Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Dodaję do koszykaSeria:  Prawo w praktyce
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0537:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 17

Objasnienia wybranych pojec
str. 19

Przedmowa
str. 27

CZESC I. PRZYGOTOWANIE TRANSAKCJI


Rozdzial 1. Ustalenie zasad procedowania oraz podstawowych zalozen transakcji
str. 33


1. List intencyjny (Michal Barlowski, Agnieszka Stenzel-Rosa)
str. 33
1.1. List intencyjny - informacje ogólne
str. 33
1.2. List intencyjny - brak normatywnego uregulowania oraz przyjete definicje
str. 34
1.3. List intencyjny w praktyce
str. 35
1.4. Typowe postanowienia - charakterystyka i przyklady
str. 36
1.4.1. Zobowiazanie do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze
str. 36
1.4.2. Wylacznosc w prowadzeniu rokowan
str. 36
1.4.3. Postanowienia dotyczace mocy obowiazujacej listu intencyjnego
str. 37
1.5. Przyklady naruszenia postanowien listu intencyjnego
str. 38
1.6. Odpowiedzialnosc z tytulu culpa in contrahendo
str. 39
1.7. Mozliwosc odstapienia od negocjacji
str. 39
2. Umowa o zachowaniu poufnosci (Michal Barlowski, Agnieszka Stenzel-Rosa)
str. 41
2.1. Umowa o zachowaniu poufnosci - informacje ogólne
str. 41
2.2. Przedmiot umowy o zachowaniu poufnosci
str. 42
2.3. Typowe postanowienia umowy o zachowaniu poufnosci
str. 42
2.3.1. Przykladowe klauzule o zachowaniu poufnosci
str. 43
2.4. Trudnosci dowodowe w wykazaniu naruszenia
str. 45
2.5. Umowa o zachowaniu poufnosci a przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
str. 46
3. Umowa ramowa (Izabela Zielinska-Barlozek, Anna Dabrowska)
str. 46
3.1. Charakter umowy ramowej
str. 46
3.2. Tresc umowy ramowej
str. 52
3.2.1. Definicje
str. 53
3.2.2. Preambula
str. 53
3.2.3. Warunki
str. 54
3.2.4. Etapy posrednie - Dzien Objecia
str. 55
3.2.5. Etap koncowy - Dzien Zamkniecia
str. 57
3.2.6. Zobowiazania stron w okresie przejsciowym
str. 57
3.2.7. Zabezpieczenia
str. 60
3.2.8. Zachowanie poufnosci
str. 60
3.2.9. Zakaz prowadzenia dzialalnosci konkurencyjnej (klauzula lojalnosci)
str. 61
3.2.10. Zawiadomienia i korespondencja
str. 63
3.2.11. Postanowienia koncowe
str. 63
Przykladowe postanowienia koncowe
str. 63
3.3. Zalaczniki do umowy ramowej
str. 65

Rozdzial 2. Badanie stanu prawnego skladników stanowiacych przedmiot transakcji (due diligence) (Izabela Zielinska-Barlozek, Maciej Szewczyk)
str. 67


1. Pojecie badania prawnego
str. 67
1.1. Pochodzenie pojecia due diligence
str. 67
1.2. Pojecie due diligence przy sprzedazy udzialów
str. 68
2. Cel badania prawnego
str. 69
3. Przedmiot badania prawnego
str. 70
4. Rodzaje badan prawnych
str. 77
4.1. Badanie prawne dla kupujacego
str. 77
4.2. Badanie prawne dla sprzedawcy
str. 78
5. Przebieg badania prawnego
str. 78
5.1. Faza wstepna badania prawnego
str. 78
5.2. Faza wlasciwa badania prawnego
str. 82
5.3. Faza koncowa
str. 84
6. Ochrona informacji
str. 85
7. Raport z badania prawnego
str. 89
7.1. Rodzaje raportów
str. 89
7.2. Elementy raportu
str. 91
7.2.1. Wstep do raportu
str. 91
7.2.2. Najistotniejsze kwestie - ocena ryzyka
str. 92
7.2.3. Raport glówny (main report)
str. 93
7.2.4. Zalaczniki do raportu
str. 94
8. Odpowiedzialnosc sporzadzajacego raport
str. 95
9. Badanie prawne a odpowiedzialnosc sprzedawcy
str. 97

Rozdzial 3. Przygotowanie dokumentów transakcyjnych
str. 103


1. Umowa przedwstepna sprzedazy (Krzysztof Libiszewski, Natalia Kobylka)
str. 103
1.1. Charakterystyka, cel i zakres umowy przedwstepnej sprzedazy praw udzialowych
str. 103
1.1.1. Istota umowy przedwstepnej
str. 103
1.1.2. Cel zawarcia umowy przedwstepnej
str. 104
1.1.3. Charakter umowy przedwstepnej
str. 107
1.1.4. Problem kauzalnosci umowy przedwstepnej
str. 107
1.2. Tresc, termin i forma zawarcia umowy przedwstepnej
str. 109
1.2.1. Tresc umowy przedwstepnej
str. 109
1.2.2. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej
str. 111
1.2.3. Forma umowy przedwstepnej
str. 112
1.3. Wykonanie i skutki niewykonania umowy przedwstepnej
str. 113
1.3.1. Skutki niedochowania terminu, odpowiedzialnosc sprzedawcy
str. 113
1.3.2. Przymusowe zawarcie umowy przyrzeczonej
str. 114
2. Zgloszenie zamiaru koncentracji przedsiebiorców oraz uzyskanie wymaganych zgód administracyjnych (Magdalena Kasiarz, Konrad Kuziola)
str. 117
2.1. Zgloszenie zamiaru koncentracji przedsiebiorców
str. 117
2.1.1. Uwagi ogólne
str. 117
2.1.2. Obowiazek zgloszenia zamiaru koncentracji
str. 118
2.1.3. Zwolnienie z obowiazku zgloszenia zamiaru koncentracji
str. 119
2.1.4. Przedsiebiorcy zobowiazani do dokonania zgloszenia zamiaru koncentracji
str. 121
2.1.5. Konsekwencje niezgloszenia zamiaru koncentracji
str. 122
2.2. Uzyskanie wymaganych zgód administracyjnych
str. 124
2.2.1. Nabycie przez cudzoziemców udzialów lub akcji spólek bedacych wlascicielami lub uzytkownikami wieczystymi nieruchomosci
str. 124
2.2.2. Nabywanie udzialów lub akcji spólek prowadzacych dzialalnosc w zakresie gier hazardowych
str. 126

CZESC II. TRANSAKCJA

Rozdzial 4. Typowe klauzule umowne
str. 131


1. Preambula (Izabela Zielinska-Barlozek, Agnieszka Szydlik)
str. 131
2. Strony umowy oraz zasady ich reprezentacji (Jaroslaw Grykiel, Anna Dabrowska)
str. 134
2.1. Uwagi wstepne
str. 134
2.2. Spólki kapitalowe
str. 135
2.2.1. Dzialanie przez organ
str. 135
2.2.2. Dzialanie przez przedstawiciela
str. 138
2.2.2.1. Przedstawiciel ustawowy
str. 138
2.2.2.2. Pelnomocnik
str. 139
2.2.2.2.1. Pelnomocnictwo cywilne
str. 139
2.2.2.2.2. Prokura
str. 144
2.2.3. Reprezentacja mieszana
str. 145
2.2.4. Reprezentacja w umowach z udzialem czlonka zarzadu
str. 146
2.2.5. Skutki wadliwej reprezentacji i odpowiedzialnosc osób reprezentujacych spólke
str. 147
2.2.5.1. Wadliwa reprezentacja spólki przez czlonków zarzadu
str. 147
2.2.5.2. Odpowiedzialnosc czlonków zarzadu
str. 149
2.2.5.3. Naduzycie pelnomocnictwa
str. 151
2.2.5.4. Odpowiedzialnosc pelnomocników
str. 151
2.2.6. Podmioty zagraniczne
str. 152
2.3. Spólki osobowe i inne podmioty niemajace osobowosci prawnej
str. 153
2.3.1. Reprezentacja spólki osobowej
str. 153
2.4. Osoby fizyczne
str. 155
2.4.1. Dzialanie osobiste
str. 155
2.4.2. Dzialanie przez przedstawiciela ustawowego lub przez pelnomocnika
str. 156
2.4.3. Spadkobiercy wlasciciela udzialów albo akcji
str. 157
3. Przedmiot umowy (Michal Barlowski, Mateusz Medynski)
str. 161
3.1. Udzialy
str. 161
3.1.1. Charakter, cechy i rodzaje udzialów
str. 161
3.1.2. Typowa definicja przedmiotu umowy: klauzule - udzialy
str. 162
3.1.3. Dokumenty potwierdzajace istnienie udzialów
str. 163
3.1.4. Ograniczenia zbywalnosci niektórych udzialów
str. 163
3.2. Akcje
str. 166
3.2.1. Charakter, cechy i rodzaje akcji
str. 166
3.2.2. Dokumenty potwierdzajace istnienie akcji
str. 168
3.2.3. Typowa definicja przedmiotu umowy: klauzule - akcje
str. 169
3.2.4. Akcje mogace podlegac obrotowi - wyjatki, wylaczenia
str. 169
4. Cena i inne swiadczenia wzajemne (Jaroslaw Grykiel, Bartosz Kuras)
str. 171
4.1. Pojecie ceny
str. 171
4.2. Sposób okreslenia ceny
str. 172
4.2.1. Dzien wyceny
str. 174
4.2.2. Sposób wyboru ekspertów
str. 174
4.2.3. Sposób procedowania
str. 176
4.2.4. Metody wyceny
str. 176
4.2.5. Elementy tresci opinii
str. 177
4.3. Cena a zasada nominalizmu
str. 179
4.4. Czynniki korygujace cene
str. 180
4.4.1. Kwota korygujaca jako mechanizm rozliczenia dywidendy
str. 182
4.4.2. Kwoty korygujace jako wypadkowe przyjetych przez strony zalozen finansowych
str. 183
4.4.3. Kwota korygujaca jako mechanizm korekty zwiazany z sanacja nieprawidlowosci stwierdzonych na etapie badania spólki
str. 185
4.5. Sposób zaplaty ceny
str. 186
4.5.1. Wprowadzenie
str. 186
4.5.2. Zaplata na rachunek bankowy sprzedawcy
str. 186
4.5.3. Zaplata na rachunek powierniczy
str. 187
4.5.3.1. Uwagi ogólne
str. 187
4.5.3.2. Rachunek powierniczy zgodnie z art. 59 Prawa bankowego
str. 188
4.5.3.2.1. Wprowadzenie
str. 188
4.5.3.2.2. Stosunek miedzy bankiem a powiernikiem zgodnie z art. 59 Prawa bankowego
str. 189
4.5.3.2.3. Sytuacja prawna powierzajacego zgodnie z art. 59 Prawa bankowego
str. 190
4.5.3.2.4. Skutki upadlosci i egzekucji w odniesieniu do srodków zgromadzonych na rachunku powierniczym ustanowionym zgodnie z art. 59 Prawa bankowego
str. 191
4.5.3.2.5. Forma
str. 193
4.5.3.3. Pozostale umowy rachunku powierniczego
str. 193
4.5.3.3.1. Wprowadzenie
str. 193
4.5.3.3.2. Umowa rachunku powierniczego wedlug modelu germanskiego
str. 194
4.5.3.3.3. Umowa trójstronna
str. 194
4.5.3.3.4. Skutki upadlosci i egzekucji
str. 194
4.5.3.4. Przykladowe postanowienia
str. 195
5. Oswiadczenia i zapewnienia stron (Izabela Zielinska-Barlozek, Maciej Szewczyk)
str. 198
5.1. Pojecie oswiadczen i zapewnien
str. 198
5.2. Cel i funkcja oswiadczen i zapewnien
str. 202
5.2.1. Oswiadczenia i zapewnienia sprzedawcy
str. 202
5.2.2. Oswiadczenia i zapewnienia kupujacego
str. 204
5.2.3. Waznosc oswiadczen i zapewnien
str. 204
5.3. Przedmiot i tresc oswiadczen i zapewnien
str. 205
5.3.1. Informacje udzielone kupujacemu przez sprzedawce
str. 206
5.3.2. Zdolnosc sprzedawcy do zawarcia i wykonania umowy
str. 207
5.3.3. Stan prawny udzialów (akcji)
str. 209
5.3.4. Kwestie korporacyjne dotyczace spólki
str. 209
5.3.5. Stan przedsiebiorstwa spólki
str. 210
5.4. Odpowiedzialnosc za oswiadczenia i zapewnienia
str. 212
5.4.1. Charakter odpowiedzialnosci za oswiadczenia i zapewnienia w prawie polskim
str. 212
5.4.2. Wiedza kupujacego a odpowiedzialnosc sprzedawcy za oswiadczenia i zapewnienia
str. 213
5.4.3. Ograniczenie odpowiedzialnosci za oswiadczenia i zapewnienia
str. 215
6. Warunki zawieszajace i rozwiazujace, w tym zgody i zezwolenia korporacyjne (Jaroslaw Grykiel, Joanna Szafranska)
str. 217
6.1. Pojecie
str. 217
6.2. Dopuszczalnosc stosowania warunku
str. 218
6.3. Rodzaje warunków
str. 220
6.3.1. Warunki zawieszajace i rozwiazujace
str. 220
6.3.2. Warunki potestatywne, tj. warunki zalezne od woli stron lub osoby uprawnionej
str. 222
6.3.3. Warunek czysto potestatywny
str. 224
6.3.4. Warunek zalezny od przypadku
str. 225
6.3.5. Warunek mieszany
str. 225
6.3.6. Warunek dodatni i ujemny
str. 225
6.3.7. Warunek niemozliwy, przeciwny ustawie lub zasadom wspólzycia spolecznego
str. 226
6.3.8. Warunek prawny
str. 226
7. Klauzule ograniczajace lub wylaczajace odpowiedzialnosc stron (Magdalena Kasiarz, Konrad Kuziola)
str. 229
7.1. Modyfikacja odpowiedzialnosci stron - uwagi ogólne
str. 229
7.2. Ograniczenia zakresu stosowania klauzul modyfikujacych odpowiedzialnosc stron umowy
str. 230
7.3. Odpowiedzialnosc ex contractu i ex delicto
str. 230
7.4. Ocena klauzul modyfikujacych odpowiedzialnosc stron umowy
str. 232
7.5. Konstrukcja klauzul modyfikujacych odpowiedzialnosc stron umowy
str. 233
7.6. Zwolnienie od odpowiedzialnosci odszkodowawczej
str. 234
7.7. Rekojmia
str. 235
7.8. Kara umowna
str. 235
7.9. Umowa o zwolnienie z obowiazku swiadczenia
str. 235
7.10. Klauzule ograniczajace odpowiedzialnosc stron - przyklady
str. 236
8. Dodatkowe klauzule zabezpieczajace
str. 237
8.1. Zadatek a zaliczka (Jaroslaw Grykiel, Agnieszka Szydlik)
str. 238
8.2. Kara umowna a odszkodowanie (Jaroslaw Grykiel)
str. 242
8.2.1. Pojecie i funkcje kary umownej
str. 242
8.2.2. Dopuszczalnosc zastrzezenia kary umownej
str. 243
8.2.3. Przeslanki obowiazku zaplaty kary umownej
str. 245
8.2.4. Roszczenie o zaplate kary umownej a roszczenie odszkodowawcze
str. 246
8.2.5. Miarkowanie kary umownej
str. 247
8.3. Umowne prawo odstapienia, odstepne (Krzysztof Libiszewski, Piotr Wcislo)
str. 249
8.3.1. Umowne prawo odstapienia - uwagi ogólne
str. 249
8.3.2. Przyczyny zastrzegania umownego prawa odstapienia w transakcjach sprzedazy udzialów lub akcji
str. 250
8.3.3. Umowne prawo odstapienia jako czesc umowy
str. 252
8.3.4. Umowne prawo odstapienia jako postac prawa podmiotowego
str. 254
8.3.5. Tresc umownego prawa odstapienia
str. 257
8.3.6. Wykonanie umownego prawa odstapienia
str. 258
8.3.7. Obrona przed wykonaniem umownego prawa odstapienia
str. 262
8.3.8. Inne mechanizmy prawne sluzace do osiagniecia skutków analogicznych do umownego prawa odstapienia
str. 265
8.4. Pelnomocnictwo do zawarcia umowy jako instrument zabezpieczenia (Jaroslaw Grykiel, Bartosz Kuras)
str. 269
8.4.1. Wprowadzenie
str. 269
8.4.2. Przykladowe postanowienia umowne
str. 269
8.4.3. Pelnomocnik
str. 270
8.4.4. Umowy z samym soba
str. 270
9. Wybór prawa i wlasciwych sadów, klauzule arbitrazowe (Izabela Zielinska-Barlozek, Bartosz Kuras, Maciej Szewczyk)
str. 271
9.1. Uwagi ogólne
str. 271
9.2. Wybór prawa
str. 271
9.2.1. Wprowadzenie
str. 271
9.2.2. Zakres przedmiotowy zastosowania rozporzadzenia Rzym I i Konwencji rzymskiej
str. 273
9.2.3. Wybór prawa w swietle rozporzadzenia Rzym I i Konwencji rzymskiej
str. 275
9.2.4. Dopuszczalnosc wyboru prawa
str. 276
9.2.5. Zastosowanie przepisów kolizyjnych a brak tzw. elementu obcego
str. 277
9.2.6. Statut kontraktowy a statut rzeczowy
str. 278
9.3. Wlasciwosc sadów
str. 279
9.3.1. Konstrukcja klauzul prorogacyjnych
str. 279
9.3.2. Interpretacja
str. 281
9.4. Klauzule arbitrazowe
str. 282
9.4.1. Sad polubowny
str. 282
9.4.2. Zapis na sad polubowny
str. 283
9.4.3. Klauzule arbitrazowe - konstrukcja
str. 284
9.4.4. Charakter prawny zapisu na sad polubowny
str. 286
9.4.5. Skutki prawne zapisu na sad polubowny
str. 286
10. Klauzula salwatoryjna (Magdalena Kasiarz, Krzysztof Libiszewski)
str. 289
10.1. Co to jest klauzula salwatoryjna
str. 289
10.2. Przykladowa klauzula salwatoryjna
str. 289
10.3. Klauzula salwatoryjna a przepisy art. 58 k.c.
str. 290
11. Wybór jezyka oraz interpretacja umowy (Jaroslaw Grykiel, Maciej Szewczyk)
str. 292
11.1. Wybór jezyka
str. 292
11.2. Interpretacja umowy
str. 295

Rozdzial 5. Zamkniecie transakcji
str. 301


1. Podpisanie umowy sprzedazy oraz pozostalych dokumentów transakcji (Izabela Zielinska-Barlozek, Agnieszka Szydlik)
str. 301
2. "Wydanie" przedmiotu sprzedazy (protokól zdawczo-odbiorczy) (Izabela Zielinska-Barlozek, Joanna Szafranska)
str. 305

Rozdzial 6. Najistotniejsze uchybienia w procesie transakcji (Magdalena Kasiarz, Krzysztof Libiszewski)
str. 309


1. Niedozwolony wplyw na spelnienie sie warunków zawieszajacych
str. 309
1.1. Sytuacja prawna warunkowo uprawnionego
str. 309
1.2. Ochrona ekspektatywy
str. 310
1.3. Rozporzadzenie prawem bedacym przedmiotem umowy
str. 312
1.4. Niedopuszczalny wplyw na ziszczenie sie warunku i jego skutek
str. 313
1.5. Zgoda organu spólki jako warunek umowny
str. 315
2. Wplyw braku wymaganych zgód korporacyjnych na skutecznosc umowy
str. 319
2.1. Wplyw braku zgody korporacyjnej na skutecznosc umowy zbycia udzialów
str. 321
2.2. Wplyw braku zgody korporacyjnej na skutecznosc umowy sprzedazy akcji imiennych
str. 327
3. Nieprawidlowa reprezentacja stron
str. 330
3.1. Reprezentacja spólki przez organy lub wspólników
str. 330
3.2. Umowy z czlonkami zarzadu
str. 334
3.3. Reprezentacja przez prokurentów
str. 336
3.4. Reprezentacja spólki przez pelnomocników
str. 337

CZESC III. CZYNNOSCI POTRANSAKCYJNE

Rozdzial 7. Obowiazki informacyjne, rejestracyjne i inne zobowiazania wynikajace z umowy (Michal Barlowski, Agnieszka Stenzel-Rosa)
str. 345


1. Obowiazki informacyjne
str. 345
1.1. Zawiadomienia
str. 345
1.1.1. Zawiadomienie o przejsciu udzialów
str. 345
1.1.2. Zawiadomienie o uzyskaniu pozycji dominujacej
str. 345
1.2. Terminy
str. 346
1.3. Skutki naruszenia obowiazków informacyjnych
str. 346
2. Obowiazki rejestracyjne
str. 346
2.1. Ogólna charakterystyka
str. 346
2.2. Terminy
str. 347
2.3. Skutki naruszenia obowiazków rejestracyjnych
str. 347
2.3.1. Skutki niezlozenia wniosku o zmiane w KRS we wskazanym terminie
str. 347
2.3.2. Skutki zlozenia wniosku zawierajacego nieprawdziwe dane
str. 348
2.4. Inne zobowiazania wynikajace z umowy
str. 348

Rozdzial 8. Czynnosci zwiazane z naruszeniem umowy
str. 351


1. Mozliwosc naprawienia naruszenia (Michal Barlowski, Karol Czepukojc)
str. 351
2. Odszkodowanie z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (Michal Barlowski, Michal Steinhagen)
str. 355
2.1. Uwagi ogólne
str. 355
2.2. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
str. 355
2.3. Odpowiedzialnosc ex contractu
str. 356
2.3.1. Przeslanki odpowiedzialnosci odszkodowawczej ex contractu
str. 357
2.3.1.1. Szkoda
str. 358
2.3.1.1.1. Ustalenie rozmiaru szkody
str. 358
2.3.1.2. Zdarzenie wywolujace szkode
str. 359
2.3.1.3. Zwiazek przyczynowy
str. 360
2.3.1.3.1. Zasada adekwatnego zwiazku przyczynowego
str. 360
2.3.1.3.2. Odstepstwa od zasady adekwatnego zwiazku przyczynowego
str. 361
2.3.2. Odpowiedzialnosc na zasadzie winy
str. 362
2.3.3. Odpowiedzialnosc na zasadzie ryzyka
str. 363
2.3.4. Wysokosc odszkodowania
str. 364
2.3.4.1. Szkoda prawnie relewantna
str. 364
2.3.4.2. Przyczynienie sie poszkodowanego
str. 364
2.3.4.3. Uzyskanie korzysci przez poszkodowanego
str. 365
2.3.4.4. Ustawowe modyfikacje wysokosci odszkodowania
str. 366
2.3.4.5. Umowne modyfikacje wysokosci odszkodowania
str. 366
2.3.5. Rozklad ciezaru dowodu
str. 366
2.4. Odpowiedzialnosc ex delicto
str. 367
2.4.1. Odpowiedzialnosc za culpa in contrahendo
str. 367
2.4.1.1. Odpowiedzialnosc za culpa in contrahendo a odpowiedzialnosc kontraktowa; zbieg roszczen
str. 370
2.5. Przedawnienie roszczen odszkodowawczych
str. 370
3. Konsekwencje zlozenia nieprawidlowych oswiadczen i zapewnien
str. 372
3.1. Skutki prawne zlozenia nieprawidlowych oswiadczen i zapewnien (Krzysztof Libiszewski, Maciej Dejak)
str. 372
3.1.1. Mozliwosc uchylenia sie od skutków prawnych oswiadczenia woli
str. 373
3.1.2. Uprawnienia z tytulu rekojmi
str. 374
3.1.3. Odpowiedzialnosc kontraktowa na zasadach ogólnych
str. 376
3.1.4. Odpowiedzialnosc deliktowa dluznika
str. 381
3.2. Potrzeba regulacji skutków prawnych w umowie (Krzysztof Libiszewski, Maciej Dejak)
str. 382
3.3. Mechanizmy zabezpieczajace na wypadek nieprawidlowych oswiadczen i zapewnien (Krzysztof Libiszewski, Maciej Dejak)
str. 383
3.4. Okreslenie wysokosci szkody (Krzysztof Libiszewski, Maciej Dejak)
str. 384
3.5. Klauzula indemnifikacyjna (Michal Barlowski, Karol Czepukojc)
str. 388
4. Swiadczenia z gwarancji i rekojmi (Krzysztof Libiszewski, Natalia Kobylka)
str. 392
4.1. Rekojmia
str. 392
4.1.1. Definicja i rodzaje rekojmi
str. 392
4.1.2. Funkcja rekojmi
str. 392
4.1.3. Wada prawna w przypadku nabycia praw udzialowych
str. 393
4.1.4. Odpowiedzialnosc sprzedawcy
str. 393
4.1.5. Uprawnienia kupujacego w razie wykrycia wady
str. 394
4.1.6. Realizacja uprawnien z rekojmi
str. 395
4.1.7. Umowne modyfikacje zasad odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi
str. 396
4.1.8. Termin wygasniecia roszczen z tytulu rekojmi
str. 397
4.2. Gwarancja
str. 398
5. Odstapienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub rozwiazanie umowy (Krzysztof Libiszewski, Piotr Wcislo)
str. 399
5.1. Ustawowe prawo odstapienia - uwagi ogólne
str. 399
5.2. Wykonanie ustawowego prawa odstapienia
str. 400
5.3. Rozwiazanie umowy
str. 403
6. Czynnosci poprzedzajace wdanie sie w spór (przedprocesowe) (Krzysztof Libiszewski, Natalia Kobylka)
str. 407
6.1. Rokowania
str. 407
6.1.1. Definicja i cel
str. 407
6.1.2. Forma prowadzenia rokowan
str. 408
6.2. Wezwanie do dobrowolnego spelnienia swiadczenia. Charakter i rodzaje wezwan ze wzgledu na rodzaj roszczenia
str. 409
6.2.1. Charakter i rodzaje wezwan ze wzgledu na rodzaj roszczenia
str. 409
6.2.2. Tresc wezwania
str. 410
6.2.3. Znaczenie prawne wezwania do dobrowolnego spelnienia swiadczenia
str. 413
6.3. Mediacja
str. 414
6.3.1. Charakter
str. 414
6.3.2. Wszczecie mediacji
str. 414
6.3.3. Postepowanie mediacyjne
str. 415
6.4. Zawezwanie do próby ugodowej
str. 416
6.5. Zabezpieczenie roszczen z umowy sprzedazy udzialów lub akcji
str. 418
6.5.1. Zabezpieczenie roszczen pienieznych
str. 419
6.5.2. Zabezpieczenie roszczen niepienieznych
str. 420

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 9788376206424 , Oprawa: miękka , 424
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: NEX-0537:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa