Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o lasach. Komentarz

Autor wyjaśnia przepisy ustawy na podstawie swojej wiedzy - z uwzględnieniem dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego, ze wskazaniem różnej ich wykładni, jeżeli przepis jest niejasny i dopuszcza różne interpretacje.

więcej

Autorzy: Wojciech Radecki,
Seria:  Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2017 r.
Kod: NEX-0596:W02D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 17

Wprowadzenie do problematyki prawa leśnego | str. 21

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. - o lasach | str. 41


Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 43
Art. 1. [Przedmiot regulacji prawnej] | str. 43
Art. 1a. [Rozporządzenia unijne] | str. 45
Art. 2. [Jedność leśnictwa] | str. 46
Art. 3. [Prawna definicja lasu] | str. 48
Art. 4. [Lasy państwowe] | str. 53
Art. 5. [Nadzór nad gospodarką leśną] | str. 61
Art. 5a. [Ochrona obszarów Natura 2000] | str. 69
Art. 5b. [Narodowy program leśny] | str. 80
Art. 6. [Definicje ustawowe] | str. 80

Rozdział 2. Gospodarka leśna | str. 84
Art. 7. [Trwale zrównoważona gospodarka leśna] | str. 84
Art. 8. [Zasady prowadzenia gospodarki leśnej] | str. 94
Art. 9. [Obowiązek powszechnej ochrony lasów] | str. 97
Art. 10. [Zabiegi zwalczające i ochronne] | str. 109
Art. 11. [Odpowiedzialność za powstanie szkody] | str. 111
Art. 12. [Finansowanie odnowienia i przebudowy drzewostanu] | str. 125
Art. 13. [Obowiązki właścicieli lasów i zmiana lasu na użytek rolny] | str. 129
Art. 13a. [Obowiązek realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej] | str. 138
Art. 13b. [Leśne kompleksy promocyjne] | str. 140
Art. 14. [Powiększanie zasobów leśnych] | str. 143
Art. 14a. [Cechowanie drewna] | str. 159
Art. 14b. [Wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej] | str. 161

Rozdział 3. Lasy ochronne | str. 167
Art. 15. [Rodzaje lasów ochronnych] | str. 167
Art. 16. [Uznanie lasu za ochronny] | str. 171
Art. 17. [Delegacja ustawowa] | str. 175

Rozdział 4. Plan urządzenia lasu | str. 183
Art. 18. [Sporządzanie planu urządzenia lasu] | str. 183
Art. 19. [Tryb planowania zadań] | str. 187
Art. 19a. (uchylony). | str. 198
Art. 19b. (uchylony). | str. 198
Art. 19c. (uchylony). [Wykonywanie planu urządzenia lasu] | str. 198
Art. 20. [Plan urządzenia lasu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i w ewidencji gruntów] | str. 201
Art. 21. [Zlecanie wykonania dokumentów leśnych i tryb postępowania z uproszczonymi planami urządzenia lasu] | str. 202
Art. 21a. [Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej] | str. 208
Art. 22. [Zatwierdzanie planu i nadzór nad jego wykonaniem] | str. 211
Art. 23. [Dokonywanie zmian w planach] | str. 214
Art. 24. [Stwierdzanie niewykonywania obowiązków lub zadań przez właściciela lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa] | str. 219
Art. 25. [Rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska] | str. 221

Rozdział 5. Zasady udostępniania lasów | str. 223
Art. 26. [Ograniczenia w dostępie do lasów] | str. 223
Art. 27. [Zbiór płodów runa leśnego i lokalizowanie pasiek] | str. 230
Art. 28. [Lasy prywatne] | str. 239
Art. 29. [Ruch pojazdów w lesie] | str. 244
Art. 30. [Zakazy w lasach] | str. 258
Art. 31. [Jednostki organizacyjne użytkownika wieczystego i KOWR] | str. 302

Rozdział 6. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe | str. 304
Art. 32. [Struktura Lasów Państwowych] | str. 304
Art. 33. [Status Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych] | str. 311
Art. 34. [Kompetencje dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych] | str. 314
Art. 35. [Kompetencje i zadania nadleśniczego] | str. 316
Art. 35a. [Uprawnienia do noszenia munduru leśnika] | str. 321
Art. 36. [Zalesianie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa] | str. 323

Rozdział 6a. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych | str. 326
Art. 37. [Nabywanie przez jednostki organizacyjne PGLLP lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych gruntów i nieruchomości] | str. 326
Art. 37a. [Prawo pierwokupu i uprawnienie do nabycia przez Lasy Państwowe] | str. 329
Art. 37b. [Obowiązek zawiadomienia] | str. 333
Art. 37c. [Termin wykonania prawa pierwokupu lub uprawnienia do nabycia] | str. 334
Art. 37d. [Wykonanie prawa pierwokupu lub uprawnienia do nabycia] | str. 334
Art. 37e. [Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie gruntu] | str. 335
Art. 37f. [Zgoda Dyrektora Generalnego] | str. 336
Art. 37g. [Ustalanie ceny gruntu] | str. 337
Art. 37h. [Nieważność czynności prawnej] | str. 338
Art. 37i. [Ogłoszenie w BIP] | str. 339
Art. 37j. [Zarządzanie nabytymi gruntami] | str. 339
Art. 37k. [Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego] | str. 340
Art. 38. [Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych] | str. 342
Art. 38a. [Nieruchomości przeznaczone na drogi krajowe, lotniska użytku publicznego i budowle przeciwpowodziowe] | str. 345
Art. 38b. [Przekazywanie lasów i gruntów KOWR] | str. 349
Art. 38c. [Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych lub rolnych] | str. 350
Art. 38d. [Przekazanie nieruchomości oraz nieprzydatnych dla potrzeb gospodarki leśnej budynków i budowli] | str. 352
Art. 38e. [Zamiana lasów, gruntów i innych nieruchomości] | str. 355
Art. 39. [Dzierżawa lasów i wynajem lub dzierżawa nieruchomości niebędących lasami] | str. 356
Art. 39a. [Ustanowienie służebności drogowej i służebności przesyłu] | str. 358
Art. 39b. [Usługi i sieci telekomunikacyjne] | str. 364
Art. 40. [Przekazanie w użytkowanie] | str. 368
Art. 40a. [Sprzedaż nieruchomości] | str. 371
Art. 41. [Zaciąganie kredytów i pożyczek] | str. 379
Art. 42. [Tworzenie i przystępowanie do spółek] | str. 380
Art. 43. [Pieczęć] | str. 380
Art. 44. [Statut Lasów Państwowych] | str. 381

Rozdział 7. Służba Leśna | str. 382
Art. 45. [Pracownicy Służby Leśnej] | str. 382
Art. 46. [Uprawnienia i przywileje pracowników Służby Leśnej] | str. 387
Art. 46a. [Ryczałt za używanie własnego pojazdu] | str. 393
Art. 47. [Straż Leśna] | str. 394
Art. 48. [Nadanie uprawnień strażnika leśnego] | str. 443
Art. 48a. [Współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych] | str. 443
Art. 48b. [Współpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej] | str. 444
Art. 49. [Przepisy wykonawcze] | str. 445

Rozdział 8. Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych | str. 451
Art. 50. [Zasada samodzielności finansowej PGLLP] | str. 451
Art. 51. [Rok obrachunkowy] | str. 452
Art. 52. [Raport o stanie lasów] | str. 452
Art. 53. [Finansowanie kosztów utrzymania Dyrekcji Generalnej i DRLP] | str. 453
Art. 54. [Dotacje celowe z budżetu państwa] | str. 454
Art. 55. [Dysponenci środków budżetowych] | str. 455
Art. 56. [Fundusz leśny] | str. 455
Art. 57. [Dochody funduszu leśnego] | str. 457
Art. 58. [Przeznaczenie środków funduszu leśnego] | str. 460
Art. 58a. [Wpłata do budżetu państwa] | str. 462
Art. 59. [Określenie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych] | str. 464

Rozdział 9. (uchylony) | str. 466

Rozdział 9a. Administracyjne kary pieniężne | str. 468
Art. 66a. [Przywóz produktów z drewna bez zezwolenia FLEGT] | str. 471
Art. 66b. [Nielegalne wprowadzenie do obrotu] | str. 472
Art. 66c. [Niestosowanie procedur] | str. 474
Art. 66d. [Nieutrzymywanie lub nieocenianie procedur] | str. 476
Art. 66e. [Nieprzechowywanie lub nieprzekazywanie informacji] | str. 477
Art. 66f. [Właściwość organów i zasady wymierzania kar] | str. 478
Art. 66g. [Terminy uiszczania i przeznaczenie wpływów] | str. 481
Art. 66h. [Stosowanie Ordynacji podatkowej] | str. 481
Art. 66i. [Obowiązek informacyjny] | str. 482

Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe | str. 484
Art. 67-73. (pominięte). | str. 484
Art. 74. [Przejście lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w zarząd PGLLP] | str. 484
Art. 75. [Struktura zarządzania i gospodarowania lasami państwowymi] | str. 485
Art. 76. [Przejęcie praw i zobowiązań] | str. 486
Art. 77. [Dotychczasowe lasy ochronne] | str. 486
Art. 78. [Stosowanie dotychczasowych przepisów] | str. 486
Art. 79. [Plany urządzenia lasów] | str. 487
Art. 80. (uchylony). | str. 488
Art. 81. [Uchylenie przepisów] | str. 488
Art. 82. | str. 488

Bibliografia | str. 489

Ukryj

Opis:

Autor wyjaśnia przepisy ustawy na podstawie swojej wiedzy - z uwzględnieniem dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego, ze wskazaniem różnej ich wykładni, jeżeli przepis jest niejasny i dopuszcza rozmaite interpretacje. Największą wagę przykłada do przepisów ochronnych, a także tych o charakterze penalnym, w pełnym brzmieniu przywołując przepisy karne mające zastosowanie w ochronie lasów; przytacza też szeroko przepisy wykonawcze do ustawy.

Rozwiązania komentowanej ustawy zostały omówione na szerokim tle prawnym, zwłaszcza ustaw o ochronie przyrody i środowiska, z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji ustawy o lasach, przede wszystkim:

  • ustawą z 20.03.2015 r., którą wprowadzono do ustawy o lasach przepisy realizujące postanowienia dwóch rozporządzeń unijnych odnoszących się do obrotu drewnem i wyrobami z drewna,
  • ustawą z 11.04.2016 r., którą wprowadzono instytucję pierwokupu na rzecz Lasów Państwowych,
  • ustawą z 16.12.2016 r., którą dodano art. 14b zobowiązujący ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia określającego wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.
Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla leśników, w szczególności strażników leśnych, oraz przedstawicieli organów administracji publicznej, prawników praktyków, a także tych wszystkich, którym kondycja polskich lasów, ich piękno i bogactwo form życia przyrodniczego nie są obojętne.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-811-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 500
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Nieruchomości i lokale
Kod: NEX-0596:W02D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów