Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Od 1 czerwca 2017 r. duże zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego.

więcej

Autorzy: Piotr Przybysz,
Seria:  Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  5 czerwca 2017 r,
Kod: NEX-0119;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 11

USTAWA
z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23, zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 868, poz. 996, poz. 1579, poz. 2138, Dz.U. z 2017 r. poz. 935)


DZIAŁ I. Przepisy ogólne (art. 1-60) | str. 17
Rozdział 1. Zakres obowiązywania (art. 1-5) | str. 17
Rozdział 2. Zasady ogólne (art. 6-16) | str. 44
Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne (art. 17-18) | str. 105
Rozdział 4. Właściwość organów (art. 19-23) | str. 109
Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu (art. 24-27a) | str. 122
Rozdział 6. Strona (art. 28-34) | str. 137
Rozdział 7. Załatwianie spraw (art. 35-38) | str. 185
Rozdział 8. Doręczenia (art. 39-49) | str. 203
Rozdział 9. Wezwania (art. 50-56) | str. 233
Rozdział 10. Terminy (art. 57-60) | str. 239

DZIAŁ II. Postępowanie (art. 61-163) | str. 252
Rozdział 1. Wszczęcie postępowania (art. 61-66) | str. 252
Rozdział 2. Metryki, protokoły i adnotacje (art. 66a-72) | str. 278
Rozdział 3. Udostępnianie akt (art. 73-74) | str. 287
Rozdział 4. Dowody (art. 75-88a) | str. 296
Rozdział 5. Rozprawa (art. 89-96) | str. 331
Rozdział 5a. Mediacja (art. 96a-96n) | str. 341
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania (art. 97-103) | str. 354
Rozdział 7. Decyzje (art. 104-113) | str. 367
Rozdział 8. Ugoda (art. 114-122) | str. 419
Rozdział 8a. Milczące załatwienie sprawy (art. 122a-122g) | str. 427
Rozdział 9. Postanowienia (art. 123-126) | str. 432
Rozdział 10. Odwołania (art. 127-140) | str. 439
Rozdział 11. Zażalenia (art. 141-144) | str. 492
Rozdział 12. Wznowienie postępowania (art. 145-153) | str. 496
Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji (art. 154-163a) | str. 533
Rozdział 14. Postępowanie uproszczone (art. 163b-163g) | str. 588

DZIAŁ III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych (art. 164-181) | str. 595

DZIAŁ IV. Udział prokuratora (art. 182-189) | str. 598

Dział IVa. Administracyjne kary pieniężne (art. 189a-189k) | str. 610

DZIAŁ V. Rozstrzyganie sporów o właściwość między organami administracji publicznej a sądami powszechnymi (art. 190-195) | str. 627

DZIAŁ VI. Zaskarżanie decyzji do sądu administracyjnego (art. 196-216b) | str. 628

DZIAŁ VII. Wydawanie zaświadczeń (art. 217-220) | str. 629

DZIAŁ VIII. Skargi i wnioski (art. 221-260) | str. 642
Rozdział 1. Postanowienia ogólne (art. 221-226) | str. 644
Rozdział 2. Skargi (art. 227-240) | str. 651
Rozdział 3. Wnioski (art. 241-247) | str. 665
Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych (art. 248-252) | str. 668
Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków (art. 253-256) | str. 670
Rozdział 6. Nadzór i kontrola (art. 257-260) | str. 672

Dział VIIIa. Europejska współpraca administracyjna (art. 260a-260g) | str. 675

DZIAŁ IX. Opłaty i koszty postępowania (art. 261-267) | str. 678

DZIAŁ X. Przepisy końcowe (art. 268-269) | str. 687

Literatura | str. 695

Skorowidz | str. 705

Ukryj

Opis:

W dwunastym wydaniu komentarza w sposób przystępny wyjaśniono zawiłości procedury administracyjnej, z uwzględnieniem najnowszych zmian, przede wszystkim tych wynikających z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r. Obszernie omówiono zatem wprowadzone tą ustawą instytucje:
– zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony,
– mediację – umożliwiającą zawarcie kompromisu z organem administracji lub stroną przeciwną,
– załatwianie spraw milcząco – normujące załatwienie sprawy zgodnie z żądaniem w przypadku braku reakcji organu,
– postępowanie uproszczone – pozwalające na przyspieszenie załatwiania spraw typowych,
– administracyjne kary pieniężne – określające standardy nakładania administracyjnych kar pieniężnych,
– europejską współpracę administracyjną – obejmującą udzielanie pomocy w sprawach administracyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

W publikacji uwzględniono bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów. Będzie przydatny także aplikantom zawodów prawniczych oraz pracownikom administracji publicznej i osobom załatwiającym sprawy w urzędach.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-729-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 724
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie administracyjne
Kod: NEX-0119;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów