Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz

Publikacja stanowi kompleksowe i przejrzyste omówienie wszystkich aspektów prawnych regulacji ochrony zdrowia psychicznego.

więcej

Autorzy: Piotr Gałecki, Kinga Bobińska, Krzysztof Eichstaedt,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  15 lutego 2016 r.
Kod: NEX-0612;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Słowo wstępne | str. 13

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego | str. 15

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-10) | str. 19

Rozdział 2. Badanie, leczenie, rehabilitacja oraz opieka i pomoc (art. 10a-20) | str. 89

Rozdział 3. Postępowanie lecznicze (art. 21-37) | str. 133

Rozdział 4. Przyjęcie do domu pomocy społecznej (art. 38-41) | str. 195

Rozdział 5. Postępowanie przed sądem opiekuńczym (art. 42-49) | str. 211

Rozdział 6. Ochrona tajemnicy (art. 50-52) | str. 235

Rozdział 7. Przepisy karne, zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe (art. 53-56) | str. 250

Przypadki kliniczne | str. 254

Wzory pism procesowych | str. 279
Wniosek o przyjęcie do domu pomocy społecznej | str. 279
Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej | str. 282
Wniosek o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej | str. 285
Wniosek o stwierdzenie zasadności przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w celu wyjaśnienia wątpliwości co do choroby psychicznej | str. 287
Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie niepozostającej pod władzą rodzicielską | str. 289
Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie niezdolnej do wyrażenia zgody | str. 291
Wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym | str. 293
Wniosek o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego | str. 296

Akty prawne | str. 299
1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2012 r. w sprawie sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 1147) | str. 299
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych (Dz. U. poz. 522) | str. 302
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. poz. 250) | str. 305
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. poz. 854) | str. 308
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. poz. 529) | str. 322
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz. U. Nr 16, poz. 126 z późn. zm.) | str. 327
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128) - nieobowiązujące | str. 329
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga zgody (Dz. U. poz. 494) | str. 395
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. poz. 740) | str. 396
10. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Radzie do spraw Zdrowia Psychicznego (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 41) | str. 402

Bibliografia | str. 407

Indeks | str. 415

O autorach | str. 419

Ukryj

Opis:

Książka stanowi kompleksowe i przejrzyste omówienie wszystkich aspektów prawnych regulacji ochrony zdrowia psychicznego, dotyczących m.in.:
- ochrony praw osoby chorej psychicznie, poszanowania jej godności oraz zapewnienia nale-żytej pomocy,
- przyjęcia do szpitala psychiatrycznego lub do domu pomocy społecznej,
- instytucji przymusu bezpośredniego,
- postępowania przed sądem opiekuńczym w sprawach określonych w ustawie,
- ochrony tajemnicy stanu zdrowia pacjenta, metod jego leczenia i postępów w leczeniu
- danych dotyczących jego życia osobistego.

Kolejne wydanie komentarza zostało wzbogacone o nowe przypadki kliniczne, poglądy dok-tryny, orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

„Autorzy komentarza to zespół specjalistów o bardzo wysokich kwalifikacjach, dużym do-świadczeniu zawodowym i znaczącym dorobku naukowym – daje to gwarancję wysokiej ja-kości opracowanego przez nich materiału [...]”.
Prof. dr hab. n. med. Józef Kocur

„Publikacja ta jest bardzo cennym źródłem wiedzy dla wszystkich szkolących się w psychia-trii, a także dla lekarzy praktyków klinicznych, prawników oraz [...] osób pracujących w ochronie zdrowia”.
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

Książka „[...] przynosi odpowiedzi na nurtujące praktyków pytania i klarownie wyjaśnia wiele problemów, pomaga zrozumieć znaczenie poszczególnych przepisów i poruszać się po opi-sanym ustawą świecie. [...] jest pozycją niezwykle wartościową, niemalże nieodzowną w co-dziennej praktyce [...]”.
Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-248-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 420
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: NEX-0612;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów