Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Łukasz Zamojski,
Seria:  Teksty ustaw ze schematami
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  2 września 2016 r.
Kod: NEX-0808:W03P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 23,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 21,51 zł. ( Oszczędzasz: 2,39 zł. )

Spis treści: 

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
- ustawa z dnia 15 września 2000 r.
(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.)


TYTUŁ I. PRZEPISY OGÓLNE (art. 1-21) | str. 8
Dział I. Przepisy wspólne (art. 1-7) | str. 8
Dział II. Spółki osobowe (art. 8-101) | str. 13
Dział III. Spółki kapitałowe (art. 11-21) | str. 15
TYTUŁ II. SPÓŁKI OSOBOWE (art. 22-150) | str. 18
Dział I. Spółka jawna (art. 22-85) | str. 18
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 22-27) | str. 18
Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich (art. 28-36) | str. 21
Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki (art. 37-57) | str. 23
Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika (art. 58-66) | str. 27
Rozdział 5. Likwidacja (art. 67-85) | str. 30
Dział II. Spółka partnerska (art. 86-101) | str. 34
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 86-94) | str. 34
Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki (art. 95-97) | str. 36
Rozdział 3. Rozwiązanie spółki (art. 98-101) | str. 37
Dział III. Spółka komandytowa (art. 102-124) | str. 38
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 102-110) | str. 38
Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich (art. 111-119) | str. 42
Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki (art. 120-124) | str. 43
Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna (art. 125-150) | str. 44
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 125-128) | str. 44
Rozdział 2. Powstanie spółki (art. 129-134) | str. 46
Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich (art. 135-139) | str. 47
Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki (art. 140-147) | str. 49
Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika (art. 148-150) | str. 51
TYTUŁ III. SPÓŁKI KAPITAŁOWE (art. 151-490) | str. 52
Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 151-300) | str. 52
Rozdział 1. Powstanie spółki (art. 151-173) | str. 52
Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników (art. 174-200) | str. 60
Rozdział 3. Organy spółki (art. 201-254) | str. 69
Oddział 1. Zarząd (art. 201-211) | str. 69
Oddział 2. Nadzór (art. 212-226) | str. 73
Oddział 3. Zgromadzenie wspólników (art. 227-254) | str. 77
Rozdział 4. Zmiana umowy spółki (art. 255-265) | str. 86
Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika (art. 266-269) | str. 89
Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 270-290) | str. 90
Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 291-300) | str. 95
Dział II. Spółka akcyjna (art. 301-490) | str. 98
Rozdział 1. Powstanie spółki (art. 301-327) | str. 98
Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy (art. 328-367) | str. 108
Rozdział 3. Organy spółki (art. 368-429) | str. 124
Oddział 1. Zarząd (art. 368-380) | str. 124
Oddział 2. Nadzór (art. 381-392) | str. 129
Oddział 3. Walne zgromadzenie (art. 393-429) | str. 133
Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 430-443) | str. 156
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 430-433) | str. 156
Oddział 2. Subskrypcja akcji (art. 434-441) | str. 159
Oddział 3. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442-443) | str. 164
Rozdział 5. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 444-454) | str. 165
Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego (art. 455-458) | str. 170
Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 459-478) | str. 172
Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 479-490) | str. 177
TYTUŁ IV. ŁĄCZENIE, PODZIAŁ I PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK (art. 491-584(13)) | str. 179
Dział I. Łączenie się spółek (art. 491-527) | str. 179
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 491-497) | str. 179
Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych (art. 498-516) | str. 182
Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej (art. 5161-516(19)) | str. 190
Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych (art. 516(1)-516(18)) | str. 190
Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej (art. 516(19)) | str. 197
Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych (art. 517-527) | str. 197
Dział II. Podział spółek (art. 528-550(1)) | str. 200
Dział III. Przekształcenia spółek (art. 551-584(13)) | str. 211
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 551-570) | str. 211
Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową (art. 571-574) | str. 217
Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową (art. 575-576) | str. 217
Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową (art. 577-580) | str. 218
Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową (art. 581-584) | str. 219
Rozdział 6. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 584(1)-584(13)) | str. 220
TYTUŁ V. PRZEPISY KARNE (art. 585-595) | str. 224
TYTUŁ VI. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I PRZEPISY KOŃCOWE (art. 596-633) | str. 227
Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 596-609) | str. 227
Dział II. Przepisy przejściowe (art. 610-630) | str. 227
Dział III. Przepisy końcowe (art. 631-633) | str. 232

* * *


Wykaz aktów zmieniających Kodeks spółek handlowych | str. 233
Wykaz aktów wykonujących Kodeks spółek handlowych | str. 236


* * *


Skorowidz przedmiotowy do Kodeksu spółek handlowych | str. 237
SPIS SCHEMATÓW


Schemat 1. Zakres regulacji | str. 7
Schemat 2. Spółki handlowe | str. 8
Schemat 3. Wzajemny stosunek przepisów k.s.h. i k.c. | str. 9
Schemat 4. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę (art. 10) | str. 9
Schemat 5. Ogłoszenia spółek | str. 10
Schemat 6. Rachunkowość spółek | str. 12
Schemat 7. Odpowiedzialność wspólnika/akcjonariusza za zobowiązania spółki | str. 13
Schemat 8. Forma niezbędna do zawarcia umowy spółki | str. 14
Schemat 9. Członkiem zarządu, rady nadzorczej bądź likwidatorem spółki kapitałowej może być | str. 14
Schemat 10. Rozwiązanie spółki handlowej przez sąd | str. 15
Schemat 11. Procedura rozwiązania wpisanej do rejestru spółki kapitałowej przez sąd rejestrowy na podstawie art. 21 | str. 16
Schemat 12. Dodatki do firmy spółki handlowej | str. 16
Schemat 13. Czynności w spółkach zawierane i zgłaszane sądowi rejestrowemu on-line | str. 17
Schemat 14. Definicja spółki jawnej (art. 22) | str. 18
Schemat 15. Elementy konieczne umowy spółki jawnej (art. 25) | str. 18
Schemat 16. Elektroniczne zawarcie (art. 231 § 1, 2 i 3) i zgłoszenie sądowi rejestrowemu umowy spółki jawnej | str. 19
Schemat 17. Firma spółki jawnej (art. 24) | str. 19
Schemat 18. Zasady reprezentacji w spółce jawnej | str. 20
Schemat 19. Prowadzenie spraw spółki jawnej | str. 21
Schemat 20. Wkład wspólnika spółki jawnej | str. 22
Schemat 21. Udział kapitałowy | str. 22
Schemat 22. Udział w zyskach i stratach | str. 23
Schemat 23. Przyczyny rozwiązania spółki jawnej (art. 58) | str. 24
Schemat 24. Skutki otwarcia likwidacji | str. 25
Schemat 25. Likwidatorzy spółki | str. 25
Schemat 26. Tryb powołania likwidatorów | str. 26
Schemat 27. Tryb odwołania likwidatorów | str. 26
Schemat 28. Elementy zgłoszenia otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego (art. 74) | str. 27
Schemat 29. Czynności w trakcie likwidacji | str. 28
Schemat 30. Odpowiednie stosowanie przepisów o spółce jawnej | str. 28
Schemat 31. Definicja spółki partnerskiej (art. 86) | str. 29
Schemat 32. Minimalna treść umowy spółki partnerskiej (art. 91) | str. 29
Schemat 33. Firma spółki partnerskiej (art. 90) | str. 30
Schemat 34. Elementy zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu (art. 93) | str. 30
Schemat 35. Zasady reprezentacji w spółce partnerskiej | str. 31
Schemat 36. Odpowiedzialność partnera za zobowiązania związane z wykonywaniem wolnego zawodu (art. 95) | str. 32
Schemat 37. Przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej (art. 98) | str. 33
Schemat 38. Spółka komandytowa - definicja (art. 102) | str. 33
Schemat 39. Elektroniczne zawarcie (art. 1061 § 1 i 2) i zgłoszenie sądowi rejestrowemu umowy spółki komandytowej | str. 34
Schemat 40. Firma spółki komandytowej (art. 104) | str. 35
Schemat 41. Elementy konieczne umowy spółki komandytowej (art. 105) | str. 36
Schemat 42. Elementy zgłoszenia spółki komandytowej do sądu rejestrowego (art. 110) | str. 37
Schemat 43. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej | str. 38
Schemat 44. Reprezentacja spółki komandytowej | str. 39
Schemat 45. Prawa komandytariusza | str. 40
Schemat 46. Spółka komandytowo-akcyjna - definicja (art. 125) | str. 41
Schemat 47. Firma spółki komandytowo-akcyjnej (art. 127) | str. 41
Schemat 48. Elementy obowiązkowe statutu spółki komandytowo-akcyjnej (art. 130) | str. 42
Schemat 49. Elementy zgłoszenia spółki komandytowo-akcyjnej do sądu rejestrowego (art. 133) | str. 43
Schemat 50. Odpowiedzialność akcjonariusza za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej | str. 44
Schemat 51. Sposób reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej | str. 45
Schemat 52. Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej | str. 46
Schemat 53. Rozwiązanie spółki komandytowo-akcyjnej | str. 47
Schemat 54. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 47
Schemat 55. Spółka z o.o. oparta na wzorcu umowy "S24" | str. 48
Schemat 56. Obowiązkowe elementy umowy spółki z o.o. (art. 157) | str. 49
Schemat 57. Organy spółki z o.o. | str. 50
Schemat 58. Rejestracja spółki z o.o. | str. 51
Schemat 59. Kapitał zakładowy w spółce z o.o. | str. 52
Schemat 60. Podwyższenie kapitału zakładowego | str. 53
Schemat 61. Procedura podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. | str. 54
Schemat 62. Elementy zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. | str. 54
Schemat 63. Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. | str. 55
Schemat 64. Etapy powstania spółki z o.o. (art. 163) | str. 56
Schemat 65. Prawa wspólników spółki z o.o. | str. 57
Schemat 66. Obowiązki wspólników spółki z o.o. | str. 58
Schemat 67. Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. | str. 59
Schemat 68. Wypłata dywidendy w spółce z o.o. | str. 60
Schemat 69. Zaliczka na poczet dywidendy | str. 61
Schemat 70. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o. | str. 62
Schemat 71. Przedmiot obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 231) | str. 62
Schemat 72. Wyłączenie wspólnika | str. 63
Schemat 73. Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o. | str. 64
Schemat 74. Umorzenie udziałów w spółce z o.o. | str. 65
Schemat 75. Przyczyny rozwiązania spółki z o.o. | str. 66
Schemat 76. Likwidatorzy spółki z o.o. (art. 276) | str. 67
Schemat 77. Zgłoszenie likwidacji (art. 277) | str. 67
Schemat 78. Czynności likwidatorów | str. 68
Schemat 79. Odpowiedzialność cywilnoprawna | str. 69
Schemat 80. Elementy statutu spółki akcyjnej (art. 304) | str. 70
Schemat 81. Procedura powstania spółki akcyjnej | str. 71
Schemat 82. Rejestracja spółki akcyjnej | str. 72
Schemat 83. Dokument akcji (art. 328) | str. 73
Schemat 84. Akcje | str. 74
Schemat 85. Obowiązki akcjonariusza | str. 75
Schemat 86. Uprawnienia akcjonariusza | str. 76
Schemat 87. Zarząd w spółce akcyjnej | str. 77
Schemat 88. Sposób reprezentacji spółki akcyjnej | str. 78
Schemat 89. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej | str. 79
Schemat 90. Zwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy (art. 395) | str. 80
Schemat 91. Tryby podwyższenia kapitału w spółce akcyjnej | str. 81
Schemat 92. Przesłanki podwyższenia kapitału w trybie zwykłym | str. 81
Schemat 93. Podwyższenie kapitału ze środków własnych spółki (art. 442 i 443) | str. 82
Schemat 94. Podwyższenie kapitału do wysokości docelowej (art. 444) | str. 83
Schemat 95. Treść uchwały o podwyższeniu kapitału (art. 432) | str. 84
Schemat 96. Rodzaje subskrypcji akcji | str. 85
Schemat 97. Elementy zgłoszenia podwyższenia kapitału (art. 441 § 2) | str. 86
Schemat 98. Obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej | str. 87
Schemat 99. Elementy zgłoszenia obniżenia kapitału (art. 458 § 2) | str. 88
Schemat 100. Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy | str. 89
Schemat 101. Przyczyny rozwiązania spółki akcyjnej (art. 459) | str. 90
Schemat 102. Likwidatorzy spółki akcyjnej (art. 463) | str. 91
Schemat 103. Zgłoszenie likwidacji (art. 464) | str. 92
Schemat 104. Czynności likwidatorów | str. 93
Schemat 105. Łączenie spółek | str. 94
Schemat 106. Skutki połączenia | str. 95
Schemat 107. Etapy pełnego połączenia spółek kapitałowych | str. 96
Schemat 108. Etapy uproszczonego połączenia spółek kapitałowych | str. 97
Schemat 109. Łączenie z udziałem spółek osobowych | str. 98
Schemat 110. Rodzaje podziałów spółek (art. 529) | str. 98
Schemat 111. Etapy podziału spółek | str. 99
Schemat 112. Przekształcenia spółek | str. 100
Schemat 113. Elementy konieczne przekształcenia (art. 556, 584(5)) | str. 101
Schemat 114. Przepisy karne w k.s.h. (art. 586-593) | str. 102
Schemat 115. Przepisy o charakterze karnym (art. 594 i 595) | str. 103

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących. Uwzględniono m.in. ustawę z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw oraz z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji.
Schematy przedstawiają w formie graficznej powiązania między poszczególnymi unormowaniami tej ustawy. To nowatorskie rozwiązanie – swoista mapa kodeksu – z pewnością ułatwi Czytelnikowi poruszanie się w gąszczu przepisów ustawy.
Publikacja ta jest skierowana przede wszystkim do studentów, a także do aplikantów oraz osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych.
W celu ułatwienia Czytelnikowi zapoznania się z nowymi przepisami zmiany, które wejdą w życie po 2 września 2016 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-525-0 , Oprawa: miękka , Format: B6 , 348
Rodzaj: kodeks , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: NEX-0808:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów