Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

W publikacji szczegółowej analizie poddano regulacje dotyczące wszystkich aspektów działań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, głównie na szczeblu gminy.

więcej

Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 262,90 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | str. 17

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 19
Art. 1. [Zakres ustawy] | str. 19
Art. 2. [Objaśnienia pojęć] | str. 44
Art. 3. [Zadania własne] | str. 61
Art. 4. [Miejscowy plan zagospodarowania] | str. 72
Art. 5. [Warunki wymagane dla projektowania] | str. 99
Art. 6. [Sposób wykonywania prawa własności] | str. 103
Art. 7. [Niedopuszczalność zaskarżenia do sądu administracyjnego] | str. 111
Art. 8. [Organy doradcze] | str. 114

Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie | str. 122
Art. 9. [Sporządzanie studium] | str. 122
Art. 10. [Wymagany zakres studium] | str. 134
Art. 11. [Kolejne etapy działań] | str. 159
Art. 12. [Ocena zgodności studium z przepisami prawa] | str. 169
Art. 13. [Podmioty obciążone kosztami sporządzenia studium] | str. 178
Art. 14. [Plan miejscowy] | str. 180
Art. 15. [Zakres planu miejscowego] | str. 203
Art. 16. [Wymagany zakres i skala projektu planu] | str. 268
Art. 17. [Postępowanie planistyczne] | str. 275
Art. 18. [Uwagi do projektu planu] | str. 299
Art. 19. [Ponowienie czynności] | str. 304
Art. 20. [Uchwalenie planu miejscowego] | str. 307
Art. 21. [Podmioty obciążone kosztami sporządzenia planu] | str. 319
Art. 22. [Scalanie i podział nieruchomości] | str. 324
Art. 23. [Organy obowiązane do współpracy] | str. 326
Art. 24. [Uzgadnianie projektu planu lub studium] | str. 328
Art. 25. [Terminy uzgodnień] | str. 333
Art. 26. [Organ ponoszący koszty zmian projektu studium lub planu] | str. 338
Art. 27. [Tryb zmiany studium lub planu] | str. 341
Art. 28. [Przesłanki i konsekwencje prawne nieważności uchwały] | str. 371
Art. 29. [Termin wejścia w życie uchwały] | str. 381
Art. 30. [Wypisy i wyrysy] | str. 384
Art. 31. [Rejestr planów] | str. 386
Art. 32. [Ocena aktualności uchwał planistycznych] | str. 387
Art. 33. [Obowiązek zmiany uchwał planistycznych w związku ze zmianą ustawy] | str. 389
Art. 34. [Skutki wejścia w życie planu] | str. 390
Art. 35. [Prawo do wykorzystania terenu objętego planem w sposób dotychczasowy] | str. 392
Art. 36. [Roszczenia i obciążenia finansowe] | str. 393
Art. 37. [Roszczenia i obciążenia finansowe - ciąg dalszy] | str. 404
Art. 37a. [Uchwała rady gminy w sprawie zasad i warunków sytuowania] | str. 421
Art. 37b. [Uchwała w sprawie przygotowania projektu] | str. 426
Art. 37c. [Wyłączenie informacji] | str. 432
Art. 37d. [Kara pieniężna] | str. 434
Art. 37e. [Odesłanie] | str. 438
Art. 37f. [Miejscowy plan rewitalizacji] | str. 439
Art. 37g. [Wyłączenie z obszaru rewitalizacji] | str. 440
Art. 37h. [Odszkodowanie] | str. 443
Art. 37i. [Warunki dla inwestycji głównej] | str. 445
Art. 37j. [Komitet rewitalizacji] | str. 449
Art. 37k. [Wyłączenie zastosowania art. 152 p.p.s.a.] | str. 451
Art. 37l. [Gminny program rewitalizacji] | str. 452
Art. 37m. [Upoważnienie ustawowe] | str. 454
Art. 37n. [Odesłanie] | str. 455

Rozdział 2a. Planowanie przestrzenne na obszarze metropolitalnym | str. 457
Art. 37o. [Studium metropolitalne] | str. 457
Art. 37p. [Zmiana studium metropolitalnego] | str. 463
Art. 37q. [Odesłanie] | str. 464

Rozdział 3. Planowanie przestrzenne w województwie | str. 466
Art. 38. [Kompetencje organów samorządu województwa] | str. 466
Art. 38a. [Audyt krajobrazowy] | str. 469
Art. 38b. [Procedura] | str. 474
Art. 39. [Sporządzanie planu] | str. 477
Art. 39a. [Spójność z aktualizacją strategii rozwoju województwa] | str. 491
Art. 40. [Upoważnienie do określenia zakresu planu] | str. 492
Art. 41. [Kompetencje marszałka województwa] | str. 492
Art. 42. [Kompetencje sejmiku województwa] | str. 497
Art. 43. [Koszty sporządzenia planu] | str. 498
Art. 44. [Wprowadzenie ustaleń planu zagospodarowania województwa do planu miejscowego] | str. 500
Art. 45. [Okresowa ocena planu zagospodarowania przestrzennego województwa] | str. 502

Rozdział 4. Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym | str. 504
Art. 46. [Zadania ministra] | str. 504
Art. 47. [Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju] | str. 509
Art. 47a. [Analiza zasad kształtowania ładu przestrzennego] | str. 521
Art. 48. [Programy rządowe] | str. 523
Art. 49. [Rejestr programów] | str. 527

Rozdział 4a. Obszary funkcjonalne | str. 530
Art. 49a. [Rodzaje obszarów funkcjonalnych] | str. 530
Art. 49b. [Obszary funkcjonalne o znaczeniu ponadregionalnym] | str. 532
Art. 49c. [Sposób określania obszarów funkcjonalnych] | str. 535
Art. 49d. [Kompetencje samorządu województwa; delegacja dla ministra] | str. 536
Art. 49e. [Kompetencja samorządu gminnego] | str. 538
Art. 49f. [Obowiązek konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego] | str. 538
Art. 49g. [Obszar funkcjonalny] | str. 539

Rozdział 5. Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji | str. 541
Art. 50. [Lokalizacja inwestycji celu publicznego] | str. 541
Art. 51. [Właściwe organy] | str. 553
Art. 52. [Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego] | str. 560
Art. 53. [Postępowanie w sprawie wydania decyzji] | str. 567
Art. 54. [Elementy decyzji] | str. 586
Art. 55. [Skutki prawne decyzji] | str. 595
Art. 56. [Związany charakter decyzji] | str. 597
Art. 57. [Rejestry wydanych decyzji] | str. 598
Art. 58. [Zawieszenie postępowania] | str. 599
Art. 59. [Decyzja o warunkach zabudowy] | str. 602
Art. 60. [Organy] | str. 609
Art. 61. [Warunki wydania decyzji] | str. 613
Art. 62. [Zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy] | str. 653
Art. 63. [Skutki prawne decyzji] | str. 661
Art. 64. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 665
Art. 65. [Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji] | str. 667
Art. 66. [Przesyłanie odpisów decyzji] | str. 670
Art. 67. [Rejestry decyzji] | str. 671

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 673
Art. 68-82. (pominięte) | str. 673

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 676
Art. 83. [Objaśnienie pojęcia] | str. 676
Art. 84. [Odesłanie do ustawy] | str. 677
Art. 85. [Sprawy w toku] | str. 677
Art. 86. [Warunki zabudowy na podstawie planów sprzed stycznia 1995 r.] | str. 682
Art. 87. [Termin obowiązywania planów i studiów] | str. 684
Art. 88. [Derogacja] | str. 689
Art. 89. [Wejście w życie] | str. 691

Skorowidz | str. 693

Ukryj

Opis:

W komentarzu Redaktorzy naukowi, profesor Marek Wierzbowski i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Alicja Plucińska-Filipowicz, oraz autorzy komentarza – pracownicy naukowi o najwyższych kwalifikacjach, sędziowie sądów administracyjnych, wybitni specjaliści i prawnicy praktycy – przedstawiają najistotniejsze poglądy doktryny i opinie wynikające z własnych doświadczeń zawodowych, wskazując na możliwości praktycznego wykorzystania przepisów komentowanej ustawy.
Szczegółowej analizie poddano regulacje dotyczące wszystkich aspektów działań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, głównie na szczeblu gminy. Walorem opracowania jest też omówienie zagadnień dotyczących wymagań towarzyszących procesom planistycznym z zakresu innych dziedzin prawa.
Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany, w tym wynikające z:
- ustawy krajobrazowej, na mocy której wprowadzono narzędzia sprzyjające ochronie krajobrazu;
- ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która przedmiotowo dotyczy budowy sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych oraz
- ustawy o rewitalizacji, którą wprowadzono ograniczenie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Publikacja skierowana jest do pracowników samorządowych oraz przedsiębiorców, którzy znajdą tu cenne wskazówki m.in. w zakresie skutecznego ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, również w przypadku ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Książka wzbogacona została o najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, stąd będzie pomocna także urbanistom, geodetom, prawnikom praktykom i studentom wydziałów prawa i kierunków technicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-235-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 704
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Kod: NEX-0622;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów