoszące odpowiedzialność za zobowiązania spółki pozostające w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez partnera
3. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki powstałe w wyniku zachowania osób zatrudnionych przez spółkę i znajdujących się pod kierownictwem partnera
3.1. Źródła zobowiązań spółki
3.2. Pojęcie zatrudnienia przez spółkę
3.3. Pojęcie kierownictwa partnera
3.4. Związek kierownictwa ze świadczeniem usług zawodowych
3.5. Przypadki szczególne odpowiedzialności za zobowiązania
3.6. Podmioty odpowiedzialne za zobowiązania spółki powstałe w wyniku zachowania osób zatrudnionych przez spółkę i znajdujących się pod kierownictwem partnera
4. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu
5. Roszczenia regresowe pomiędzy współodpowiedzialnymi
5.1. Roszczenia regresowe w przypadku zobowiązań spółki niezwiązanych z wykonywaniem wolnego zawodu
5.2. Roszczenia regresowe w przypadku zobowiązań spółki związanych z wykonywaniem wolnego zawodu

ROZDZIAŁ IV. Umowna modyfikacja zasad odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej
1. Wprowadzenie
2. Umowna modyfikacja zasad odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej na podstawie art. 95 par. 2 k.s.h.
2.1. Istota umownej modyfikacji zasad odpowiedzialności partnera za zobowiązania spółki partnerskiej na podstawie art. 95 par. 2 k.s.h.
2.2. Warunki formalne zamieszczenia w treści umowy spółki postanowienia modyfikującego reguły odpowiedzialności partnera na podstawie art. 95 par. 2 k.s.h.
2.3. Tryb i skutki zmiany umowy spółki prowadzącej do wyłączenia nieograniczonej odpowiedzialności partnera za jej zobowiązania na podstawie art. 95 par. 2 k.s.h.
2.4. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności partnera za zobowiązania spółki partnerskiej na podstawie art. 95 par. 2 k.s.h.
2.5. Zakres podmiotowy odpowiedzialności partnera za zobowiązania spółki partnerskiej na podstawie art. 95 par. 2 k.s.h.
2.6. Roszczenia regresowe w spółce partnerskiej w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności partnera na podstawie art. 95 par. 2 k.s.h.
2.7. Ocena regulacji zawartej w treści art. 95 ? 2 k.s.h.
3. Szczególne przypadki umownej modyfikacji zasad odpowiedzialności partnera za zobowiązania spółki partnerskiej
3.1. Umowne rozszerzenie zakresu odpowiedzialności partnera za zobowiązania spółki partnerskiej
3.2. Umowne ograniczenie zakresu odpowiedzialności partnera za zobowiązania spółki partnerskiej

ROZDZIAŁ V. Dochodzenie roszczeń od spółki partnerskiej i partnerów
1. Tryb dochodzenia roszczeń od spółki partnerskiej i partnerów
1.1. Powództwo przeciwko spółce i partnerom
1.2. Powództwo przeciwko spółce partnerskiej
1.3. Powództwo przeciwko partnerom
2. Ustalenie partnera ponoszącego odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej
3. Treść odpowiedzialności partnera
4. Zarzuty przysługujące spółce i partnerom
5. Zakres czasowy odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej
6. Możliwość powołania się przez wierzyciela na konstrukcję naruszenia prawa podmiotowego

ROZDZIAŁ VI. Szczególne przypadki odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej
1. Wprowadzenie
2. Odpowiedzialność za zobowiązania powstałe przed zarejestrowaniem spółki partnerskiej
3. Odpowiedzialność za zobowiązania partnera przystępującego do spółki partnerskiej
4. Odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku zawarcia umowy spółki partnerskiej z przedsiębiorcą jednoosobowym wnoszącym do spółki przedsiębiorstwo i odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku nabycia przedsiębiorstwa przez spółkę partnerską
5. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej w przypadku przeniesienia przez partnera ogółu praw i obowiązków w spółce
6. Odpowiedzialność członków zarządu spółki partnerskiej za jej zobowiązania
7. Odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku wystąpienia bądź wyłączenia partnera ze spółki partnerskiej
8. Odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku pozostania w spółce jednego partnera oraz w przypadku utraty przez partnera prawa do wykonywania wolnego zawodu
8.1. Odpowiedzialność jedynego wspólnika spółki partnerskiej za jej zobowiązania
8.2. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej w przypadku utraty przez partnera prawa do wykonywania wolnego zawodu
9. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej w przypadku jej likwidacji

Bibliografia
Wykaz orzecznictwa

Ukryj

Opis:

O atrakcyjności spółki partnerskiej wśród osób wykonujących wolne zawody decydują zasady odpowiedzialności za zobowiązania tej spółki odróżniające ją od pozostałych spółek osobowych. Mianowicie - wyłączenie odpowiedzialności osobistej partnera za zobowiązania wynikające z błędu w sztuce innego wspólnika.

Monografia obejmuje zagadnienia związane z tą odpowiedzialnością, a z uwagi na nakaz odpowiedniego stosowania przepisów o spółce jawnej do spółki partnerskiej - także ogólne zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółek osobowych. W szczególności omówiono konstrukcję odpowiedzialności spółki i partnerów oraz jej cechy, wyłączenia osobistej odpowiedzialności partnera za zobowiązania wynikające z wykonywania w spółce wolnego zawodu przez innego wspólnika bądź z działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez spółkę, problematykę umownej modyfikacji zasad odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej, dochodzenie roszczeń od spółki partnerskiej i partnerów, odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku: zawarcia umowy spółki partnerskiej z przedsiębiorcą jednoosobowym, nabycia przedsiębiorstwa przez spółkę partnerską, przeniesienia przez partnera ogółu praw i obowiązków w spółce, a także odpowiedzialność członków zarządu spółki partnerskiej za jej zobowiązania, odpowiedzialność w przypadku pozostania w spółce jednego partnera oraz w przypadku utraty przez partnera prawa do wykonywania wolnego zawodu. Kwestie te przedstawiono na tle prawnoporównawczym. Autor sięga do dorobku judykatury i polskiej doktryny wzbogaconego uwagami zaczerpniętymi z piśmiennictwa niemieckiego i amerykańskiego.

Publikacja zainteresuje prawników, zwłaszcza zajmujących się obsługą prawną spółek, oraz przedstawicieli wszystkich grup zawodowych, którzy mogą być partnerami w spółce partnerskiej.

Autor: Dr Wiktor P. Matysiak - sędzia, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-278-0486-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 304
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEX-0244:W01P01