Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Wojciech Gonet,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0469:W01Z01;D04  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 89,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,10 zł. ( Oszczędzasz: 8,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

ROZDZIAŁ 1. Reprezentacja osób prawnych | str. 13
1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 13
1.1. Reprezentacja spółki | str. 13
1.2. Reprezentacja spółki w organizacji | str. 23
1.3. Reprezentacja spółki w likwidacji | str. 26
1.4. Zgody organów spółki na obrót nieruchomościami, prawem użytkowania wieczystego gruntu oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych | str. 27
1.4.1. Uchwały zgromadzenia wspólników w pierwszych dwóch latach od zarejestrowania spółki | str. 27
1.4.2. Uchwały wspólników zezwalające na obrót nieruchomościami i rozporządzanie prawami | str. 31
1.4.3. Uchwały zgromadzenia wspólników zezwalające na obrót nieruchomościami i rozporządzanie prawami w okresie likwidacji spółki | str. 37
1.4.4. Uchwały innych organów zezwalające na obrót nieruchomościami | str. 41
2. Spółka akcyjna | str. 41
2.1. Reprezentacja spółki | str. 41
2.2. Reprezentacja spółki w organizacji | str. 50
2.3. Reprezentacja spółki w likwidacji | str. 53
2.4. Wymagane zgody organów spółki na obrót nieruchomościami, prawem użytkowania wieczystego gruntu oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych | str. 54
2.4.1. Uchwały walnego zgromadzenia w pierwszych dwóch latach od zarejestrowania spółki | str. 54
2.4.2. Uchwały walnego zgromadzenia zezwalające na obrót nieruchomościami i rozporządzanie prawami | str. 59
2.4.3. Uchwały walnego zgromadzenia zezwalające na obrót nieruchomościami i rozporządzanie prawami w okresie likwidacji spółki | str. 63
2.4.4. Uchwały innych organów zezwalające na obrót nieruchomościami | str. 66
3. Zgoda na zawarcie przez spółkę kapitałową umów z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem i likwidatorem | str. 67
4. Narodowy Bank Polski | str. 73
5. Fundacje | str. 74
6. Stowarzyszenia | str. 75
7. Izby rolnicze | str. 78
8. Skarb Państwa | str. 79
8.1. Reprezentacja Skarbu Państwa | str. 79
8.2. Wymagane zgody na obrót nieruchomościami Skarbu Państwa | str. 87
8.2.1. Zgody udzielane przez wojewodę | str. 87
8.2.2. Zgoda Ministra Skarbu Państwa na zakup nieruchomości przez Skarb Państwa na potrzeby organów administracji rządowej | str. 90
8.2.3. Zgody dotyczące Lasów Państwowych | str. 99
8.2.4. Zgoda na darowiznę nieruchomości na rzecz jednostki samorządu terytorialnego przeznaczonych na założenie lub rozbudowę lotniska | str. 101
8.2.5. Inne zgody | str. 101
8.3. Dokumenty wymagane do sporządzenia aktu notarialnego przy obrocie nieruchomościami Skarbu Państwa | str. 102
9. Rozporządzanie majątkiem przez państwowe osoby prawne | str. 108
9.1. Podmioty, do których stosuje się obowiązek uzyskania zgody na rozporządzenie majątkiem powyżej 50 000 euro | str. 108
9.2. Składniki majątkowe wymagające zgody Ministra Skarbu Państwa na rozporządzenie | str. 111
9.3. Rozporządzenie majątkiem wymagające zgody Ministra Skarbu Państwa | str. 116
9.4. Wartość rozporządzenia wymagająca zgody Ministra Skarbu Państwa | str. 118
9.5. Zgoda innego organu spółki kapitałowej na rozporządzenie przekraczające kwotę 50 000 euro | str. 119
9.6. Przypadki niewymagające zgody Ministra Skarbu Państwa na rozporządzenie o wartości przekraczającej 50 000 euro oraz przypadki wymagające zgody innego organu | str. 124
9.7. Procedura uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa | str. 127
9.8. Forma, w jakiej udzielana jest zgoda Ministra Skarbu Państwa | str. 129
10. Zgoda rady nadzorczej na zawarcie umowy darowizny i innych umów w spółkach kapitałowych z większościowym udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych i jednostek samorządu terytorialnego | str. 130
11. Sprzeciw Ministra Skarbu Państwa wobec czynności dotyczących rozporządzania niektórymi składnikami mienia w spółkach kapitałowych z sektora energetycznego, ropy naftowej oraz paliw gazowych | str. 133
12. Zgody wspólników w spółkach utworzonych do realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 137
13. Bankowy Fundusz Gwarancyjny | str. 139
14. Bank Gospodarstwa Krajowego | str. 139
15. Instytuty badawcze | str. 142
16. Polska Akademia Nauk | str. 144
17. Szkoły wyższe | str. 147
18. Agencja Nieruchomości Rolnych | str. 149
19. Agencja Mienia Wojskowego | str. 152
20. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | str. 153
21. Zakład Ubezpieczeń Społecznych | str. 158
22. Przedsiębiorstwo państwowe | str. 159
22.1. Reprezentacja przedsiębiorstwa państwowego | str. 159
22.2. Wymagane zgody na obrót nieruchomościami w przedsiębiorstwie państwowym | str. 162
22.3. Zbywanie mienia przedsiębiorstwa państwowego | str. 164
23. Jednostki samorządu terytorialnego | str. 167
23.1. Gmina | str. 167
23.2. Powiat | str. 170
23.3. Województwo samorządowe | str. 172
23.4. Związki jednostek samorządu terytorialnego | str. 176
23.4.1. Związki międzygminne | str. 176
23.4.2. Związki powiatów | str. 177
23.5. Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dotyczące obrotu nieruchomościami | str. 178
23.6. Kontrasygnata skarbnika (głównego księgowego) w obrocie nieruchomościami samorządowymi | str. 183
23.7. Zasady sprzedaży nieruchomości samorządowych | str. 184
24. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | str. 188
25. Samorządowa osoba prawna | str. 189
26. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | str. 191
27. Spółdzielnie | str. 192
27.1. Reprezentacja spółdzielni | str. 192
27.2. Uchwały organów spółdzielni dotyczące obrotu nieruchomościami | str. 195
28. Kościół katolicki | str. 198
29. Spółki wodne | str. 209
30. Wspólnoty gruntowe | str. 211

ROZDZIAŁ 2. Reprezentacja jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej | str. 213
1. Spółka jawna | str. 213
1.1. Reprezentacja spółki jawnej | str. 213
1.2. Reprezentacja spółki jawnej w umowach ze wspólnikami | str. 218
1.3. Reprezentacja spółki jawnej w likwidacji | str. 221
1.4. Uchwały wspólników spółki jawnej dotyczące obrotu nieruchomościami | str. 223
2. Spółka partnerska | str. 225
2.1. Reprezentacja spółki partnerskiej | str. 225
2.2. Reprezentacja spółki partnerskiej przez zarząd | str. 229
2.3. Reprezentacja spółki partnerskiej w umowach z partnerami | str. 230
2.4. Reprezentacja spółki partnerskiej w likwidacji | str. 232
2.5. Uchwały wspólników spółki partnerskiej dotyczące obrotu nieruchomościami | str. 234
3. Spółka komandytowa | str. 237
3.1. Reprezentacja spółki komandytowej | str. 237
3.2. Reprezentacja spółki komandytowej w umowach ze wspólnikami | str. 243
3.3. Reprezentacja spółki komandytowej w likwidacji | str. 245
3.4. Spółka komandytowa bez wspólników uprawnionych do reprezentowania | str. 248
3.5. Uchwały wspólników spółki komandytowej dotyczące obrotu nieruchomościami | str. 249
4. Spółka komandytowo-akcyjna | str. 251
4.1. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej | str. 251
4.2. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej w umowach ze wspólnikami | str. 258
4.3. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej w likwidacji | str. 262
4.4. Spółka komandytowo-akcyjna bez wspólników uprawnionych do reprezentowania | str. 263
4.5. Wymagane zgody dotyczące obrotu nieruchomościami | str. 264
4.5.1. Uchwały zgromadzenia wspólników zezwalające na obrót nieruchomościami | str. 264
4.5.2. Uchwały walnego zgromadzenia w pierwszych dwóch latach od zarejestrowania spółki | str. 269
4.5.3. Uchwały walnego zgromadzenia zezwalające na obrót nieruchomościami i rozporządzanie prawami w okresie likwidacji spółki | str. 274
4.5.4. Zgoda na zawarcie przez spółkę komandytowo-akcyjną umowy z członkiem rady nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem | str. 277
5. Wspólnota mieszkaniowa | str. 282

ROZDZIAŁ 3. Reprezentacja spółki cywilnej | str. 296
1. Forma umowy spółki cywilnej | str. 296
2. Prowadzenie spraw spółki | str. 297
3. Reprezentacja spółki | str. 299

ROZDZIAŁ 4. Reprezentacja osób fizycznych | str. 301
1. Małżonkowie | str. 301
2. Małoletni | str. 308
3. Osoby ubezwłasnowolnione i wobec których wszczęto postępowanie o ubezwłasnowolnienie | str. 313
3.1. Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie | str. 313
3.2. Osoby ubezwłasnowolnione częściowo | str. 315

ROZDZIAŁ 5. Reprezentacja przedsiębiorców w upadłości | str. 320
1. Upadłość likwidacyjna | str. 320
2. Upadłość z możliwością zawarcia układu | str. 326

Bibliografia | str. 329

Orzecznictwo | str. 331

Ukryj

Opis:

Zawieranie umów sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości oraz umów obciążenia nieruchomości (tj. służebności osobistych, gruntowych, przesyłu, hipoteki oraz użytkowania) wymaga właściwej reprezentacji stron tych umów, aby nie doprowadzić do nieważności aktu notarialnego. Dotyczy to również przypadków, gdy strona umowy nie uzyskała wymaganej zgody jakiegoś podmiotu lub organu na jej zawarcie. Te złożone kwestie związane z przypadkami, kiedy wymagane jest uzyskanie zgody na zawarcie umów obrotu nieruchomościami ? wraz z zasadami reprezentacji spółek prawa handlowego, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, różnych osób prawnych, osób fizycznych oraz przedsiębiorców w upadłości likwidacyjnej i z możliwością zawarcia układu ? zostały omówione w książce. W książce przedstawiono również orzecznictwo i poglądy doktryny dotyczące przedstawionych zagadnień. Publikacja przeznaczona jest dla notariuszy, aplikantów notarialnych, zastępców notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, sędziów i referendarzy sądowych wydziałów ksiąg wieczystych, a także dla studentów prawa zainteresowanych problematyką prawną obrotu nieruchomościami. Dr hab. Wojciech Gonet jest adiunktem w Zakładzie Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, notariuszem w Piasecznie oraz autorem ponad 70 publikacji naukowych z prawa finansowego, gospodarczego, cywilnego, w tym m.in. Komentarza do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, LexisNexis 2012 oraz trzech monografii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-278-0635-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 336
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Nieruchomości i lokale
Kod: NEX-0469:W01Z01;D04 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów