Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe

Pierwsze wydanie tej książki zostało uznane przez Fundację im. Manfreda Lachsa za najlepszą książkę z dziedziny prawa międzynarodowego.

więcej

Autorzy: Marek Żylicz,
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0367:W02Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 19

Wstęp
str. 21

CZĘŚĆ PIERWSZA
Podstawowe pojęcia, źródła i systemy prawa lotniczego

ROZDZIAŁ 1. Przedmiot, ogólna charakterystyka i rozwój prawa lotniczego
str. 23

1. Pojęcie i zakres przedmiotowy
str. 23
2. Ewolucja prawa lotniczego i nauki tego prawa
str. 26
3. Struktura prawa lotniczego
str. 31

ROZDZIAŁ 2. Powszechnie przyjęte zasady prawa międzynarodowego
str. 33


1. Zwierzchnictwo państwa w terytorialnej przestrzeni powietrznej i wolność żeglugi w przestrzeni pozaterytorialnej
str. 34
1.1. Koncepcja i międzynarodowe uznanie
str. 34
1.2. Granice terytorialnej przestrzeni powietrznej
str. 35
1.3. Uprawnienia państwa z tytułu zwierzchnictwa powietrznego
str. 37
1.4. Obowiązki i odpowiedzialność państwa z tytułu zwierzchnictwa powietrznego
str. 37
1.5. Niezrealizowany postulat pełnej wolności - "otwartego nieba"
str. 38
1.6. Restryktywny charakter tzw. wolności lotniczych
str. 39
1.7. Wolność lotów w międzynarodowej przestrzeni powietrznej
str. 40
2. Przynależność państwowa statków powietrznych
str. 40
2.1. Szczególny status prawny statków powietrznych
str. 40
2.2. Powszechne uznanie przynależności państwowej statków powietrznych
str. 41
2.3. Rozróżnienie statków powietrznych cywilnych i państwowych
str. 42
2.4. Ewolucja statusu prawnego statków powietrznych
str. 43
3. Postępowanie w razie bezprawnego użycia statków powietrznych
str. 43
4. Inne zasady i praktyki niestanowiące zwyczajowego prawa lotniczego
str. 45

ROZDZIAŁ 3. System Chicagowski i Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
str. 46


1. Konwencja, układy i inne dokumenty Konferencji Chicagowskiej z 1944 roku
str. 46
2. Ogólne zasady Konwencji Chicagowskiej - bez wolności lotniczych
str. 48
2.1. Potwierdzenie i realizacja suwerenności powietrznej państw
str. 48
2.2. Potwierdzenie i realizacja zasady przynależności państwowej statków powietrznych
str. 49
2.3. Zobowiązania do zwiększania efektywności i bezpieczeństwa lotnictwa
str. 50
2.4. Zobowiązania do niedyskryminacji między stronami konwencji
str. 51
2.5. Ogólne postanowienia dotyczące międzynarodowego transportu lotniczego
str. 52
2.6. Nadużycie lotnictwa cywilnego i dozwolone środki przymusu
str. 52
2.7. Załatwianie sporów i sankcje
str. 52
2.8. Wojna i stan wyjątkowy
str. 53
2.9. Zastosowanie zasad konwencji według dodatkowych układów
str. 53
3. System chicagowskich wolności lotniczych
str. 53
3.1. Służby powietrzne regularne i nieregularne
str. 53
3.2. Wolności lotnicze chicagowskie i dodatkowo wyodrębniane
str. 54
3.3. Zróżnicowany status prawny służb i wolności lotniczych w Systemie Chicagowskim
str. 55
4. Załączniki do Konwencji Chicagowskiej
str. 56
5. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
str. 57
5.1. Cele organizacji
str. 57
5.2. Struktura i funkcje głównych organów
str. 58
5.3. Status prawny organizacji wyspecjalizowanej ONZ
str. 59
5.4. Poważne osiągnięcia poza sferą ekonomiczną
str. 59
5.5. Ograniczona i "miękka" regulacja ekonomiczna
str. 60

ROZDZIAŁ 4. System Warszawski i Warszawsko-Montrealski
str. 62


1. Cele Konwencji Warszawskiej leżącej u podstaw systemu
str. 63
1.1. Cel podstawowy: ujednolicenie prawa z uwzględnieniem interesów stron
str. 63
1.2. Ochrona klientów przewoźnika lotniczego
str. 63
1.3. Ochrona rozwijającego się transportu lotniczego
str. 64
1.4. Nowe problemy wymagające nowych rozwiązań
str. 64
2. Ewolucja Systemu Warszawskiego i podstawowa treść kolejnych aktów
str. 65
2.1. Konwencja Warszawska z 1929 roku - najważniejsze postanowienia
str. 65
2.2. Protokół Haski z 1955 roku
str. 66
2.3. Konwencja Guadalajarska z 1961 roku
str. 67
2.4. Protokół Guatemalski z 1971 roku
str. 67
2.5. Protokoły Montrealskie z 1975 roku
str. 68
2.6. Prawa i akty państwowe uzupełniające System Warszawski
str. 69
2.7. Zobowiązania przewoźników uzupełniające System Warszawski
str. 72
3. Zakres stosowania aktów Systemu Warszawskiego i dezintegracja systemu
str. 73
3.1. Przewóz międzynarodowy podlegający Konwencji Warszawskiej
str. 73
3.2. Przewozy niekonwencyjne i zagadnienia nieunormowane w Konwencji Warszawskiej
str. 74
3.3. Zmiany w zakresie stosowania Konwencji Warszawskiej wynikające z Protokołu Haskiego i Konwencji Guadalajarskiej
str. 76
3.4. Różne reżymy prawne w ramach Systemu Warszawskiego
str. 77
4. Problem modernizacji i konsolidacji Systemu Warszawskiego
str. 79
4.1. Ogólnie uznane potrzeby i główny problem sporny: limit odszkodowań za szkody osobowe
str. 79
4.2. Wewnętrznoprawne i społeczne aspekty problemu
str. 80
4.3. Aspekty międzynarodowe
str. 81
5. Konwencja Montrealska z 1999 roku
str. 82
5.1. Prace nad nową konwencją i konferencja montrealska
str. 82
5.2. Konwencja Montrealska - kontynuacja Systemu Warszawskiego
str. 84
5.3. Zmiany w zasadach odpowiedzialności przewoźnika za szkody osobowe
str. 85
5.4. Piąta jurysdykcja w sprawach szkód osobowych
str. 87
5.5. Inne zmiany
str. 88
6. Ogólna ocena i perspektywy Systemu Warszawsko-Montrealskiego
str. 88

ROZDZIAŁ 5. System Rzymsko-Montrealski
str. 90


1. Konwencje rzymskie z lat 1933 i 1952 o szkodach na powierzchni ziemi
str. 90
2. Konwencje Montrealskie z 2009 r. o szkodach wyrządzonych osobom trzecim
str. 92
2.1. Nowe potrzeby, dwie konwencje i ich wspólne postanowienia
str. 92
2.2. Konwencja obejmująca przypadki bezprawnej ingerencji
str. 93

ROZDZIAŁ 6. System tokijsko-hasko-montrealsko-pekiński
str. 95


1. Konwencja Tokijska z 1963 roku
str. 95
2. Konwencja Haska z 1970 roku
str. 96
3. Konwencja Montrealska z 1971 roku z Protokołem z 1988 roku
str. 97
4. Wyniki Konferencji Pekińskiej z 2010 r. Zmiana Konwencji Haskiej i Konwencja Pekińska
str. 98
4.1. Protokół Pekiński zmieniający Konwencję Haską
str. 98
4.2. Konwencja Pekińska
str. 99

ROZDZIAŁ 7. Układ Ogólny w Sprawie Handlu Usługami
str. 100


1. Włączenie usług w struktury GATT
str. 100
2. Główne zasady i mechanizmy układu GATS
str. 101
2.1. Przedmiot układu
str. 101
2.2. Klauzula największego uprzywilejowania (KNU) i inne zobowiązania ogólne
str. 101
2.3. Szczegółowe zobowiązania narodowe
str. 102
2.4. Stopniowa liberalizacja
str. 103
2.5. Postanowienia instytucjonalne
str. 103
2.6. Postanowienia końcowe
str. 104
3. Załącznik dotyczący odstępstw od KNU
str. 104
4. Załącznik dotyczący usług transportu lotniczego - bez praw przewozowych
str. 104
5. Wstępne listy narodowych zobowiązań i wyłączenia KNU
str. 106
6. Wstępna ocena
str. 106
7. Prace nad rozszerzeniem zakresu stosowania GATS w transporcie lotniczym
str. 107

ROZDZIAŁ 8. Umowy wielostronne o znaczeniu historycznym lub partykularnym
str. 108


1. Umowy o zamierzonym zasięgu ponadregionalnym
str. 108
1.1. Konwencje o historycznym znaczeniu: paryska, madrycka i hawańska
str. 108
1.2. Konwencje niewprowadzone w życie
str. 108
1.3. Konwencja Rzymska z 1933 r. o zwolnieniu statków powietrznych od zajęcia
str. 109
1.4. Konwencja Genewska z 1948 r. o prawach na statkach powietrznych
str. 109
1.5. Konwencja Montrealska z 1991 r. o oznaczaniu środków wybuchowych
str. 110
1.6. Konwencja Kapsztadzka z 2001 r. z protokołem lotniczym
str. 110
1.7. Inne konwencje częściowo dotyczące lotnictwa cywilnego
str. 110
2. Umowy i organizacje regionalne - przegląd ogólny
str. 111
2.1. Tendencje do tworzenia układów regionalnych w dziedzinie lotnictwa
str. 111
2.2. Ważniejsze układy regionalne poza Europą
str. 111
2.2.1. Afryka
str. 111
2.2.2. Ameryka Łacińska
str. 112
2.2.3. Państwa arabskie
str. 112
2.2.4. Historia porozumień lotniczych RWPG
str. 113
2.3. Układy europejskie - wielotorowy rozwój umów i instytucji
str. 114
2.3.1. Europejska Komisja Lotnictwa Cywilnego
str. 115
2.3.2. Eurocontrol - współpraca w zakresie ruchu lotniczego
str. 116
2.3.3. Zrzeszenie Władz Lotniczych (JAA)
str. 116
2.3.4. Unia Europejska - ogólnie
str. 117

ROZDZIAŁ 9. Prawo Unii Europejskiej
str. 118


1. Ogólna charakterystyka
str. 118
2. Prawo traktatowe i pochodne - lotnicze acquis communautaire
str. 120
3. Trzy kolejne pakiety aktów liberalizacyjnych
str. 122
4. Scalone podstawowe przepisy liberalizujące wspólnotowy transport lotniczy
str. 124
4.1. Przepisy ogólne
str. 124
4.2. Licencje przewoźników lotniczych
str. 124
4.3. Dostęp do tras wewnątrz Wspólnoty
str. 126
4.4. Ustalanie taryf
str. 127
4.4. Przepisy końcowe
str. 128
5. Dodatkowe warunki liberalizacji rynku
str. 128
5.1. Przydział czasów operacji w portach lotniczych
str. 128
5.2. Obsługa naziemna
str. 129
5.3. Skomputeryzowane systemy rezerwacyjne
str. 132
5.4. Zastosowanie wspólnotowego prawa konkurencji w transporcie lotniczym . 133
6. Inne przepisy wspólnotowe dotyczące lotnictwa
str. 134
6.1. Harmonizacja przepisów technicznych i zwiększanie bezpieczeństwa lotów 134
6.2. Zarządzanie przestrzenią powietrzną
str. 135
6.3. Badanie wypadków lotniczych
str. 136
6.4. Personel lotniczy - uznawanie licencji i warunki pracy
str. 136
6.5. Ochrona środowiska
str. 137
6.6. Ochrona lotnictwa
str. 138
6.7. Odpowiedzialność przewoźników lotniczych za szkody osobowe
str. 138
6.8. Odpowiedzialność przewoźnika w razie nieprzewiezienia pasażera
str. 139
6.9. Ubezpieczenie odpowiedzialności
str. 141
6.10. Zastosowanie ogólnych przepisów o ochronie konsumenta
str. 143
6.11. Inne przepisy
str. 143
7. Problemy związane ze stosowaniem Traktatu w niektórych sprawach nieunormowanych prawem pochodnym
str. 143
8. Stosunki z państwami trzecimi i ekstraterytorialne stosowanie prawa unijnego
str. 144
8.1. Zagadnienia ogólne
str. 144
8.2. Dążenie do koordynacji działań
str. 146
8.3. Przykłady wcześniejszych umów z państwami spoza Wspólnoty
str. 148
8.4. Umowa UE-USA z 2007 r
str. 149

ROZDZIAŁ 10. Dwustronne międzynarodowe umowy lotnicze
str. 151


1. Ogólna charakterystyka
str. 151
1.1. Rodzaje dwustronnych umów lotniczych
str. 151
1.2. Umowy o służbach powietrznych - komunikacji lotniczej
str. 152
2. Wzorcowe i typowe klauzule umów o komunikacji lotniczej
str. 153
2.1. Wzór chicagowski
str. 153
2.2. Wzór sztrasburski
str. 154
2.3. Różne klauzule wzorcowe i zbiory klauzul typowych
str. 154
3. Praktyka państw i ważniejsze typy umów o komunikacji lotniczej
str. 155
4. Dwustronne umowy o komunikacji lotniczej zawierane przez Polskę
str. 157
4.1. Ogólna charakterystyka i ewolucja
str. 157
4.2. Wzorce stosowane przez władze polskie
str. 160
5. Ocena dwustronnych umów o komunikacji lotniczej i nowe tendencje
str. 160

ROZDZIAŁ 11. Prawa wewnętrzne - polskie prawo lotnicze
str. 162

1. Wprowadzenie
str. 162
2. Historia polskiego prawa lotniczego
str. 162
3. Podstawowe cele realizowane przez nowe prawo
str. 163
3.1. Uwzględnienie nowych konwencji lotniczych i przepisów ICAO
str. 163
3.2. Dostosowanie prawa lotniczego do potrzeb integracji europejskiej
str. 164
3.3. Określenie trybu wdrażania umów i przepisów międzynarodowych
str. 165
3.4. Regulowana wolność wykonywania międzynarodowych lotów i przewozów lotniczych przez obce statki powietrzne i obcych przewoźników
str. 166
3.5. Wolność korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej z zachowaniem ograniczeń ustanowionych przez prawo
str. 167
3.6. Liberalizacja lotniczej działalności gospodarczej w kraju
str. 168
3.7. Nowe uregulowania dotyczące lotnisk, lądowisk i lotniczych urządzeń naziemnych
str. 169
3.8. Przejściowe rozwiązania dotyczące organizacji zarządzania ruchem lotniczym
str. 170
3.9. Przewozy lotnicze i odpowiedzialność przewoźnika - według reguł międzynarodowych zamiast stosowanych w przewozie naziemnym
str. 171
3.10. Ochrona konkurencji oraz interesów konsumentów i osób trzecich
str. 172
3.11. Ochrona środowiska przed zagrożeniami ze strony lotnictwa
str. 172
3.12. Ochrona przed aktami bezprawnymi i uzupełnienie przepisów karnych
str. 173
3.13. Inne zmiany związane z rozwojem techniki i nowych form operacji lotniczych
str. 173
3.14. Reforma administracji i umocnienie nadzoru państwowego nad zdecentralizowanym i zliberalizowanym lotnictwem cywilnym
str. 174
3.15. Niezmienione w zasadzie normy kolizyjne
str. 176
4. Wstępne oceny nowego polskiego prawa lotniczego
str. 176
5. Zasadnicze zmiany i uzupełnienia ustawy z 2002 r
str. 177
5.1. Zmiany związane z wdrażaniem prawa wspólnotowego
str. 177
5.2. Inne zmiany - w tym jedna niezgodna z Konstytucją RP
str. 179

ROZDZIAŁ 12. Organizacje, porozumienia i przepisy pozarządowe
str. 180


1. Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego - IATA
str. 180
1.1. Status prawny i organizacja
str. 180
1.2. Konferencje Przewozowe
str. 181
1.3. Rządowe uznanie i ograniczenia regulacyjnych funkcji IATA
str. 183
2. Porozumienia przewoźników lotniczych
str. 186
2.1. Porozumienia nakazane przez prawo
str. 186
2.2. Porozumienia zakazane i objęte ograniczeniami
str. 188
2.3. Porozumienia dozwolone
str. 189
3. Regulaminy przewoźników lotniczych
str. 190

ROZDZIAŁ 13. Problemy właściwości prawa i jurysdykcji w dziedzinie lotnictwa
str. 192


1. Właściwość prawa i jurysdykcji państw w świetle prawa międzynarodowego
str. 192
1.1. Pojęcia ogólne
str. 192
1.2. Określenie właściwości prawa i władz w umowach międzynarodowych
str. 193
1.3. Problem rozgraniczenia, hierarchii lub uznania konkurujących kompetencji państw nieokreślonych umową międzynarodową
str. 195
1.4. Problem ekstraterytorialnego stosowania prawa
str. 197
1.5. Szczególne problemy kolizyjne w zakresie przewozu lotniczego
str. 197
2. Normy kolizyjne i kompetencyjne w polskim prawie lotniczym
str. 198
2.1. Zasady ogólne
str. 198
2.2. Szczególne normy kolizyjne w polskim prawie lotniczym
str. 198

CZĘŚĆ DRUGA
Prawo lotnicze w układzie przedmiotowym

Dział I. ŻEGLUGA POWIETRZNA
str. 201

ROZDZIAŁ 14. Ogólne pojęcia, zasady i warunki wykonywania żeglugi powietrznej
str. 201


1. Ogólne pojęcia
str. 201
1.1. Żegluga powietrzna w ścisłym znaczeniu jako przedmiot regulacji
str. 201
1.2. Zróżnicowane reżymy prawne
str. 202
2. Reżym prawny przestrzeni i zakres wolności żeglugi powietrznej
str. 203
2.1. Reżym prawny przestrzeni powietrznej
str. 203
2.2. Wolność żeglugi krajowej w zakresie nieograniczonym przez prawo
str. 204
2.3. Wolność żeglugi międzynarodowej - tylko w zakresie dozwolonym przez prawo
str. 204
2.4. Przestrzeń powietrzna kontrolowana i niekontrolowana
str. 205
3. Warunki wykonywania żeglugi powietrznej
str. 206
3.1. Wymagane zezwolenia na określone rodzaje lotów
str. 206
3.2. Wymagania dotyczące statków powietrznych, ich załóg, użytkowników i eksploatacji
str. 206
3.3. Szczególne zakazy i ograniczenia lotów
str. 210
3.4. Miejsca obowiązkowego lub dozwolonego lądowania i trasy przelotów
str. 211
3.5. Reguły ruchu lotniczego
str. 212
3.6. Polecenia organów państwowych i służb ruchu lotniczego
str. 215
3.7. Zakaz nadużywania lotnictwa cywilnego
str. 217
, 3.8. Ograniczenia dotyczące przewożonego ładunku
str. 218
3.9. Ograniczenia związane z ochroną środowiska
str. 219

ROZDZIAŁ 15. Funkcje państwa w zakresie żeglugi powietrznej
str. 220


1. Legislacja i międzynarodowe ujednolicenie przepisów lotniczych
str. 220
2. Kształtowanie i nadzorowanie infrastruktury lotniczej
str. 221
2.1. Elementy infrastruktury: lotniska i lotnicze urządzenia naziemne
str. 221
2.2. Zobowiązania międzynarodowe dotyczące infrastruktury lotniczej
str. 223
2.3. Kształtowanie i nadzorowanie infrastruktury lotniczej przez państwo według prawa polskiego
str. 224
3. Organizowanie i nadzorowanie ruchu lotniczego
str. 226
3.1. Ogólne zasady
str. 226
3.2. Zarządzanie ruchem lotniczym i służby ruchu lotniczego
str. 226
4. Nadzór nad bezpieczeństwem eksploatacji statków powietrznych
str. 229
4.1. Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy
str. 230
4.2. Nadzór dotyczący kwalifi kacji personelu lotniczego
str. 232
4.3. Nadzór nad bezpieczeństwem eksploatacji w ujęciu kompleksowym
str. 235
4.4. Certyfi kacja działalności lotniczej pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji
str. 236
5. Nadzór nad zachowaniem wymogów ochrony środowiska
str. 238
6. Zapobieganie dyskryminacji
str. 238
7. Ułatwienia w lotnictwie międzynarodowym i krajowym
str. 239
8. Ochrona lotnictwa
str. 240
9. Administracja lotnicza i organizacja służb zabezpieczających żeglugę powietrzną
str. 241
9.1. Istniejące systemy administracji - "władzy lotniczej"
str. 241
9.2. Organy uzupełniające władzę lotniczą
str. 243
9.3. Organizacja zarządzania i służb zabezpieczających ruch lotniczy
str. 244
9.4. Służby lotniskowe
str. 245
10. Organizacja władz i służb lotniczych w Polsce
str. 246
10.1. Minister właściwy do spraw transportu (obecnie Minister Infrastruktury)
str. 247
10.2. Jednostki organizacyjne działające przy ministrze
str. 247
10.3. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
str. 247
10.4. Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej i służby współdziałające
str. 248
10.5. Zarządzający lotniskami oraz organy i służby publiczne na lotniskach
str. 249

ROZDZIAŁ 16. Szczególne zdarzenia w żegludze powietrznej
str. 250


1. Wypadki i incydenty lotnicze
str. 250
2. Poszukiwanie i ratownictwo
str. 254
3. Przechwycenie statku powietrznego
str. 255

Dział II. EKONOMICZNA REGULACJA LOTNICTWA
str. 257

ROZDZIAŁ 17. Usługi lotnicze, ich regulacja i deregulacja
str. 257


1. Pojęcia ogólne
str. 257
1.1. Pojęcie usług lotniczych
str. 257
1.2. Usługi transportu (przewozu) lotniczego
str. 257
1.3. Inne usługi - prace lotnicze z użyciem statków powietrznych
str. 260
1.4. Lotnicze usługi pomocnicze
str. 260
2. Źródła prawa w zakresie regulacji ekonomicznej usług lotniczych
str. 261
2.1. Ogólne zasady
str. 261
2.2. Umowy międzynarodowe wielostronne, regionalne i dwustronne
str. 261
2.3. Prawo wewnętrzne
str. 262
2.4. Regulacje pozarządowe uznawane przez państwa jako obowiązujące
str. 263
2.5. Umowy między państwami i podmiotami świadczącymi usługi
str. 263
3. Cele ekonomicznej regulacji usług lotniczych
str. 264
3.1. Różnorodność celów i priorytetów
str. 264
3.2. Pierwszy cel podstawowy - optymalizacja usług lotniczych
str. 265
3.3. Drugi cel podstawowy - optymalizacja udziału w rynku międzynarodowym
str. 265
3.4. Godzenie konkurujących celów w polityce państwa
str. 266
4. Zakres ekonomicznej regulacji usług lotniczych
str. 267
5. Instrumenty polityki, regulacja i deregulacja usług lotniczych
str. 268
5.1. Bezpośrednie zaangażowanie państwa w działalność usługową
str. 268
5.2. Bezpośrednia i pośrednia regulacja
str. 269
5.3. Deregulacja
str. 271
6. Administracja państwowa w zakresie usług lotniczych
str. 273
7. Instytucje międzynarodowe zajmujące się usługami lotniczymi
str. 274

ROZDZIAŁ 18. Zagraniczna polityka lotnicza i godzenie przeciwstawnych celów
str. 276


1. Liberalizm versus restryktywizm i protekcjonizm
str. 276
2. Czynniki określające zagraniczną politykę lotniczą poszczególnych państw
str. 278
2.1. Czynniki geografi czne
str. 278
2.2. Potencjał rynku
str. 282
2.3. Zdolność konkurencyjna narodowego transportu lotniczego
str. 287
3. Szczególne motywacje regulacji i restrykcji w transporcie lotniczym
str. 289
3.1. Obawa przed anarchią i koncepcja regulowanej konkurencji
str. 289
3.2. Restrykcje wiązane z gospodarką centralnie planowaną
str. 290
3.3. Ochrona własnych przewoźników lotniczych
str. 291
3.4. Dążenie do wyrównania wzajemnych korzyści
str. 292
3.5. Reakcja na niepożądane działania drugiej strony
str. 293
3.6. Konkluzja
str. 295
4. Relatywizm polityki liberalnej i restryktywnej
str. 295
5. Godzenie przeciwstawnych celów i kryteria rozwiązań kompromisowych
str. 296
5.1. Równowaga praw i możliwości - kryteria formalne
str. 296
5.2. Równowaga rzeczywistych korzyści
str. 299
6. Zagraniczna polityka lotnicza Polski
str. 302

ROZDZIAŁ 19. Dostęp do rynku transportu lotniczego, prawa podstawowe i pomocnicze
str. 304


1. Pojęcie i rodzaje praw dostępu do rynku
str. 304
1.1. Prawa podstawowe według ICAO: trasowe, operacyjne i wąsko określone przewozowe
str. 304
1.2. Prawa przewozowe według przepisów UE
str. 305
1.3. Prawa przewozowe w najszerszym znaczeniu i usługi z nimi bezpośrednio związane według GATS
str. 305
1.4. Jak właściwie rozumieć prawa dostępu do rynku wobec różnic terminologicznych?
str. 306
1.5. Prawa twarde i miękkie
str. 306
2. Prawa trasowe
str. 307
3. Prawa operacyjne
str. 308
3.1. Sposób korzystania z praw trasowych i przewozowych
str. 308
3.2. Liczba przewoźników
str. 308
3.3. Elastyczność operacyjna
str. 308
3.4. Użycie różnych statków powietrznych na kolejnych odcinkach trasy
str. 309
3.5. Wspólna eksploatacja
str. 309
3.6. Eksploatacja pulowa
str. 310
3.7. Eksploatacja zamienna statków powietrznych
str. 310
3.8. Używanie wydzierżawionego statku powietrznego
str. 311
3.9. Wydzielenie części zdolności przewozowej statku powietrznego
str. 311
3.10. Podział kodów
str. 311
3.11. Eksploatacja franszyzowa
str. 313
4. Prawa przewozowe w znaczeniu wąskim - wolności lotnicze handlowe
str. 313
4.1. Wolności lotnicze chicagowskie i później wyodrębnione
str. 313
4.2. Wolności lotnicze w umowach międzynarodowych
str. 315
4.3. Wolności lotnicze według prawa Unii Europejskiej
str. 315
5. Zdolność przewozowa - ilościowe ograniczenia w dostępie do rynku
str. 317
5.1. Określenie zdolności przewozowej
str. 317
5.2. Ograniczenia wielkości przewozów
str. 319
6. Programy i czasy operacji przewoźników
str. 319
6.1. Programy i rozkłady lotów
str. 320
6.2. Przydział czasów operacji w portach lotniczych
str. 320
7. Dostęp do skomputeryzowanych systemów rezerwacji
str. 321
8. Prawo ustalania taryf przewoźników
str. 322
8.1. Pojęcie i rodzaje taryf w przewozie lotniczym
str. 322
8.2. Zasady ustalania taryf
str. 323
9. Prawa pomocnicze dotyczące dostępu do rynku transportu lotniczego
str. 324
9.1. Sprzedaż i marketing
str. 325
9.2. Transfer nadwyżek
str. 326
9.3. Unikanie podwójnego opodatkowania
str. 327
9.4. Udogodnienia celne
str. 327
9.5. Opłaty lotniskowe i nawigacyjne
str. 328
9.6. Prawo zatrudniania personelu zagranicznego
str. 328
9.7. Prawo do obsługi naziemnej
str. 329
10. Obowiązek służby publicznej
str. 330
11. Zasady niedyskryminacji i jednakowych możliwości w dostępie do rynku
str. 330
12. Dostęp do rynku usług lotniczych według prawa wewnętrznego
str. 331

ROZDZIAŁ 20. Status prawny, konkurencja i alianse przewoźników lotniczych
str. 333

1. Pojęcie i rodzaje przewoźników lotniczych
str. 333
1.1. Pojęcie i terminologia
str. 333
1.2. Rodzaje przewoźników lotniczych
str. 334
1.3. Narodowy i międzynarodowy status przewoźnika lotniczego
str. 335
2. Prawo podjęcia i prowadzenia działalności przewoźnika lotniczego
str. 336
2.1. Koncesje, licencje, certyfi katy i inne zezwolenia
str. 336
2.2. Licencjonowanie przewoźników lotniczych Wspólnoty
str. 336
2.3. Koncesjonowanie przewoźników lotniczych w Polsce
str. 337
2.4. Dodatkowe wymagania
str. 338
2.5. Podsumowanie wymagań
str. 338
3. Przynależność państwowa, własność i kontrola przewoźników
str. 339
3.1. Przynależność państwowa
str. 339
3.2. Narodowa własność i kontrola przewoźnika jako wymóg jego krajowego prawa
str. 340
3.3. Narodowa własność i kontrola przewoźnika jako warunek działania międzynarodowych i kabotażowych służb powietrznych
str. 341
3.4. Wspólnotowa przynależność, własność i kontrola przewoźników według prawa unijnego
str. 343
3.5. Tendencje do zrewidowania wymogów przynależności przewoźników
str. 343
4. Koncentracja w transporcie lotniczym i alianse przewoźników
str. 345
4.1. Pojęcie koncentracji
str. 346
4.2. Pojęcie i rodzaje aliansów i szczególnych porozumień kooperacyjnych
str. 346
4.3. Koncentracja i alianse przewoźników lotniczych jako przedmiot regulacji
str. 347
5. Prawo dotyczące konkurencji przewoźników lotniczych
str. 348
5.1. Ogólne zasady i partykularne regulacje
str. 348
5.2. Reguły konkurencji przewoźników lotniczych w prawie UE
str. 349
5.3. Prawo obowiązujące w Polsce
str. 350
6. Przykłady koncentracji i aliansów uznanych za zgodne z prawem konkurencji UE
str. 351
7. Decyzje i opinie Komisji UE dotyczące niektórych przypadków koncentracji i aliansów
str. 352
8. Wejście LOT-u do Star Alliance
str. 352
9. Państwo w roli przewoźnika
str. 353

ROZDZIAŁ 21. Lotnicza działalność gospodarcza inna niż transport lotniczy
str. 354


1. Prace lotnicze
str. 354
2. Usługi służb zarządzających ruchem lotniczym i współdziałających
str. 355
3. Usługi zarządzających lotniskami
str. 356
4. Obsługa naziemna
str. 357
5. Usługi szkolenia lotniczego
str. 360
6. Obsługa techniczna statków powietrznych
str. 360
7. Usługi spedycji, konsolidacji i agencji w zakresie przewozów towarowych
str. 360
8. Wynajem statków powietrznych
str. 361
9. Inne usługi pomocnicze podlegające szczególnym przepisom
str. 361
9.1. Usługi CRS
str. 361
9.2. Usługi agentów i organizatorów podróży lotniczych
str. 362
10. Projektowanie i produkcja sprzętu lotniczego
str. 363

Dział III. CYWILNE PRAWO LOTNICZE
str. 364

ROZDZIAŁ 22. Prawo rządzące przewozem lotniczym - pojęcia i zasady ogólne
str. 364


1. Zróżnicowane reżymy prawne
str. 364
1.1. Uwagi ogólne
str. 364
1.2. Zastosowanie zasad Systemu Warszawsko-Montrealskiego
str. 365
1.3. Zastosowanie prawa UE uzupełniającego konwencje
str. 365
1.4. Zastosowanie ustaw krajowych - normy kolizyjne i wybór prawa przez strony
str. 366
1.5. Prawo polskie dotyczące przewozu lotniczego
str. 367
1.6. Szczególne reżymy prawne przyjęte przez przewoźników lotniczych
str. 369
1.7. Normy imperatywne i fakultatywne
str. 370
2. Umowa przewozu lotniczego i lotniczego przewozu czarterowego
str. 370
2.1. Umowa przewozu lotniczego
str. 370
2.2. Przewoźnik lotniczy jako strona umowy przewozu
str. 372
2.3. Osoby działające za przewoźnika lotniczego
str. 374
2.4. Kontrahenci przewoźnika lotniczego
str. 374
2.5. Umowa czarteru lotniczego
str. 375
3. Obowiązek przewozu i ograniczenia przewozu lotniczego
str. 377
4. Podstawowe obowiązki stron umowy przewozu
str. 378
4.1. Podstawowe obowiązki przewoźnika
str. 378
4.2. Podstawowe obowiązki pasażerów, nadawców i odbiorców
str. 379
5. Ogólne zasady odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewozu lotniczego
str. 379
5.1. Zakres i podstawy odpowiedzialności
str. 380
5.2. Osoby odpowiedzialne i osoby uprawnione do dochodzenia roszczeń
str. 381
5.3. Ogólne zasady dotyczące wysokości i ograniczenia odszkodowania
str. 382
5.4. Wyłączenie i złagodzenie odpowiedzialności przewoźnika
str. 384
5.5. Pojęcie szczególnie ciężkiej winy po stronie przewoźnika
str. 386
5.6. Tryb zgłaszania szkód i terminy wygaśnięcia roszczeń
str. 386
5.7. Właściwość sądów i innych organów państwowych
str. 387

ROZDZIAŁ 23. Przewóz pasażerów i odpowiedzialność przewoźnika
str. 388


1. Umowa przewozu i rezerwacja
str. 388
2. Szczególne uprawnienia i obowiązki stron umowy o przewóz pasażera
str. 391
3. Odpowiedzialność przewoźnika za niewykonanie przewozu zgodnie z umową
str. 392
3.1. Opóźnienie przewozu według konwencji
str. 392
3.2. Niewykonanie lub opóźnienie przewozu według prawa UE
str. 392
4. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody na osobie pasażera
str. 393
4.1. Zakres szkód - śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
str. 393
4.2. Wypadek związany z przewozem lotniczym
str. 393
4.3. Zasada odpowiedzialności i możliwości jej uchylenia lub złagodzenia
str. 394
4.4. Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności
str. 395
5. Właściwość sądów - piąta jurysdykcja
str. 396
6. Warunki (regulamin) międzynarodowego przewozu pasażerów PLL "LOT"
str. 397
7. Przewozy czarterowe pasażerów
str. 399
8. Informacja dla pasażerów
str. 400

ROZDZIAŁ 24. Przewóz rzeczy i odpowiedzialność przewoźnika
str. 402


1. Rodzaje przewożonych rzeczy
str. 402
1.1. Ogólne pojęcia i podziały
str. 402
1.2. Bagaż pasażera
str. 402
1.3. Towar - przesyłka towarowa
str. 403
1.4. Poczta - poza zakresem lotniczego prawa cywilnego
str. 404
2. Przepisy wspólne dla przewozu bagażu i towarów
str. 405
3. Przewóz bagażu i odpowiedzialność przewoźnika w związku z tym przewozem
str. 405
3.1. Warunki przyjęcia do przewozu
str. 405
3.2. Dokumenty przewozowe i pomocnicze dotyczące bagażu
str. 406
3.3. Uprawnienia i obowiązki stron dotyczące przewozu bagażu
str. 407
3.4. Odpowiedzialność przewoźnika przy przewozie bagażu
str. 409
3.5. Kwotowe ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika za szkody przy przewozie bagażu
str. 411
4. Przewóz towarów i odpowiedzialność przewoźnika związana z tym przewozem
str. 412
4.1. Warunki przyjęcia do przewozu
str. 412
4.2. Lotniczy list przewozowy i dokumenty pomocnicze
str. 412
4.3. Uprawnienia i obowiązki stron umowy o przewóz towarów
str. 414
4.4. Odpowiedzialność przewoźnika przy przewozie towarów
str. 417
4.5. Kwotowe ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika
str. 418
4.6. Ogólne warunki (regulamin) przewozu towarów - przykład PLL "LOT"
str. 419
4.7. Czarterowe przewozy towarowe oraz umowy spedycji
str. 419

ROZDZIAŁ 25. Stosunki cywilnoprawne poza przewozem lotniczym i ubezpieczenia lotnicze
str. 421


1. Sprzedaż, najem i dzierżawa statku powietrznego
str. 421
2. Prawa rzeczowe na statkach powietrznych i ich wyposażeniu
str. 423
3. Umowy dotyczące usług lotniczych innych niż przewóz lotniczy
str. 424
3.1. Umowy dotyczące prac lotniczych
str. 425
3.2. Umowy o obsłudze naziemnej i obsłudze technicznej statków powietrznych
str. 425
3.3. Usługi turystyczne
str. 425
4. Czynności i zdarzenia prawne na statkach powietrznych
str. 426
4.1. Warunkowe stosowanie prawa państwa rejestracji statku powietrznego
str. 426
4.2. Szczególne przypadki zdarzeń na pokładzie statku powietrznego
str. 427
5. Stosunki pracy członków personelu lotniczego
str. 429
6. Odpowiedzialność użytkownika statku powietrznego wobec osób trzecich
str. 430
6.1. Prawo obowiązujące w zakresie nieunormowanym umowami międzynarodowymi
str. 430
6.2. Kolejne konwencje
str. 432
7. Ubezpieczenia lotnicze
str. 432
7.1. Ryzyka lotnicze podlegające ubezpieczeniu
str. 432
7.2. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku powietrznego
str. 433
7.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego
str. 434
7.4. Inne rodzaje ubezpieczeń w lotnictwie i alternatywne formy zabezpieczenia
str. 435
7.5. Projekty nowego światowego i europejskiego systemu ubezpieczenia ryzyk nadzwyczajnych
str. 436
7.6. Aktualne wspólnotowe i krajowe wymagania dotyczące OC operatora i przewoźnika lotniczego
str. 437
7.7. Nowe Konwencje Montrealskie z 2009 r. w sprawie wyrównywania szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z działalnością lotnictwa
str. 438

Dział IV. OCHRONA LOTNICTWA I LOTNICZE PRAWO KARNE
str. 439

ROZDZIAŁ 26. Ochrona przed aktami terroru i przeciwdziałanie innym niebezpiecznym aktom
str. 439


1. Ochrona lotnictwa
str. 439
1.1. Ogólne pojęcia i ochrona lotnictwa w Systemie Chicagowskim
str. 439
1.2. Prewencyjne znaczenie konwencji zawartych pod egidą ICAO
str. 442
1.3. Klauzule dotyczące ochrony w dwustronnych umowach lotniczych
str. 443
1.4. Przepisy UE dotyczące ochrony lotnictwa
str. 443
1.5. Przepisy polskie
str. 443
2. Przeciwdziałanie naruszaniu bezpieczeństwa i porządku na statku powietrznym
str. 444
2.1. Postanowienia Konwencji Tokijskiej
str. 444
2.2. Przepisy państwowe
str. 446
2.3. Postępowanie z uciążliwymi pasażerami według regulaminów przewoźników lotniczych
str. 446
3. Nowsze działania prewencyjne
str. 447

ROZDZIAŁ 27. Lotnicze prawo karne
str. 448


1. Przedmiot lotniczego prawa karnego i jurysdykcja karna
str. 448
1.1. Pojęcia ogólne
str. 448
1.2. Właściwość prawa i jurysdykcja karna
str. 448
2. Przestępstwa międzynarodowe
str. 450
2.1. Ogólne zasady
str. 450
2.2. Naruszenie zwierzchniczych uprawnień państwa oraz przepisów ruchu lotniczego
str. 450
2.3. Bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym
str. 451
2.4. Bezprawne czyny przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego
str. 452
3. Inne przestępstwa i wykroczenia związane z lotnictwem
str. 453
3.1. Równoległe stosowanie prawa lotniczego i Kodeksu karnego
str. 453
3.2. Zobowiązania i procedury przewidziane prawem UE
str. 454
4. Zbieg przepisów karnych
str. 454
5. Postępowanie w sprawach przestępstw lotniczych i ekstradycja
str. 455
6. Szczególne problemy i nowe regulacje dotyczące ścigania terroryzmu lotniczego 456
Wybrane źródła prawa i dokumenty
str. 457
A. Traktaty międzynarodowe o zamierzonym zasięgu światowym
str. 457
B. Załączniki Konwencji Chicagowskiej
str. 459
C. Prawo traktatowe Unii Europejskiej
str. 460
D. Prawo pochodne Unii Europejskiej
str. 460
E. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
str. 466
F. Przykłady zawartych przez Polskę umów o międzynarodowych służbach powietrznych
str. 467
G. Polskie prawo lotnicze i niektóre przepisy związkowe
str. 467
H. Publikacje ICAO
str. 468
I. Różne publikacje instytucji międzynarodowych
str. 471
J. Różne dokumenty WE/UE
str. 471
K. Różne dokumenty ofi cjalne władz polskich
str. 472
L. Różne dokumenty oficjalne USA
str. 472
M. Publikacje IATA
str. 472
N. Inne publikacje instytucji pozarządowych
str. 473

Literatura
str. 475

Skorowidz
str. 483

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 9788376205748 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 490
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo transportowe
Kod: NEX-0367:W02Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów