Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kredyt konsumencki. Komentarz

W książce przedstawiono kompleksową analizę całości regulacji dotyczących kredytowania konsumenckiego z uwzględnieniem powiązanych z nimi przepisów Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego i ustawy o usługach płatniczych.

więcej

Autorzy: Tomasz Czech,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 września 2017 r.
z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 22 października 2017 r. (Dz.U. poz. 819).

Kod: NEX-0184:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 239,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 215,10 zł. ( Oszczędzasz: 23,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 15

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1528; zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 819) | str. 17


ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne | str. 19
Art. 1. [Przepis wprowadzający] | str. 19
Art. 2. [Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe] | str. 26
Art. 3. [Umowa o kredyt konsumencki] | str. 27
Art. 4. [Wyłączenia. Szczególne reżimy normatywne] | str. 48
Art. 5. [Definicje] | str. 82
Art. 6. [Przeliczenie kredytu w walucie obcej] | str. 171

ROZDZIAŁ 2. Obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego przed zawarciem umowy o kredyt | str. 175
Art. 7. [Reklamy] | str. 175
Art. 7a. [Sposób podania informacji] | str. 191
Art. 7b. [Inne reklamy] | str. 195
Art. 8. [Reprezentatywny przykład] | str. 196
Art. 9. [Ocena zdolności kredytowej] | str. 198
Art. 10. [Odmowa udzielenia kredytu] | str. 202
Art. 11. [Udzielanie wyjaśnień] | str. 206
Art. 12. [Projekt umowy] | str. 211
Art. 13. [Informacje przedkontraktowe] | str. 216
Art. 14. [Formularz informacyjny] | str. 228
Art. 15. [Umowa zawierana na odległość] | str. 230
Art. 16. [Dodatkowe dane] | str. 235
Art. 17. [Umowa o kredyt w rachunku] | str. 236
Art. 18. [Umowa restrukturyzacyjna] | str. 241
Art. 19. [Fakultatywny formularz informacyjny] | str. 242
Art. 20. [Umowa o kredyt w rachunku zawierana na odległość] | str. 243
Art. 21. [Umowa restrukturyzacyjna zawierana na odległość] | str. 249
Art. 22-23. (uchylone) | str. 250
Art. 24. [Rzeczywista roczna stopa oprocentowania] | str. 251
Art. 25. [Czynniki wpływające na rzeczywistą roczną stopę oprocentowania] | str. 252
Art. 26. [Zaliczanie płatności] | str. 254
Art. 27. [Informacje o stopie referencyjnej] | str. 255
Art. 28. [Obowiązki pośrednika kredytowego] | str. 259
Art. 28a. [Zwrot opłat pobranych przed zawarciem umowy] | str. 264

ROZDZIAŁ 3. Umowa o kredyt | str. 270
Art. 29. [Zawarcie umowy] | str. 270
Art. 30. [Treść dokumentu umowy] | str. 295
Art. 31. [Umowa o kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności] | str. 355
Art. 32. [Umowa o kredyt w rachunku] | str. 359
Art. 33. [Umowa restrukturyzacyjna] | str. 361
Art. 33a. [Limit opłat windykacyjnych] | str. 364
Art. 34. [Przekroczenie salda] | str. 370
Art. 35. (uchylony) | str. 374
Art. 35a. [Spłata kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej] | str. 374
Art. 36. [Zmiana wysokości stopy oprocentowania] | str. 388
Art. 36a. [Limit pozaodsetkowych kosztów kredytu] | str. 399
Art. 36b. [Limit w przypadku odroczenia spłaty zadłużenia] | str. 405
Art. 36c. [Limit w przypadku udzielania kolejnych kredytów] | str. 410
Art. 36d. [Wyłączenia] | str. 414
Art. 37. [Harmonogram spłaty kredytu] | str. 416
Art. 38. [Wyciąg z rachunku. Zmiana wysokości stopy oprocentowania lub opłat] | str. 422
Art. 39. [Znaczne przekroczenie salda] | str. 438
Art. 40. [Zmiana całkowitej kwoty kredytu] | str. 443
Art. 41. [Weksel lub czek] | str. 446
Art. 42. [Wypowiedzenie umowy o kredyt odnawialny] | str. 460
Art. 43. [Wypowiedzenie sankcyjne umowy o kredyt odnawialny] | str. 469
Art. 44. [Przelew wierzytelności] | str. 479
Art. 45. [Sankcja kredytu darmowego] | str. 494
Art. 46. (uchylony) | str. 520
Art. 47. [Semidyspozytywność przepisów] | str. 520

ROZDZIAŁ 4. Spłata kredytu przed terminem | str. 524
Art. 48. [Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu] | str. 524
Art. 49. [Obniżenie całkowitego kosztu kredytu] | str. 529
Art. 50. [Prowizja od przedterminowej spłaty kredytu] | str. 535
Art. 51. [Wyłączenie możliwości zastrzeżenia prowizji] | str. 542
Art. 52. [Rozliczenie kredytu] | str. 543

ROZDZIAŁ 5. Odstąpienie od umowy przez konsumenta | str. 546
Art. 53. [Uprawnienie do odstąpienia od umowy] | str. 546
Art. 54. [Rozliczenie w razie odstąpienia od umowy] | str. 557
Art. 55. [Rozszerzona skuteczność odstąpienia] | str. 567
Art. 56. [Odstąpienie od umowy o kredyt wiązany] | str. 576
Art. 57. [Odstąpienie od umowy podstawowej] | str. 587
Art. 58. [Odstąpienie od umowy zawartej na odległość] | str. 591
Art. 59. [Roszczenie o wykonanie zobowiązania wobec kredytodawcy] | str. 592

ROZDZIAŁ 5a. Działalność instytucji pożyczkowych i rejestr instytucji pożyczkowych | str. 608
Art. 59a. [Wymagania dotyczące instytucji pożyczkowej] | str. 608
Art. 59aa. [Rozpoczęcie działalności przez instytucję pożyczkową] | str. 614
Art. 59ab. [Prowadzenie rejestru instytucji pożyczkowych] | str. 616
Art. 59ac. [Wpis w rejestrze instytucji pożyczkowych] | str. 617
Art. 59ad. [Opłaty za wpis w rejestrze instytucji pożyczkowych] | str. 618
Art. 59ae. [Informacje ujawniane w rejestrze instytucji pożyczkowych] | str. 619
Art. 59af. [Zmiana danych ujawnionych w rejestrze instytucji pożyczkowych] | str. 619
Art. 59ag. [Odmowa wpisu i usunięcie z rejestru instytucji pożyczkowych] | str. 620
Art. 59b. [Przekazywanie informacji o zobowiązaniach konsumentów] | str. 621
Art. 59c. [Tajemnica bankowa] | str. 625
Art. 59d. [Zagraniczne instytucje pożyczkowe] | str. 627

ROZDZIAŁ 5aa. Wpis do rejestru pośredników kredytowych | str. 630
Art. 59da. [Wymagania dotyczące działalności pośrednika kredytowego] | str. 630
Art. 59db. [Wniosek o wpis w rejestrze pośredników kredytowych] | str. 633
Art. 59dc. [Opłata za wniosek o wpis w rejestrze pośredników kredytowych] | str. 634
Art. 59dd. [Zmiana danych ujawnionych w rejestrze pośredników kredytowych] | str. 635
Art. 59de. [Odmowa wpisu i wykreślenie z rejestru pośredników kredytowych] | str. 635

ROZDZIAŁ 5b. Przepisy karne | str. 637
Art. 59e. [Naruszenie wymagań dotyczących instytucji pożyczkowych] | str. 637
Art. 59f. [Naruszenie tajemnicy bankowej] | str. 639
Art. 59g. [Nieprzekazanie wymaganych informacji] | str. 641
Art. 59h. [Prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych] | str. 642
Art. 59i. [Prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru pośredników kredytowych] | str. 643

ROZDZIAŁ 6. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 645
Art. 60-65. (pominięte) | str. 645

ROZDZIAŁ 7. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 646
Art. 66. [Zasady intertemporalne] | str. 646
Art. 67. [Uchylenie dotychczasowej ustawy] | str. 653
Art. 68. [Termin wejścia w życie nowej ustawy] | str. 653

Bibliografia | str. 655

Ukryj

Opis:

W książce przedstawiono kompleksową analizę całości regulacji dotyczących kredytowania konsumenckiego z uwzględnieniem powiązanych z nimi przepisów Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego i ustawy o usługach płatniczych. Omówiono zmiany wprowadzone przepisami ustawy o kredycie hipotecznym, nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy zmieniającej ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym, obejmujące m.in.:

  • reklamę kredytu konsumenckiego,
  • definicję całkowitej kwoty kredytu,
  • rejestr instytucji pożyczkowych,
  • limit pozaodsetkowych kosztów kredytu,
  • wprowadzenie wymagań odnoszących się do instytucji pożyczkowych.
Istotnym walorem książki są liczne przykłady oraz praktyczne wskazówki dotyczące stosowania komentowanych przepisów w obrocie gospodarczym. W publikacji wykorzystano zarówno bogate orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat klauzul abuzywnych, jak i decyzje Prezesa UOKiK w odniesieniu do praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Książka zainteresuje prawników praktyków, w szczególności adwokatów, radców prawnych i sędziów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-720-0 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 668
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0184:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów