Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz

Publikacja kompleksowo opisuje zagadnienia prowadzenia ewidencji osób fizycznych oraz zasady realizacji obowiązku meldunkowego, a także relacje zachodzące na tym tle między organami administracji publicznej a obywatelami i cudzoziemcami.

więcej

Autorzy: Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak, Zbigniew Czarnik,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: NEX-0570:W02P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2016-03-01

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 169,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 152,10 zł. ( Oszczędzasz: 16,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności | str. 15

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 17
Art. 1. [Zakres przedmiotowy regulacji] | str. 17
Art. 2. [Definicja legalna ewidencji ludności] | str. 20
Art. 3. [Forma ewidencji ludności] | str. 22
Art. 4. [Rządowy charakter zadań z zakresu ewidencji ludności] | str. 24
Art. 5. [Organ wyższego stopnia] | str. 25

Rozdział 2. Zakres i zasady rejestracji danych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców | str. 29
Art. 6. [Rejestr PESEL] | str. 29
Art. 7. [Zakres podmiotowy rejestru PESEL] | str. 32
Art. 8. [Zakres przedmiotowy rejestru PESEL i rejestru mieszkańców] | str. 40
Art. 9. [Selektywne gromadzenie danych i kryterium dostępności danych] | str. 48
Art. 10. [Właściwość rzeczowa organów rejestrujących dane w rejestrze PESEL] | str. 51
Art. 11. [Postępowanie sprawdzające] | str. 65
Art. 12. [Oświadczenia osób, których dane dotyczą] | str. 72
Art. 13. [Upoważnienie do wydania rozporządzenia] | str. 73
Art. 14. [Upoważnienie do wydania rozporządzenia w zakresie trybu przekazywania danych między rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi] | str. 75

Rozdział 3. Zasady i tryb nadawania numeru PESEL | str. 77
Art. 15. [Numer PESEL] | str. 77
Art. 16. [Nadanie numeru PESEL] | str. 84
Art. 17. [Wszczęcie postępowania o nadanie numeru PESEL] | str. 86
Art. 18. [Nadanie biegu wnioskowi o nadanie numeru PESEL] | str. 89
Art. 19. [Zmiana numeru PESEL] | str. 91
Art. 20. [Tryb przekazania danych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych] | str. 95
Art. 21. [Powiadomienie o nadaniu lub zmianie numeru PESEL] | str. 99
Art. 22. [Zasada jednorazowości numeru PESEL] | str. 100
Art. 23. [Upoważnienie ustawowe] | str. 102

Rozdział 4. Obowiązek meldunkowy obywateli polskich | str. 105
Art. 24. [Treść i wykonywanie obowiązku meldunkowego] | str. 105
Art. 25. [Definicja pobytu stałego i czasowego] | str. 120
Art. 26. [Składniki określające adres zameldowania] | str. 131
Art. 27. [Termin i zasady wykonywania obowiązku meldunkowego] | str. 133
Art. 28. [Forma wykonania obowiązku meldunkowego] | str. 134
Art. 29. [Wykonywanie obowiązku meldunkowego w związku z urodzeniem dziecka] | str. 143
Art. 30. [Treść formularza meldunkowego] | str. 145
Art. 31. [Tryb rozstrzygania o zameldowaniu] | str. 147
Art. 32. [Zaświadczenia o zameldowaniu] | str. 148
Art. 33. [Forma i tryb wymeldowania] | str. 151
Art. 34. [Treść formularzy zgłoszenia o wymeldowaniu] | str. 153
Art. 35. [Decyzja w sprawie wymeldowania] | str. 154
Art. 36. [Obowiązek zgłoszenia wyjazdu za granicę] | str. 163
Art. 37. [Treść formularza zgłoszenia wyjazdu za granicę] | str. 166
Art. 38. [Wymeldowanie osoby zmarłej] | str. 167
Art. 39. [Upoważnienie do określenia wzorów formularzy meldunkowych] | str. 168

Rozdział 5. Obowiązek meldunkowy cudzoziemców | str. 171
Art. 40. [Zameldowanie cudzoziemców] | str. 171
Art. 41. [Termin dopełnienia obowiązku przez cudzoziemców] | str. 172
Art. 42. [Zwolnienia w obowiązku meldunkowym cudzoziemców] | str. 174
Art. 43. [Wymogi formalne zameldowania cudzoziemców] | str. 175
Art. 44. [Rejestr zameldowania cudzoziemców] | str. 178

Rozdział 6. Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców | str. 179
Art. 45. [Prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji ludności] | str. 179
Art. 45a. [Dostęp do danych PESEL ministra właściwego do spraw wewnętrznych] | str. 187
Art. 46. [Dostęp do danych podmiotów niebędących dysponentami danych] | str. 189
Art. 47. [Tryb udostępniania danych jednostkowych] | str. 199
Art. 48. [Udostępnianie danych na podstawie wniosku uproszczonego] | str. 201
Art. 49. [Udostępnianie danych przez teletransmisję w drodze weryfikacji] | str. 205
Art. 50. [Właściwość organów] | str. 209
Art. 51. [Zgoda na udostępnianie danych] | str. 211
Art. 52. [Upoważnienie ustawowe] | str. 216
Art. 53. [Reguły ponoszenia odpłatności za dostęp] | str. 218
Art. 54. [Zwolnienie od opłat] | str. 220
Art. 55. [Dochód budżetu państwa] | str. 222
Art. 56. [Delegacja ustawowa] | str. 223
Art. 57. [Kontrola dostępu do danych w drodze weryfikacji] | str. 224
Art. 58. [Delegacja ustawowa] | str. 227

Rozdział 7. Przepisy karne | str. 229
Art. 59. [Kara grzywny dla cudzoziemca] | str. 229
Art. 60. [Odesłanie do regulacji procesowej] | str. 230

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 231
Art. 61. [Zmiany w ustawie o powszechnym obowiązku obrony] | str. 231
Art. 62. [Zmiany w kodeksie wykroczeń] | str. 233
Art. 62a. (uchylony) | str. 233
Art. 63. [Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych] | str. 233
Art. 64. [Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego] | str. 234
Art. 65. [Zmiany w ustawie o pomocy społecznej] | str. 235
Art. 66. (uchylony) | str. 235
Art. 67. (uchylony) | str. 235
Art. 68. [Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych] | str. 236
Art. 68a. [Zmiany w ustawie o funduszu sołeckim] | str. 237

Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 239
Art. 69. [Umorzenie niezakończonych postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych] | str. 239
Art. 70. [Zachowanie ważności lub wygaśnięcie zameldowania] | str. 239
Art. 71. [Numer PESEL; zbiór - rejestr PESEL] | str. 240
Art. 72. [Ewidencje ludności a rejestr PESEL; zbiory meldunkowe a rejestry mieszkańców] | str. 240
Art. 73. [Wygaśnięcie decyzji o zastrzeżeniu udostępnienia danych osobowych] | str. 240
Art. 74. [Zniesienie obowiązku meldunkowego od 1 stycznia 2018 r.] | str. 240
Art. 75. [Likwidacja rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.] | str. 241
Art. 76. [Zapowiedź niegromadzenia niektórych danych od 1 stycznia 2018 r.] | str. 241
Art. 77. [Organ prowadzący rejestry od 1 stycznia 2018 r.] | str. 241
Art. 78. [Utrata mocy niektórych przepisów ustawy od 1 stycznia 2018 r.] | str. 241
Art. 79. (uchylony) | str. 241
Art. 80. [Wejście w życie ustawy] | str. 241

Powołane akty prawne | str. 247

Ukryj

Opis:

Zbigniew Czarnik - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Wyższej Szkole
Prawa i Administracji w Przemyślu, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Wojciech Maciejko - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie,
adwokat, radca prawny.
Paweł Zaborniak - doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Rzeszowie.
Książka kompleksowo opisuje zagadnienia związane z prowadzeniem - za pomocą stosownych rejestrów publicznych - ewidencji osób fizycznych oraz zasady realizacji obo-
wiązku meldunkowego wraz z istotą relacji zachodzących na tym tle między organami
administracji publicznej a obywatelami i cudzoziemcami. Nie pominięto kwestii prze-
twarzania danych zgromadzonych w rejestrach przez właściwe organy. Poszczególne wywody zilustrowano bogatym orzecznictwem sądowym oraz dotychczasowymi poglądami doktryny prawa.
W opracowaniu omówiono m.in. nowelizację wprowadzoną ustawą z dnia 22 grudnia
2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
dotyczącą:
– obszarów kontroli sprawowanej przez organy administracji rządowej w stosunku do
organów gminy;
– zreformowania zakresu upoważnień ustawowych adresowanych do ministra spraw
wewnętrznych;
– nowych zasad udostępniania danych z rejestru PESEL.
Komentarz przeznaczony jest dla osób wykonujących zawody prawnicze (sędziów sądów
administracyjnych, adwokatów i radców prawnych), pracowników administracji publicznej zajmujących się problematyką administracyjnoprawnego statusu jednostki oraz
studentów wydziałów prawa i administracji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9984-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 252
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: NEX-0570:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów