Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego

Profesor Bogusław Gawlik odchodzi na emeryturę. Trudno sobie wyobrazić korytarze Katedry Prawa Cywilnego bez charakterystycznego zapachu fajkowego tytoniu. Odchodzi z Uniwersytetu postać niezwykła. Osoba, która przygniatała nas wszystkich erudycją, znajomością prawniczej literatury z całego świata. Nie zawsze łatwo było korzystać z wiedzy Profesora Bogusława Gawlika.

więcej


Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0482:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 159,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 143,10 zł. ( Oszczędzasz: 15,90 zł. )

Spis treści: 

Wirtuoz prawa | str. 5

Dorobek naukowy Profesora Bogusława Gawlika | str. 9

ROZPRAWY Z PRAWA CYWILNEGO


MICHAŁ ROMANOWSKI - W sprawie likwidacji koncepcji ułomnej osobyprawnej w projekcie części ogólnej nowego Kodeksu cywilnego | str. 17
TOMASZ TARGOSZ - W poszukiwaniu pozoru prawnego w polskim prawie cywilnym | str. 33
EWA ROTT-PIETRZYK - Ogólne dyrektywy wykładni umów w projekcie wspólnych europejskich przepisów dotyczących umowy sprzedaży (CESL) | str. 61
WOJCIECH J. KOCOT - Forma oświadczenia woli w dobie europeizacji polskiego prawa prywatnego | str. 77
JERZY PISULIŃSKI - Forma czynności następczych . 99
BARBARA JELONEK-JARCO - Artykuł 63 k.c. - uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 117
STANISŁAW SOŁTYSIŃSKI - Niedbalstwo błądzącego i inne uwagi na temat art. 84 k.c. | str. 141
ZBIGNIEW KUNIEWICZ - Uwagi o zakresie zastosowania art. 103 k.c. | str. 153
WOJCIECH POPIOŁEK - W sprawie zastosowania klauzuli rebus sic stantibus do zobowiązań "wykonanych" po wniesieniu pozwu | str. 167
TERESA MRÓZ - Kilka uwag w kwestii wykonania zastępczego | str. 191
PIOTR MACHNIKOWSKI - Prawo deliktowe Unii Europejskiej - zarys struktury | str. 203
MIROSŁAW NESTEROWICZ - Ewolucja odpowiedzialności cywilnej lekarza w prawie francuskim | str. 219
EWA BAGIŃSKA - Fiasko procesów tytoniowych w Europie: caveat fumator! | str. 231
PIOTR STEC - Odszkodowanie z tytułu zwrotu dobra kultury w konwencji UNESCO z 1970 r., konwencji UNIDROIT z 1995 r. oraz dyrektywie 93/7/EWG | str. 247
GRZEGORZ TRACZ - Klauzula generalna nieistotnego naruszenia zobowiązania w krakowskim projekcie przepisów dotyczących wykonania i skutków naruszenia zobowiązań - uwagi krytyczne | str. 269
ULRICH ERNST - Actio pauliana und verwandte Tatbestände der Gläubigeranfechtung in der polnischen Systemtransformation | str. 283
WOJCIECH GÓRECKI - Stosowanie skargi pauliańskiej do czynności prawnych małżonków dokonywanych z osobami trzecimi | str. 297
FRYDERYK ZOLL - Zarzut bezwzględnej nadmierności kosztów usunięcia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w projekcie wspólnych europejskich przepisów o sprzedaży. Uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Weber/Putz | str. 315
BERNADETTA FUCHS - O potrzebie ustawowej regulacji umów nienazwanych na przykładzie umowy franchisingu | str. 327
PIOTR TERESZKIEWICZ - Obowiązek udzielenia wyjaśnień w unijnym i polskim prawie kredytu konsumenckiego na gruncie dyrektywy 2008/48/WE | str. 347
PAWEŁ BLAJER - Ustawowe prawo pierwokupu gospodarstwa rolnego w świetle nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego | str. 367
ELŻBIETA KREMER - Osoba pozostająca w związku małżeńskim jako strona umowy dzierżawy | str. 385
ZYGMUNT TRUSZKIEWICZ - Charakter prawny umowy deweloperskiej | str. 401
IWONA KARASEK-WOJCIECHOWICZ - Mieszkaniowy rachunek powierniczy | str. 421
MIROSŁAW STEC - Ochrona pasażera w transporcie autobusowym w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 lutego 2011 r. nr 181/2011 dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym | str. 433
JACEK MAZURKIEWICZ - "Rozwodzić" jest przeciwieństwem "zwodzić", czyli o potrzebie zasadniczej reformy prawa rozwodowego | str. 451
PIOTR MOSTOWIK - O postulatach zaświadczania przez kierownika urzędu stanu cywilnego o możności zawarcia za granicą małżeństwa bez względu na płeć drugiego nupturienta | str. 469
JAKUB BIERNAT - Dzieci małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku jako spadkobiercy ustawowi | str. 489
WOJCIECH ŻUKOWSKI - Kilka spostrzeżeń w związku z wykładnią art. 961 k.c. | str. 503
PAWEŁ KSIĘŻAK - Sposób ujawnienia w testamencie przyczyny wydziedziczenia | str. 515
KRZYSZTOF PIETRZYKOWSKI - Spółdzielcze prawo mieszkaniowe - dawniej i obecnie | str. 525
ANDRZEJ SZAJKOWSKI - Postulat spójności Kodeksu spółek handlowych z Kodeksem cywilnym oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym | str. 541
ANDRZEJ SZUMAŃSKI - Specyfika nieważności czynności prawnej w prawie spółek handlowych | str. 559
ANTONI WITOSZ - Umowa leasingu a upadłość likwidacyjna leasingobiorcy | str. 575

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


KATARZYNA GRZYBCZYK - Prawna ochrona tatuażu | str. 589
JAN BŁESZYŃSKI - Prawo twórcy do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu | str. 601
JANUSZ BARTA, RYSZARD MARKIEWICZ - Otwarty dostęp a prawo autorskie | str. 617
JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ - Odpowiedzialność za szkodę majątkową z tytułu komercyjnego wykorzystania wizerunku osób powszechnie znanych | str. 631
PIOTR KOSTAŃSKI - Światowy system ochrony praw artystów wykonawców utworów audiowizualnych - traktat pekiński | str. 651
RYSZARD MIKOSZ - Prawa do informacji geologicznej (kilka uwag na tle nowego Prawa geologicznego i górniczego) | str. 673

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE


JADWIGA PAZDAN - Prokura w prawie prywatnym międzynarodowym | str. 691
MAKSYMILIAN PAZDAN - Prawo właściwe dla licencji patentowych według konwencji rzymskiej z 1980 r. i rozporządzenia Rzym I | str. 699
DOROTA MAŚNIAK - Zasady ustalania prawa właściwego dla dochodzenia roszczeń ofiar wypadków drogowych | str. 717
KATARZYNA BAGAN-KURLUTA - Kilka uwag do przepisów ogólnych nowych ustaw kolizyjnych Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej | str. 735
ANDRZEJ MATLAK - Postępowanie w sprawach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania z perspektywy Komisji Prawa Autorskiego | str. 753

POSTĘPOWANIE CYWILNE


MARCIN CZEPELAK - Nieważność umowy albo niedojście jej do skutku a właściwość sądu i prawa | str. 769
MARLENA PECYNA - Postępowanie "dwóch prędkości" w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego | str. 801
ANETA ARKUSZEWSKA - Semiplena probatio w przedmiocie powołania określonych podmiotów do udziału w procesie cywilnym lub ich wyłączenia | str. 815
BRONISŁAW ZIEMIANIN - Pozbawienie wyroku wykonalności | str. 839
PETER DASZKOWSKI, PAWEŁ KUGLARZ - Schutz von Auslandsinvestitionen in Polen | str. 847

Ukryj

Opis:

Profesor Bogusław Gawlik odchodzi na emeryturę. Trudno sobie wyobrazić korytarze Katedry Prawa Cywilnego bez charakterystycznego zapachu fajkowego tytoniu. Odchodzi z Uniwersytetu postać niezwykła. Osoba, która przygniatała nas wszystkich erudycją, znajomością prawniczej literatury z całego świata. Nie zawsze łatwo było korzystać z wiedzy Profesora Bogusława Gawlika. Wiele Jego uwag przychodzi nam zrozumieć dopiero po latach. Z wieloma wskazówkami czy postulatami trudno się było kiedyś zgodzić, a teraz przekazujemy je dalej naszym doktorantom i magistrantom. Jest Profesor Bogusław Gawlik umysłem niezwykłym. Nie napisał wiele, ale wszystko, co napisał, jest popisem prawniczej wirtuozerii. Profesor powtarzał zawsze, że uczony ma być artystą, a nie rzemieślnikiem. Dlatego Jego teksty należą do literatury, a nie prawniczego wyrobnictwa. Udało Mu się bowiem napisać rzeczy, które są odporne na kompleks Kirchmanna. Od czasu ukazania się pierwszych rozpraw Profesora Bogusława Gawlika ustawodawstwo zmieniało się wiele razy, a mimo to Jego prace stają się coraz bardziej aktualne. Przyczyny tego stanu rzeczy leżą w odwadze podejmowania tematów, które wyprzedzały swój czas. Profesor od samego początku poruszał się sprawnie po różnych tradycjach prawnych. Zadziwia nas ciągle znajomością orzeczeń, poglądów i prawniczych koncepcji pochodzących z różnych systemów. Przy czym rozumiał obce tradycje głębiej niż wielu innych uczonych. Oni podążali nierzadko za pozornym obrazem danej instytucji, Profesor rozumiał jej kontekst i powiązanie z całością systemu. W imieniu Zespołu Redakcyjnego Fryderyk Zoll

Szczegóły towaru


ISBN: 9788378065081 , Format: 16.5x24.0cm , 856
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: NEX-0482:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa