Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Mateusz Pacak, Katarzyna Zmorek,
Seria:  Komentarze praktyczne LexisNexis
Wydawnictwo:  LexisNexis Stan prawny:  1 maja 2013 r.
Kod: NEX-0666:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

USTAWA z dnia z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.)


ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1-21)

ROZDZIAŁ 2. Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów (art. 22-27)

ROZDZIAŁ 3. Kontrola prowadzona przez wojewodę (art. 28-50)

ROZDZIAŁ 4. Rządowa administracja zespolona w województwie (art. 51-55)

ROZDZIAŁ 5. Niezespolona administracja rządowa (art. 56-58)

ROZDZIAŁ 6. Akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę oraz organy niezespolonej administracji rządowej (art. 59-64)

ROZDZIAŁ 7. Przepisy zmieniające (art. 65-77)

ROZDZIAŁ 8. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 78-83)

Wykaz cytowanej literatury
Wykaz powołanych aktów prawnych
Dokumenty urzędowe i źródła internetowe
Orzeczenia sądów

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1 maja 2013 roku Komentowana ustawa jest ustrojowym fundamentem działalności administracji publicznej w województwie. Reguluje głównie kwestie relacji hierarchicznych między Prezesem Rady Ministrów i członkami Rady Ministrów a wojewodą, eksponuje także zasadę zespolenia organów administracji terenowej z wojewodą. W Komentarzu autorzy wyjaśniają najważniejsze problemy wiążące się z funkcjonowaniem administracji terenowej w województwie oraz praktycznym stosowaniem unormowań tego aktu prawnego. Ze względu na ramowy charakter ustawy Komentarz zawiera liczne odesłania do ustaw szczegółowych, które regulują działalność administracji rządowej w województwie. Publikacja skierowana jest do pracowników organów administracji, przede wszystkim urzędów wojewódzkich i innych urzędów terenowej administracji rządowej w województwie. Może też stanowić niezbędną pomoc dla studentów i dydaktyków w dziedzinie prawa administracyjnego. Szerokie omówienie skargi powszechnej będzie przydatne dla podmiotów zainteresowanych wniesieniem takiej skargi na akty prawa miejscowego wydane przez wojewodę lub organ niezespolonej administracji rządowej. Mateusz Pacak ? doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor komentarzy oraz artykułów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego; redaktor naczelny Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ. Aplikant radcowski, współpracuje z kilkoma kancelariami prawnymi. Katarzyna Zmorek ? specjalizuje się w prawie administracyjnym; aplikantka Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788327801043 , 234
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: NEX-0666:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa