Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Andrzej Marciniak,
Seria:  Biblioteka Prawnika
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0493:W02Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 89,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,10 zł. ( Oszczędzasz: 8,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
Przedmowa

CZĘŚĆ PIERWSZA
Zagadnienia ogólne

ROZDZIAŁ 1. Uwagi wstępne

1.1. Pojęcie i cel egzekucji oraz postępowania egzekucyjnego
1.2. Rodzaje egzekucji i postępowania egzekucyjnego
1.3. Postępowanie egzekucyjne a postępowanie cywilne rozpoznawcze
1.4. Zasady postępowania egzekucyjnego
1.4.1. Uwagi ogólne
1.4.2. Zasada dyspozycyjności
1.4.3. Zasada formalizmu postępowania
1.4.4. Inne zasady
1.5. Pozaegzekucyjne tryby zaspokojenia wierzyciela
1.6. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu egzekucyjnym

ROZDZIAŁ 2. Źródła sądowego prawa egzekucyjnego
2.1. Źródła prawa egzekucyjnego
2.2. Literatura prawa egzekucyjnego

ROZDZIAŁ 3. Stosunek postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych do innych postępowań
3.1. Stosunek postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych do postępowania egzekucyjnego w administracji
3.2. Stosunek postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych do postępowania upadłościowego i naprawczego
3.2.1. Stosunek postępowania egzekucyjnego do postępowania upadłościowego
3.2.2. Stosunek postępowania egzekucyjnego do postępowania naprawczego
3.3. Stosunek postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych do postępowania karnego wykonawczego

ROZDZIAŁ 4. Podmioty postępowania egzekucyjnego
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Organy egzekucyjne
4.3. Uczestnicy właściwego postępowania egzekucyjnego
4.3.1. Strony
4.3.2. Zdolność sądowa, zdolność procesowa i legitymacja procesowa
4.3.3. Współuczestnictwo
4.3.4. Inni uczestnicy
4.3.5. Pełnomocnictwo w postępowaniu egzekucyjnym

ROZDZIAŁ 5. Czynności postępowania egzekucyjnego
5.1. Pojęcie, rodzaje i ogólna charakterystyka
5.2. Pojęcie i system środków przymusu

ROZDZIAŁ 6. Koszty egzekucji
6.1. Pojęcie i rodzaje kosztów egzekucji
6.2. Funkcje kosztów egzekucji
6.3. Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu egzekucyjnym
6.4. Zasady zwrotu kosztów egzekucji

ROZDZIAŁ 7. Podstawa egzekucji

7.1. Uwagi wstępne
7.2. Tytuły egzekucyjne
7.2.1. Pojęcie i rodzaje tytułów egzekucyjnych
7.2.2. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego
7.2.3. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty
7.2.4. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawach drobnych roszczeń
7.3. Klauzula wykonalności
7.3.1. Pojęcie i ogólna charakterystyka klauzuli wykonalności
7.3.2. Nadawanie klauzuli wykonalności krajowym tytułom egzekucyjnym
7.3.3. Nadawanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym
7.4. Wydanie dalszego i ponownego tytułu wykonawczego
7.5. Tytuły wykonawcze szczególne

ROZDZIAŁ 8. Środki zaskarżenia
8.1. Pojęcie i systematyka środków zaskarżenia
8.2. Zażalenie
8.3. Skarga na czynności komornika i skarga na postanowienie referendarza sądowego
8.3.1. Skarga na czynności komornika
8.3.2. Skarga na postanowienie referendarza sądowego
8.4. Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji
8.5. Skarga na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przez zarząd przymusowy
8.6. Skarga kasacyjna i skarga o wznowienie postępowania
8.7. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
8.8. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki .

ROZDZIAŁ 9. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne
9.1. Wszczęcie egzekucji
9.2. Dalsze czynności egzekucyjne
9.3. Zbieg egzekucji i zabezpieczenia roszczeń

ROZDZIAŁ 10. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego
10.1. Uwagi wstępne
10.2. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
10.3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego

ROZDZIAŁ 11. Ograniczenia egzekucji
11.1. Ograniczenia egzekucji o charakterze podmiotowym
11.2. Ograniczenia egzekucji o charakterze przedmiotowym

ROZDZIAŁ 12. Powództwa przeciwegzekucyjne
12.1. Uwagi wstępne
12.2. Powództwo opozycyjne
12.3. Powództwo ekscydencyjne albo interwencyjne

CZĘŚĆ DRUGA
Egzekucja świadczeń pieniężnych

ROZDZIAŁ 13. Egzekucja z ruchomości

ROZDZIAŁ 14. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

ROZDZIAŁ 15. Egzekucja z rachunków bankowych

ROZDZIAŁ 16. Egzekucja z innych wierzytelności

ROZDZIAŁ 17. Egzekucja z innych praw majątkowych

ROZDZIAŁ 18. Wyjawienie majątku

ROZDZIAŁ 19. Egzekucja z nieruchomości

19.1. Zwykła egzekucja z nieruchomości
19.2. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości
19.3. Egzekucja z użytkowania wieczystego
19.4. Uproszczona egzekucja z nieruchomości
19.5. Egzekucja ze statków morskich
19.6. Egzekucja ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz z miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i garaży wolnostojących
19.7. Egzekucja z lokali stanowiących odrębne nieruchomości

ROZDZIAŁ 20. Podział sumy uzyskanej z egzekucji
20.1. Plan podziału
20.2. Postępowanie podziałowe

CZĘŚĆ TRZECIA
Szczególne rodzaje egzekucji

ROZDZIAŁ 21. Egzekucja świadczeń niepieniężnych

21.1. Egzekucja wydania rzeczy ruchomej
21.2. Egzekucja wydania nieruchomości, statku albo opróżnienia pomieszczenia
21.3. Egzekucja wykonania czynności, którą za dłużnika może wykonać także inna osoba
21.4. Egzekucja wykonania czynności, której za dłużnika nie może wykonać inna osoba
21.5. Egzekucja zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela

ROZDZIAŁ 22. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego i przedsiębiorców
22.1. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa
22.2. Egzekucja z udziałem Narodowego Banku Polskiego
22.3. Egzekucja z udziałem przedsiębiorców
22.3.1. Uwagi ogólne
22.3.2. Egzekucja przez zarząd przymusowy
22.3.3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

ROZDZIAŁ 23. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej

ROZDZIAŁ 24. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

Bibliografia
Skorowidz

Ukryj

Opis:

Rozwojowi gospodarki rynkowej towarzyszy intensywny rozwój działalności kredytowej. Wzrasta więc także istotnie znaczenie egzekucji sądowej jako niezbędnego instrumentu procesowego mającego na celu ochronę praw podmiotowych zarówno wierzycieli, jak i dłużników.

W publikacji w sposób systematyczny przedstawiono całokształt sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych, z uwzględnieniem aktualnego stanu ustawodawstwa, orzecznictwa Sądu Najwyższego i doktryny.

Autor omówił wszystkie rodzaje sądowego postępowania egzekucyjnego uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego, a także wyjaśnił relacje zachodzące między sądowym postępowaniem egzekucyjnym a innymi postępowaniami, w tym zwłaszcza postępowaniem egzekucyjnym w administracji oraz postępowaniem upadłościowym i naprawczym. Uwzględnione zostały również regulacje sądowego postępowania egzekucyjnego zawarte w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Autor przedstawił także nowe instytucje sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych związane z rozwojem prawa europejskiego.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788378069164 , Oprawa: miękka , 440
Rodzaj: , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0493:W02Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów