Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz

Publikacja stanowi wyczerpujący komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prezentuje kierunki wykładni jej norm oraz najbardziej aktualny przegląd orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

więcej

Autorzy: Irena Kamińska, Mirosława Rozbicka-Ostrowska,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 listopada 2015 r.
Kod: NEX-0563;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 133,56 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 11

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej | str. 15
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 17
Rozdział 2. Dostęp do informacji publicznej | str. 127
Rozdział 2a. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej | str. 343
Rozdział 3. Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 390

Aneks 1. Akty prawne | str. 395
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej | str. 395
Rozporządzenie (WE) Nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji | str. 402
Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego | str. 417
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego | str. 437
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej | str. 459

Aneks 2. Wzory przykładowych czynności i pism procesowych | str. 463
Wzór nr 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | str. 463
Wzór nr 2. Zawiadomienie o tym, że adresat wniosku nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji | str. 465
Wzór nr 3. Zawiadomienie, że wnioskowana informacja nie stanowi informacji publicznej | str. 466
Wzór nr 4. Zawiadomienie o nieposiadaniu żądanej informacji publicznej | str. 467
Wzór nr 5. Zawiadomienie wnioskodawcy o udostępnieniu informacji w innym trybie i zasadach dostępu do informacji publicznej | str. 468
Wzór nr 6. Zawiadomienie o rozpatrzeniu wniosku w terminie późniejszym | str. 469
Wzór nr 7. Zawiadomienie o ustaleniu wysokości opłaty za udostępnienie informacji publicznej | str. 470
Wzór nr 8. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji | str. 472
Wzór nr 9. Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy | str. 474
Wzór nr 10. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej | str. 479
Wzór nr 11. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność w udostępnieniu informacji publicznej | str. 482

Wykaz orzeczeń | str. 485

Bibliografia | str. 503

Ukryj

Opis:

Irena Kamińska - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzeka w Izbie Ogólnoadministracyjnej; współautorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, m.in. zbioru orzecznictwa Dostęp do informacji publicznej (Warszawa 2007), Prawo geodezyjne i kartografi czne. Komentarz (Warszawa 2013), Komentarz do spraw administracyjnych. Wybrane zagadnienia (Warszawa 2015).

Mirosława Rozbicka-Ostrowska – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, kieruje Wydziałem Informacji Sądowej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu; wykładowca, współautorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, m.in. zbioru orzecznictwa Dostęp do informacji publicznej (Warszawa 2007) oraz Komentarz do spraw administracyjnych. Wybrane zagadnienia (Warszawa 2015).

Publikacja stanowi wyczerpujący komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prezentuje kierunki wykładni jej norm oraz najbardziej aktualny przegląd orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autorki zawarły w nim wiedzę wynikającą zarówno z praktycznych doświadczeń ze stosowaniem ustawy (związaną z pełnieniem funkcji przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej), jak i nabytą w trakcie orzekania.

Opracowanie uwzględnia większość orzeczeń sądów administracyjnych w sprawach dotyczących informacji publicznej, w wielu przypadkach wskazując rozstrzygnięcia w konkretnych stanach faktycznych. Czytelnicy odnajdą w nim praktyczne wskazówki dla podmiotów uprawnionych informacyjnie i podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej. Całość uzupełniają teksty aktów prawnych regulujących omawianą tematykę oraz wzory przykładowych czynności i pism procesowych.

Książka przeznaczona jest dla urzędników zobowiązanych do udzielania informacji publicznej, radców prawnych, sędziów, a także do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji publicznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9616-5 , 508
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: NEX-0563;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów