Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks karny ze schematami

Teksty ustaw + schematy

więcej

Autorzy: Olga Sitarz,
Seria:  Teksty ustaw ze schematami
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  20 lutego 2018 r.
z uwzględnieniem zmiany wchodzącej w życie 1 marca 2018 r. (Dz.U. poz. 305)

Kod: NEX-0799:W04P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 25,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 23,31 zł. ( Oszczędzasz: 2,59 zł. )

Spis treści: 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny | str. 7
CZĘŚĆ OGÓLNA. | str. 9

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej | str. 9
Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa | str. 12
Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej | str. 15
Rozdział IV. Kary | str. 17
Rozdział V. Środki karne | str. 20
Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne | str. 27
Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych | str. 32
Rozdział VII. Powrót do przestępstwa | str. 36
Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie | str. 37
Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych | str. 46
Rozdział X. Środki zabezpieczające | str. 50
Rozdział XI. Przedawnienie | str. 54
Rozdział XII. Zatarcie skazania | str. 55
Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą | str. 57
Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych | str. 60
Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych | str. 65
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA. | str. 65
Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne | str. 65
Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej | str. 71
Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności | str. 75
Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu | str. 78
Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu | str. 83
Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji | str. 87
Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku | str. 90
Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności | str. 94
Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania | str.
Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności | str. 97
Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece | str. 101
Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej | str.
Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową | str. 106
Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego | str. 108
Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | str. 114
Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum | str. 120
Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu | str. 122
Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji | str. 127
Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów | str. 131
Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu | str. 136
Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu | str. 141
Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi | str. 148
CZĘŚĆ WOJSKOWA. | str. 150
Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy | str. 150
Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej | str. 155
Rozdział XL. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej | str. 157
Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi | str. 159
Rozdział XLII. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym | str. 160
Rozdział XLIII. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby | str. 160
Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu | str. 161

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny | str. 163
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 165
Rozdział II. Przepisy karne | str. 184
Rozdział III. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 185
Rozdział IV. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 185

Skorowidz | str. 189

Spis schematów

Wstęp | str. 7
Legenda - objaśnienie użytych znaków graficznych | str. 9
Schemat 1. Budowa Kodeksu karnego | str. 10
Schemat 2. Warunki odpowiedzialności karnej (art. 1, 115 § 1 i 2) | str. 13
Schemat 3. Zasady odpowiedzialności za przestępstwo skutkowe z zaniechania (art. 2) | str. 14
Schemat 4. Zmiany ustawy - zasady wyboru ustawy (art. 4) | str. 15
Schemat 5. Czas popełnienia czynu zabronionego (art. 6 § 1) | str. 16
Schemat 6. Miejsce popełnienia czynu zabronionego (art. 6 § 2) | str. 17
Schemat 7. Kategorie przestępstw (art. 7) | str. 18
Schemat 8. Strona podmiotowa czynu zabronionego (art. 8 i 9) | str. 19
Schemat 9. Wiekowe granice odpowiedzialności karnej i jej konsekwencje (art. 10, 54, 115 § 10) | str. 20
Schemat 10. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw | str. 22
Schemat 11. Czyn ciągły a ciąg przestępstw (art. 12 i 91) | str. 23
Schemat 12. Formy stadialne (art. 13-17) | str. 24
Schemat 13. Usiłowanie (art. 13) | str. 25
Schemat 14. Przygotowanie (art. 16 § 1) | str. 26
Schemat 15. Redukcja odpowiedzialności karnej w pochodzie przestępstwa - czynny żal (art. 15 i 17) | str. 27
Schemat 16. Formy zjawiskowe (art. 18) | str. 28
Schemat 17. Odpowiedzialność karna za podżeganie i pomocnictwo (art. 19 i 22) | str. 29
Schemat 18. Szczególne zasady odpowiedzialności karnej współdziałających (art. 20 i 21) | str. 30
Schemat 19. Dobrowolne zapobiegnięcie dokonaniu czynu przez współdziałającego (art. 23) | str. 32
Schemat 20. Podżegacz i prowokator | str. 33
Schemat 21. Wyłączenia odpowiedzialności karnej (art. 25-31 i inne) | str. 34
Schemat 22. Obrona konieczna (art. 25) | str. 36
Schemat 23. Pomoc konieczna (art. 231b) | str. 37
Schemat 24. Przekroczenie granic obrony koniecznej (art. 25 § 2 i 3) | str. 38
Schemat 25. Stan wyższej konieczności (art. 26) | str. 39
Schemat 26. Przekroczenie granic stanu wyższej konieczności (art. 26 § 3) | str. 40
Schemat 27. Ryzyko nowatorstwa (dozwolone ryzyko, eksperyment) (art. 27) | str. 41
Schemat 28. Rodzaje błędu i jego konsekwencje (art. 28-30) | str. 42
Schemat 29. Niepoczytalność, poczytalność ograniczona, poczytalność i ich konsekwencje | str. 43
Schemat 30. Podział środków penalnych w Kodeksie karnym | str. 45
Schemat 31. Kary (art. 32-38) | str. 47
Schemat 32. Mechanizm obniżania i obostrzania górnej granicy ustawowego zagrożenia karą (art. 38) | str. 49
Schemat 33. Sankcja zamienna (art. 37a) | str. 50
Schemat 34. Sekwencja kar (art. 37b) | str. 51
Schemat 35. Środki karne (art. 39-43c) | str. 52
Schemat 36. Środek z rozdziału V k.k. niebędący środkiem karnym (art. 43c) | str. 63
Schemat 37. Przepadek (art. 44-45a) | str. 64
Schemat 38. Środki kompensacyjne (art. 46-48) | str. 70
Schemat 39. Funkcje obowiązku naprawiania szkody | str. 75
Schemat 40. Zasady wymiaru kary (art. 53-63) | str. 76
Schemat 41. Modyfikacje ustawowej odpowiedzialności karnej | str. 78
Schemat 42. Mechanizm nadzwyczajnego złagodzenia kary (art. 60 § 6 i 7) | str. 82
Schemat 43. Zaliczanie na poczet kary (art. 63 § 1) | str. 83
Schemat 44. Zaliczenie na poczet środków karnych (art. 63 § 3-4) | str. 84
Schemat 45. Powrót do przestępstwa - recydywa | str. 85
Schemat 46. Recydywa ogólna (do której Kodeks karny wprost nawiązuje) | str. 86
Schemat 47. Recydywa specjalna (szczególna) (art. 64 | str. 88
Schemat 48. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie (tzw. środki probacyjne) (art. 66-82 k.k. oraz art. 159-160 k.k.w.) | str. 90
Schemat 49. Dozór | str. 99
Schemat 50. Rezygnacja z dalszego odbywania kary ograniczenia wolności oraz środków karnych i uznanie ich za wykonane (art. 83-84) | str. 100
Schemat 51. Zbieg przestępstw a ciąg przestępstw | str. 102
Schemat 52. Zasady szczególne wymiaru kary łącznej | str. 103
Schemat 53. Środki zabezpieczające (art. 93a-99) | str. 106
Schemat 54. Zasady stosowania środków zabezpieczających (art. 93b i 93d) | str. 107
Schemat 55. Kategorie sprawców oraz rodzaje środków możliwych do zastosowania (art. 93c i 93g) | str. 108
Schemat 56. Początek biegu przedawnienia karalności | str. 110
Schemat 57. Przedawnienie (art. 101-103) | str. 111
Schemat 58. Regulacje szczególne dotyczące przedawnienia | str. 113
Schemat 59. Zatarcie skazania, jego przesłanki i konsekwencje (art. 106) | str. 114
Schemat 60. Terminy związane z zatarciem skazania (art. 107) | str. 115
Schemat 61. Zasada jednoczesnego zatarcia wszystkich skazań (art. 108) | str. 117
Schemat 62. Zasady wyboru właściwej jurysdykcji karnej (rozdział XIII k.k. + art. 5) | str. 118
Schemat 63. Konsekwencje skazania za granicą (art. 114 i 114a) | str. 120
Schemat 64. Społeczna szkodliwość czynu - kryteria jej oceny (art. 115 § 2) | str. 122
Schemat 65. Społeczna szkodliwość - jej występowanie w Kodeksie karnym | str. 123
Schemat 66. Podobieństwo przestępstw (art. 115 § 3) | str. 124
Schemat 67. Mienie (art. 115 § 5 i 6) | str. 125
Schemat 68. Szkoda (art. 115 § 7) | str. 126
Schemat 69. Osoba najbliższa (najbliższy) - relacja sprawcy i jej konsekwencje (art. 115 § 11) | str. 127
Schemat 70. Groźba bezprawna (art. 115 § 12) | str. 129
Schemat 71. Dokument (art. 115 § 14 i § 14a) | str. 130
Schemat 72. Stan nietrzeźwości (art. 115 § 16) | str. 131
Schemat 73. Rozkaz (art. 115 § 18) | str. 132
Schemat 74. Funkcjonariusz publiczny i osoba pełniąca funkcję publiczną (art. 115 § 13 i 19) | str. 133
Schemat 75. Przestępstwo o charakterze terrorystycznym (art. 115 § 20) | str. 135
Schemat 76. Występek o charakterze chuligańskim i jego konsekwencje (art. 115 § 21) | str. 137
Schemat 77. Handel ludźmi i niewolnictwo (art. 115 § 22 i 23) | str. 138
Schemat 78. Stosunek do ustaw szczególnych (art. 116) | str. 140
Schemat 79. Typizacje czynów zabronionych (wybrane przykłady) | str. 141

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks karny wraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnio wprowadzonych zmian, m.in. ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305). Znajduje się w niej także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie w tekście kodeksu poszczególnych zagadnień i instytucji. Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem .

Schematy zamieszczone na końcu książki przedstawiają w formie graficznej powiązania między poszczególnymi unormowaniami. Ta swoista mapa kodeksu przygotowana przez dr hab. prof. UŚ Olgę Sitarz z pewnością ułatwi Czytelnikowi poruszanie się w gąszczu przepisów ustawy.

Zmiany przepisów, które wejdą w życie po 1 marca 2018 r., oznaczono tekstem pochyłym (kursywą).

Publikacja ta jest skierowana przede wszystkim do studentów, a także aplikantów oraz osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-487-9 , Oprawa: miękka , Format: B6 , 364
Rodzaj: przepisy , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: NEX-0799:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa