Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Małgorzata Więcko-Tułowiecka,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0229:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I. Podstawy prawne ochrony konsumentów ubezpieczeń
majątkowych i osobowych
1. Geneza prawa ochrony konsumentów i strategia polityki
konsumenckiej
2. Normatywna koncepcja konsumenta ze szczególnym uwzględnieniem
konsumenta w umowie ubezpieczenia
3. Charakterystyka prawa wspólnotowego w zakresie umowy
ubezpieczenia i jego implementacja w Polsce
3.1. Dyrektywy dotyczące działalności ubezpieczeniowej
3.2. Dyrektywy dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych
i odpowiedzialności za wypadki drogowe
3.3. Inne przepisy prawa unijnego mające zastosowanie
do konsumentów umów ubezpieczenia
4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ II. Podstawy stosunków prawnych w umowie
ubezpieczenia
1. Charakterystyka polskich regulacji prawnych w zakresie ubezpieczeń
majątkowych i osobowych
2. Umowa ubezpieczenia - istota, rodzaje
2.1. Podstawowe cechy konstrukcyjne umowy ubezpieczenia
2.2. Świadczenia stron umowy ubezpieczenia
2.3. Rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego i podział umów
ubezpieczenia
3. Rola wzorca umownego w ubezpieczeniach dobrowolnych
3.1. Funkcje wzorców umownych we współczesnym obrocie
konsumenckim
3.2. Charakterystyka prawna ogólnych warunków ubezpieczenia
4. Regulacje pozaprawne w zakresie umowy ubezpieczenia
4.1. Regulacje polskie
4.2. Regulacje unijne
5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ III. Skargi jako istotny wyznacznik charakterystyki
rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych
1. Stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie roli skarg konsumentów
w sferze strategii polityki konsumenckiej
2. Szczegółowe problemy konsumentów w umowach ubezpieczenia
zidentyfikowane przez Komisję Europejską
2.1. Dochodzenie roszczeń zbiorowych przez konsumentów
2.2. Kompensata szkód poniesionych w wypadkach transgranicznych
2.3. Transakcje wiązane jako niebezpieczne praktyki na rynku
ubezpieczeń majątkowych i osobowych
2.4. Transgraniczne umowy ubezpieczenia zawierane na odległość
2.5. Dyskryminacja w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych
3. Analiza skarg dotyczących ubezpieczeń majątkowych i osobowych
w Polsce - główne problemy rynku ubezpieczeniowego
z perspektywy konsumentów
3.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych
3.2. Ubezpieczenie autocasco
3.3. Ubezpieczenie osobowe
3.4. Ubezpieczenia związane z usługami świadczonymi przez banki
4. Skargi dotyczące umów ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii
- wybrane zagadnienia
4.1. Ubezpieczenia spłaty kredytu (Payment Protection
Insurance - PPI)
4.2. Ubezpieczenia komunikacyjne
5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ IV. Środki prawne stosowane w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości występujących na polskim rynku
ubezpieczeń majątkowych i osobowych
1. Nadzór nad prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej
1.1. Komisja Nadzoru Finansowego
1.2. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
1.3. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
1.4. Najwyższa Izba Kontroli
2. Sądowa kontrola działalności ubezpieczeniowej
2.1. Dostęp konsumenta do sądu w sprawach indywidualnych
(access to justice)
2.2. Uproszczone procedury sądowe dochodzenia roszczeń przez
konsumentów
2.3. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
2.4. Sądy polubowne
3. Stosowane w praktyce polskiej pozasądowe metody rozwiązywania
sporów dotyczących ubezpieczeń majątkowych i osobowych
3.1. Ogólne założenia, funkcje i problemy alternatywnych metod
rozwiązywania sporów (ADR)
3.2. Mediacja
3.3. Postępowanie reklamacyjne w zakresie umów ubezpieczenia
3.4. Rzecznik Ubezpieczonych
3.5. Arbitraż Bankowy
3.6. FIN-NET (Financial Dispute Resolution Network)
3.7. Podsumowanie

Uwagi końcowe i wnioski

Wykaz aktów prawnych

Bibliografia

Ukryj

Opis:

Publikacja Ochrona konsumentów w umowach ubezpieczenia jest całościowym opracowaniem problematyki tego szczególnego rodzaju umowy cywilnej. Przepisy dotyczące ochrony konsumentów w omawianym zakresie znajdują się zarówno w dyrektywach, rozporządzeniach Komisji Europejskiej, Kodeksie cywilnym, jak i w ustawach nie tylko stricte ubezpieczeniowych, lecz także dotyczących np. nieuczciwych praktyk rynkowych czy ochrony danych osobowych. Część przepisów ma charakter ogólny, umożliwiający różnorodną interpretację (np. pojęcie naprawienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym). Inne zagadnienia regulowane są z kolei bardzo fragmentarycznie (np. ubezpieczenia grupowe). Może to powodować problemy interpretacyjne, ale również skutkować utrudnieniami w uzyskaniu świadczenia pieniężnego od ubezpieczyciela. Nie tylko jednak normy prawne są istotne w kontekście umowy ubezpieczenia. Równie ważne są ogólne warunki ubezpieczenia, a także akty tzw. prawa miękkiego. Dlatego autorka w niniejszej publikacji omawia je wszystkie, a oprócz rozważań teoretycznych prezentuje również praktyczne problemy stosowania regulacji z zakresu ochrony konsumentów w umowach ubezpieczenia oraz możliwe do zastosowania procedury dochodzenia roszczeń.

Książka skierowana jest głównie do praktyków stosujących prawo, w tym szczególnie do radców prawnych, adwokatów, podmiotów dochodzących roszczeń od ubezpieczycieli, jak również pracowników administracji publicznej oraz pracowników zakładów ubezpieczeń. Problematyka poruszana w opracowaniu jest częścią zajęć dydaktycznych w ramach prawa cywilnego, dlatego publikacja może być również wykorzystana przez studentów chcących pogłębić swoją wiedzę.

Małgorzata Więcko-Tułowiecka - doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalista z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, praw konsumenta i prawa cywilnego, mediator, ekspert Biura Rzecznika Ubezpieczonych, ekspert Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), ekspert Europejskiej Sieci ds. Rozstrzygania Sporów w Zakresie Usług Finansowych (Fin-Net), członek zarządu Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz bancassurance.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-278-0587-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 344
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Ubezpieczenia
Kod: NEX-0229:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów