Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz

Kompleksowe i przystępne omówienie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej będącej głównym aktem prawnym pracowników sektora pomocy społecznej w zakresie wspierania rodziny.

więcej

Autorzy: Katarzyna Tryniszewska,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30 kwietnia 2015 r.
Kod: NEX-0667:W02P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 17

Wprowadzenie | str. 21

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | str. 25

Preambuła | str. 27

DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 29

Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] | str. 29
Art. 2. [Definicje] | str. 32
Art. 3. [Obowiązek wspierania rodziny] | str. 38
Art. 4. [Obowiązek uwzględnienia podmiotowości dziecka i rodziny oraz praw dziecka] | str. 42
Art. 4a. [Obowiązek wysłuchania dziecka] | str. 46
Art. 5. [Zakres podmiotowy ustawy] | str. 48
Art. 6. [Definicja - wójt] | str. 52
Art. 7. [Przetwarzanie danych osobowych] | str. 52

DZIAŁ II. Wspieranie rodziny | str. 58

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 58
Art. 8. [Rodzaje i formy wsparcia] | str. 58
Art. 9. [Podmioty udzielające wsparcia] | str. 62
Rozdział 2. Praca z rodziną | str. 63
Art. 10. [Praca z rodziną] | str. 63
Art. 11. [Procedura przydzielenia asystenta rodziny] | str. 66
Art. 12. [Asystent rodziny] | str. 70
Art. 13. [Wszczęcie postępowania karnego przeciwko asystentowi rodziny] | str. 75
Art. 14. [Miejsce prowadzenia pracy z rodziną] | str. 78
Art. 15. [Zadania asystenta rodziny] | str. 78
Art. 16. [Uprawnienia asystenta] | str. 86
Art. 17. [Zatrudnianie asystenta rodziny] | str. 89
Rozdział 3. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka | str. 95
Art. 18. [Placówka wsparcia dziennego] | str. 95
Art. 18a. [Centra administracyjne obsługi placówek] | str. 96
Art. 18b. [Wymogi lokalowe i sanitarne do prowadzenia placówki] | str. 98
Art. 19. [Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego] | str. 99
Art. 20. [Okres, na jaki wydawane jest zezwolenie] | str. 105
Art. 21. [Odmowa wydania zezwolenia] | str. 105
Art. 22. [Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego] | str. 109
Art. 23. [Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego] | str. 113
Art. 24. [Formy placówek wsparcia dziennego] | str. 115
Art. 25. [Kierownik placówki wsparcia dziennego] | str. 117
Art. 26. [Osoba pracująca z dziećmi w placówce wsparcia dziennego] | str. 119
Art. 27. [Zatrudnienie innych osób] | str. 123
Art. 28. [Opieka nad dziećmi w placówce wsparcia dziennego] | str. 124
Art. 28a. [Kontrola procesu wsparcia rodziny] | str. 125
Art. 29. [Rodzina wspierająca] | str. 127
Art. 30. [Ustanowienie rodziny wspierającej] | str. 129
Art. 31. [Umowa z rodziną wspierającą] | str. 131

DZIAŁ III. Piecza zastępcza | str. 134

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 134
Art. 32. [Okoliczności sprawowania pieczy zastępczej] | str. 134
Art. 33. [Cele pieczy zastępczej] | str. 135
Art. 34. [Formy pieczy zastępczej] | str. 138
Art. 35. [Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej] | str. 138
Art. 36. [Zgoda na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka] | str. 144
Art. 37. [Okres pobytu w pieczy zastępczej] | str. 145
Art. 38. [Pozew o alimenty] | str. 148
Art. 38a. [Gromadzenie dokumentacji i informacji o dziecku] | str. 152
Art. 38b. [Kontrola zarządu powiatu] | str. 157
Rozdział 2. Rodzinna piecza zastępcza | str. 160
Art. 39. [Formy rodzinnej pieczy zastępczej] | str. 160
Art. 40. [Funkcje rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka] | str. 161
Art. 41. [Osoby tworzące rodzinę zastępczą] | str. 164
Art. 42. [Powierzenie funkcji rodziny zastępczej] | str. 167
Art. 43. [Ocena kandydata i skierowanie na szkolenie] | str. 175
Art. 44. [Obowiązek posiadania świadectwa ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej] | str. 176
Art. 45. [Zaświadczenie kwalifikacyjne] | str. 180
Art. 46. [Rejestr danych] | str. 181
Art. 47. [Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w związku z przyjęciem dziecka] | str. 185
Art. 48. [Delegacja ustawowa] | str. 190
Art. 49. [Moment, od którego sprawowana jest piecza zastępcza] | str. 192
Art. 50. [Procedura w razie wszczęcia postępowania karnego przeciwko członkom rodzinnej pieczy zastępczej] | str. 193
Art. 51. [Obowiązek podnoszenia kwalifikacji] | str. 194
Art. 52. [Delegacja ustawowa] | str. 195
Art. 53. [Liczba dzieci przebywających w rodzinie zastępczej] | str. 197
Art. 54. [Umowa z rodziną zastępczą niezawodową o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej] | str. 198
Art. 55. [Umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka] | str. 208
Art. 56. [Limit rodzin zastępczych zawodowych] | str. 209
Art. 57. [Zatrudnienie osoby do pomocy w rodzinie zastępczej] | str. 210
Art. 58. [Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego] | str. 212
Art. 59. [Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna] | str. 214
Art. 60. [Organizacja rodzinnego domu dziecka] | str. 215
Art. 61. [Liczba dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka] | str. 216
Art. 61a. [Umowa z rodziną zastępczą zawodową o pełnienie funkcji rodzinnego domu dziecka] | str. 217
Art. 62. [Umowa na prowadzenie rodzinnego domu dziecka] | str. 219
Art. 63. [Nieobecność prowadzącego rodzinny dom dziecka] | str. 221
Art. 64. [Zatrudnienie osoby do pomocy w rodzinnym domu dziecka] | str. 222
Art. 65. (uchylony) | str. 224
Art. 66. [Pomoc wolontariuszy] | str. 225
Art. 67. [Dopuszczalność łączenia funkcji w ramach pieczy zastępczej] | str. 226
Art. 68. [Zaliczenie okresu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i rodzinnego domu dziecka do tzw. ogólnego stażu pracy] | str. 227
Art. 69. [Prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem] | str. 228
Art. 70. [Możliwość podjęcia dodatkowego zatrudnienia] | str. 231
Art. 71. [Skutki niewypełniania swoich funkcji przez rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka] | str. 232
Art. 72. [Przekazanie dokumentacji dotyczącej dziecka] | str. 234
Art. 73. [Rodzina pomocowa] | str. 235
Art. 74. [Przesłanki ustanowienia rodziną pomocową] | str. 236
Art. 75. [Umowa z rodziną pomocową] | str. 237
Art. 76. [Organizator rodzinnej pieczy zastępczej] | str. 239
Art. 77. [Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej] | str. 246
Art. 78. [Kwalifikacje koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej] | str. 251
Art. 79. [Zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej] | str. 252
Art. 80. [Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka] | str. 255
Art. 81. [Dodatki] | str. 257
Art. 82. [Dodatek na pełnoletnie dziecko] | str. 258
Art. 83. [Środki finansowe dla rodziny zastępczej] | str. 260
Art. 84. [Środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka] | str. 264
Art. 85. [Wynagrodzenie za sprawowanie opieki] | str. 267
Art. 86. [Waloryzacja wynagrodzeń i świadczeń] | str. 270
Art. 87. [Okres przyznawania świadczeń i dodatków] | str. 272
Art. 88. [Wniosek o przyznanie swiadczeń] | str. 275
Art. 89. [Obowiązek informowania o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń] | str. 279
Art. 90. [Świadczenie dla tymczasowych rodzin zastępczych] | str. 280
Art. 91. [Podniesienie wysokości świadczeń przez uchwałę rady powiatu] | str. 281
Art. 92. [Zwrot nienależnie pobranych świadczeń] | str. 282
Rozdział 3. Instytucjonalna piecza zastępcza | str. 285
Art. 93. [Formy instytucjonalnej pieczy zastępczej] | str. 285
Art. 94. [Centra administracyjne] | str. 288
Art. 95. [Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej] | str. 289
Art. 96. [Obowiązek współpracy] | str. 292
Art. 97. [Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej] | str. 293
Art. 98. [Osoba pracująca z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej] | str. 296
Art. 99. [Osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich] | str. 299
Art. 99a. [Dostęp do dokumentacji prawnej i medycznej] | str. 301
Art. 100. [Praca z dzieckiem i zgłoszenie informacji o dziecku do ośrodka adopcyjnego] | str. 302
Art. 101. [Typy placówek opiekuńczo-wychowawczych] | str. 304
Art. 102. [Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego] | str. 305
Art. 103. [Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego] | str. 306
Art. 104. [Baza noclegowa] | str. 308
Art. 105. [Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego] | str. 310
Art. 106. [Zezwolenie na utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej] | str. 310
Art. 107. [Likwidacja placówki opiekuńczo-wychowawczej] | str. 316
Art. 108. [Przeniesienie dziecka do innej placówki] | str. 317
Art. 109. [Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna] | str. 318
Art. 110. [Zgoda na przyjęcie dziecka z innego województwa] | str. 319
Art. 111. [Interwencyjny ośrodek preadopcyjny] | str. 319
Art. 112. [Zadania regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych] | str. 320
Art. 113. [Odesłanie do innych przepisów] | str. 321
Art. 114. [Środki finansowe na utrzymanie dziecka i funkcjonowanie placówki typu rodzinnego] | str. 322
Art. 115. [Wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka] | str. 323
Art. 116. [Stawka miesięczna i roczna środków finansowych] | str. 325
Art. 117. [Środki finansowe na utrzymanie lokalu lub domu] | str. 326
Art. 118. [Środki finansowe na usługi telekomunikacyjne] | str. 329
Art. 119. [Środki finansowe na bieżące naprawy i remonty oraz wyposażenie placówki] | str. 330
Art. 120. [Środki finansowe na świadczenia opieki zdrowotnej i naukę] | str. 330
Art. 121. [Odesłanie] | str. 331
Art. 122. [Kontrola nad działalnością placówek i ośrodków] | str. 332
Art. 122a. [Zakres kontroli nad placówkami i ośrodkami] | str. 332
Art. 123. (uchylony) | str. 334
Art. 124. (uchylony) | str. 335
Art. 125. (uchylony) | str. 335
Art. 126. (uchylony) | str. 336
Art. 127. [Rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej] | str. 336
Rozdział 4. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka | str. 346
Art. 128. [Ocena dokonywana przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej] | str. 346
Art. 129. [Ocena sytuacji dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej] | str. 347
Art. 130. [Konsultacja oceny sytuacji dziecka] | str. 349
Art. 131. [Terminy oceny sytuacji dziecka] | str. 352
Art. 132. [Ocena rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka] | str. 353
Art. 133. [Konsultacja oceny rodzinnej pieczy zast.pczej] | str. 355
Art. 134. [Terminy przeprowadzania oceny rodzinnej pieczy zast.pczej] | str. 356
Art. 135. [Zespo. do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka] | str. 360
Art. 136. [Cel oceny dokonywanej przez zespo. do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka] | str. 360
Art. 137. [Sk.ad zespo.u do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka] | str. 361
Art. 138. [Terminy dokonywania ocen przez zespo. do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka] | str. 363
Art. 139. [Ocena sytuacji dziecka w placowce opieku.czo.wychowawczej typu rodzinnego] | str. 364
Art. 139a. [Zadania w zakresie oceny sytuacji dziecka] | str. 365
Art. 139b. [Stosowanie przepisow kodeksu post.powania administracyjnego] | str. 368

DZIAŁ IV. Pomoc dla osób usamodzielnianych | str. 369

Art. 140. [Definicja osoby usamodzielnianej] | str. 369
Art. 141. [Przesłanki otrzymania pomocy] | str. 375
Art. 142. [Kryterium dochodowe osoby usamodzielnianej] | str. 378
Art. 143. [Wniosek o przyznanie pomocy] | str. 381
Art. 144. [Obowiązek informowania o zmianach] | str. 384
Art. 145. [Indywidualny program usamodzielnienia] | str. 385
Art. 146. [Pomoc na kontynuowanie nauki] | str. 389
Art. 147. [Okoliczności wyłączające prawo do pomocy na kontynuowanie nauki] | str. 391
Art. 148. [Zawieszenie pomocy na kontynuowanie nauki] | str. 392
Art. 149. [Wysokość pomocy na usamodzielnienie] | str. 393
Art. 150. [Pomoc na zagospodarowanie] | str. 395
Art. 151. [Forma przyznania bądź odmowy przyznania pomocy] | str. 395
Art. 152. [Odmowa przyznania pomocy] | str. 396
Art. 153. [Odesłanie do innych przepisów] | str. 397

DZIAŁ V. Postępowanie adopcyjne | str. 398

Art. 154. [Prowadzenie ośrodka adopcyjnego] | str. 398
Art. 155. [Działalność ośrodka adopcyjnego] | str. 400
Art. 156. [Zadania ośrodka adopcyjnego] | str. 401
Art. 157. [Regulamin organizacyjny ośrodka adopcyjnego i procedura odwoławcza] | str. 408
Art. 158. [Dyrektor ośrodka adopcyjnego] | str. 410
Art. 159. [Osoba zajmująca się prowadzeniem procedur przysposobienia lub przygotowaniem osób zgłaszających gotowość do adopcji dziecka] | str. 412
Art. 160. [Współpraca z kandydatami do przysposobienia dziecka] | str. 413
Art. 161. [Dokumentacja prowadzona przez ośrodek adopcyjny] | str. 414
Art. 162. [Wojewódzki bank danych] | str. 424
Art. 163. [Centralny bank danych] | str. 425
Art. 164. [Zgłoszenie dziecka do adopcji] | str. 425
Art. 164a. [Karta dziecka oraz metryka] | str. 436
Art. 165. [Pierwszeństwo przysposobienia rodzeństwa dziecka] | str. 436
Art. 166. [Kwalifikacja dziecka do przysposobienia] | str. 437
Art. 166a. [Adopcja rodzeństwa] | str. 439
Art. 167. [Adopcja międzynarodowa] | str. 440
Art. 168. [Współpraca w zakresie przysposobienia międzynarodowego] | str. 442
Art. 169. [Kontakt z dzieckiem przed przysposobieniem] | str. 443
Art. 170. [Wyłączenie procedury adopcyjnej] | str. 446
Art. 171. [Informacja o przysposobieniu dziecka] | str. 448
Art. 172. [Obowiązek posiadania świadectwa ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny] | str. 450
Art. 173. [Rozporządzenie w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka] | str. 453
Art. 173a. [Zakaz łączenia szkoleń] | str. 454
Art. 174. [Informacje o realizacji powierzonych zadań] | str. 455
Art. 174a. [Administrator danych osobowych] | str. 456
Art. 175. [Wzór kwestionariusza wywiadu adopcyjnego i karty dziecka oraz metryki] | str. 456
Art. 175a. [Kontrola ośrodków adopcyjnych] | str. 457

DZIAŁ VI. Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | str. 459

Art. 176. [Zadania własne gminy] | str. 459
Art. 177. [Zadania zlecone realizowane przez gminę] | str. 461
Art. 178. [Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny] | str. 462
Art. 179. [Sprawozdanie wójta z realizacji zadań zakresu wspierania rodziny] | str. 463
Art. 180. [Zadania własne powiatu] | str. 464
Art. 181. [Zadania zlecone realizowane przez powiat] | str. 467
Art. 182. [Powiatowe centrum pomocy rodzinie] | str. 467
Art. 183. [Zadania własne samorządu województwa] | str. 470
Art. 184. [Zadania zlecone realizowane przez samorząd województwa] | str. 471
Art. 185. [Regionalny ośrodek polityki społecznej] | str. 472
Art. 186. [Zadania wojewody] | str. 472
Art. 187. [Zadania ministra właściwego do spraw rodziny] | str. 474
Art. 187a. [Rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi] | str. 478
Art. 188. [Nagrody ministra właściwego do spraw rodziny] | str. 478
Art. 189. [Obowiązek przedkładania informacji o realizacji ustawy] | str. 478
Art. 190. [Zlecanie realizacji zadań] | str. 479
Art. 190a. [Obowiązek udzielenia informacji] | str. 481

DZIAŁ VII. Zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | str. 482

Art. 191. [Finansowanie pieczy zastępczej przez powiat i gminę] | str. 482
Art. 192. [Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka] | str. 492
Art. 193. [Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej] | str. 495
Art. 194. [Ustalenie opłaty, jej umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty, odstąpienie od ustalenia] | str. 499
Art. 195. [Podział uzyskanej opłaty z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej] | str. 502
Art. 196. [Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka] | str. 502
Art. 197. [Dotacje celowe z budżetu państwa] | str. 506

DZIAŁ VIII. Kontrola wojewody | str. 507

Art. 197a. [Postępowanie kontrolne wojewody] | str. 507
Art. 197b. [Zespół inspektorów] | str. 508
Art. 197c. [Pomoc policji przy kontroli] | str. 510
Art. 197d. [Zalecenia pokontrolne] | str. 510
Art. 197e. [Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie placówki lub ośrodka] | str. 512
Art. 197f. [Rozporządzenie w sprawie kontroli] | str. 513
Art. 197g. [Odesłanie do kodeksu postępowania administracyjnego] | str. 514
Art. 198. [Kara za nierealizowanie zaleceń pokontrolnych] | str. 514
Art. 199. [Egzekucja kary pieniężnej] | str. 515
Art. 200. [Wpływy z kar pieniężnych] | str. 516

DZIAŁ IX. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 517

Art. 201-225. (pominięte) | str. 517

DZIAŁ X. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 521

Art. 226. [Przekształcenie rodzin zastępczych działających na podstawie przepisów dotychczasowych] | str. 521
Art. 227. [Obowiązywanie programow szkoleń zatwierdzonych przed dniem 1 stycznia 2012 r. i świadectw] | str. 527
Art. 228. [Przekształcenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego działających na podstawie przepisów dotychczasowych] | str. 528
Art. 229. [Przekształcenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na podstawie przepisów dotychczasowych] | str. 530
Art. 230. [Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych] | str. 533
Art. 231. [Granica wieku dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych] | str. 535
Art. 232. [Granica wieku dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.] | str. 536
Art. 232a. [Przydzielenie asystenta rodziny w okresie do dnia 31 grudnia 2014 r.] | str. 536
Art. 232b. [Osoba do pomocy i przyznanie środków finansowych w okresie do dnia 31 grudnia 2014 r.] | str. 537
Art. 233. [Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - w okresie do dnia 31 grudnia 2014 r.] | str. 538
Art. 234. [Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna rodzina zastępcza] | str. 539
Art. 235. [Wliczenie okresu prowadzenia placówki opiekunczo-wychowawczej typu rodzinnego do okresu doświadczenia] | str. 541
Art. 236. [Przekształcenia stosunków pracy pracowników zatrudnionych w placówkach] | str. 541
Art. 237. [Stosowanie Karty Nauczyciela w okresie przejściowym] | str. 543
Art. 238. [Zakres stosowania ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej przed dniem 1 stycznia 2012 r.] | str. 544
Art. 239. [Pierwsza informacja o realizacji ustawy] | str. 544
Art. 240. [Stosowanie przepisów dotychczasowych do pomocy dla osób usamodzielnianych] | str. 545
Art. 241. [Utworzenie ośrodków adopcyjnych do dnia 31 grudnia 2011 r.] | str. 547
Art. 242. [Postępowania w sprawie przysposobienia dziecka wszczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r.] | str. 549
Art. 243. [Stosowanie dotychczasowych przepisow wobec osob umieszczonych w rodzinie zastępczej lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii] | str. 550
Art. 244. [Likwidacja publicznych o.rodkow adopcyjno.opieku.czych] | str. 551
Art. 245. [Sytuacja prawna niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekunczych działających na podstawie przepisów dotychczasowych] | str. 553
Art. 246. [Okres zatrudniania pracowników niespełniających wymagan kwalifikacyjnych przewidzianych w ustawie] | str. 554
Art. 247. [Program na dofinansowanie zadan własnych gminy i powiatu] | str. 554
Art. 248. [Pierwsza waloryzacja świadczeń i wynagrodzeń] | str. 555
Art. 249. [Termin waloryzacji] | str. 555
Art. 250. [Zachowanie w mocy dotychczasowych przepisów wykonawczych] | str. 556
Art. 251. [Data wejścia ustawy w życie] | str. 557

Aneks

1. Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 292, poz. 1720). Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego | str. 561
2. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 292, poz. 1721) . Kwestionariusz wywiadu adopcyjnego | str. 565
3. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 292, poz. 1721) . Karta dziecka | str. 568
4. Załącznik do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 272, poz. 1609) . Zaświadczenie kwalifikacyjne | str. 572
5. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 r. (Dz. U. poz. 1371). Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gmine zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | str. 574
6. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 r. (Dz. U. poz. 1371) . Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej | str. 578
7. Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 r. (Dz. U. poz. 1371) . Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez samorząd województwa zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | str. 596

Literatura | str. 605

Wykaz orzecznictwa | str. 607

Ukryj

Opis:

ƒPublikacja w sposób kompleksowy i przystępny omawia przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej będącej głównym aktem prawnym pracowników sektora pomocy społecznej w zakresie wspierania rodziny.

W obecnym, drugim wydaniu komentarza uwzględnione zostały wszystkie nowelizacje, jakie miały miejsce od ostatniej edycji publikacji w 2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji, ktora weszła w życie 19 września 2014 r., dokonującej istotnych zmian w funkcjonowaniu systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Poszczególne przepisy zostały opatrzone dodatkowo orzecznictwem sądów administracyjnych. W komentarzu porównano i wyjaśniono także zagadnienia z innych ustaw, np. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o pomocy społecznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8199-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 608
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: NEX-0667:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów