Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Postępowanie cywilne w zarysie

Publikacja obejmuje usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego, z uwzględnieniem zmian ustawodawczych, które zaszły w ostatnich latach.

więcej

Autorzy: Witold Broniewicz, Andrzej Marciniak, Ireneusz Kunicki,
Seria:  Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lutego 2016 r.,
z uwzględnieniem zmian, które wchodzą w życie z dniami 1 i 17 kwietnia 2016 r. oraz z dniem 8 września 2016 r.

Kod: NEX-0296:W12D04  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 15

Przedmowy | str. 19

Wstęp | str. 25
§ 1. Pojęcie i nazwa postępowania cywilnego | str. 25
§ 2. Rodzaje postępowania cywilnego | str. 26
§ 3. Prawo postępowania cywilnego | str. 28
§ 4. Funkcja postępowania cywilnego | str. 32

Dział I. ZAGADNIENIA OGÓLNE | str. 39

Rozdział I
Dopuszczalność drogi sądowej | str. 39

§ 5. Dopuszczalność drogi sądowej | str. 39
§ 6. Niedopuszczalność drogi sądowej | str. 41
§ 7. Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego | str. 44

Rozdział II
Stosunek postępowania cywilnego przed sądami powszechnymi do innych postępowań | str. 46

§ 8. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania pojednawczego w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 46
§ 9. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego | str. 47
III. Rozgraniczenie obu postępowań | str. 47
III. Wpływ postępowania i wyroku karnego na postępowanie i orzeczenie cywilne | str. 48
III. Wpływ postępowania i orzeczenia cywilnego na postępowanie i orzeczenie karne | str. 51
§ 10. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi | str. 51
I. Rozgraniczenie tych postępowań | str. 51
II. Wzajemny wpływ tych postępowań oraz zapadłych w nich orzeczeń | str. 52

Rozdział III
Terytorialny i czasowy zasięg mocy obowiązującej prawa postępowania cywilnego. Jurysdykcja krajowa. Immunitet sądowy i egzekucyjny | str. 54

§ 11. Terytorialny zasięg mocy obowiązującej prawa postępowania cywilnego | str. 54
§ 12. Czasowy zasięg mocy obowiązującej prawa postępowania cywilnego | str. 55
§ 13. Jurysdykcja krajowa | str. 56
§ 14. Immunitet sądowy i egzekucyjny | str. 63

Rozdział IV
Zasady postępowania cywilnego | str. 68

§ 15. Pojęcie i rodzaje zasad postępowania cywilnego | str. 68
§ 16. Zasada prawdy materialnej | str. 70
§ 17. Zasada dyspozycyjności | str. 71
§ 18. Kontradyktoryjność | str. 73
§ 19. Zasada równości stron (uczestników postępowania) | str. 75
§ 20. Zasada bezpośredniości | str. 76
§ 21. Zasada koncentracji materiału procesowego | str. 77
§ 22. Zasada ustności | str. 79
§ 23. Zasada jawności | str. 81
§ 24. Zasada formalizmu postępowania | str. 84
§ 25. Zasada inicjatywy procesowej organów procesowych i egzekucyjnych | str. 86

Rozdział V
Udział w postępowaniu cywilnym prokuratora i innych organów działających na zasadach takich jak prokurator, organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów | str. 88

§ 26. Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym | str. 88
§ 27. Udział w postępowaniu cywilnym innych organów działających na zasadach takich jak prokurator | str. 93
§ 28. Udział w postępowaniu cywilnym organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów | str. 95

Rozdział VI
Czynności postępowania | str. 98

§ 29. Pojęcie, rodzaje i ogólna charakterystyka czynności postępowania | str. 98
§ 30. Pisma procesowe | str. 102
§ 31. Doręczenia | str. 109
§ 32. Posiedzenie sądowe | str. 113
§ 33. Terminy w postępowaniu cywilnym | str. 115
§ 34. Przywrócenie uchybionego terminu | str. 119

Rozdział VII
Koszty postępowania | str. 122

§ 35. Pojęcie, funkcje i rodzaje kosztów postępowania | str. 122
§ 36. Zwrot kosztów postępowania | str. 129
§ 37. Zabezpieczenie kosztów procesu | str. 133

Rozdział VIII
Pomoc prawna z urzędu | str. 135

§ 38. Istota i zasady pomocy prawnej z urzędu | str. 135

Rozdział IX
Podmioty postępowania cywilnego (wiadomości ogólne) | str. 140

§ 39. Pojęcie i rodzaje podmiotów postępowania cywilnego | str. 140
§ 40. Możności i powinności uczestników postępowania cywilnego | str. 142

Dział II. PROCES | str. 145

Rozdział X
Istota procesu cywilnego | str. 145

§ 41. Teorie dotyczące istoty procesu cywilnego | str. 145

Rozdział XI
Podmioty procesu | str. 148

Podrozdział I. Organy procesowe | str. 148
§ 42. Przewodniczący | str. 148
§ 43. Sąd (uwagi ogólne) | str. 149
§ 44. Właściwość sądu (wiadomości ogólne) | str. 151
§ 45. Właściwość rzeczowa | str. 152
§ 46. Wartość przedmiotu sporu | str. 154
§ 47. Właściwość miejscowa | str. 156
§ 48. Właściwość funkcyjna | str. 160
§ 49. Niewłaściwość sądu i jej skutki | str. 162
§ 50. Skład sądu | str. 164
§ 51. Sędzia i referendarz sądowy | str. 166
§ 52. Wyłączenie sędziego | str. 169
Podrozdział II. Uczestnicy postępowania | str. 171
§ 53. Strony procesowe | str. 171
III. Dwustronność procesu cywilnego | str. 171
III. Pojęcie strony | str. 172
III. Konieczne przymioty strony | str. 174
§ 54. Zdolność sądowa | str. 174
§ 55. Zdolność procesowa | str. 177
§ 56. Legitymacja procesowa | str. 179
§ 57. Współuczestnictwo procesowe | str. 184
§ 58. Następstwo procesowe | str. 190
§ 59. Interwencja główna | str. 192
§ 60. Interwencja uboczna | str. 192
§ 61. Przypozwanie | str. 195
§ 62. Działanie za stronę niebędącą osobą fizyczną jej organu | str. 197
§ 63. Przedstawicielstwo ustawowe w procesie | str. 198
§ 64. Kurator w procesie cywilnym | str. 200
§ 65. Pełnomocnictwo w procesie | str. 201
§ 66. Zastępstwo sądowe Skarbu Państwa i innych podmiotów państwowych | str. 207

Rozdział XII
Powództwo | str. 211

§ 67. Pojęcie i rodzaje powództwa | str. 211
§ 68. Zagadnienie tzw. prawa do powództwa | str. 218
§ 69. Przedmiot procesu cywilnego | str. 220
§ 70. Kumulacja roszczeń | str. 222
§ 71. Częściowe dochodzenie świadczenia | str. 225
§ 72. Wytoczenie powództwa oraz inne sposoby wszczęcia procesu | str. 225
§ 73. Odrzucenie pozwu | str. 231
§ 74. Przesłanki procesowe | str. 232
§ 75. Doręczenie pozwu pozwanemu i jego skutki | str. 235
§ 76. Ustosunkowanie się pozwanego do powództwa | str. 238
§ 77. Powództwo wzajemne | str. 243
§ 78. Cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia | str. 245
§ 79. Zmiana powództwa | str. 248

Rozdział XIII
Rozprawa. Ugoda sądowa | str. 253

§ 80. Rozprawa | str. 253
§ 81. Ugoda sądowa i przed mediatorem | str. 258

Rozdział XIV
Dowody | str. 264

§ 82. Ustalenie twierdzeń faktycznych | str. 264
§ 83. Pojęcie i przedmiot dowodu | str. 265
§ 84. Ciężar udowodnienia | str. 265
§ 85. Środki dowodowe | str. 267
§ 86. Postępowanie dowodowe | str. 275
§ 87. Ocena dowodów | str. 277
§ 88. Zabezpieczenie dowodów | str. 278
§ 89. Niedowodowe środki ustalenia | str. 279
§ 90. Uprawdopodobnienie | str. 281

Rozdział XV
Orzeczenia sądowe | str. 282

§ 91. Pojęcie i rodzaje orzeczeń sądowych | str. 282
§ 92. Wyrok. Pojęcie i rodzaje | str. 282
§ 93. Wyrok uwzględniający i wyrok oddalający powództwo | str. 283
§ 94. Wyrok zasądzający, ustalający i kształtujący | str. 286
§ 95. Wyrok deklaratywny i wyrok konstytutywny | str. 287
§ 96. Wyrok pełny, częściowy, wstępny, końcowy, łączny | str. 288
§ 97. Wyrok kontradyktoryjny i wyrok zaoczny | str. 289
§ 98. Wydanie wyroku | str. 292
§ 99. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia (rektyfikacja) wyroków | str. 298
§ 100. Nakazy zapłaty | str. 299
§ 101. Postanowienia | str. 300
§ 102. Wykonalność orzeczeń | str. 303
§ 103. Prawomocność orzeczeń | str. 307
§ 104. Powaga rzeczy osądzonej | str. 309

Rozdział XVI
Środki zaskarżenia | str. 313

§ 105. Pojęcie, system i charakterystyka środków zaskarżenia | str. 313
§ 106. Apelacja | str. 317
§ 107. Zażalenie | str. 329
§ 108. Skarga kasacyjna | str. 332
§ 109. Wznowienie postępowania | str. 342
§ 110. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 347
§ 111. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki | str. 349

Rozdział XVII
Postępowania odrębne | str. 352

§ 112. Uwagi wstępne | str. 352
§ 113. Postępowanie w sprawach małżeńskich | str. 353
III. Zagadnienia ogólne | str. 353
III. Postępowanie w sprawach o rozwód i o separację | str. 355
III. Postępowanie w innych sprawach | str. 357
§ 114. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 358
§ 115. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych | str. 360
III. Zagadnienia ogólne | str. 360
III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 363
III. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych | str. 364
§ 116. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania | str. 366
§ 117. Postępowania w sprawach rozpoznawanych przez sąd ochrony konkurencji i konsumentów | str. 366
§ 118. Postępowanie nakazowe i upominawcze | str. 369
§ 119. Postępowanie uproszczone | str. 373
§ 120. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych | str. 375
§ 121. Elektroniczne postępowanie upominawcze | str. 380
§ 122. Postępowanie grupowe | str. 382
§ 123. Wzajemny stosunek postępowań procesowych | str. 386

Rozdział XVIII
Zawieszenie i umorzenie postępowania | str. 388

§ 124. Zawieszenie postępowania | str. 388
§ 125. Umorzenie postępowania | str. 393

Dział III. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE | str. 397

Rozdział XIX
Postępowanie nieprocesowe. Zagadnienia ogólne | str. 397

§ 126. Historyczne i merytoryczne podłoże postępowania nieprocesowego | str. 397
§ 127. Przepisy regulujące postępowanie nieprocesowe | str. 400
§ 128. Podmioty postępowania nieprocesowego | str. 401
§ 129. Wszczęcie postępowania nieprocesowego | str. 404
§ 130. Przebieg postępowania nieprocesowego | str. 405
§ 131. Orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym | str. 406
§ 132. Środki zaskarżenia w postępowaniu nieprocesowym | str. 409

Rozdział XX
Postępowanie nieprocesowe w poszczególnych rodzajach spraw uregulowane przepisami kodeksu postępowania cywilnego | str. 413

§ 133. Uwagi wstępne | str. 413
§ 134. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa osobowego | str. 414
III. Postępowanie w sprawach o uznanie za zmarłego | str. 414
III. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie zgonu | str. 415
III. Uchylenie postanowienia uznającego za zmarłego albo stwierdzającego zgon | str. 416
IV. Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie | str. 417
§ 135. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opieki i kurateli | str. 420
VIII. Sąd opiekuńczy | str. 420
VIII. Sprawy małżeńskie i postępowanie w tych sprawach | str. 422
VIII. Sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi i postępowanie w tych sprawach | str. 425
IIIV. Sprawy dotyczące przysposobienia i postępowanie w tych sprawach | str. 427
IIIV. Sprawy z zakresu opieki i postępowanie w tych sprawach | str. 428
IIVI. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką | str. 430
IVII. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem | str. 431
VIII. Sprawy z zakresu kurateli i postępowanie w tych sprawach | str. 433
§ 136. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego | str. 435
§ 137. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa spadkowego | str. 442
§ 138. Postępowanie w sprawach z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego | str. 457
§ 139. Postępowanie w sprawach depozytowych | str. 459
§ 140. Postępowanie rejestrowe | str. 460

Rozdział XXI
Postępowanie nieprocesowe w poszczególnych rodzajach spraw przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks postępowania cywilnego | str. 463

§ 141. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego | str. 463
§ 142. Postępowanie w sprawach dotyczących dokumentów | str. 465
III. Postępowanie w sprawach o odtworzenie dyplomów i świadectw o ukończeniu nauki | str. 465
III. Postępowanie w sprawach o umorzenie utraconych dokumentów (amortyzacyjne) | str. 466
III. Umarzanie weksli i czeków | str. 468
§ 143. Postępowanie w sprawach dotyczących nieruchomości | str. 468
II. Rozgraniczenie nieruchomości | str. 468
II. Stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego oraz odraczanie terminu zapłaty należności z tytułu tego nabycia | str. 469
§ 144. Postępowanie ewidencyjne dotyczące partii politycznych | str. 470
§ 145. Postępowanie w sprawach nieletnich i dotyczące przymusowego leczenia nieletnich narkomanów | str. 472
§ 146. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa medycznego | str. 473
§ 147. Postępowanie w sprawach przymusowego leczenia alkoholików | str. 478
§ 148. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa o notariacie | str. 479
§ 149. Postępowanie w sprawach dotyczących obywatelstwa i zmiany nazwiska dziecka | str. 480
II. Postępowanie w sprawach dotyczących obywatelstwa dziecka | str. 480
II. Postępowanie w sprawach dotyczących zmiany nazwiska dziecka | str. 481
§ 150. Postępowanie w sprawach z zakresu spółdzielczego prawa mieszkaniowego | str. 481
§ 151. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa wyborczego | str. 482
§ 152. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa morskiego | str. 489
§ 153. Postępowanie ze skargi na odmowę przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu inicjatywy ustawodawczej | str. 492
§ 154. Postępowanie z odwołań na odmowę rejestracji układów zbiorowych pracy | str. 492
§ 155. Postępowanie dotyczące wyborów do rady powiatowej izby rolniczej | str. 492

Dział IV. SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY ) | str. 495

Dział V. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT (REKONSTRUKCYJNE) | str. 505

Dział VI. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE | str. 507
II. Przedmiot, cel, rodzaj i warunki zabezpieczenia | str. 507
II. Przebieg postępowania zabezpieczającego | str. 512

Dział VII. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE | str. 517

Rozdział XXII
Zagadnienia ogólne | str. 517

§ 156. Egzekucja i postępowanie egzekucyjne | str. 517
§ 157. Rodzaje postępowania egzekucyjnego | str. 518
§ 158. Postępowanie egzekucyjne a sądowe cywilne postępowanie rozpoznawcze | str. 519
§ 159. Egzekucja sądowa a egzekucja administracyjna | str. 520
§ 160. Rodzaje egzekucji | str. 521
§ 161. Podmioty postępowania egzekucyjnego | str. 522
§ 162. Środki zaskarżenia | str. 527

Rozdział XXIII
Podstawy egzekucji | str. 530

§ 163. Tytuł wykonawczy zwykły | str. 530
§ 164. Zaświadczenia (wyciągi) w postępowaniach europejskich | str. 533
§ 165. Klauzula wykonalności | str. 536
§ 166. Nadawanie klauzuli wykonalności zagranicznym tytułom egzekucyjnym | str. 540
§ 167. Tytuły wykonawcze szczególne | str. 542

Rozdział XXIV
Ograniczenia egzekucji | str. 544


Rozdział XXV
Powództwa przeciwegzekucyjne | str. 548

§ 168. Uwagi wstępne | str. 548
§ 169. Powództwo opozycyjne | str. 549
§ 170. Powództwo ekscydencyjne albo interwencyjne | str. 551

Rozdział XXVI
Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego | str. 553

§ 171. Wszczęcie egzekucji | str. 553
§ 172. Dalsze czynności egzekucyjne | str. 556
§ 173. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego | str. 558
§ 174. Umorzenie postępowania egzekucyjnego | str. 561

Rozdział XXVII
Egzekucja świadczeń pieniężnych | str. 564

§ 175. Egzekucja z ruchomości | str. 564
§ 176. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę | str. 570
§ 177. Egzekucja z rachunków bankowych | str. 573
§ 178. Egzekucja z innych wierzytelności | str. 575
§ 179. Egzekucja z innych praw majątkowych | str. 576
§ 180. Egzekucja z nieruchomości | str. 577
§ 181. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego | str. 580
§ 182. Uproszczona egzekucja z nieruchomości | str. 581
§ 183. Egzekucja ze statków morskich | str. 582
§ 184. Egzekucja przez zarząd przymusowy | str. 583
§ 185. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego | str. 584
§ 186. Wyjawienie majątku | str. 585
§ 187. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych | str. 587
§ 188. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej | str. 590
§ 189. Podział sumy uzyskanej z egzekucji | str. 591

Rozdział XXVIII
Egzekucja świadczeń niepieniężnych | str. 594


Rozdział XXIX
Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego i przedsiębiorcy | str. 598


Dział VIII. MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE CYWILNE | str. 601
§ 190. Zagadnienia ogólne | str. 601
§ 191. Międzynarodowa pomoc prawna i niektóre inne zagadnienia dotyczące postępowania | str. 602
§ 192. Prawo pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej | str. 603
§ 193. Uznanie orzeczeń sądów zagranicznych | str. 605
II. Skuteczność orzeczeń sądów zagranicznych | str. 605
II. Postępowanie w sprawie ustalenia uznania orzeczenia sądu zagranicznego | str. 606
§ 194. Odmowa uznania albo wykonania orzeczeń wydanych w postępowaniach europejskich | str. 608

Skorowidz rzeczowy | str. 609

Ukryj

Opis:

Witold Broniewicz – był profesorem zwyczajnym nauk prawnych Uniwersytetu Łódzkiego, uczonym i znawcą prawa postępowania cywilnego, cenionym pedagogiem i nauczycielem wielu pokoleń prawników. Pozostawił po sobie wiele opracowań, przede wszystkim z dziedziny postępowania cywilnego, w językach polskim i obcych, publikowanych w kraju i za granicą.
Andrzej Marciniak – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym zwłaszcza postępowania egzekucyjnego.
Ireneusz Kunicki – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego; autor wielu publikacji z dziedziny postępowania cywilnego, poświęconych zwłaszcza orzecznictwu z tego zakresu, postępowania egzekucyjnego i międzynarodowego postępowania cywilnego.
Podręcznik obejmuje usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego, z uwzględnieniem zmian ustawodawczych, które zaszły w ostatnich latach. Dotyczy to w szczególności nowelizacji dokonanych przepisami: Prawo restrukturyzacyjne, o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. W opracowaniu omówiono również akty prawne normujące dalszą informatyzację postępowania cywilnego, w tym zwłaszcza postępowania wieczystoksięgowego i egzekucyjnego; wprowadziły one w szczególności egzekucyjną sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej.
Publikacja ma niewątpliwe walory dydaktyczne i teoretyczne. Obszerny skorowidz rzeczowy ułatwi poruszanie się po materii książki.
Ten świetnie napisany podręcznik akademicki służy studentom IV i V roku prawa od ponad 40 lat. Może ponadto być pomocny pracownikom wymiaru sprawiedliwości i innym praktykom prawa, a ze względu na warstwę teoretyczną – przedstawicielom doktryny.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-138-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 652
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: NEX-0296:W12D04 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów