Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy

Kompleksowe omówienie problematyki prawa karnego skarbowego. Umożliwia skuteczne poznanie dziedziny prawa karnego skarbowego oraz przygotowanie się do egzaminu.

więcej

Autorzy: Olaf Włodkowski,
Seria:  Repetytoria
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 stycznia 2016 r.
Uwzględniono zmiany wchodzące w życie 13 lutego i 1 lipca 2016 r.

Kod: NEX-0358:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 21

Przedmowa | str. 23

CZĘŚĆ I
SCHEMATY. TABELE. KOMENTARZE. ORZECZNICTWO | str. 25


A. Część ogólna kodeksu karnego skarbowego (art. 1-53 k.k.s.) | str. 27
Zagadnienia wprowadzające | str. 27

Schemat 1.1. Prawo karne skarbowe w systematyce prawa karnego sensu largo. Prawo karne skarbowe jako szczególny dział prawa karnego | str. 28
Schemat 1.2. Odpowiednie stosowanie niektórych przepisów kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego wykonawczego do kodeksu karnego skarbowego | str. 31
Schemat 1.3. Funkcje prawa karnego skarbowego | str. 32
Schemat 1.4. Zasada nullum crimen sine lege i zasada nulla poena sine lege | str. 32

Rozdział 1
Przepisy wstępne (art. 1-15 k.k.s.) | str. 34

1.1. Podstawowe zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe i odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe | str. 35
Schemat 1.5. Podstawowe zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe i odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe | str. 36
Schemat 1.6. Odpowiedzialność karna za przestępstwa skarbowe a odpowiedzialność za wykroczenia skarbowe | str. 36
Schemat 1.7. Definicja przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego - elementy | str. 37
Schemat 1.8. Dwupodział czynów zabronionych w kodeksie karnym skarbowym | str. 38
Schemat 1.9. Stosowanie przepisów art. 1-53 k.k.s. a podział na przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe | str. 39
Schemat 1.10. Rozgraniczenie przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego | str. 39
1.2. Obowiązywanie kodeksu karnego skarbowego pod względem czasu, miejsca i osób | str. 42
Schemat 1.11. Obowiązywanie kodeksu karnego skarbowego pod względem czasu (art. 2 k.k.s.) | str. 42
Schemat 1.12. Obowiązywanie kodeksu karnego skarbowego pod względem miejsca - zasada wielomiejscowości (art. 3 § 1 k.k.s.) | str. 45
Schemat 1.13. Obowiązywanie kodeksu karnego skarbowego pod względem miejsca (art. 3 k.k.s.) | str. 46
Schemat 1.14. Obowiązywanie kodeksu karnego skarbowego pod względem osób (art. 5 k.k.s.) | str. 47
1.3. Strona podmiotowa przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych | str. 47
Schemat 1.15. Strona podmiotowa - umyślność i nieumyślność (art. 4 k.k.s.) | str. 48
1.4. Okoliczności wyłączające lub umniejszające winę sprawcy przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego | str. 48
Schemat 1.16. Przesłanki przypisania winy | str. 48
Schemat 1.17. Rodzaje błędów | str. 49
Schemat 1.18. Skutek prawny nieusprawiedliwionego błędu co do kontratypu i błędu co do prawa (art. 10 § 5 k.k.s.) | str. 51
Schemat 1.19. Niepoczytalność - pojęcie i źródła | str. 51
Schemat 1.20. Poczytalność ograniczona - pojęcie i skutek prawny (art. 11 § 2 k.k.s.) | str. 52
1.5. Sprawstwo jako forma zjawiskowa przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego | str. 53
Schemat 1.21. Formy sprawcze przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych (art. 9 k.k.s.) | str. 53
Schemat 1.22. Extraneus - podstawa do zajmowania się cudzymi sprawami gospodarczymi | str. 55
Schemat 1.23. Extraneus - podmiot zastępowany | str. 55
1.6. Jedność i wielość przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych | str. 56
Schemat 1.24. Reguły wyłączające wielość czynu | str. 56
Schemat 1.25. Konstrukcje jedności czynu | str. 57
Schemat 1.26. Konstrukcje wielości czynu | str. 57
Schemat 1.27. Czyn ciągły - przesłanki i konsekwencje prawne (art. 6 § 2 k.k.s.) | str. 57
Schemat 1.28. Rzeczywisty zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego - pojęcie i konsekwencje prawne | str. 59
Schemat 1.29. Idealny zbieg czynów zabronionych - pojęcie i konsekwencje prawne | str. 61
1.7. Zasady i dyrektywy sądowego wymiaru kary, środka karnego i innego środka | str. 62
Schemat 1.30. Zasady sądowego wymiaru kary, środka karnego i innego środka | str. 62
Schemat 1.31. Ogólne dyrektywy wymiaru kary, środka karnego i innego środka (art. 12 § 2 k.k.s.) | str. 63
Schemat 1.32. Szczególne dyrektywy wymiaru kary, środka karnego i innego środka | str. 63
Schemat 1.33. Okoliczności brane pod uwagę przy wymiarze kary, środka karnego lub innego środka (art. 13 § 1 k.k.s.) | str. 64
Schemat 1.34. Okoliczności brane pod uwagę przy określaniu sposobu i terminu uiszczenia wymagalnej należności publicznoprawnej (art. 14 k.k.s.) | str. 65

Rozdział 2
Zaniechanie ukarania sprawcy za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 16-19 k.k.s.) | str. 67

2.1. Wprowadzenie | str. 67
Schemat 2.1. Katalog instytucji zaniechania ukarania sprawcy | str. 68
Schemat 2.2. Dopuszczalność zaistnienia instytucji zaniechania ukarania sprawcy ze względu na kategorie typu czynu zabronionego i ustawowe zagrożenie v69
2.2. Czynny żal | str. 69
Schemat 2.3. Czynny żal - przesłanki (art. 16 k.k.s.) | str. 70
Schemat 2.4. Instytucja czynnego żalu - postacie recypowane z części ogólnej kodeksu karnego | str. 71
Schemat 2.5. Instytucja czynnego żalu w części szczególnej kodeksu karnego skarbowego jako lex specialis wobec art. 16 k.k.s. | str. 71
Schemat 2.6. Czynny żal - korekta deklaracji podatkowej jako lex specialis wobec art. 16 k.k.s. | str. 71
2.3. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str. 72
Schemat 2.7. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym | str. 72
Schemat 2.8. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym - regulacja normatywna | str. 73
Schemat 2.9. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - przesłanki (art. 17 k.k.s.) | str. 74
Schemat 2.10. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - skutki prawne (art. 18 § 2 i 3 k.k.s.) | str. 75
2.4. Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego | str. 76
Schemat 2.11. Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego - warianty | str. 76
Schemat 2.12. Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego - przesłanki (art. 19 k.k.s.) | str. 76
Schemat 2.13. Postacie odstąpienia od wymierzenia kary lub środka karnego w części ogólnej kodeksu karnego skarbowego i na podstawie przepisów recypowanych z kodeksu karnego | str. 77
Schemat 2.14. Postacie odstąpienia od wymierzenia kary lub środka karnego w części szczególnej kodeksu karnego skarbowego | str. 77

Rozdział 3
Przestępstwa skarbowe (art. 20-45 k.k.s.) | str. 78

3.1. Wprowadzenie | str. 79
Schemat 3.1. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego do przestępstw skarbowych na podstawie art. 20 § 2 k.k.s. | str. 80
Schemat 3.2. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego do przestępstw skarbowych - znaczenie | str. 80
Schemat 3.3. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego do przestępstw skarbowych na podstawie przepisów innych niż art. 20 § 2 k.k.s. | str. 81
3.2. Formy stadialne i zjawiskowe przestępstw skarbowych | str. 81
Schemat 3.4. Karalność form stadialnych przestępstw skarbowych | str. 82
Schemat 3.5. Odpowiednie stosowanie przepisów części ogólnej kodeksu karnego do usiłowania przestępstwa skarbowego | str. 83
Schemat 3.6. Usiłowanie - znamiona | str. 83
Schemat 3.7. Usiłowanie - odstąpienie od realizacji czynu zabronionego | str. 83
Schemat 3.8. Usiłowanie nieudolne - znamiona | str. 83
Schemat 3.9. Usiłowanie nieudolne - wymiar kary | str. 84
Schemat 3.10. Odpowiednie stosowanie przepisów części ogólnej kodeksu karnego do podżegania i pomocnictwa do przestępstwa skarbowego | str. 85
Schemat 3.11. Podżeganie - znamiona, karalność | str. 85
Schemat 3.12. Prowokacja - definicja i znaczenie w przepisach części ogólnej kodeksu karnego skarbowego | str. 86
Schemat 3.13. Pomocnictwo - znamiona | str. 86
Schemat 3.14. Pomocnictwo - odmiany | str. 86
Schemat 3.15. Pomocnictwo - karalność | str. 87
3.3. Katalog kar, środków karnych i środków zabezpieczających za przestępstwa skarbowe | str. 87
Schemat 3.16. Katalog środków penalnych za przestępstwa skarbowe (art. 22 k.k.s.) | str. 88
Schemat 3.17. Kary i środki karne stosowane wobec żołnierzy | str. 89
Schemat 3.18. Ustawowy priorytet środków dolegliwości o charakterze ekonomicznym za przestępstwa skarbowe | str. 90
Schemat 3.19. Środki degresji karania za przestępstwa skarbowe | str. 90
Schemat 3.20. Środki progresji karania za przestępstwa skarbowe | str. 90
Schemat 3.21. Kary o charakterze nieizolacyjnym i izolacyjnym | str. 90
3.4. Kary za przestępstwa skarbowe | str. 91
Schemat 3.22. Parametryczny wymiar kary grzywny w stawkach dziennych za przestępstwa skarbowe | str. 91
Schemat 3.23. Obniżenie górnej granicy liczby stawek dziennych przy karze grzywny w stawkach dziennych za przestępstwo skarbowe | str. 92
Schemat 3.24. Podwyższenie górnej granicy liczby stawek dziennych przy karze grzywny w stawkach dziennych za przestępstwo skarbowe | str. 92
Schemat 3.25. Granice jednej stawki dziennej przy karze grzywny w stawkach dziennych za przestępstwo skarbowe w roku 2015 | str. 92
Schemat 3.26. Zmienność wysokości jednej stawki dziennej przy karze grzywny w stawkach dziennych | str. 93
Schemat 3.27. Samoistność kary grzywny w stawkach dziennych za przestępstwo skarbowe | str. 94
Schemat 3.28. Kumulatywność kary grzywny w stawkach dziennych za przestępstwa skarbowe | str. 94
Schemat 3.29. Odpowiednie stosowanie przepisów części ogólnej kodeksu karnego do kary ograniczenia wolności za przestępstwa skarbowe | str. 95
Schemat 3.30. Kara ograniczenia wolności w kodeksie karnym skarbowym | str. 96
Schemat 3.31. Kara ograniczenia wolności | str. 97
Schemat 3.32. Wymiar kary ograniczenia wolności | str. 98
Schemat 3.33. Wymiar kary pozbawienia wolności za przestępstwo skarbowe | str. 99
3.5. Odpowiedzialność posiłkowa za przestępstwo skarbowe i zwrot korzyści majątkowej | str. 99
Schemat 3.34. Cechy odpowiedzialności posiłkowej | str. 100
Schemat 3.35. Zakres odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo | str. 101
Schemat 3.36. Przesłanki odpowiedzialności posiłkowej | str. 102
Schemat 3.37. Podmiot odpowiadający posiłkowo | str. 102
Schemat 3.38. Podmioty odpowiedzialne posiłkowo | str. 102
3.6. Środki karne | str. 103
Schemat 3.39. Środki karne za przestępstwa skarbowe - jednorazowe i czasowe | str. 103
Schemat 3.40. Typowe sytuacje samoistnego i niesamoistnego orzekania środków karnych za przestępstwa skarbowe | str. 104
Schemat 3.41. Środki karne za przestępstwa skarbowe - obligatoryjne i fakultatywne | str. 104
Schemat 3.42. Typowe sytuacje odstąpienia od wymierzenia środków karnych za przestępstwa skarbowe z art. 22 § 2 pkt 2-6 k.k.s. | str. 105
Schemat 3.43. Wielopostaciowość przepadku przedmiotów (art. 29 k.k.s.) | str. 106
Schemat 3.44. Samoistność środka karnego przepadku przedmiotów | str. 107
Schemat 3.45. Zakres przepadku przedmiotów ze względu na własność | str. 108
Schemat 3.46. Przepadek przedmiotów - przesłanki negatywne | str. 109
Schemat 3.47. Specjalna regulacja dotycząca zniszczenia przedmiotów podlegających przepadkowi - art. 31 § 5 i 6 k.k.s. | str. 109
Schemat 3.48. Ściągnięcie równowartości przepadku przedmiotów - przesłanki (art. 32 k.k.s.) | str. 110
Schemat 3.49. Przepadek korzyści majątkowej - przesłanki (art. 33 § 1 k.k.s.) | str. 111
Schemat 3.50. Ułatwienie dowodowe - domniemanie uzyskania korzyści majątkowej dużej wartości (art. 33 § 2 k.k.s.) | str. 112
Schemat 3.51. Ułatwienie dowodowe - domniemanie przeniesienia na podmiot trzeci mienia dużej wartości stanowiącego korzyść majątkową uzyskaną w drodze przestępstwa skarbowego (art. 33 § 3 k.k.s.) | str. 113
Schemat 3.52. Obalenie domniemania przeniesienia na podmiot trzeci mienia dużej wartości, stanowiącego korzyść majątkową uzyskaną w drodze przestępstwa skarbowego (art. 33 § 2 k.k.s.) | str. 113
Schemat 3.53. Obalenie domniemania przeniesienia na podmiot trzeci mienia dużej wartości, stanowiącego korzyść majątkową uzyskaną w drodze przestępstwa skarbowego (art. 33 § 3 k.k.s.) | str. 113
Schemat 3.54. Środek karny zakazu prowadzenia działalności gospodarczej - przesłanki | str. 114
Schemat 3.55. Środek karny zakazu zajmowania określonego stanowiska i zakazu wykonywania zawodu - przesłanki | str. 114
Schemat 3.56. Treść środka karnego pozbawienia praw publicznych | str. 115
Schemat 3.57. Pozbawienie praw publicznych - przesłanki | str. 116
Schemat 3.58. Podanie wyroku do publicznej wiadomości - przesłanki | str. 116
3.7. Środki karne probacyjne za przestępstwa skarbowe | str. 116
Schemat 3.59. Katalog środków karnych probacyjnych za przestępstwa skarbowe | str. 117
Schemat 3.60. Środek karny warunkowego umorzenia postępowania karnego - przesłanki | str. 118
Schemat 3.61. Dozór przy środku karnym warunkowego umorzenia postępowania karnego | str. 119
Schemat 3.62. Warunkowe umorzenie postępowania karnego - obowiązki | str. 119
Schemat 3.63. Warunkowe umorzenie postępowania karnego - podjęcie | str. 120
Schemat 3.64. Warunkowe zawieszenie wykonania kary - przesłanki | str. 121
Schemat 3.65. Warunkowe zawieszenie wykonania kary - okres próby | str. 122
Schemat 3.66. Dozór przy środku karnym warunkowego zawieszenia wykonania kary | str. 123
Schemat 3.67. Warunkowe zawieszenie kary - podjęcie | str. 123
Schemat 3.68. Zamiana warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności lub karę grzywny | str. 124
Schemat 3.69. Zamiana warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności lub karę grzywny - technika | str. 124
Schemat 3.70. Uchylenie zamienionej warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności lub karę grzywny | str. 125
Schemat 3.71. Środek karny warunkowego zwolnienia - przesłanki | str. 126
Schemat 3.72. Środek karny warunkowego zwolnienia - minimalny okres odbycia kary | str. 126
Schemat 3.73. Środek karny warunkowego zwolnienia - okres próby | str. 126
Schemat 3.74. Środek karny warunkowego zwolnienia z reszty kary ograniczenia wolności - przesłanki | str. 127
3.8. Środki zabezpieczające | str. 127
Schemat 3.75. Środki zabezpieczające - przesłanki (art. 93b k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.) | str. 128
Schemat 3.76. Dopuszczalność kumulacji środków zabezpieczających | str. 129
Schemat 3.77. Czas stosowania środka zabezpieczającego | str. 129
Schemat 3.78. Ponowne orzeczenie środka zabezpieczającego w przypadku wcześniejszego jego uchylenia - przesłanki (art. 93d § 6 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.) | str. 130
Schemat 3.79. Środki zabezpieczające - kategorie sprawców (art. 93c k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.) | str. 130
Schemat 3.80. Obowiązki przy środku zabezpieczającym elektronicznej kontroli miejsca pobytu (art. 93e k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.) | str. 130
Schemat 3.81. Obowiązki przy środku zabezpieczającym terapii uzależnień (art. 93f § 2 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.) | str. 130
Schemat 3.82. Przesłanki orzeczenia środka zabezpieczającego pobytu w zakładzie psychiatrycznym (art. 93g § 1-2 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.) | str. 131
Schemat 3.83. Przesłanki orzekania przepadku przedmiotów jako środka zabezpieczającego (art. 43 § 1 k.k.s.) | str. 131
Schemat 3.84. Przesłanki orzekania jako środka zabezpieczającego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu, zajmowania określonego stanowiska (art. 43 § 4 k.k.s.) | str. 132
3.9. Nadzwyczajne złagodzenie kary i nadzwyczajne obostrzenie kary za przestępstwa skarbowe | str. 132
Schemat 3.85. Podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary | str. 132
Schemat 3.86. Mały świadek koronny - przesłanki (art. 36 § 3 i 4 k.k.s.) | str. 133
Schemat 3.87. Nadzwyczajne złagodzenie kary - technika (art. 36 § 1 i 2 k.k.s.) | str. 134
Schemat 3.88. Przesłanki nadzwyczajnego złagodzenia kary i ich praktyczne znaczenie w części ogólnej kodeksu karnego skarbowego (art. 37 k.k.s.) | str. 135
Schemat 3.89. Nadzwyczajne obostrzenie kary - technika (art. 38 § 1 i 2 k.k.s.) | str. 137
3.10. Przedawnienie i zatarcie skazania | str. 138
Schemat 3.90. Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych | str. 139
Schemat 3.91. Bieg przedawnienia przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej (art. 44 § 3 k.k.s.) | str. 140
Schemat 3.92. Przedawnienie wykonania kary, środka karnego i środka zabezpieczającego | str. 141
Schemat 3.93. Zatarcie skazania za przestępstwa skarbowe | str. 142

Rozdział 4
Wykroczenia skarbowe (art. 46-52 k.k.s.) | str. 143

4.1. Wprowadzenie | str. 143
4.2. Wykroczenia skarbowe | str. 146
Schemat 4.1. Materialne przepisy dotyczące wykroczeń skarbowych | str. 146
Schemat 4.2. Odpowiednie stosowanie niektórych przepisów rozdziału 3 k.k.s. "Przestępstwa skarbowe" do wykroczeń skarbowych | str. 146
Schemat 4.3. Regulacja normatywna dotycząca wykroczeń skarbowych z rozdziału 4 k.k.s. | str. 147
Schemat 4.4. Zasada pełnej autonomiczności regulacji kodeksu karnego skarbowego za wykroczenie skarbowe w stosunku do kodeksu wykroczeń (art. 46 k.k.s.) | str. 147
Schemat 4.5. Karalność form stadialnych i zjawiskowych wykroczeń skarbowych | str. 147
Schemat 4.6. Zakres instytucji zaniechania ukarania sprawcy z rozdziału 2 k.k.s. "Zaniechanie ukarania sprawcy" a wykroczenia skarbowe | str. 147
Schemat 4.7. Katalog środków penalnych za wykroczenia skarbowe z rozdziału 4 k.k.s. "Wykroczenia skarbowe" | str. 148
Schemat 4.8. Ogólne kodeksowe granice kary grzywny określonej kwotowo za wykroczenie skarbowe (art. 48 § 1 k.k.s.) | str. 148
Schemat 4.9. Modyfikacja górnej granicy kary grzywny określonej kwotowo za wykroczenie skarbowe | str. 148
Schemat 4.10. Zasady i dyrektywy wymiaru kary grzywny określonej kwotowo za wykroczenie skarbowe | str. 149
Schemat 4.11. Zaliczenie rzeczywistego okresu pozbawienia wolności na poczet kary grzywny określonej kwotowo (art. 48 § 5 k.k.s.) | str. 149
Schemat 4.12. Przepadek przedmiotów za wykroczenia skarbowe | str. 149
Schemat 4.13. Przesłanki stosowania przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego (art. 43 § 1 pkt 1, 2, 4 w zw. z art. 47 § 4 k.k.s.) | str. 149
Schemat 4.14. Kara grzywny określona kwotowo za wykroczenie skarbowe przy realnym zbiegu wykroczeń skarbowych (art. 50 k.k.s.) | str. 150
Schemat 4.15. Okresy przedawnienia wykroczeń skarbowych (art. 51 k.k.s.) | str. 150
Schemat 4.16. Okresy zatarcia wykroczeń skarbowych (art. 52 k.k.s.) | str. 151

Rozdział 5
Objaśnienie wyrażeń ustawowych (art. 53 k.k.s.) | str. 152

5.1. Wprowadzenie | str. 153
5.2. Objaśnienie wyrażeń ustawowych | str. 154
Schemat 5.1. Reguła wyłączności ustawodawstwa karnego skarbowego w zakresie typizacji czynu zabronionego jako przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego w kodeksie karnym skarbowym (art. 53 § 1 zdanie drugie k.k.s.) | str. 154
Schemat 5.2. Przestępstwo skarbowe - definicja (art. 53 § 2 k.k.s.) | str. 155
Schemat 5.3. Wykroczenie skarbowe - definicja (art. 53 § 3 k.k.s.) | str. 155
Schemat 5.4. Minimalne wynagrodzenie - definicja (art. 53 § 4 k.k.s.) | str. 155
Schemat 5.5. Zmienność wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę | str. 156
Schemat 5.6. Zmienność wysokości minimalnego wynagrodzenia a wysokość ustawowego progu jako kryterium rozgraniczającego przestępstwo skarbowe od wykroczenia skarbowego | str. 157
Schemat 5.7. Praktyczne znaczenie wskaźnika bazowego minimalnego wynagrodzenia w przepisach części ogólnej kodeksu karnego skarbowego | str. 157
Schemat 5.8. Mała, duża, wielka wartość - definicja i rzeczywista wartość w roku 2015 | str. 158
Schemat 5.9. Wartość przedmiotu czynu zabronionego - definicja (art. 53 § 17 k.k.s.) | str. 158
Schemat 5.10. Społeczna szkodliwość (art. 53 § 7 k.k.s.) | str. 158
Schemat 5.11. Społeczna szkodliwość - znikomy, nieznaczny i niski stopień | str. 159
Schemat 5.12. Wypadek mniejszej wagi - definicja (art. 53 § 8 k.k.s.) | str. 160
Schemat 5.13. Przestępstwo skarbowe tego samego rodzaju - definicja (art. 53 § 12 k.k.s.) | str. 160
Schemat 5.14. Przestępstwo skarbowe tego samego rodzaju - znaczenie w przepisach części ogólnej kodeksu karnego skarbowego | str. 160
Schemat 5.15. Środek przewozowy - definicja (art. 53 § 18 k.k.s.) | str. 161
Schemat 5.16. Księgi, księga nierzetelna i wadliwa - definicje (art. 53 § 21-23 k.k.s.) | str. 161
Schemat 5.17. Należność publicznoprawna, należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym, narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna - definicje (art. 53 § 26-28 k.k.s.) | str. 161
Schemat 5.18. Organ postępowania przygotowawczego (art. 53 § 37-39a k.k.s.) | str. 162

B. Część szczególna kodeksu karnego skarbowego (art. 54-111 k.k.s.) | str. 163
Zagadnienia wprowadzające | str. 163

Schemat 6.1. Struktura części szczególnej kodeksu karnego skarbowego (art. 54-111 k.k.s.) | str. 163
Schemat 6.2. Wyjątkowa karalność usiłowania przestępstwa skarbowego w części szczególnej kodeksu karnego skarbowego | str. 165
Schemat 6.3. Wykaz nieumyślnych przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych | str. 165
Schemat 6.4. Typowe schematy sankcji karnych w części szczególnej kodeksu karnego skarbowego | str. 166

Rozdział 6
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji (art. 54-84 k.k.s.) | str. 167

6.1. Wprowadzenie | str. 168
Schemat 6.5. Grupy przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z rozdziału 6 k.k.s. | str. 169
Schemat 6.6. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego | str. 169
Schemat 6.7. Podstawowe pojęcia prawa akcyzowego | str. 170
Schemat 6.8. Podstawowe pojęcia z ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin | str. 172
6.2. Typizacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji | str. 173
Schemat 6.9. Niezgłoszenie przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub deklaracji (art. 54 k.k.s.) | str. 173
Schemat 6.10. Firmanctwo (art. 55 k.k.s.) | str. 175
Schemat 6.11. Oszustwo podatkowe (art. 56 k.k.s.) | str. 176
Schemat 6.12. Niezłożenie deklaracji podatkowej lub oświadczenia (art. 56 § 4 k.k.s.) | str. 176
Schemat 6.13. Niezłożenie informacji VAT (art. 56a k.k.s.) | str. 179
Schemat 6.14. Niezłożenie informacji VAT - czynny żal (art. 56a § 3 k.k.s.) | str. 180
Schemat 6.15. Naruszenie obowiązków związanych ze złożeniem wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (art. 56b § 1 k.k.s.), naruszenie obowiązków rejestracyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczącej czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą (art. 56b § 2 k.k.s.) | str. 180
Schemat 6.16. Uporczywe niewpłacenie podatku w terminie (art. 57 k.k.s.) | str. 181
Schemat 6.17. Nieprowadzenie księgi (art. 60 § 1 k.k.s.) | str. 183
Schemat 6.18. Nieprzechowywanie księgi (art. 60 § 2 k.k.s.) | str. 183
Schemat 6.19. Niezawiadomienie o prowadzeniu księgi przez doradcę podatkowego lub inny uprawniony podmiot (art. 60 § 3 k.k.s.) | str. 184
Schemat 6.20. Nierzetelne prowadzenie księgi (art. 61 § 1 k.k.s.) | str. 184
Schemat 6.21. Wadliwe prowadzenie księgi (art. 61 § 3 k.k.s.) | str. 185
Schemat 6.22. Niewystawienie lub nieprzechowywanie rachunku albo ich fałszowanie (art. 62 k.k.s.) | str. 186
Schemat 6.23. Obrót wyrobami akcyzowymi bez ich oznaczenia znakami akcyzy lub wyrobami oznaczonymi nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy (art. 63 k.k.s.) | str. 189
Schemat 6.24. Niepowiadomienie o wywozie wyrobu akcyzowego lub o umieszczeniu w składzie wolnocłowym lub w wolnym obszarze celnym wyrobów akcyzowych (art. 64 k.k.s.) | str. 190
Schemat 6.25. Paserstwo akcyzowe - typ podstawowy i typ uprzywilejowany (nieumyślność) (art. 65 k.k.s.) | str. 192
Schemat 6.26. Wadliwe oznaczenie wyrobu akcyzowego (art. 66 k.k.s.) | str. 195
Schemat 6.27. Fałszowanie znaków akcyzy (art. 67 k.k.s.) | str. 195
Schemat 6.28. Przygotowanie do fałszowania znaków akcyzy (art. 67 § 2 k.k.s.) | str. 196
Schemat 6.29. Szczególna postać czynnego żalu (art. 67 § 3 k.k.s.) | str. 196
Schemat 6.30. Niesporządzenie spisu wyrobów akcyzowych (art. 68 § 1 k.k.s.) oraz niedopełnienie obowiązku oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami legalizacyjnymi (art. 68 § 2 k.k.s.) | str. 196
Schemat 6.31. Produkcja, magazynowanie lub przeładowywanie wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym (art. 69 k.k.s.) | str. 197
Schemat 6.32. Naruszenie warunków zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy (art. 69a k.k.s.) | str. 198
Schemat 6.33. Zbycie znaku akcyzy osobie nieuprawnionej (art. 70 § 1 k.k.s.) | str. 198
Schemat 6.34. Nabycie znaku akcyzy od osoby nieuprawnionej (art. 70 § 2 k.k.s.) | str. 199
Schemat 6.35. Posiadanie znaku akcyzy przez osobę nieuprawnioną (art. 70 § 4 k.k.s.) | str. 199
Schemat 6.36. Narażenie znaków akcyzy na niebezpieczeństwo utraty (art. 71 k.k.s.) | str. 200
Schemat 6.37. Nierozliczenie stanu zużycia znaków akcyzy (art. 72 k.k.s.) | str. 201
Schemat 6.38. Naruszenie warunków zwolnienia wyrobu akcyzowego z obowiązku oznaczenia znakami akcyzy (art. 73 k.k.s.) | str. 202
Schemat 6.39. Naruszenie warunku przeznaczenia wyrobu akcyzowego (art. 73a k.k.s.) | str. 202
Schemat 6.40. Niedopełnienie obowiązku rozliczenia się z przekazanych znaków akcyzy (art. 75 k.k.s.) | str. 203
Schemat 6.41. Niedokonanie lub dokonanie pomiaru zawartości miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub koncentracie z naruszeniem zasad określonych w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin (art. 75a § 1 k.k.s.) | str. 204
Schemat 6.42. Niedokonanie lub dokonanie pomiaru ilości urobku rudy miedzi, koncentratu, gazu ziemnego lub ropy naft owej z naruszeniem zasad określonych w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin (art. 75a § 2 k.k.s.) | str. 204
Schemat 6.43. Nieprowadzenie ewidencji pomiarów zawartości miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub koncentracie lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi, wyprodukowanego koncentratu, wydobytego gazu lub wydobytej ropy naft owej (art. 75b § 1 i 3 k.k.s.) | str. 205
Schemat 6.44. Nierzetelne prowadzenie ewidencji pomiarów zawartości miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub koncentracie lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi, wyprodukowanego koncentratu, wydobytego gazu ziemnego lub wydobytej ropy naft owej (art. 75b § 2 i 3 k.k.s.) | str. 205
Schemat 6.45. Wadliwe prowadzenie ewidencji pomiarów zawartości miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub koncentracie lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi, wyprodukowanego koncentratu, wydobytego gazu ziemnego lub wydobytej ropy naft owej (art. 75b § 4 k.k.s.) | str. 206
Schemat 6.46. Prowadzenie działalności w zakresie wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naft owej bez przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia (art. 75c k.k.s.) | str. 206
Schemat 6.47. Wyłudzenie zwrotu podatkowej należności publicznoprawnej (art. 76 k.k.s.) | str. 207
Schemat 6.48. Specjalny typ wyłudzenia zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (art. 76a k.k.s.) | str. 208
Schemat 6.49. Specjalny typ wyłudzenia zwrotu niektórych wydatków związanych z budową pierwszego własnego mieszkania (art. 76b k.k.s.) | str. 209
Schemat 6.50. Niewpłacenie podatku pobranego przez płatnika (art. 77 k.k.s.) | str. 210
Schemat 6.51. Niepobranie podatku przez płatnika (art. 78 k.k.s.) | str. 211
Schemat 6.52. Niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za pobranie podatku (art. 79 § 1 k.k.s.) | str. 211
Schemat 6.53. Niezłożenie w terminie deklaracji (art. 79 § 2 k.k.s.) | str. 212
Schemat 6.54. Niezłożenie informacji podatkowej organowi podatkowemu (art. 80 § 1 k.k.s.) | str. 212
Schemat 6.55. Niezłożenie informacji podatkowej płatnikowi (art. 80 § 2 k.k.s.) | str. 212
Schemat 6.56. Niezłożenie wbrew obowiązkowi właściwemu organowi informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych (art. 80 § 2a k.k.s.) | str. 213
Schemat 6.57. Nieprawdziwa informacja podatkowa (art. 80 § 3 k.k.s.) | str. 213
Schemat 6.58. Fałszywa informacja podsumowująca, niezłożenie w terminie informacji podsumowującej (art. 80a k.k.s.) | str. 214
Schemat 6.59. Nieprzekazanie sprawozdania finansowego, opinii lub raportu (art. 80b k.k.s.) | str. 214
Schemat 6.60. Niedopełnienie obowiązków w zakresie NIP (art. 81 k.k.s.) | str. 215
Schemat 6.61. Naruszenie przepisów o dotacji lub subwencji (art. 82 k.k.s.) | str. 216
Schemat 6.62. Udaremnienie lub utrudnienie kontroli (art. 83 k.k.s.) | str. 216
Schemat 6.63. Niedopełnienie obowiązku nadzoru (art. 84 k.k.s.) | str. 217

Rozdział 7
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami (art. 85-96 k.k.s.) | str. 218

7.1. Wprowadzenie | str. 218
Schemat 7.1. Grupy przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z rozdziału 7 k.k.s. | str. 219
Schemat 7.2. Podstawowe pojęcia prawa celnego | str. 220
7.2. Typizacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami | str. 221
Schemat 7.3. Wyłudzenie pozwolenia celnego lub innego podobnego dokumentu (art. 85 § 1 k.k.s.) oraz posłużenie się wyłudzonym pozwoleniem celnym lub innym podobnym dokumentem (art. 85 § 2 k.k.s.) | str. 221
Schemat 7.4. Przemyt celny (art. 86 k.k.s.) | str. 222
Schemat 7.5. Oszustwo celne (art. 87 k.k.s.) | str. 223
Schemat 7.6. Naruszenie procedury odprawy czasowej (art. 88 k.k.s.) | str. 225
Schemat 7.7. Naruszenie procedury odprawy czasowej towaru, co do którego istnieje reglamentacja pozataryfowa (art. 88 § 2 k.k.s.) | str. 226
Schemat 7.8. Naruszenie warunku zwolnienia towaru od należności celnej (art. 89 k.k.s.) | str. 226
Schemat 7.9. Usunięcie przedmiotu spod dozoru celnego (art. 90 § 1 k.k.s.) oraz usunięcie zamknięcia celnego (art. 90 § 2 k.k.s.) | str. 227
Schemat 7.10. Paserstwo celne - typ podstawowy i typ uprzywilejowany (nieumyślność) (art. 91 k.k.s.) | str. 228
Schemat 7.11. Wyłudzenie zwrotu należności celnej (art. 92 k.k.s.) | str. 229
Schemat 7.12. Rażące naruszenie przepisów w zakresie działalności celnej (art. 93 § 2 k.k.s.) | str. 230
Schemat 7.13. Rażące naruszenie przepisów w zakresie prowadzenia magazynu wolnego składowania (art. 93 § 3 k.k.s.) | str. 230
Schemat 7.14. Utrudnianie (art. 94 § 1 k.k.s.) oraz udaremnianie lub utrudnianie (art. 94 § 2 k.k.s.) kontroli celnej | str. 231
Schemat 7.15. Nieprzechowywanie dokumentów celnych (art. 95 k.k.s.) | str. 232
Schemat 7.16. Niedopełnienie obowiązku nadzoru (art. 96 k.k.s.) | str. 232

, Rozdział 8
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu (art. 97-106ł k.k.s.) | str. 233

8.1. Wprowadzenie | str. 233
Schemat 8.1. Grupy przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z rozdziału 8 k.k.s. | str. 233
Schemat 8.2. Podstawowe pojęcia prawa dewizowego | str. 234
8.2. Typizacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obrotowi dewizowemu | str. 236
Schemat 8.3. Wyłudzenie zezwolenia dewizowego (art. 97 § 1 k.k.s.) i posłużenie się wyłudzonym zezwoleniem dewizowym (art. 97 § 2 k.k.s.) | str. 236
Schemat 8.4. Wywóz dewiz do krajów trzecich dla celów działalności gospodarczej (art. 100 k.k.s.) | str. 237
Schemat 8.5. Zbycie papierów wartościowych przez nierezydenta z kraju trzeciego (art. 101 k.k.s.) | str. 237
Schemat 8.6. Nabycie przez rezydenta praw majątkowych w krajach trzecich (art. 102 k.k.s.) | str. 238
Schemat 8.7. Zbycie papierów wartościowych przez rezydenta z kraju trzeciego (art. 103 k.k.s.) | str. 238
Schemat 8.8. Otwarcie lub utrzymywanie rachunku bankowego w kraju trzecim (art. 104 k.k.s.) | str. 239
Schemat 8.9. Dokonanie rozliczeń pieniężnych bez wymaganego zezwolenia (art. 106c k.k.s.) | str. 239
Schemat 8.10. Prowadzenie działalności kantorowej z naruszeniem przepisów ustawy (art. 106d k.k.s.) | str. 240
Schemat 8.11. Utrudnianie czynności kontrolnych (art. 106e k.k.s.) | str. 240
Schemat 8.12. Niezgłoszenie przywozu lub wywozu wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych (art. 106f k.k.s.) | str. 241
Schemat 8.13. Niepoddanie się kontroli na żądanie (art. 106h k.k.s.) | str. 242
Schemat 8.14. Naruszenie obowiązku pośrednictwa banku (art. 106j k.k.s.) | str. 242
Schemat 8.15. Nieprzechowywanie dokumentów związanych z obrotem dewizowym lub działalnością kantorową (art. 106k k.k.s.) | str. 243
Schemat 8.16. Niezgłoszenie Narodowemu Bankowi Polskiemu lub zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (art. 106l k.k.s.) | str. 244
Schemat 8.17. Niedopełnienie obowiązku nadzoru (art. 106ł k.k.s.) | str. 244

Rozdział 9
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych (art. 107-111 k.k.s.) | str. 246

9.1. Wprowadzenie 246
Schemat 9.1. Grupy przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z rozdziału 9 k.k.s. | str. 247
Schemat 9.2. Podstawowe pojęcia z ustawy o grach hazardowych | str. 247
9.2. Typizacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych | str. 249
Schemat 9.3. Nielegalne urządzanie lub prowadzenie gier lub zakładów wzajemnych (art. 107 § 1 i 3 k.k.s.) oraz uczestnictwo w zagranicznej grze lub zakładzie na terytorium RP (art. 107 § 2 i 3 k.k.s.) | str. 249
Schemat 9.4. Urządzanie lub prowadzenie niektórych gier bez nałożenia wymaganych urzędowych zabezpieczeń (art. 107a k.k.s.) | str. 252
Schemat 9.5. Niszczenie losów bez wymaganego zawiadomienia właściwego organu (art. 107b k.k.s.) | str. 252
Schemat 9.6. Niezawiadomienie właściwego organu o utracie automatu lub urządzenia do gry (art. 107c k.k.s.) | str. 253
Schemat 9.7. Nielegalne urządzanie lub prowadzenie gier fantowych i loterii (art. 108 k.k.s.) | str. 253
Schemat 9.8. Uczestnictwo w grach lub zakładach urządzanych i prowadzonych z naruszeniem prawa (art. 109 k.k.s.) | str. 254
Schemat 9.9. Nielegalna sprzedaż losów (art. 110 k.k.s.) | str. 255
Schemat 9.10. Zakazana reklama gier i zakładów wzajemnych (art. 110a § 1 i 2 k.k.s.) | str. 255
Schemat 9.11. Korzyść z reklamy niektórych gier lub zakładów prowadzonej wbrew przepisom ustawy (art. 110a § 2 k.k.s.) | str. 256
Schemat 9.12. Umożliwienie udziału w grze lub zakładzie osobie nieletniej (art. 110b k.k.s.) | str. 256
Schemat 9.13. Niedopełnienie obowiązku nadzoru (art. 111 k.k.s.) | str. 257

C. Wybrane zagadnienia prawa karnego skarbowego procesowego | str. 259

Rozdział 10
Wprowadzenie | str. 260
Schemat 10.1. Odpowiednie stosowanie niektórych przepisów kodeksu postępowania karnego do kodeksu karnego skarbowego | str. 261
Schemat 10.2. Cele postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe | str. 261
Schemat 10.3. Obowiązek poinformowania sprawcy o przysługujących mu prawach (art. 114 § 2 k.k.s.) | str. 261
Schemat 10.4. Strony postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe | str. 262
Schemat 10.5. Strony postępowania w sprawach o wykroczenia skarbowe | str. 262
Schemat 10.6. Właściwość sądu | str. 262
Schemat 10.7. Właściwość finansowych organów postępowania przygotowawczego (art. 133 k.k.s.) | str. 263
Schemat 10.8. Właściwość niefinansowych organów postępowania przygotowawczego (art. 134 k.k.s.) | str. 263

Rozdział 11
Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy | str. 265

11.1. Postępowania mandatowe | str. 265
Schemat 11.1. Przesłanki postępowania mandatowego | str. 265
Schemat 11.2. Rodzaje mandatów | str. 266
Schemat 11.3. Prawomocność mandatu karnego | str. 266
Schemat 11.4. Skutek prawny odmowy przyjęcia mandatu karnego | str. 266
Schemat 11.5. Przesłanki uchylenia mandatu karnego | str. 267
Schemat 11.6. Uchylenie mandatu karnego - skutek | str. 267
11.2. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str. 268
Schemat 11.7. Wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str. 268
Schemat 11.8. Przepadek przedmiotów a dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str. 268
Schemat 11.9. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - dodatkowe warunki, przedmiot negocjacji | str. 269
Schemat 11.10. Cofnięcie wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str. 269
Schemat 11.11. Uwzględnienie i odmowa uwzględnienia wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str. 270
Schemat 11.12. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - etap decyzyjny (art. 148-149 k.k.s.) | str. 270
Schemat 11.13. Zaskarżenie wyroku o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str. 271

Rozdział 12
Postępowanie w stosunku do nieobecnych (art. 173-177 k.k.s.) | str. 272

Schemat 12.1. Przesłanki postępowania w stosunku do nieobecnych - zakres zastosowania (art. 173 § 1 i 3 k.k.s.) | str. 272
Schemat 12.2. Przesłanki postępowania w stosunku do nieobecnych (art. 173 k.k.s.) | str. 272
Schemat 12.3. Postanowienie o zastosowaniu postępowania w stosunku do nieobecnych (art. 175 k.k.s.) | str. 273
Schemat 12.4. Wniosek o wyznaczenie rozprawy (art. 177 k.k.s.) | str. 273

D. Wybrane zagadnienia wykonawczego prawa karnego skarbowego | str. 275
1. Wprowadzenie | str. 275
Schemat 13.1. Odpowiednie stosowanie niektórych przepisów kodeksu karnego wykonawczego do kodeksu karnego skarbowego (art. 178 k.k.s.) | str. 275
2. Wykonywanie kar i środków karnych | str. 276
Schemat 13.2. Zakaz modyfi kacji obowiązku uiszczenia wymagalnej należności publicznoprawnej przy środkach karnych probacyjnych (art. 190 k.k.s.) | str. 276
Schemat 13.3. Zabezpieczenie majątku w przypadku rozłożenia na raty kary grzywny (art. 183 § 1 k.k.s.) | str. 276
Schemat 13.4. Subsydiarny charakter odpowiedzialności posiłkowej (art. 184 k.k.s.) | str. 277
Schemat 13.5. Zamiana kary grzywny na pracę społecznie użyteczną (art. 185 k.k.s.) | str. 277
Schemat 13.6. Zastępcza kara pozbawienia wolności (art. 186 k.k.s.) | str. 278

Część II
Testy | str. 279

Test 1. Przepisy wstępne (art. 1-15 k.k.s.) | str. 281
Test 2. Instytucje zaniechania ukarania sprawcy (art. 16-19 k.k.s.) | str. 290
Test 3. Przestępstwa skarbowe (art. 20-45 k.k.s.) | str. 293
Test 4. Wykroczenia skarbowe (art. 46-52 k.k.s.) | str. 309
Test 5. Objaśnienie wyrażeń ustawowych (art. 53 k.k.s.) | str. 312
Test 6. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji (art. 54-84 k.k.s.) | str. 317
Test 7. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami (art. 85-96 k.k.s.) | str. 323
Test 8. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu (art. 97-106ł k.k.s.) | str. 325
Test 9. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych (art. 107-111 k.k.s.) | str. 327
Test 10. Postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 113-177 k.k.s.) | str. 329
Test 11. Postępowania wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 178-191 k.k.s.) | str. 331

TESTY ZBIORCZE | str. 334
Test 1 | str. 334
Test 2 | str. 338
Test 3 | str. 341

Część III
Kazusy. Pytania kontrolne | str. 347

Kazus nr 1 | str. 349
Kazus nr 2 | str. 349
Kazus nr 3 | str. 350
Kazus nr 4 | str. 350
Kazus nr 5 | str. 351
Kazus nr 6 | str. 351
Kazus nr 7 | str. 352
Kazus nr 8 | str. 352
Kazus nr 9 | str. 353
Kazus nr 10 | str. 353
Kazus nr 11 | str. 354
Kazus nr 12 | str. 354
Kazus nr 13 | str. 355
Kazus nr 14 | str. 356
Kazus nr 15 | str. 356
Kazus nr 16 | str. 357
Kazus nr 17 | str. 357
Kazus nr 18 | str. 358
Kazus nr 19 | str. 359
Kazus nr 20 | str. 359
Kazus nr 21 | str. 360
Kazus nr 22 | str. 361
Kazus nr 23 | str. 361
Kazus nr 24 | str. 362
Kazus nr 25 | str. 362
Kazus nr 26 | str. 363
Kazus nr 27 | str. 363
Kazus nr 28 | str. 364
Kazus nr 29 | str. 365
Kazus nr 30 | str. 365

Bibliografia | str. 367

Ukryj

Opis:

Olaf Włodkowski – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania karnego; specjalizuje się w prawie karnym skarbowym, prawie karnym gospodarczym oraz problematyce pokrzywdzonego w polskim prawie karnym sensu largo.

"Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy" stanowi kompleksowe omówienie problematyki prawa karnego skarbowego.
Podręcznik umożliwia skuteczne poznanie dziedziny prawa karnego skarbowego oraz przygotowanie się do egzaminu, konsekwentnie przeprowadzając przez trzy etapy nauki:
- szybkie przyswojenie wiedzy oraz uporządkowanie informacji do zapamiętania – dzięki schematom, tabelom, komentarzom i orzecznictwu;
- sprawdzenie i powtórzenie – dzięki testom;
- utrwalenie zdobytej wiedzy przez zastosowanie jej w praktyce – dzięki kazusom i pytaniom kontrolnym.
Drugie wydanie zostało rozszerzone o wybrane zagadnienia do części procesowej i wykonawczej kodeksu karnego skarbowego; uzupełniono je o wiele nowych tabel, schematów i komentarzy. Dodano również nowe pytania i kazusy.
Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla studentów prawa i administracji. Może być także przydatna kandydatom przygotowującym się do egzaminów na aplikacje prawnicze.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9729-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 372
Rodzaj: podręcznik prawokazusy , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne skarbowe
Kod: NEX-0358:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów