Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Elwira Macierzyńska-Franaszczyk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0241:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I. Ewolucja i kodyfikacja prawa spadkowego
1. Odpowiedzialność za długi spadkowe w prawie polskim
1.1. Ustawodawstwa porozbiorowe
1.2. Odpowiedzialność za długi spadkowe w pracach kodyfikacyjnych
w latach 1919-1939
1.3. Odpowiedzialność za długi spadkowe w dekrecie - Prawo
spadkowe
1.4. Regulacja odpowiedzialności za długi spadkowe w Kodeksie
cywilnym z 1964 r.
1.5. Perspektywy kodyfikacji odpowiedzialności za długi spadkowe
2. Kierunki zmian prawa spadkowego w Europie
2.1. Kodyfikacje i nowelizacje prawa spadkowego w państwach
europejskich
2.2. Perspektywy europeizacji prawa spadkowego

ROZDZIAŁ II. Istota odpowiedzialności za długi spadkowe
1. Pozaprawne aspekty odpowiedzialności za długi spadkowe
1.1. Ekonomiczna trwałość stosunków prawnych z udziałem osób
fizycznych
1.2. Społeczne uzasadnienie odpowiedzialności za długi spadkowe
2. Prawne podstawy przypisania odpowiedzialności za długi spadkowe
2.1. Koncepcje kontynuacji spadkodawcy
2.2. Sukcesja spadkowa a normatywne podstawy odpowiedzialności
za długi spadkowe
3. Cywilnoprawna natura odpowiedzialności za długi spadkowe
3.1. Pojęcie odpowiedzialności za długi spadkowe
3.2. Odpowiedzialność za długi spadkowe jako odpowiedzialność
za cudzy dług

ROZDZIAŁ III. Założenia modelowe systemu odpowiedzialności
za długi spadkowe
1. Postulat ekonomicznej neutralności następstwa mortis causa
2. Zasady kształtujące zakres odpowiedzialności za długi spadkowe
2.1. Zasada nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe
2.2. Zasada ograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe
2.2.1. Odpowiedzialność ograniczona cum viribus hereditatis
2.2.2. Odpowiedzialność ograniczona pro viribus hereditatis
3. Instrumenty urzeczywistnienia ochrony wierzycieli i dłużników
spadkowych
3.1. Postępowanie konwokacyjne
3.2. Hierarchia długów spadkowych
3.3. Separacja majątków
3.4. Procedury likwidacji spadku

ROZDZIAŁ IV. Odpowiedzialność za długi spadkowe w wybranych
porządkach prawnych
1. Konstrukcja dziedziczenia a model odpowiedzialności za długi
spadkowe
1.1. Odpowiedzialność za długi spadkowe w systemach przyjmujących
trwałą odrębność spadku
1.2. Modele odpowiedzialności za długi spadkowe w systemach
civil law
2. Charakter i zakres odpowiedzialności za długi spadkowe w wybranych
porządkach prawnych
2.1. Model ograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe
2.1.1. Odpowiedzialność w angielskim systemie common law
2.1.2. Ograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe
w systemach civil law .
2.2. Model sprzyjający ograniczonej odpowiedzialności za długi
spadkowe
2.2.1. Charakter odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie
niemieckim
2.2.2. Charakter odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie
holenderskim
2.3. Model sprzyjający nieograniczonej odpowiedzialności za długi
spadkowe
2.3.1. Charakter odpowiedzialności za długi spadkowe
w prawie austriackim
2.3.2. Charakter odpowiedzialności za długi spadkowe
w prawie francuskim
3. Instrumenty kształtujące sposób ponoszenia odpowiedzialności
za długi spadkowe w wybranych porządkach prawnych
3.1. Konwokacja wierzycieli spadkowych
3.1.1. Advertsing for claims w prawie angielskim
3.1.2. Konwokacja wierzycieli spadkowych w prawie
holenderskim
3.1.3. Konwokacja wierzycieli spadkowych w prawie
niemieckim
3.1.4. Konwokacja wierzycieli spadkowych w prawie
austriackim
3.2. Separacja majątków
3.2.1. Separacja majątków w prawie austriackim
3.2.2. Separacja majątków w prawie francuskim
3.3. Hierarchia długów spadkowych
3.3.1. Kolejność zaspokajania długów spadkowych w prawie
angielskim
3.3.2. Kolejność zaspokajania długów spadkowych w prawie
holenderskim
3.3.3. Kolejność zaspokajania długów spadkowych w prawie
niemieckim
3.3.4. Kolejność zaspokajania długów spadkowych w prawie
austriackim
3.3.5. Kolejność zaspokajania długów spadkowych w prawie
francuskim
3.4. Procedury likwidacyjne i upadłościowe spadku
3.4.1. Upadłość spadku w prawie niemieckim
3.4.2. Likwidacja spadku w prawie holenderskim
3.4.3. Likwidacja spadku w prawie austriackim
3.4.4. Procedury likwidacyjne spadku w prawie francuskim

ROZDZIAŁ V. Struktura podmiotowa odpowiedzialności
za długi spadkowe
1. Struktura podmiotowa odpowiedzialności za długi spadkowe
w wybranych europejskich porządkach prawnych
1.1. Podmioty odpowiedzialne za długi spadkowe
1.1.1. Spadkobiercy
1.1.1.1. Szczególny status państwa jako dłużnika
spadkowego
1.1.2. Podmioty inne niż spadkobiercy
1.1.3. Nabywca spadku
1.2. Wielość dłużników spadkowych w wybranych porządkach
prawnych
2. Podmioty odpowiedzialne za długi spadkowe w prawie polskim
2.1. Następcy prawni spadkodawcy mortis causa
2.2. Odpowiedzialność obdarowanych inter vivos
2.3. Pojęcie "odpowiedzialności" zapisobierców
3. Artykuł 961 k.c. a odpowiedzialność za długi spadkowe
3.1. Konsekwencje zastosowania art. 961 k.c.
3.2. Ustalenie stanu "wyczerpania spadku"
3.3. Wyczerpanie majątku spadkodawcy zapisami windykacyjnymi
a art. 961 k.c.
4. Odpowiedzialność przy wielości dłużników spadkowych
4.1. Koncepcje solidarności dłużników spadkowych
4.2. Solidarność współdłużników spadkowych w prawie polskim
4.2.1. Ewolucja solidarności dłużników spadkowych w prawie
polskim
4.2.2. Struktura solidarności dłużników spadkowych w prawie
polskim
4.2.2.1. Odpowiedzialność współspadkobierców
ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność
4.2.2.2. Odpowiedzialność współspadkobierców
ponoszących ograniczoną odpowiedzialność
4.2.2.3. Solidarna odpowiedzialność zapisobierców
i współzapisobierców windykacyjnych
4.2.2.4. Solidarna odpowiedzialność współdłużników
spadkowych ponoszących ograniczoną
i nieograniczoną odpowiedzialność
4.2.3. Regres między współdłużnikami spadkowymi
4.2.4. Ustanie solidarności dłużników spadkowych w prawie
polskim
4.2.4.1. Wymóg całkowitego działu spadku
4.2.4.2. Zniesienie solidarności między spadkobiercami
i zapisobiercami windykacyjnymi
4.2.4.3. Solidarność między spadkobiercą i zapisobiercą
windykacyjnym i jej zniesienie
4.2.4.4. Solidarność wspólna majątku spadkowego
4.3. Konstrukcja podmiotowa odpowiedzialności za zachowek
5. Odpowiedzialność nabywcy spadku w prawie polskim
5.1. Model odpowiedzialności zbywcy i nabywcy spadku
5.2. Solidarna odpowiedzialność zbywcy i nabywcy spadku
5.2.1. Stosunek wewnętrzny między zbywcą i nabywcą nabywcą
5.2.2. Solidarność w stosunku zewnętrznym względem
innych dłużników spadkowych
5.3. Nabycie udziału w spadku przez zapisobiercę windykacyjnego

ROZDZIAŁ VI. Charakter i zakres odpowiedzialności za długi
spadkowe w prawie polskim
1. Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe
1.1. Ograniczona odpowiedzialność spadkobiercy przed przyjęciem
spadku
1.2. Zasada nieograniczonej odpowiedzialności spadkobiercy
1.2.1. Istota nieograniczonej odpowiedzialności spadkobiercy
1.2.2. Zasada nieograniczonej odpowiedzialności za długi
spadkowe
1.3. Ograniczona odpowiedzialność spadkobiercy po przyjęciu
spadku
1.3.1. Skuteczność ograniczenia odpowiedzialności
spadkobiercy .
1.3.1.1. Inwentarz spadku jako instrument systemu
odpowiedzialności za długi spadkowe
1.3.1.2. Ustalenie granicy odpowiedzialności za długi
spadkowe
1.3.2. Utrata ograniczenia odpowiedzialności
1.3.3. Sporządzenie inwentarza spadku de lege ferenda
2. Odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego
2.1. Charakter ograniczenia odpowiedzialności zapisobiercy
windykacyjnego
2.2. Zakres odpowiedzialności zapisobiercy windykacyjnego
2.3. Zbieg podstaw odpowiedzialności za długi spadkowe
3. Odpowiedzialność gminy i Skarbu Państwa jako dłużników
spadkowych
3.1. Gmina i Skarb Państwa jako spadkobierca testamentowy
i zapisobierca windykacyjny
3.2. Gmina i Skarb Państwa jako spadkobiercy ustawowi
4. Odpowiedzialność za długi spadkowe po dziale spadku
5. Majątek spadkowy jako substrat odpowiedzialności za długi
spadkowe
5.1. Pojęcie majątku spadkowego
5.2. Zmienność majątku spadkowego
5.2.1. Surogacja przedmiotów majątku spadkowego
5.2.2. Pożytki i inne przychody

ROZDZIAŁ VII. Instrumenty kształtujące zakres
odpowiedzialności za długi spadkowe
w prawie polskim
1. Przyjęcie i odrzucenie przysporzenia mortis causa a odpowiedzialność
za długi spadkowe - uwagi ogólne
2. Odrzucenie przysporzenia mortis causa jako instrument ograniczenia
odpowiedzialności za długi spadkowe
2.1. Ochronna funkcja odrzucenia spadku i zapisu windykacyjnego
2.2. Swoboda odrzucenia spadku oraz zapisu windykacyjnego
2.2.1. Istota swobody odrzucenia spadku i zapisu
windykacyjnego
2.2.2. Ograniczenia swobody odrzucenia spadku i zapisu
windykacyjnego
2.2.2.1. Niedopuszczalność odrzucenia spadku przez
spadkobiercę koniecznego
2.2.2.2. Niedopuszczalność odrzucenia spadku oraz zapisu
po ogłoszeniu upadłości
2.3. Zaskarżenie odrzucenia spadku i zapisu windykacyjnego
2.3.1. Zaskarżenie odrzucenia spadku
2.3.1.1. Konstrukcja żądania uznania za bezskuteczne
odrzucenia spadku
2.3.1.2. Przesłanki żądania uznania za bezskuteczne
odrzucenia spadku
2.3.1.3. Skutek zaskarżenia odrzucenia spadku
2.3.2. Zaskarżenie odrzucenia zapisu windykacyjnego
2.3.3. Zaskarżenie odrzucenia spadku i zapisu windykacyjnego
de lege ferenda
3. Przyjęcie spadku i zapisu windykacyjnego a odpowiedzialność
za długi spadkowe
3.1. Normatywna konstrukcja przyjęcia spadku
3.1.1. Model regulacji przyjęcia spadku - uwagi ogólne
3.1.2. Fikcja prostego przyjęcia spadku ex lege
3.1.2.1. Wyłączenia podmiotowe od fikcji prostego
przyjęcia spadku
3.1.2.2. Fikcja przyjęcia spadku z dobrodziejstwem
inwentarza na podstawie art. 1016 k.c.
3.1.3. Skutek przyjęcia zapisu windykacyjnego a stosowanie
art. 1016 k.c.
3.1.4. Milczące przyjęcie spadku de lege ferenda
3.2. Przyjęcie zapisu windykacyjnego
3.3. Przyjęcie spadku i zapisu windykacyjnego prowadzącego
do pokrzywdzenia wierzycieli
4. Uchylenie się od przyjęcia albo odrzucenia spadku lub zapisu
windykacyjnego
4.1. Podstawy uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli
albo jego braku
4.2. Podmiot uprawniony do uchylenia się od skutków prawnych
oświadczenia woli albo jego braku
4.3. Przesłanki prawne błędu i podstępu
4.3.1. Błąd co do treści czynności prawnej
4.3.2. Błąd istotny
4.3.3. Kryterium należytej staranności spadkobiercy (zapisobiercy
windykacyjnego)
5. Odpowiedzialność za długi spadkowe a nadużycie prawa
podmiotowego
5.1. Dopuszczalność funkcji korekcyjnej art. 5 k.c. w zakresie
odpowiedzialności za długi spadkowe
5.1.1. Nadużycie prawa podmiotowego a selektywne ograniczenie
odpowiedzialności za długi spadkowe
5.1.2. Nadużycie prawa podmiotowego a generalne
ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe
5.2. Przesłanki dopuszczalności stosowania art. 5 k.c. do ograniczenia
odpowiedzialności za długi spadkowe

ROZDZIAŁ VIII. Długi spadkowe i zasady ich zaspokajania
1. Kategoryzacja długów spadkowych
1.1. Długi spadkowe w wybranych porządkach prawnych
1.1.1. Długi spadkowe a zobowiązania publicznoprawne
spadkodawcy
1.2. Kategorie długów spadkowych w prawie polskim
1.2.1. Długi spadkowe a zobowiązania publicznoprawne
spadkodawcy
1.2.2. Długi spadku a długi spadkodawcy
1.2.3. "Hierarchia" długów spadkowych
2. Realizacja odpowiedzialności za długi spadkowe przed przyjęciem
lub odrzuceniem spadku
2.1. Dochodzenie roszczeń spadkowych przed przyjęciem spadku
2.2. Zaspokajanie długów spadkowych przed przyjęciem spadku
2.2.1. Zaspokajanie świadczeń nienależnych
2.2.2. Zaspokajanie długów spadkowych z majątku osobistego
spadkobiercy
2.2.3. Zaspokajanie wierzytelności spadkobiercy do spadku
2.3. Konsekwencje odrzucenia spadku po zaspokojeniu długów
spadkowych
3. Realizacja odpowiedzialności za długi spadkowe po przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza
3.1. Zaspokajanie długów spadkowych po przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza
3.1.1. Należyte zaspokajanie długów spadkowych według
art. 1032 ? 2 k.c.
3.1.2. Kolejność zaspokajania długów spadkowych de lege lata
3.2. Dochodzenie roszczeń spadkowych przy ograniczeniu
odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe
4. Zaspokajanie długów spadkowych przez zapisobiercę
windykacyjnego

ROZDZIAŁ IX. Odpowiedzialność za wybrane kategorie długów
1. Odpowiedzialność za wykonanie zapisu zwykłego
1.1. Sposób ponoszenia odpowiedzialności za wykonanie zapisu
zwykłego
1.2. Ograniczenia odpowiedzialności za wykonanie zapisu
zwykłego
1.3. Skutek redukcji zapisu zwykłego
2. Odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa spadkodawcy
2.1. Przegląd regulacji w wybranych systemach prawnych
2.2. Odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa spadkodawcy
w prawie polskim
3. Odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne spadkodawcy
3.1. Podmioty odpowiedzialne za zobowiązania publicznoprawne
spadkodawcy
3.2. Zakres odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne
3.3. Ustalenie odpowiedzialności podatkowej

Wnioski końcowe
Literatura
Orzecznictwo

Ukryj

Opis:

Kto ma ponosić odpowiedzialność za długi spadkowe, w jakim zakresie oraz jakimi składnikami majątku - odpowiedź na te pytania interesuje szerokie grono podmiotów. Skutki otwarcia spadku wpływają na interesy następców prawnych spadkodawcy, ich wierzycieli oraz wierzycieli spadkowych. następstwa mortis causa i związanej z nim odpowiedzialności za długi spadkowe dotykają pomiotów ekonomicznie i socjalnie związanych ze spadkodawcą.

Monografia kompleksowo przedstawia skomplikowaną problematykę odpowiedzialności za długi spadkowe w Polsce na tle regulacji europejskich. Opracowanie przybliża charakter, zakres i sposób ponoszenia odpowiedzialności za długi spadkowe przez spadkobierców i zapisobierców windykacyjnych, ponadto ukazuje zawiłości kodyfikacji odpowiedzialności za długi spadkowe w Polsce, jej prawny i pozaprawny wymiar. W opracowaniu zaprezentowano rozważania doktrynalne i stanowiska judykatury, na których tle przedstawiono kolizje uprawnień, obszary ryzyka dłużników i wierzycieli spadkowych. Wiele uwagi poświęcono instytucji zapisu windykacyjnego oraz zróżnicowaniu statusu prawnego spadkobierców i zapisobierców windykacyjnych jako dłużników spadkowych.

Publikacja stanowi cenne źródło informacji dla praktyków prawa - adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów.

Dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk - doktor nauk prawnych, członek zespołu problemowego ds. prawa umów o świadczenie usług Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego; autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa konsumenckiego. Specjalizuje się w prawie spadkowym, prawie zobowiązań, zagadnieniach europeizacji prawa prywatnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-278-0698-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 346
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo cywilne materialne
Kod: NEX-0241:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa