Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Stanisław Rudnicki,
Seria:  Biblioteka Prawnika
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0688:W03Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstep
str. 13

ROZDZIAL I. Tresc prawa wlasnosci w ujeciu Kodeksu cywilnego
str. 17


1. Uwagi wstepne
str. 17
2. Podstawowe rodzaje wlasnosci
str. 19
3. Wspólwlasnosc
str. 23
3.1. Uwagi wstepne
str. 23
3.2. Wspólwlasnosc ulamkowa
str. 24
3.3. Wspólwlasnosc przymusowa
str. 26
3.4. Wspólnosc majatku spadkowego
str. 27
3.5. Wspólwlasnosc laczna
str. 28
3.6. Wspólnoty gruntowe
str. 29
3.7. Zniesienie wspólwlasnosci
str. 36
4. Nieruchomosc jako przedmiot majatku wspólnego malzonków
str. 43
4.1. Uwagi wstepne
str. 43
4.2. Ustawowy ustrój majatkowy
str. 44
4.2.1. Majatek wspólny
str. 44
4.2.2. Majatek osobisty
str. 52
4.3. Umowne ustroje majatkowe
str. 53
4.3.1. Uwagi wstepne
str. 53
4.3.2. Wspólnosc majatkowa
str. 55
4.3.3. Rozdzielnosc majatkowa
str. 56
4.4. Przymusowy ustrój majatkowy
str. 57
4.5. Przepisy przejsciowe ustawy z 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw
str. 58
5. Dowody wlasnosci nieruchomosci
str. 59

ROZDZIAL II. Nieruchomosci
str. 70


1. Uwagi wstepne
str. 70
2. Nieruchomosci gruntowe
str. 71
2.1. Defi nicje
str. 71
2.2. Nieruchomosci rolne i lasy
str. 76
2.3. Rodzinne gospodarstwo rolne
str. 79
2.4. Nieruchomosci cmentarne
str. 80
3. Nieruchomosci budynkowe
str. 81
4. Nieruchomosci lokalowe
str. 85
5. Czesci skladowe nieruchomosci
str. 88
6. Przynaleznosci nieruchomosci
str. 94

ROZDZIAL III. Prawo sasiedzkie
str. 96


1. Zaklócanie korzystania z nieruchomosci
str. 96
1.1. Uwagi wstepne
str. 96
1.2. Immisje
str. 97
1.3. Kryteria zaklócen i znaczenie ustawowych norm dopuszczalnych zaklócen
str. 99
1.4. Srodki obrony przed zaklóceniami
str. 105
1.5. Zbieg przepisów
str. 106
2. Droga konieczna do drogi publicznej i budynków gospodarskich
str. 109
2.1. Przeslanki ustanowienia sluzebnosci drogi koniecznej
str. 109
2.2. Dostep do sieci
str. 114
2.3. Sposób ustanowienia sluzebnosci drogi koniecznej
str. 118
2.4. Zmiana tresci, zniesienie i wygasniecie sluzebnosci drogi koniecznej
str. 119
2.5. Wynagrodzenie za ustanowienie sluzebnosci drogi koniecznej
str. 120
2.6. Droga konieczna jako sluzebnosc osobista
str. 121
3. Sluzebnosc przesylu
str. 122
4. Roboty ziemne na sasiedniej nieruchomosci
str. 124
4.1. Uwagi wstepne
str. 124
4.2. Przygraniczne drzewa i owoce
str. 125
5. Przekroczenie granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urzadzenia
str. 126
5.1. Przeslanki roszczenia z art. 151 k.c
str. 126
5.2. Zbieg przepisów i konkurencja roszczen
str. 129
5.3. Ustanowienie sluzebnosci gruntowej
str. 131
5.4. Realizacja roszczenia o wykup
str. 132
6. Wznowienie granic i rozgraniczenie nieruchomosci
str. 133
6.1. Wznowienie granic
str. 133
6.2. Rozgraniczenie nieruchomosci
str. 135
6.2.1. Uwagi wstepne
str. 135
6.2.2. Postepowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomosci
str. 136
6.2.3. Kryteria rozgraniczenia
str. 139
6.2.4. Wykonanie orzeczenia sadu o rozgraniczeniu
str. 144
6.2.5. Urzadzenia znajdujace sie na granicy gruntów sasiadujacych
str. 145
7. Scalanie i wymiana gruntów
str. 147
8. Stosunki sasiedzkie w swietle regulacji umownych
str. 151
8.1. Uwagi wstepne
str. 151
8.2. Sluzebnosci gruntowe
str. 152
8.2.1. Rodzaje sluzebnosci gruntowych
str. 152
8.2.2. Ustanowienie sluzebnosci gruntowych
str. 158
8.2.3. Zakres i sposób wykonywania sluzebnosci
str. 159
8.2.4. Wplyw podzialu nieruchomosci na zakres i istnienie sluzebnosci
str. 160
8.2.5. Zmiana sluzebnosci gruntowej wskutek waznej potrzeby gospodarczej
str. 161
8.2.6. Wygasniecie i zniesienie sluzebnosci gruntowej
str. 163
8.2.7. Zasiedzenie sluzebnosci gruntowych
str. 165
8.3. Sluzebnosci osobiste
str. 171

ROZDZIAL IV. Nabywanie wlasnosci nieruchomosci
str. 175


1. Sposoby nabycia
str. 175
2. Umowa przeniesienia wlasnosci
str. 179
2.1. Konstrukcja umowy o przeniesienie wlasnosci
str. 179
2.2. Forma umowy
str. 187
2.3. Modyfi kacja umowy
str. 191
2.4. Wplyw upadku umowy zobowiazujacej na umowe rozporzadzajaca
str. 192
2.5. Odstapienie od umowy przenoszacej wlasnosc
str. 193
2.6. Rozwiazanie umowy przenoszacej wlasnosc
str. 197
3. Zasiedzenie nieruchomosci
str. 200
3.1. Uwagi wstepne
str. 200
3.2. Przedmiot zasiedzenia
str. 201
3.3. Posiadanie jako przeslanka zasiedzenia
str. 207
3.4. Uplyw czasu
str. 214
3.5. Przeslanki dobrej i zlej wiary
str. 217
3.6. Bieg terminu zasiedzenia
str. 220
3.7. Stwierdzenie zasiedzenia
str. 227
3.8. Skutki zasiedzenia
str. 230
3.9. Przemilczenie
str. 231
3.10. Nabycie nieruchomosci w drodze egzekucji
str. 232
3.11. Inne sposoby nabywania nieruchomosci
str. 234

ROZDZIAL V. Ekspektatywa nabycia wlasnosci
str. 236

ROZDZIAL VI. Korzystanie z nieruchomosci
str. 242


1. Uwagi wstepne
str. 242
2. Zarzad wspólna nieruchomoscia
str. 244
3. Podzial nieruchomosci do odrebnego korzystania
str. 248
4. Posiadanie
str. 251
4.1. Pojecie posiadania
str. 251
4.2. Przedmiot posiadania
str. 252
4.3. Rodzaje posiadania
str. 254
4.4. Wspólposiadanie
str. 256
4.5. Ochrona posiadania
str. 258

ROZDZIAL VII. Rozporzadzanie nieruchomoscia
str. 261


1. Uwagi wstepne
str. 261
2. Podzial nieruchomosci
str. 263
3. Przekazanie gospodarstwa rolnego nastepcy
str. 265
4. Przewlaszczenie na zabezpieczenie
str. 277
5. Rozporzadzanie nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc Skarbu Panstwa i jednostek samorzadu terytorialnego
str. 280
5.1. Uregulowania normatywne
str. 280
5.2. Zasoby nieruchomosci
str. 281
5.3. Formy prawne gospodarowania nieruchomosciami
str. 284
5.4. Wlasciwosc organów
str. 288
6. Obciazanie nieruchomosci - prawa rzeczowe ograniczone
str. 289
6.1. Uwagi wstepne
str. 289
6.2. Uzytkowanie nieruchomosci
str. 292
6.3. Spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu
str. 299
6.4. Hipoteka
str. 302
6.4.1. Funkcja i powstanie hipoteki
str. 302
6.4.2. Konstrukcja hipoteki
str. 305
6.4.3. Zabezpieczona wierzytelnosc
str. 307
6.4.4. Przedmiot obciazenia hipoteka
str. 310
6.4.5. Hipoteka na wierzytelnosci hipotecznej
str. 313
6.4.6. Hipoteka przymusowa
str. 314
6.4.7. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego
str. 315
6.4.8. Rozporzadzanie opróznionym miejscem hipotecznym
str. 316
6.5. Uzytkowanie wieczyste jako obciazenie nieruchomosci
str. 317
7. Wyzbycie sie wlasnosci nieruchomosci
str. 318

ROZDZIAL VIII. Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomosci)
str. 320

ROZDZIAL IX. Ksiegi wieczyste jako rejestr stanu prawnego nieruchomosci
str. 325


1. Funkcja i struktura ksiegi wieczystej
str. 325
2. Rekojmia wiary publicznej ksiag wieczystych
str. 327
3. Niezgodnosc stanu prawnego ksiegi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
str. 332
4. Pierwszenstwo ograniczonych praw rzeczowych
str. 334

ROZDZIAL X. Petytoryjna ochrona wlasnosci
str. 336


1. Uwagi wstepne
str. 336
2. Roszczenie windykacyjne
str. 340
3. Roszczenie negatoryjne
str. 341
4. Roszczenia uzupelniajace
str. 343
5. Roszczenia z tytulu budowy na cudzym gruncie
str. 351
5.1. Uprawnienia na podstawie art. 231 k.c
str. 351
5.2. Samoistne posiadanie
str. 354
5.3. Dobra wiara samoistnego posiadacza
str. 356
5.4. Wzniesienie budynku lub innego urzadzenia
str. 359
5.5. Wynagrodzenie
str. 361
5.6. Roszczenia wlasciciela
str. 361
5.7. Dochodzenie roszczenia
str. 363

ROZDZIAL XI. Ograniczenia wlasnosci nieruchomosci
str. 371

Aneks
str. 393

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) - wyciag
str. 393
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) - wyciag
str. 395
3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) - wyciag
str. 408
4. Ustawa z dnia 19 pazdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.) - wyciag
str. 435
5. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ksztaltowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592 ze zm.) - wyciag
str. 444
6. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) - wyciag
str. 448
7. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spóldzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) - wyciag
str. 452
8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartografi czne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) - wyciag
str. 464
9. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 ze zm.) - wyciag
str. 467
10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - wyciag
str. 471

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7620-972-2 , Oprawa: miękka , 480
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Nieruchomości i lokale
Kod: NEX-0688:W03Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów