Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Ewa Nowińska, Urszula Promińska, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska,
Seria:  Biblioteka Prawnika
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0689:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I. Wynalazek
1. Prawo własności
przemysłowej na tle uregulowań normatywnych
konwencji międzynarodowych
2. Wynalazek jako przedmiot ochrony prawa patentowego
2.1. Wprowadzenie
2.2. Wynalazek posiadający zdolność patentową
2.3. Techniczny charakter rozwiązania
2.4. Rozwiązania, które nie są wynalazkami w rozumieniu
art. 28 p.w.p.
2.4.1. Odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne
2.4.2. Wytwory o charakterze estetycznym
2.4.3. Plany, zasady i metody działalności dotyczące działalności
umysłowej lub gospodarczej oraz gier
2.4.4. Przedstawienie informacji
2.5. Nowość wynalazku
2.6. Poziom wynalazczy
2.7. Przemysłowa stosowalność
2.8. Wyłączenia od patentowania
2.8.1. Wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne
z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
2.8.2. Odmiany roślin i rasy zwierząt
2.8.3. Sposoby leczenia ludzi i zwierząt oraz sposoby
diagnostyczne

ROZDZIAŁ II. Patent
1. Uwagi ogólne
2. Rodzaje patentów
3. Treść patentu
3.1. Korzystanie zawodowe/zarobkowe
3.2. Formy korzystania
4. Korzystanie z patentu poprzez zawarcie umowy z osobą trzecią
4.1. Umowy licencyjne
4.1.1. Wprowadzenie
4.1.2. Ustawowy model umowy licencyjnej
4.1.3. Zawarcie i ustanie umowy licencyjnej
4.1.4. Przejście praw i obowiązków
4.1.5. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej
4.1.6. Obowiązki licencjobiorcy
4.1.7. Szczególne rodzaje licencji
4.1.7.1. Licencja dorozumiana
4.1.7.2. Licencja otwarta
4.1.7.3. Licencja przymusowa
4.2. Umowy przeniesienia praw wyłącznych
4.3. Obciążenie praw
5. Naruszenie patentu
5.1. Naruszenie a zakres prawa z patentu
5.1.1. Naruszenie a czasowy zakres prawa
5.1.2. Terytorialny zakres prawa
5.1.3. Naruszenie a przedmiotowy zakres prawa
5.2. Postacie korzystania z wynalazku niestanowiące naruszenia
patentu
5.2.1. Przywilej komunikacyjny
5.2.2. Przywilej państwowy
5.2.3. Przywilej badawczy
5.2.4. Wyjątek Bolara
5.2.5. Wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej
recepty lekarskiej
5.2.6. Wcześniejsze używanie
5.2.7. Przywilej farmerski
5.3. Wyczerpanie patentu
5.3.1. Wprowadzenie
5.3.2. Wprowadzenie do obrotu
5.3.3. Zakres wyczerpania prawa
5.3.4. Wyczerpanie w przypadku patentów na wynalazki
biotechnologiczne
5.3.5. Szczególny mechanizm
6. Ustanie praw wyłącznych
6.1. Wprowadzenie
6.2. Unieważnienie
6.3. Wygaśnięcie
6.3.1. Skutki prawne wygaśnięcia
6.4. Wpis do rejestru
6.5. Postępowanie sporne

ROZDZIAŁ III. Dodatkowe świadectwo ochronne
1. Wprowadzenie
2. Warunki uzyskania
dodatkowego świadectwa ochronnego
3. Pojęcie produktu
4. Patent podstawowy
5. Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu
6. Produkt, który nie był uprzednio przedmiotem świadectwa
7. Przedmiot i zakres ochrony
8. Czas ochrony
9. Podmiot uprawniony do uzyskania
dodatkowego świadectwa ochronnego
10. Obrót prawami ze świadectwa
11. Ustanie dodatkowego świadectwa ochronnego

ROZDZIAŁ IV. Wzór użytkowy
1. Zdolność rejestracyjna wzoru użytkowego
2. Prawo ochronne na wzór użytkowy
3. Ustanie prawa ochronnego

ROZDZIAŁ V. Projekt racjonalizatorski

ROZDZIAŁ VI. Wzory przemysłowe
1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie wzoru przemysłowego w prawie międzynarodowym
i rozwiązaniach unijnych
2.1. Konwencja paryska i Porozumienie TRIPS
2.2. Prawo Unii Europejskiej
2.2.1. Wzór podlegający rejestracji
2.2.2. Prawo z rejestracji
2.2.3. Ochrona wzorów niezarejestrowanych przepisami
rozporządzenia
3. Ochrona wzorów przemysłowych w prawie polskim
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Ochrona wzorów przemysłowych w ustawie - Prawo własności
przemysłowej
3.2.1. Przedmiot ochrony; postać wytworu; wytwór
3.2.1.1. Wytwory złożone
3.2.2. Nowość i indywidualny charakter wzoru
3.2.2.1. Przesłanka nowości
3.2.2.2. Indywidualny charakter wzoru
3.2.3. Części składowe wytworu złożonego
3.2.4. Brak zdolności rejestracyjnej wzoru
4. Postępowanie rejestracyjne przed Urzędem Patentowym
4.1. Podmiot uprawniony do zgłoszenia wzoru przemysłowego
do ochrony
4.2. Zasady postępowania przed Urzędem Patentowym
4.2.1. Warunki formalne dokumentacji zgłoszeniowej
4.2.2. Pierwszeństwo do uzyskania
prawa z rejestracji
4.2.3. Dalsze kwestie postępowania zgłoszeniowego
4.2.4. Decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji
5. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
5.1. Prawa twórcy
5.1.1. Ochrona dóbr osobistych twórcy wzoru przemysłowego
5.1.2. Majątkowe prawa twórcy wzoru przemysłowego
5.2. Treść i zakres prawa z rejestracji
5.3. Ograniczenie prawa z rejestracji
5.3.1. "Dozwolony użytek" chronionych wzorów
przemysłowych
5.3.2. Klauzula napraw
5.3.3. Uprawnienia używacza uprzedniego
5.4. Ustanie prawa: unieważnienie i wygaśnięcie prawa
z rejestracji
5.4.1. Unieważnienie prawa z rejestracji
5.4.2. Tryb postępowania
5.4.3. Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru
5.4.4. Nieuiszczenie opłaty
6. Ochrona wzoru przemysłowego na podstawie ustawy - Prawo
własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych

ROZDZIAŁ VII. Topografia układów scalonych
1. Uwagi wstępne
2. Ochrona topografii układów scalonych

ROZDZIAŁ VIII. Zagadnienia podmiotowe
1. Zasady ogólne
2. Twórca jako uprawniony do uzyskania
patentu na wynalazek, prawa
ochronnego na wzór użytkowy bądź prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego
3. Nabycie pierwotne prawa
4. Nabycie pochodne prawa do uzyskania
patentu, prawa ochronnego
na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
5. Wynagrodzenie twórcy

ROZDZIAŁ IX. Roszczenia z tytułu naruszenia
1. Wprowadzenie
2. Legitymacja czynna
3. Roszczenie o zaniechanie naruszania
4. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych
korzyści
5. Roszczenie odszkodowawcze
6. Roszczenie publikacyjne
7. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia
8. Nakazanie zapłaty stosownej sumy pieniężnej
9. Okres, za jaki można dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia
10. Przedawnienie roszczeń

ROZDZIAŁ X. Znaki towarowe i prawo ochronne
1. Znak towarowy jako dobro niematerialne
1.1. Natura prawna znaku towarowego
1.2. Funkcje znaku towarowego
1.2.1. Uwagi wstępne
1.2.2. Funkcja oznaczania pochodzenia (odróżniająca)
1.2.3. Funkcja gwarancyjna
1.2.4. Funkcja reklamowa
1.3. Znak towarowy jako przedmiot ochrony
2. Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego
2.1. Zdolność do odróżniania
2.2. Otwarty katalog form przedstawieniowych zdatnych
do odróżniania
2.3. Zdolność do odróżniania oznaczeń stanowiących formę towaru
lub opakowania, koloru per se, oznaczeń dźwiękowych,
zapachowych i smakowych w świetle
orzecznictwa TSUE
3. Zdolność rejestracyjna znaku towarowego
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Brak zdolności odróżniającej
3.3. Przeszkody bezwzględne w udzieleniu prawa ochronnego
wskazane w art. 131 p.w.p. .
3.3.1. Uwagi ogólne
3.3.2. Przeszkody tkwiące w znaku towarowym
3.3.3. Przeszkody dotyczące używania znaku towarowego
3.3.4. Zła wiara zgłaszającego
3.4. Przeszkody do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
wskazane w art. 132 p.w.p.
3.4.1. Uwagi ogólne
3.4.2. Prawa z rejestracji oznaczeń geograficznych jako przeszkoda
w rejestracji znaku towarowego
3.4.3. Prawa do znaków towarowych jako przeszkoda
w rejestracji
4. Kategorie normatywne znaków chronionych. Znaki usługowe
Wspólnotowy znak towarowy
4.1. Kategorie normatywne znaków chronionych
4.1.1. Znak towarowy indywidualny. Znaki wspólne. Wspólne
prawo ochronne
4.1.2. Znak powszechnie znany
4.1.3. Znak renomowany
4.1.4. Znak usługowy
4.2. Wspólnotowy znak towarowy - wzmianka
5. Udzielenie prawa ochronnego. Zasady ogólne
5.1. Pierwszeństwo do uzyskania
prawa ochronnego
5.2. Zgłoszenie znaku towarowego i rozpatrywanie zgłoszenia
5.3. Postępowanie w sprawie ochrony międzynarodowych znaków
towarowych
6. Prawo ochronne na znak towarowy
6.1. Pozytywne określenie
kompetencji wyłącznej
6.2. Ograniczenie skuteczności prawa wyłącznego
6.3. Czasowy i terytorialny charakter prawa ochronnego. Zasada
specjalizacji i jej przełamanie
6.4. Majątkowy charakter prawa ochronnego. Przeniesienie prawa
i licencja
6.5. Zagadnienia szczególne
7. Naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Naruszenie funkcji oznaczania pochodzenia (art. 296 ust. 2
pkt 1 i 2 p.w.p.)
7.3. Naruszenie prawa ochronnego poza granicami podobieństwa
(art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.)
7.4. Środki ochrony
8. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy
8.1. Unieważnienie prawa ochronnego
8.2. Wygaśnięcie prawa ochronnego

ROZDZIAŁ XI. Oznaczenia geograficzne
1. Uwagi wstępne
2. Ochrona oznaczeń geograficznych w umowach międzynarodowych
2.1. Konwencja paryska o ochronie własności
przemysłowej i akty
prawne wydane na jej podstawie
2.1.1. Porozumienie madryckie
2.1.2. Porozumienie lizbońskie
2.1.3. Konwencja streska
2.2. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności
intelektualnej (TRIPS)
2.3. Porozumienie TRIPS w systemie prawa unijnego i w systemach
krajowych
2.4. Ochrona oznaczeń geograficznych w prawie Unii Europejskiej
2.4.1. Przedmiot ochrony
2.4.2. Nazwy rodzajowe
2.4.3. Nazwa odmiany roślin lub nazw zwierząt jako
ograniczenie rejestracji
2.4.4. Nazwy homonimiczne
2.4.5. Renoma znaku towarowego jako przeszkoda
rejestracyjna
2.4.6. Zasady rejestracji
2.4.7. Procedura krajowa
2.4.8. Procedura unijna
2.4.9. Prawo z rejestracji
2.4.10. Zmiana warunków specyfikacji
2.4.11. Ochrona zarejestrowanych nazw i oznaczeń
2.4.12. Cofnięcie rejestracji
2.4.13. Ochrona produktów tradycyjnych
2.4.14. Produkt górski
2.4.15. Podsumowanie nowej regulacji
2.5. Ochrona oznaczeń win
2.6. Ochrona oznaczeń napojów spirytusowych
2.7. Ochrona oznaczeń wód mineralnych
3. Ochrona oznaczeń geograficznych w systemie prawa polskiego
3.1. Ochrona na podstawie przepisów zwalczających nieuczciwe
działania rynkowe
3.1.1. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r.
3.1.2. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r.
3.1.2.1. Fałszywe lub oszukańcze oznaczenia
geograficzne - art. 8 ustawy
3.1.2.2. Kwalifikowane oznaczenia geograficzne
3.2. Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie ustawy
- Prawo własności przemysłowej
3.2.1. Definicja ustawowa
3.2.2. Nazwy regionalne i oznaczenia pochodzenia
3.2.3. Oznaczenia geograficzne a znaki towarowe
3.2.4. Oznaczenia homonimiczne
3.2.5. Nazwy rodzajowe
3.2.6. Warunki formalne rejestracji oznaczenia geograficznego
3.2.7. Modyfikacja treści zgłoszenia
3.2.8. Udzielanie prawa z rejestracji; zagadnienia
proceduralne
3.2.9. Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego
3.2.10. Używacz uprzedni
3.2.11. Wyczerpanie prawa
3.2.12. Ograniczenie prawa z rejestracji
3.2.13. Obrót prawem z rejestracji
3.2.14. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji
4. Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych
i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych
5. Ochrona oznaczeń geograficznych wód mineralnych i napojów
spirytusowych
5.1. Geograficzna indywidualizacja wód mineralnych, źródlanych
i stołowych
5.2. Geograficzna indywidualizacja napojów spirytusowych
5.3. Geograficzna indywidualizacja wyrobów winiarskich

Bibliografia

Ukryj

Opis:

Własność przemysłowa i jej ochrona to opracowanie omawiające zasadnicze kwestie związane z sytuacją prawną wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych oraz innych dóbr niematerialnych, uregulowaną w ustawie - Prawo własności przemysłowej. Charakterystyka przedmiotów i odpowiednich praw - w szczególności takich jak patent, dodatkowe świadectwo ochronne, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego i oznaczenia geograficznego - dokonana przez Autorki została wsparta bogatymi przykładami z orzecznictwa sądów powszechnych i sądów administracyjnych. Ponieważ przepisy ustawy obecnie obowiązującej w znacznym zakresie stanowią implementację odpowiednich dyrektyw europejskich, opracowanie to odwołuje się również do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także do orzeczeń zapadłych w innych państwach należących do Unii Europejskiej.

Publikacja nie tylko przybliży czytelnikom instytucje prawa własności przemysłowej, lecz także pozwoli zrozumieć ich funkcjonowanie w powiązaniu z przepisami Kodeksu cywilnego, prawa autorskiego czy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sposób ujęcia tytułowej tematyki sprawia, że publikacja ta może być przydatna dla szerokiego kręgu odbiorców - przede wszystkim prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, sędziów. Zainteresuje również wszystkich tych, którzy zawodowo mają do czynienia z prawami własności przemysłowej i ich ochroną.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-278-0581-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 688
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: NEX-0689:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów