Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn (red. naukowy),
Seria:  Teksty ustaw ze schematami
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  2 września 2016 r.
Kod: NEX-0814:W03P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 24,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 22,41 zł. ( Oszczędzasz: 2,49 zł. )

Spis treści: 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego | str. 13

Dział I. Przepisy ogólne | str. 15
Rozdział 1. Zakres obowiązywania | str. 15
Rozdział 2. Zasady ogólne | str. 18
Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne | str. 21
Rozdział 4. Właściwość organów | str. 22
Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu | str. 24
Rozdział 6. Strona | str. 26
Rozdział 7. Załatwianie spraw | str. 30
Rozdział 8. Doręczenia | str. 31
Rozdział 9. Wezwania | str. 37
Rozdział 10. Terminy | str. 40
Dział II. Postępowanie | str. 42
Rozdział 1. Wszczęcie postępowania | str. 42
Rozdział 2. Metryki, protokoły i adnotacje | str. 45
Rozdział 3. Udostępnianie akt | str. 48
Rozdział 4. Dowody | str. 48
Rozdział 5. Rozprawa | str. 54
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania | str. 56
Rozdział 7. Decyzje | str. 59
Rozdział 8. Ugoda | str. 63
Rozdział 9. Postanowienia | str. 65
Rozdział 10. Odwołania | str. 67
Rozdział 11. Zażalenia | str. 70
Rozdział 12. Wznowienie postępowania | str. 71
Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji | str. 75
Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych | str. 79
Dział IV. Udział prokuratora | str. 79
Dział V-VI. (uchylone) | str. 81
Dział VII. Wydawanie zaświadczeń | str. 81
Dział VIII. Skargi i wnioski | str. 84
Rozdział 1. Postanowienia ogólne | str. 84
Rozdział 2. Skargi | str. 85
Rozdział 3. Wnioski | str. 90
Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych | str. 91
Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków | str. 92
Rozdział 6. Nadzór i kontrola | str. 93
Dział IX. Opłaty i koszty postępowania | str. 95
Dział X. Przepisy końcowe | str. 97

Skorowidz | str. 99

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych | str. 111

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 113
Rozdział 2. Wojewódzkie sądy administracyjne | str. 118
Rozdział 3. Naczelny Sąd Administracyjny | str. 126
Rozdział 4. Przepis końcowy | str. 134

Skorowidz | str. 135

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi | str. 141

Dział I. Przepisy wstępne | str. 143
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 143
Rozdział 2. Właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych | str. 150
Rozdział 3. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 151
Rozdział 4. Skład sądu | str. 151
Rozdział 5. Wyłączenie sędziego | str. 152
Dział II. Strony | str. 155
Rozdział 1. Zdolność sądowa i procesowa | str. 155
Rozdział 2. Strony i uczestnicy postępowania | str. 157
Rozdział 3. Pełnomocnicy | str. 158
Dział III. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym | str. 162
Rozdział 1. Pisma w postępowaniu sądowym | str. 162
Rozdział 2. Skarga | str. 167
Rozdział 3. Wniosek o wszczęcie postępowania | str. 175
Rozdział 4. Doręczenia | str. 175
Rozdział 5. Terminy | str. 183
Rozdział 6. Uchybienie i przywrócenie terminu | str. 184
Rozdział 7. Posiedzenia sądowe | str. 186
Rozdział 8. Postępowanie mediacyjne i uproszczone | str. 192
Rozdział 9. Zawieszenie i podjęcie postępowania | str. 194
Rozdział 10. Orzeczenia sądowe | str. 199
Rozdział 11. Prawomocność orzeczeń | str. 211
Dział IV. Środki odwoławcze | str. 213
Rozdział 1. Skarga kasacyjna | str. 213
Rozdział 2. Zażalenie | str. 220
Dział V. Koszty postępowania | str. 223
Rozdział 1. Zwrot kosztów postępowania między stronami | str. 223
Rozdział 2. Koszty sądowe | str. 226
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 226
Oddział 2. Wpis | str. 231
Oddział 3. Opłata kancelaryjna | str. 232
Oddział 4. Wydatki | str. 234
Rozdział 3. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 235
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 235
Oddział 2. Prawo pomocy | str. 236
Dział VI. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 244
Dział VII. Wznowienie postępowania | str. 246
Dział VIIa. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 251
Dział VIII. Wykonywanie orzeczeń sądowych | str. 255
Dział IX. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt | str. 255
Dział X. Przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym | str. 258
Dział XI. Przepis końcowy | str. 260

Skorowidz | str. 261

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi | str. 273

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 275
Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 275
Rozdział 3. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe | str. 310

Skorowidz | str. 319

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 327

Dział I. Przepisy ogólne | str. 329
Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 329
Rozdział 2. Organy egzekucyjne | str. 353
Rozdział 3. Zasady prowadzenia egzekucji | str. 359
Rozdział 4. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego | str. 384
Rozdział 5. Zbieg egzekucji | str. 388
Rozdział 6. Koszty egzekucyjne | str. 393
Rozdział 7. (uchylony) | str. 407
Dział II. Egzekucja należności pieniężnych | str. 408
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 408
Rozdział 2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę | str. 420
Rozdział 3. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej | str. 422
Rozdział 4. Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych | str. 424
Rozdział 5. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych | str. 430
Oddział 1. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych | str. 430
Oddział 2. Egzekucja z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych | str. 432
Oddział 3. Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych | str. 436
Oddział 4. Egzekucja z weksla | str. 437
Oddział 5. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej | str. 438
Oddział 6. Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 441
Oddział 7. Egzekucja z pozostałych praw majątkowych | str. 442
Rozdział 6. Egzekucja z ruchomości | str. 443
Oddział 1. Zajęcie | str. 443
Oddział 2. Sprzedaż | str. 447
Rozdział 7. Egzekucja z nieruchomości | str. 456
Oddział 1. Zasady ogólne | str. 456
Oddział 2. Zajęcie | str. 458
Oddział 3. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości | str. 464
Oddział 4. Obwieszczenie o licytacji | str. 468
Oddział 5. Wadium | str. 471
Oddział 6. Licytacja | str. 472
Oddział 7. Przybicie | str. 477
Oddział 8. Przyznanie własności | str. 479
Rozdział 8. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego | str. 482
Rozdział 9. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji | str. 485
Oddział 1. Zasady ogólne | str. 485
Oddział 2. Zasady szczególne dotyczące podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości | str. 489
Dział III. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym | str. 491
Rozdział 1. Przepisy wspólne | str. 491
Rozdział 2. Grzywna w celu przymuszenia | str. 492
Rozdział 3. Wykonanie zastępcze | str. 495
Rozdział 4. Odebranie rzeczy ruchomej | str. 498
Rozdział 5. Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń | str. 500
Rozdział 6. Przymus bezpośredni | str. 502
Dział IV. Postępowanie zabezpieczające | str. 505
Rozdział 1. Przepisy wspólne | str. 505
Rozdział 2. Zabezpieczenie należności pieniężnych | str. 512
Rozdział 3. Zabezpieczenie obowiązków o charakterze niepieniężnym | str. 516
Dział IVa. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy | str. 516
Rozdział 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza | str. 516
Rozdział 2. Odpowiedzialność porządkowa | str. 518
Dział V. Przepisy wprowadzające i końcowe | str. 520

Skorowidz | str. 523
SPIS SCHEMATÓW DO USTAWY KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


Schemat 1. Zależności między postępowaniami: administracyjnym, sądowoadministracyjnym i egzekucyjnym w administracji | str. 7
Schemat 2. Zakres przedmiotowy postępowania administracyjnego | str. 8
Schemat 3. Zakres podmiotowy postępowania administracyjnego | str. 9
Schemat 4. Przebieg ogólnego postępowania administracyjnego | str. 10
Schemat 5. Postępowania pomocnicze | str. 11
Schemat 6. Zasady ogólne k.p.a. i ich uszczegółowienie w dalszych instytucjach Kodeksu | str. 12
Schemat 7. Właściwość organów prowadzących postępowanie administracyjne | str. 14
Schemat 8. Spory o właściwość w postępowaniu administracyjnym | str. 15
Schemat 9. Wyłączenie pracownika oraz organu w postępowaniu administracyjnym | str. 16
Schemat 10. Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu administracyjnym i przed sądem administracyjnym | str. 17
Schemat 11. Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym | str. 18
Schemat 12. Terminowe załatwianie spraw w postępowaniu administracyjnym | str. 19
Schemat 13. Doręczenie w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym | str. 20
Schemat 14. Wezwania w ogólnym postępowaniu administracyjnym | str. 21
Schemat 15. Rodzaje terminów w postępowaniu administracyjnym | str. 22
Schemat 16. Zasady obliczania terminów w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym | str. 23
Schemat 17. Przywrócenie uchybionego terminu w postępowaniu administracyjnym | str. 24
Schemat 18. Wszczęcie postępowania administracyjnego | str. 25
Schemat 19. Wniesienie podania w postępowaniu administracyjnym | str. 27
Schemat 20. Formy postępowania wyjaśniającego w postępowaniu administracyjnym | str. 28
Schemat 21. Przebieg postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym | str. 30
Schemat 22. Klasyfikacja środków dowodowych w postępowaniu administracyjnym | str. 31
Schemat 23. Uprawdopodobnienie i domniemania w postępowaniu administracyjnym | str. 32
Schemat 24. Zawieszenie postępowania administracyjnego | str. 33
Schemat 25. Podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego | str. 34
Schemat 26. Umorzenie postępowania administracyjnego | str. 35
Schemat 27. Decyzja administracyjna a postanowienie w postępowaniu administracyjnym | str. 36
Schemat 28. Rodzaje decyzji administracyjnych w postępowaniu administracyjnym | str. 37
Schemat 29. Struktura decyzji administracyjnej w postępowaniu administracyjnym | str. 38
Schemat 30. Rektyfikacja decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym | str. 39
Schemat 31. Ugoda administracyjna w postępowaniu administracyjnym | str. 40
Schemat 32. Postanowienie w postępowaniu administracyjnym | str. 42
Schemat 33. System weryfikacji decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym | str. 43
Schemat 34. Postępowanie odwoławcze w postępowaniu administracyjnym | str. 44
Schemat 35. Rozstrzygnięcie organu odwoławczego w postępowaniu administracyjnym | str. 45
Schemat 36. Odwołanie a zażalenie w postępowaniu administracyjnym | str. 46
Schemat 37. Przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego w postępowaniu administracyjnym | str. 47
Schemat 38. Przebieg postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego | str. 48
Schemat 39. Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej | str. 50
Schemat 40. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej | str. 52
Schemat 41. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej | str. 53
Schemat 42. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka w postępowaniu administracyjnym | str. 55
Schemat 43. Postępowanie uproszczone w sprawach wydawania zaświadczeń | str. 56
Schemat 44. Postępowanie uproszczone w sprawach skarg | str. 57
Schemat 45. Postępowanie uproszczone w sprawach wniosków | str. 59
Schemat 46. Opłaty i koszty postępowania administracyjnego | str. 60

SPIS SCHEMATÓW DO USTAWY PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH I DO USTAWY PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI


Schemat 1. Sądy administracyjne w Konstytucji RP | str. 5
Schemat 2. Kompetencje Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 6
Schemat 3. Organy sądów administracyjnych | str. 8
Schemat 4. Kadencyjność prezesów NSA i WSA | str. 9
Schemat 5. Struktura sądów administracyjnych | str. 10
Schemat 6. Zakres kognicji sądu administracyjnego | str. 11
Schemat 7. Rozstrzyganie sporów przez sąd administracyjny | str. 12
Schemat 8. Właściwość sądów administracyjnych | str. 13
Schemat 9. Składy sądu administracyjnego | str. 14
Schemat 10. Wyłączenie sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 15
Schemat 11. Zdolność sądowa i procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 16
Schemat 12. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego | str. 17
Schemat 13. Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 18
Schemat 14. Uzupełnienie braków formalnych pism stron | str. 19
Schemat 15. Wniesienie skargi do WSA | str. 20
Schemat 16. Czynności sądu po wniesieniu skargi | str. 21
Schemat 17. Rodzaje terminów w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 22
Schemat 18. Uchybienie terminowi i jego przywrócenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 23
Schemat 19. Posiedzenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 24
Schemat 20. Rozprawa w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. . 25
Schemat 21. Postępowanie mediacyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 27
Schemat 22. Postępowanie uproszczone w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 28
Schemat 23. Zawieszenie i podjęcie postępowania sądowoadministracyjnego | str. 29
Schemat 24. Wydanie wyroku przez sąd administracyjny | str. 31
Schemat 25. Elementy wyroku sądu administracyjnego | str. 32
Schemat 26. Rozstrzygnięcia sądu I instancji w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 33
Schemat 27. Skutki niewykonania wyroku sądu | str. 37
Schemat 28. Rektyfikacja orzeczeń sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 38
Schemat 29. Postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 39
Schemat 30. Prawomocność orzeczeń sądowych | str. 40
Schemat 31. System środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 41
Schemat 32. Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 42
Schemat 33. Rozpoznanie skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 43
Schemat 34. Zażalenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 45
Schemat 35. Koszty w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 47
Schemat 36. Ponoszenie kosztów postępowania sądowoadministracyjnego | str. 48
Schemat 37. Zwrot kosztów postępowania między stronami | str. 49
Schemat 38. Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 51
Schemat 39. Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 52
Schemat 40. Podejmowanie uchwał przez NSA w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 54
Schemat 41. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego | str. 56
Schemat 42. Skarga o stwierdzenie niezgodości z prawem prawomocnego orzeczenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 58
Schemat 43. Rozpoznanie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 59
Schemat 44. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt sprawy | str. 60
Schemat 45. Skutki orzeczenia sądu administracyjnego | str. 62

SPIS SCHEMATÓW DO USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI


Schemat 1. Zakres przedmiotowy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 5
Schemat 2. Źródło powstania egzekwowanego obowiązku w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 6
Schemat 3. Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego w administracji | str. 7
Schemat 4. Środki egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 8
Schemat 5. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji | str. 9
Schemat 6. Czynności postępowania egzekucyjnego w administracji | str. 10
Schemat 7. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji | str. 11
Schemat 8. Właściwość organów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 13
Schemat 9. Systematyka środków weryfikacyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 15
Schemat 10. Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 17
Schemat 11. Wyłączenie spod egzekucji rzeczy lub praw majątkowych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 19
Schemat 12. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym | str. 20
Schemat 13. Umorzenie postępowania w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 21
Schemat 14. Skarga w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 22
Schemat 15. Postępowania egzekucyjne uproszczone | str. 23
Schemat 16. Zbieg postępowań egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 24
Schemat 17. Koszty egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 26
Schemat 18. Zasady ponoszenia kosztów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 27
Schemat 19. Przebieg egzekucji z wynagrodzenia za pracę w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 28
Schemat 20. Przebieg egzekucji z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 29
Schemat 21. Egzekucja z ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 31
Schemat 22. Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 33
Schemat 23. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 35
Schemat 24. Grzywna w celu przymuszenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 36
Schemat 25. Wykonanie zastępcze w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 37
Schemat 26. Przymus bezpośredni w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 39
Schemat 27. Postępowanie zabezpieczające w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 40

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera teksty ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo o ustroju sądów administracyjnych, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W książce zamieszczono również skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji.
Artykuły tych ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaznaczono je kolorowym tłem.
Schematy zamieszczone na końcu publikacji przedstawiają w formie graficznej powiązania między poszczególnymi unormowaniami.
To nowatorskie rozwiązanie – swoista mapa kodeksu – z pewnością ułatwi Czytelnikowi poruszanie się w gąszczu przepisów ustawy.
Publikacja ta jest skierowana przede wszystkim do studentów, a także aplikantów oraz osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-779-7 , Oprawa: miękka , Format: B6 , 704
Rodzaj: kodeks , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie sądowoadministracyjne
Kod: NEX-0814:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów