Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Zobowiązania. Część ogólna

Publikacja przystępnie tłumaczy zagadnienia części ogólnej zobowiązań. W usystematyzowany i pogłębiony sposób przedstawia ich istotę, powstawanie, wykonanie, skutki niewykonania czy wygaśnięcia.

więcej

Autorzy: Adam Brzozowski, Jacek Jastrzębski, Maciej Kaliński, Elżbieta Skowrońska-Bocian,
Seria:  Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2016 r.
Kod: NEX-0746:W02D02  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Wiadomości wstępne | str. 17

§ 1. Pojęcie prawa zobowiązań | str. 18
A. Uwagi wstępne | str. 18
B. Miejsce prawa zobowiązań i jego funkcja | str. 19
1. Prawo zobowiązań a prawo rzeczowe | str. 19
2. Prawo zobowiązań a prawo na dobrach niematerialnych | str. 20
3. Prawo zobowiązań a prawo spadkowe | str. 20
4. Prawo zobowiązań a część ogólna prawa cywilnego | str. 20
5. Prawo zobowiązań a prawo rodzinne | str. 21
§ 2. Źródła prawa zobowiązań | str. 24
A. Kodeks cywilny | str. 24
B. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny | str. 28
C. Przepisy pozakodeksowe | str. 28
D. Umowy międzynarodowe | str. 28
E. Systemy norm pozaprawnych jako źródło prawa | str. 29
F. Rola orzecznictwa sądowego i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego - odesłanie | str. 31
G. Prawo międzyczasowe w odniesieniu do zobowiązań | str. 31
§ 3. Systematyka podręcznika | str. 34

Rozdział II
Istota zobowiązania | str. 36

§ 1. Cechy i struktura zobowiązania | str. 36
§ 2. Dług i odpowiedzialność | str. 44

Rozdział III
Treść i rodzaje świadczenia | str. 47

§ 1. Pojęcie świadczenia | str. 48
§ 2. Oznaczenie świadczenia | str. 49
§ 3. Świadczenia w zobowiązaniach przemiennych i z upoważnieniem przemiennym | str. 50
§ 4. Możliwość świadczenia | str. 51
§ 5. Rodzaje świadczeń | str. 54
A. Świadczenia jednorazowe, ciągłe i okresowe | str. 54
B. Świadczenia podzielne i niepodzielne | str. 56
C. Świadczenia oznaczone co do tożsamości i co do gatunku | str. 57
D. Świadczenia pieniężne | str. 58
1. Nominalizm i waloryzacja | str. 60
E. Odsetki | str. 63
F. Świadczenia uboczne | str. 66
G. Zwrot nakładów i wydatków | str. 67
H.1. Naprawienie szkody | str. 68
H.2. Reżimy odpowiedzialności | str. 70
H.3. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej | str. 72
a) Zasada winy | str. 72
b) Zasada bezprawności | str. 74
c) Zasada ryzyka | str. 76
d) Odpowiedzialność absolutna | str. 77
e) Zasada słuszności | str. 77
H.4. Związek przyczynowy | str. 77
H.5. Pojęcie szkody | str. 80
H.6. Ustalenie rozmiarów szkody | str. 84
a) Dodatni i ujemny interes poszkodowanego | str. 87
b) Ciężar dowodu wysokości szkody | str. 88
H.7. Świadczenie odszkodowawcze | str. 88
H.8. Ograniczenia odpowiedzialności | str. 91
H.9. Funkcje odszkodowania | str. 91
H.10. Sposoby naprawienia szkody | str. 92

Rozdział IV
Wielość dłużników albo wierzycieli | str. 95

§ 1. Uwagi ogólne | str. 95
§ 2. Solidarność dłużników | str. 98
A. Konstrukcja prawna | str. 98
B. Istota solidarności | str. 99
C. Źródła solidarności | str. 101
§ 3. Sytuacja dłużników solidarnych w czasie trwania zobowiązania | str. 103
A. Roszczenia regresowe między współdłużnikami | str. 106
§ 4. Solidarność wierzycieli | str. 109
A. Istota i źródła | str. 109
B. Sytuacja wierzycieli solidarnych w czasie trwania zobowiązania | str. 110
C. Roszczenia regresowe między współwierzycielami | str. 111
D. Solidarność niewłaściwa | str. 112
§ 5. Zobowiązania podzielne i niepodzielne | str. 113
A. Zagadnienia ogólne | str. 113
B. Skutki wielości podmiotów przy świadczeniu podzielnym | str. 114
C. Skutki wielości podmiotów przy świadczeniu niepodzielnym | str. 115

Rozdział V
Powstanie zobowiązań - zagadnienia ogólne | str. 117


Rozdział VI
Umowy | str. 120

§ 1. Umowy jako źródło zobowiązań | str. 121
A. Pojęcie umowy | str. 121
B. Źródła prawa regulującego umowy | str. 131
C. Rodzaje umów w dziedzinie zobowiązań | str. 135
1. Umowy nazwane i nienazwane | str. 136
2. Umowy zobowiązujące i rozporządzające | str. 138
3. Umowy jednostronnie lub dwustronnie zobowiązujące. Umowy wzajemne | str. 139
4. Umowy konsensualne i realne | str. 140
5. Umowy odpłatne i nieodpłatne | str. 141
6. Umowy przysparzające | str. 141
7. Umowy kauzalne i abstrakcyjne | str. 142
8. Umowy losowe | str. 144
9. Umowy swobodnie negocjowane i umowy adhezyjne | str. 144
10. Umowy o zobowiązanie rezultatu i umowy o zobowiązanie należytej staranności | str. 145
11. Umowy konsumenckie | str. 147
§ 2. Treść i forma umów | str. 152
A. Swoboda umów, pojęcie | str. 152
B. Zasada swobody umów w świetle art. 3531 k.c. | str. 153
C. Granice swobody umów | str. 154
D. Forma umów. Odesłanie | str. 167
§ 3. Wzorce umowne | str. 167
A. Uwagi ogólne | str. 167
B. Charakter prawny wzorców umownych. Rodzaje wzorców. Zakres regulacji | str. 169
C. Zawarcie umowy przy użyciu wzorca | str. 170
§ 4. Niedozwolone klauzule umowne | str. 176
§ 5. Umowa przedwstępna | str. 183
§ 6. Umowy o świadczenie przez osobę trzecią lub na rzecz osoby trzeciej | str. 190
A. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią | str. 190
B. Umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia | str. 192
C. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej | str. 192
§ 7. Dodatkowe zastrzeżenia umowne | str. 193
A. Zadatek | str. 194
B. Umowne prawo odstąpienia | str. 195
C. Odstępne | str. 198

Rozdział VII
Bezpodstawne wzbogacenie | str. 200

§ 1. Pojęcie bezpodstawnego wzbogacenia i jego unormowanie | str. 201
A. Bezpodstawne wzbogacenie jako źródło zobowiązania | str. 201
B. Uregulowanie bezpodstawnego wzbogacenia w kodeksie cywilnym | str. 202
C. Przesłanki roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia | str. 205
D. Przedmiot roszczenia | str. 208
E. Rozliczenia nakładów | str. 209
F. Zakres obowiązku zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia. Wygaśnięcie obowiązku zwrotu | str. 210
§ 2. Nienależne świadczenie | str. 214
A. Pojęcie nienależnego świadczenia | str. 214
B. Przypadki nienależnego świadczenia w świetle art. 410 § 2 k.c. | str. 215
C. Przepadek świadczenia | str. 219
D. Gry i zakłady | str. 220
§ 3. Zbieg roszczeń z bezpodstawnego wzbogacenia z innymi roszczeniami | str. 222
A. Reguła ogólna | str. 222
B. Zbieg roszczeń z bezpodstawnego wzbogacenia z roszczeniami odszkodowawczymi | str. 223

Rozdział VIII
Czyny niedozwolone | str. 225

§ 1. Uwagi wstępne | str. 227
§ 2. Odpowiedzialność za własne czyny | str. 227
§ 3. Wyrządzenie szkody przez kilka osób | str. 231
§ 4. Szkoda na osobie | str. 233
§ 5. Krzywda | str. 240
§ 6. Przedawnienie roszczeń deliktowych | str. 245
§ 7. Ciężar dowodu | str. 246
§ 8. Zbieg odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej | str. 247
§ 9. Odpowiedzialność przedkontraktowa | str. 249
§ 10. Odpowiedzialność władzy publicznej | str. 250
§ 11. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem aktu normatywnego | str. 252
§ 12. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem orzeczenia lub decyzji | str. 253
§ 13. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem orzeczenia lub decyzji | str. 255
§ 14. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem aktu normatywnego | str. 256
§ 15. Odpowiedzialność na zasadzie słuszności | str. 257
§ 16. Odpowiedzialność za cudze czyny | str. 258
§ 17. Odpowiedzialność za powierzenie i za podwładnego | str. 259
§ 18. Odpowiedzialność za zwierzęta | str. 261
§ 19. Odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie bądź spadnięcie | str. 262
§ 20. Odpowiedzialność za zawalenie się budowli bądź oderwanie jej części | str. 263
§ 21. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny | str. 264
§ 22. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z ruchem przedsiębiorstw i użyciem elementarnych sił przyrody | str. 267
§ 23. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem mechanicznych środków komunikacji | str. 270
§ 24. Odpowiedzialność za szkody poniesione w cudzym lub wspólnym interesie | str. 272
§ 25. Akcja prewencyjna | str. 273
§ 26. Odpowiedzialność deliktowa za szkody związane z ludzką prokreacją | str. 274

Rozdział IX
Wykonanie zobowiązań | str. 276

§ 1. Uwagi ogólne o wykonaniu zobowiązań | str. 277
A. Wprowadzenie | str. 277
B. Charakter prawny wykonania zobowiązania | str. 278
C. Zasada ogólna | str. 279
§ 2. Przedmiot wykonania. Osoby uczestniczące w wykonaniu zobowiązania | str. 284
A. Przedmiot wykonania | str. 284
1. Jakość świadczenia | str. 284
2. Wykonanie częściowe | str. 285
3. Zmiana przedmiotu świadczenia | str. 286
4. Zarachowanie świadczenia na poczet kilku długów | str. 287
5. Zobowiązanie przemienne | str. 288
B. Osoby uczestniczące w wykonaniu | str. 289
1. Dłużnik i osoby trzecie | str. 289
2. Wierzyciel i osoby działające w jego imieniu | str. 292
§ 3. Miejsce i czas wykonania | str. 293
A. Miejsce wykonania zobowiązań | str. 293
B. Czas wykonania zobowiązań | str. 294
§ 4. Wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych | str. 297
§ 5. Zasada pacta sunt servanda. Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus) | str. 298
A. Uwagi ogólne | str. 298
B. Uwagi szczegółowe | str. 300
§ 6. Prawo zatrzymania | str. 309
§ 7. Dowody wykonania zobowiązań | str. 310

Rozdział X
Skutki niewykonania zobowiązań | str. 313

§ 1. Uwagi ogólne. Systematyka i zakres regulacji | str. 316
§ 2. Ogólne założenia odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie zobowiązania | str. 317
§ 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza ex contractu | str. 321
§ 4. Zakres okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność | str. 327
§ 5. Niemożliwość świadczenia | str. 335
A. Pojęcie niemożliwości. Zasady ogólne | str. 335
B. Zobowiązania wzajemne | str. 337
§ 6. Zwłoka i opóźnienie | str. 341
A. Pojęcie zwłoki i opóźnienia. Zasady ogólne | str. 341
B. Zobowiązania wzajemne | str. 353
§ 7. Nieuchronne (przewidywane, uprzednie, antycypacyjne) naruszenie zobowiązania | str. 355
§ 8. Kara umowna | str. 358
§ 9. Zwłoka wierzyciela | str. 363

Rozdział XI
Wygaśnięcie zobowiązań | str. 367

§ 1. Uwagi ogólne | str. 367
§ 2. Świadczenie w miejsce wykonania | str. 369
§ 3. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego | str. 370
§ 4. Potrącenie | str. 373
§ 5. Odnowienie | str. 378
§ 6. Zwolnienie z długu | str. 380

Rozdział XII
Zmiana wierzyciela lub dłużnika | str. 383

§ 1. Uwagi ogólne | str. 384
§ 2. Zmiana wierzyciela | str. 385
A. Uwagi ogólne o przenoszeniu praw podmiotowych | str. 385
B. Konstrukcja prawna przelewu | str. 387
C. Ochrona dłużnika przy przelewie wierzytelności | str. 394
D. Wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela (subrogacja ustawowa) | str. 396
§ 3. Zmiana dłużnika | str. 402
A. Konstrukcja prawna zwalniającego przejęcia długu | str. 402
B. Kumulatywne przystąpienie do długu | str. 407

Rozdział XIII
Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika | str. 410

§ 1. Pojęcie, cel i unormowanie ochrony | str. 411
A. Uwagi ogólne | str. 411
B. Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Stanowisko kodeksu cywilnego | str. 412
C. Tryb zaskarżenia | str. 420
D. Szczególne przypadki zastosowania roszczeń pauliańskich | str. 421

Ukryj

Opis:

Podręcznik przystępnie tłumaczy zagadnienia części ogólnej zobowiązań. W usystematyzowany i pogłębiony sposób przedstawia ich istotę, powstawanie, wykonanie, skutki niewykonania czy wygaśnięcia, a także takie kwestie, jak:
– treść i rodzaje świadczeń,
– kwestie dotyczące umów,
– szkody i odszkodowania.

Systematyka opracowania została oparta na podręczniku prof. Witolda Czachórskiego.

Autorzy analizują poszczególne zagadnienia w aktualnym stanie prawnym, z przywołaniem orzecznictwa oraz piśmiennictwa, wspierając je przykładami z praktyki prawniczej. Wykorzystują też swoje wieloletnie doświadczenia dydaktyczne, będące wynikiem prowadzenia wykładów kursowych, seminariów i innych zajęć poświęconych problematyce objętej podręcznikiem oraz wynikające z aktywnego uczestnictwa w praktyce obrotu cywilnoprawnego.

Podręcznik jest przeznaczony dla słuchaczy studiów prawniczych, którzy kontynuują naukę prawa cywilnego. Będzie stanowił także pomoc dla praktyków obrotu cywilnoprawnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-598-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 424
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0746:W02D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów