Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks postępowania karnego ze schematami

Teksty ustaw + schematy

Stan prawny na 14 marca 2018 r.

więcej

Autorzy: Katarzyna Sychta,
Seria:  Teksty ustaw ze schematami
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  14 marca 2018 r.
Kod: NEX-0802:W04P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 4 kwietnia 2018 r.

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 38,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 35,01 zł. ( Oszczędzasz: 3,89 zł. )

Spis treści: 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego | str. 9

Dział I. Przepisy wstępne | str. 11
Dział II. Sąd | str. 20
Rozdział 1. Właściwość i skład sądu | str. 20
Rozdział 2. Wyłączenie sędziego | str. 24
Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem | str. 26
Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny | str. 26
Rozdział 4. Pokrzywdzony | str. 27
Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy | str. 29
Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny | str. 32
Rozdział 7. (uchylony) | str. 33
Rozdział 8. Oskarżony | str. 33
Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy | str. 38
Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny | str. 41
Rozdział 10a . Podmiot zobowiązany | str. 42
Rozdział 10b . Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem | str. 43
Dział IV. Czynności procesowe | str. 43
Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia | str. 43
Rozdział 12. Narada i głosowanie | str. 48
Rozdział 13. Porządek czynności procesowych | str. 50
Rozdział 14. Terminy | str. 52
Rozdział 15. Doręczenia | str. 54
Rozdział 16. Protokoły | str. 58
Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów | str. 65
Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt | str. 67
Dział V. Dowody | str. 69
Rozdział 19. Przepisy ogólne | str. 69
Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego | str. 72
Rozdział 21. Świadkowie | str. 73
Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści | str. 82
Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy | str. 87
Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego | str. 89
Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie | str. 92
Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów | str. 100
Dział VI. Środki przymusu | str. 105
Rozdział 27. Zatrzymanie | str. 105
Rozdział 28. Środki zapobiegawcze | str. 109
Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy | str. 123
Rozdział 30. List żelazny | str. 125
Rozdział 31. Kary porządkowe | str. 126
Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe | str. 128
Dział VII. Postępowanie przygotowawcze | str. 133
Rozdział 33. Przepisy ogólne | str. 133
Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa | str. 136
Rozdział 35. Przebieg śledztwa | str. 139
Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa | str. 143
Rozdział 36a. Dochodzenie | str. 145
Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym | str. 148
Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym | str. 150
Rozdział 39. Akt oskarżenia | str. 151
Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str. 155
Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia | str. 155
Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej | str. 161
Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej | str. 165
Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej | str. 167
Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej | str. 172
Rozdział 45. Przewód sądowy | str. 172
Rozdział 46. Głosy końcowe | str. 179
Rozdział 47. Wyrokowanie | str. 180
Dział IX. Postępowanie odwoławcze | str. 186
Rozdział 48. Przepisy ogólne | str. 186
Rozdział 49. Apelacja | str. 192
Rozdział 50. Zażalenie i sprzeciw | str. 196
Dział X. Postępowania szczególne | str. 199
Rozdział 51. (uchylony) | str. 199
Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego | str. 199
Rozdział 53. Postępowanie nakazowe | str. 202
Rozdział 54. (skreślony) | str. 204
Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone | str. 205
Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia | str. 211
Rozdział 55. Kasacja | str. 211
Rozdział 55a. Skarga na wyrok sądu odwoławczego | str. 217
Rozdział 56. Wznowienie postępowania | str. 219
Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia | str. 222
Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego | str. 222
Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie | str. 223
Rozdział 59. Ułaskawienie | str. 226
Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej | str. 228
Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych | str. 231
Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych | str. 231
Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych | str. 233
Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str. 239
Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str. 241
Rozdział 62c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego | str. 247
Rozdział 62d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego | str. 252
Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego | str. 261
Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów | str. 266
Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych | str. 268
Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str. 272
Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str. 277
Rozdział 65c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego | str. 288
Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania | str. 290
Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania | str. 295
Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu | str. 301
Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym | str. 303
Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku | str. 308
Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku | str. 311
Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str.
Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności | str. 320
Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności | str. 325
Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego | str. 332
Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie | str. 335
Rozdział 66j. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str. 344
Rozdział 66k. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str. 343
Rozdział 67. Przepisy końcowe | str. 347
Dział XIV. Koszty procesu | str. 349
Rozdział 68. Przepisy ogólne | str. 349
Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 356
Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu | str. 357
Rozdział 71. (uchylony) | str. 361
Dział XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych | str. 362
Rozdział 72. Przepisy ogólne | str. 362
Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze | str. 369
Rozdział 74. Postępowanie przed sądem | str. 370
Rozdział 75. (uchylony) | str. 372

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego | str. 373

Skorowidz | str. 379
Spis schematów

Schemat 1. Proces karny | str. 13
Schemat 2. Zasady procesu karnego | str. 16
Schemat 3. Zasada oficjalności, ścigania z urzędu, ex officio (art. 9) | str. 19
Schemat 4. Ściganie przestępstw wnioskowych (art. 12) | str. 21
Schemat 5. Zasada legalizmu (art. 10), zasada oportunizmu | str. 23
Schemat 6. Absorpcyjne umorzenie postępowania karnego (art. 11) | str. 29
Schemat 7. Zasada skargowości (art. 14) | str. 33
Schemat 8. Reguła niezmienności przedmiotu procesu | str. 39
Schemat 9. Reguła niepodzielności przedmiotu procesu | str. 46
Schemat 10. Zasada prawdy (art. 2 § 2) | str. 58
Schemat 11. Zasada bezpośredniości | str. 59
Schemat 12. Zasada swobodnej oceny dowodów (art. 7) | str. 60
Schemat 13. Zasady szybkości i koncentracji procesu | str. 61
Schemat 14. Zasada kontradyktoryjności | str. 64
Schemat 15. Zasada jawności (art. 355-364) | str. 66
Schemat 16. Jawność posiedzeń sądowych (art. 95b-96) | str. 68
Schemat 17. Zasada rzetelnego procesu | str. 75
Schemat 18. Zasada ustności, zasada pisemności | str. 76
Schemat 19. Zasada domniemania niewinności i reguła in dubio pro reo (art. 5) | str. 77
Schemat 20. Zasada prawa do obrony (art. 4, 6, 425 § 4) | str. 84
Schemat 21. Przesłanki procesu karnego (art. 17 § 1 pkt 1-11) | str. 86
Schemat 22. Klasyfikacja przesłanek procesowych (art. 17 § 1 pkt 1-11) | str. 88
Schemat 23. Badanie istnienia przeszkód procesowych następujące z urzędu (ex officio) | str. 91
Schemat 24. Orzekanie mimo istnienia przeszkód procesowych | str. 93
Schemat 25. Kumulacja przeszkód procesowych | str. 95
Schemat 26. Rodzaje właściwości sądu (art. 24-27, 31-34, 36 i 37) | str. 96
Schemat 27. Właściwość rzeczowa sądów (art. 24 i 25) | str. 98
Schemat 28. Właściwość miejscowa sądów (art. 31 i 32) | str. 99
Schemat 29. Właściwość z przekazania sprawy (art. 36, 37 i 43 k.p.k. oraz art. 11a przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego) | str. 101
Schemat 30. Właściwość z łączności sprawy (art. 33 i 34) | str. 103
Schemat 31. Badanie właściwości sądu (art. 34 § 3, art. 35) | str. 105
Schemat 32. Spory o właściwość miejscową sądów (art. 38) | str. 107
Schemat 33. Składy orzekające na rozprawie (art. 28, 29, 449 § 2, art. 534, 554 § 2, art. 94 § 1 i 2 ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, Dz.U. Z 2018 r., poz. 5) | str. 109
Schemat 34. Skład sądu na posiedzeniu (art. 30, 403, 426 § 2, art. 463 § 1, art. 534 § 1, art. 562 § 1, art. 539f, art. 94 § 1 i 2 ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, Dz.U. Z 2018 r., poz. 5) | str. 112
Schemat 35. Wyłączenie organu prowadzącego proces karny (art 40, 41, 44, 47, 146, 196, 214 § 8) | str. 115
Schemat 36. Procedura wyłączenia sędziego, asesora sądowego, ławnika oraz referendarza sądowego (art. 40-44) | str. 121
Schemat 37. Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego (art. 8) | str. 125
Schemat 38. Strony procesu karnego oraz quasi-strony postępowania (art. 44a § 2 k.k., art. 45-61, 71-81, 91a-91b, 292a i 299 k.p.k., art. 24 § 1-5, art. 53 § 40-41 k.k.s., ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1541 ze zm.) | str. 135
Schemat 39. Prokurator jako oskarżciel publiczny (art. 45-48 k.p.k., § 318-335 rozp. MS z 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, Dz.U. z 2017 r., poz. 1206) | str. 162
Schemat 40. Nieprokuratorscy oskarżyciele publiczni (art. 45 § 2, art. 325d k.p.k., rozp. MS z 22 września 2015 r. w sprawie organów uprawnionych obok policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem I instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom, Dz.U. z 2015 r., poz. 1725 ze zm., art. 17 § 1-5 k.p.w., art. 53 § 37, art. 157 § 2, art. 165 k.k.s. oraz inne ustawy szczególne) | str. 169
Schemat 41. Pokrzywdzony (art. 49, 52, 53-58, 59-61, 343 § 5, art. 384 § 2, art. 422 § 1, art. 444) | str. 172
Schemat 42. Wykonywanie praw pokrzywdzonego (art. 49 § 3a i 4, art. 51, 52, 58, 61) | str. 179
Schemat 43. Oskarżyciel posiłkowy uboczny (art. 53, 54, 56, 57, 58 § 1) | str. 181
Schemat 44. Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny (art. 53-57, art. 58 § 2 w zw. z art. 61) | str. 183
Schemat 45. Procedura wnoszenia skargi subsydiarnej przez pokrzywdzonego (art. 55, 306 § 1 i 1a oraz art. 330) | str. 191
Schemat 46. Ingerencja prokuratora w ściganie przestępstw prywatnoskargowych (art. 60) | str. 193
Schemat 47. Status domniemanego sprawcy w poszczególnych stadiach procesu karnego (art. 71 i 313) | str. 195
Schemat 48. Czynności dowodowe z udziałem osoby podejrzanej i oskarżonego (art. 74) | str. 196
Schemat 49. Przedstawiciel ustawowy (art. 51 § 2, art. 76) | str. 198
Schemat 50. Obligatoryjna obrona formalna (art. 79 § 1 i 2, art. 80, 451, 548, 671) | str. 200
Schemat 51. Pełnomocnik procesowy (art. 87-89) | str. 202
Schemat 52. Profesjonalna pomoc prawna ustanawiana z urzędu (art. 22 § 4, art. 78, 79, 80, 81, 81a § 1-3, art. 378, 387 § 1) | str. 204
Schemat 53. Przedstawiciel społeczny (art. 90 i 91) | str. 212
Schemat 54. Inni rzecznicy interesu społecznego (art. 52 § 1 in fine, art. 306 § 1a i 1b, art. 334 § 3, art. 425 § 3, art. 521, 570 k.p.k., art. 14 pkt 4, 5 i 8 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 958, art. 10 ust. 1 pkt 2c, 3 i 4 ustawy z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 922, art. 89 § 2, art. 93 § 1 i 2 ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, Dz.U. z 2018 r., poz 5) | str. 217
Schemat 55. Oświadczenia imperatywne organów procesowych (art. 92-94, 414 § 1, art. 437, 537, 539e § 2, art. 547, 554 § 2, art. 568a, 597) | str. 221
Schemat 56. Treść decyzji procesowych, organy decyzyjne oraz forum dla ich wydania (art. 93-95, 95a-95b, 335, 338a, 339 § 3a, art. 342, 413, 439 § 1, art. 500 § 4, art. 535 § 1 i 3, art. 539e § 1-2, art. 545 w zw. z art. 456, art. 547 § 3, art. 597) | str. 222
Schemat 57. Wydawanie decyzji i poleceń przez asesora sądowego oraz referendarza sądowego (art. 2 § 1a ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 23 ze zm., art. 23a § 1, art. 57 § 2, art. 58 § 2 w zw. z art. 61 § 2, art. 60 § 4, art. 61 § 2, art. 93a, 96 § 1 w zw. z art. 451, 97, 107, 120 § 3, art. 162, 163 § 1, art. 232, 232a § 1-4, art. 235, 249 § 5, art. 338, 378 § 1, art. 422 § 3, art. 451, 489 § 1, art. 491 § 1, art. 492, 517b § 2a-2b) | str. 225
Schemat 58. Pisemne uzasadnianie decyzji procesowych (art. 94, 98-99, 313-314, 325e § 1-1a, art. 422-424, 449a § 1-2, art. 457 § 1-2, art. 517h § 1-2, art. 457 w zw. z art. 518, art. 535 § 3, art. 457 w zw. z art. 539f, art. 457 w zw. z art. 545 § 1, art. 672, art 92, 95 pkt 2 ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym w zw. z art. 457 w zw. z art. 518 i w zw. z art. 535 § 3 oraz § 95 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Dz.U. poz. 2316 ze zm.) | str. 233
Schemat 59. Przebieg narady i głosowania nad wyrokiem (art. 108-112) | str. 252
Schemat 60. Tworzenie sztucznej większości głosów (art. 111 § 2, art. 112) | str. 254
Schemat 61. Podpisywanie orzeczeń, sprawozdań procesowych oraz pism procesowych (art. 113, 115, 119, 120 § 1 i 2, art. 121) | str. 256
Schemat 62. Zdanie odrębne (art. 114 § 1 i 2, art. 418 § 2) | str. 258
Schemat 63. Usuwanie braków formalnych i innych braków pisma procesowego (art. 120 § 1 i 2) z wyjątkiem uzupełniania braków publicznego aktu oskarżenia | str. 260
Schemat 64. Terminy procesowe (art. 122) | str. 262
Schemat 65. Obliczanie biegu terminu procesowego (art. 123-125, 127a-127c k.p.k., 12c i 12d k.k.w.) | str. 264
Schemat 66. Przywrócenie terminu zawitego (art. 126, 127) | str. 270
Schemat 67. Doręczenia (art. 128-142) | str. 272
Schemat 68. Szczególne formy doręczenia (art. 134, 135, 540b § 1-2) | str. 274
Schemat 69. Dokumentowanie czynności procesowych (art. 143, 145, 147, 148, 148a, 156a, 311, 325h, 357, 358) | str. 280
Schemat 70. Poprawki, sprostowania i poprawianie oczywistych omyłek w protokole oraz w przekładzie zapisu dźwięku (art. 151-155) | str. 289
Schemat 71. Przeglądanie akt i sporządzanie z nich odpisów (art. 156-159, 203 § 2 w zw. z art. 156 § 5a, art. 250 § 2a i 2b, art. 306, 321 § 1) | str. 299
Schemat 72. Przedmiot oraz formalny ciężar dowodzenia, tj. okoliczności podlegające wykazaniu w procesie karnym oraz podmioty zobowiązane do ich udowodnienia (art. 4, 168) | str. 307
Schemat 73. Wprowadzenie dowodów do procesu karnego (art. 167, 169, 170, 352, 368) | str. 310
Schemat 74. Oddalenie wniosku dowodowego (art. 170, 193 § 1, art. 202 § 1, art. 438 pkt 2, art. 542 § 2) | str. 312
Schemat 75. Modelowy przebieg przesłuchania świadka (art. 171, 187-191) | str. 316
Schemat 76. Modyfikacje modelowego przebiegu przesłuchania świadka (art. 171 § 3, art. 172, 173, 177 § 1a-2, art. 184 § 2-4, art. 185a-185d, 377 § 4, art. 396 § 2 i 3 k.p.k. oraz art. 8, 13-22 ustawy z 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1197) | str. 318
Schemat 77. Instytucja świadka anonimowego (świadka incognito) (art. 184) | str. 329
Schemat 78. Zakazy dowodowe (art. 91a § 2 i 3, art. 108 § 1 i 2, art. 168a, 171 § 5, art. 174, 178 pkt 1 i 2, art. 178a, 179-183, art. 185, 186, 196 § 1-3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, Dz.U. z 2015 r., poz. 21) | str. 331
Schemat 79. Bezwzględne i względne zakazy dowodzenia za pomocą określonego dowodu (art. 91a § 2 i 3, art. 178-180, 182, 183, 185-186, 192 § 4, art. 196, 581 § 1 w zw. z art. 578, 582 § 1) | str. 333
Schemat 80. Dowody bezpośrednio i pośrednio nielegalne (art. 168a, 171 § 7) | str. 335
Schemat 81. Dowody uzyskane w wyniku kontroli operacyjnej (art. 168b) | str. 340
Schemat 82. Uchylanie względnych zakazów dowodzenia za pomocą określonego dowodu (art. 179-181, 225-226) | str. 347
Schemat 83. Uprawnienia osób najbliższych względem oskarżonego i pozostających w szczególnie bliskim stosunku osobistym z oskarżonym (art. 182, 185 i 186) | str. 355
Schemat 84. Badania poligraficzne (wariograficzne, za pomocą wykrywacza kłamstw) w procesie karnym oraz inne badania przy użyciu środków kontrolujących nieświadome reakcje organizmu (art. 171 § 5 pkt 2, art. 192, 199a) | str. 357
Schemat 85. Dowód z opinii biegłego (art. 193-201) | str. 362
Schemat 86. Badanie stanu poczytalności oskarżonego (art. 202, 203) | str. 365
Schemat 87. Oględziny (art. 207-209) | str. 369
Schemat 88. Eksperyment procesowy (art. 211 i 212) | str. 371
Schemat 89. Poszukiwanie i zabezpieczenie dowodów (art. 217-218a, 236a) | str. 373
Schemat 90. Przeszukanie (art. 219-236a) | str. 377
Schemat 91. Postępowanie z przedmiotami i nośnikami wydanymi, znalezionymi w trakcie przeszukania (art. 225-236a) | str. 381
Schemat 92. Kontrola i utrwalanie rozmów (art. 237) | str. 384
Schemat 93. Postępowanie w przedmiocie zastosowania podsłuchu (art. 237-240) | str. 387
Schemat 94. Rodzaje zatrzymań [art. 243, 244 i 247 k.p.k., ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2067 ze zm.), ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.), ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1654 ze zm.), ustawa z 18 września 2001 r. - Kodeks morski (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 66), ustawa z 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 959 ze zm.), ustawa z 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1713 ze zm.), ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 ze zm.), ustawa z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 904 ze zm.)] | str. 394
Schemat 95. Ujęcie obywatelskie, zatrzymanie właściwe, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie (art. 75 § 2, art. 243, 244, 247, 376 § 1 i 2, art. 377 § 3, art. 382) | str. 399
Schemat 96. Czynności dokonywane w związku z zatrzymaniem osoby podejrzanej (art. 244, 245 i 248) | str. 401
Schemat 97. Kontrola zatrzymania (art. 246, 248 § 1 i 2) | str. 403
Schemat 98. Warunki stosowania środków zapobiegawczych (art. 249-251, 258 k.p.k., ustawa z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, Dz.U. z 2016 r., poz. 904) | str. 405
Schemat 99. Kontrola postanowienia w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych (art. 252-254) | str. 408
Schemat 100. Ograniczenia w stosowaniu tymczasowego aresztowania (art. 257 § 1, art. 259, 263 § 1-7) | str. 410
Schemat 101. Terminy stosowania tymczasowego aresztowania (art. 263 § 1-7) | str. 412
Schemat 102. Terminy stosowania tymczasowego aresztowania w toku postępowania jurysdykcyjnego | str. 414
Schemat 103. Poręczenia (art. 266-274, 287 § 1, art. 289 § 1) | str. 416
Schemat 104. Dozór policji (art. 275) | str. 418
Schemat 105. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu mieszkalnego (art. 275a) | str. 420
Schemat 106. Zawieszenie w czynnościach, nakazy powstrzymania się od określonej działalności (art. 276) | str. 422
Schemat 107. Zakaz opuszczania kraju (art. 277 § 1 i 2) | str. 424
Schemat 108. Zabezpieczenie majątkowe (art. 291-295) | str. 426
Schemat 109. Tok procesu karnego | str. 443
Schemat 110. Mediacja w postępowaniu karnym (art. 23a, rozp. MS z 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, Dz.U. z 2015 r., poz. 716) | str. 445
Schemat 111. Modelowy przebieg postępowania przygotowawczego (art. 297-336) | str. 455
Schemat 112. Formy postępowania przygotowawczego (art. 309-325i) | str. 457
Schemat 113. Zakres spraw objętych śledztwem (art. 309) | str. 460
Schemat 114. Zakres spraw objętych dochodzeniem (art. 325b) | str. 462
Schemat 115. Śledztwo powierzone Policji przez prokuratora (art. 311) | str. 463
Schemat 116. Czas trwania śledztwa (art. 310 § 1 i 2) | str. 466
Schemat 117. Czas trwania dochodzenia (art. 325i § 1-3) | str. 467
Schemat 118. Czynności sprawdzające (art. 307) | str. 468
Schemat 119. Wszczęcie postępowania przygotowawczego (art. 303-305, 325e § 1-2) | str. 470
Schemat 120. Faktyczne wszczęcie postępowania przygotowawczego, tzw. dochodzenie w niezbędnym zakresie (art. 308) | str. 472
Schemat 121. Instytucja przedstawienia zarzutów w śledztwie oraz rozszerzenie i zmiana zarzutów (art. 313, 314) | str. 474
Schemat 122. Modyfikacje typowej sekwencji czynności dokonywanych w ramach instytucji przedstawienia zarzutów (art. 308 § 2-4, art. 325g) | str. 478
Schemat 123. Udział stron w czynnościach dowodowych postępowania przygotowawczego (art. 299a § 1-2, art. 315-318) | str. 480
Schemat 124. Sposoby zakończenia śledztwa i dochodzenia (art. 17 § 1, art. 322-324, 325f) | str. 486
Schemat 125. Postępowanie rejestrowe (art. 325e i 325f) | str. 488
Schemat 126. Instytucja zamknięcia śledztwa lub dochodzenia (art. 321) | str. 490
Schemat 127. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym (art. 326-328) | str. 495
Schemat 128. Nadzór prokuratora nad prawomocnymi postanowieniami o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania przygotowawczego (art. 327 i 328) | str. 498
Schemat 129. Typowy przebieg postępowania przed sądem I instancji (art. 337-424) | str. 504
Schemat 130. Kontrola warunków formalnych aktu oskarżenia (art. 331-334, 337 § 1-3, art. 338 § 1-3) | str. 506
Schemat 131. Wstępne badanie sprawy (art. 338a, 339, 341, 343, 344, 347, 349, 354) | str. 511
Schemat 132. Orzekanie o środkach zabezpieczających oraz o przepadku przedmiotów w następstwie okoliczności ujawnionych w toku postępowania przygotowawczego (art. 323 § 3, art. 324, 354, 354a, 459 § 2) | str. 517
Schemat 133. Warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 336-338, 341, 342, 444) | str. 523
Schemat 134. Instytucja skazania na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy (art. 335, 343, 447 § 5) | str. 528
Schemat 135. Przygotowanie do rozprawy głównej (art. 348-354) | str. 536
Schemat 136. Wyznaczanie składu orzekającego metodą losową (art. 47a § 1-5 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 23, § 43-52d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Dz.U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.) | str. 539
Schemat 137. Posiedzenie organizacyjne (art. 349) | str. 546
Schemat 138. Obecność oskarżonego na rozprawie i rozwiązania przeciwdziałające obstrukcji procesowej ze strony oskarżonych (art. 374, 375, 376, 377 oraz art. 390 § 2) | str. 548
Schemat 139. Dobrowolne poddanie się karze (art. 338a, 339 § 3a, art. 343a, 387, 447 § 5) | str. 551
Schemat 140. Odczytywanie protokołów zeznań i wyjaśnień na rozprawie (art. 389, 391 § 1-3, art. 392, 394 § 2) | str. 555
Schemat 141. Odczytywanie innych dokumentów (art. 393) | str. 559
Schemat 142. Odtwarzanie na rozprawie audialnych, wizualnych lub audiowizualnych zapisów czynności procesowych oraz dokonywanie czynności na odległość przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających jednoczesny i bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku (art. 147, 177 § 1a, art. 185a-185d, 377 § 4, art. 393a, 517b § 2a-2d) | str. 561
Schemat 143. Uzupełnianie istotnych braków postępowania przygotowawczego ujawnionych przed rozprawą lub w toku rozprawy (art. 344a, 344b, 396a, 517g, 517i § 1) | str. 566
Schemat 144. Przedmiotowe rozszerzenie oskarżenia, tzw. proces wpadkowy (art. 398) | str. 572
Schemat 145. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu na rozprawie (art. 399) | str. 574
Schemat 146. Przerwa i odroczenie rozprawy (art. 401-404, 517f § 1, art. 517g § 1) | str. 576
Schemat 147. Czynności końcowe w sądzie I instancji (art. 422-424) | str. 579
Schemat 148. System środków zaskarżenia (art. 93a § 1-4, art. 425-467, 518-539, 539a-539f, 540-548, art. 89-95 ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym) | str. 581
Schemat 149. Cechy środków zaskarżenia [art. 14 § 1 i 2, art. 93a § 1-4, art. 237 § 2 in fine, art. 437, 462, 463, 506, 532, 537, 539a, 539e § 2, art. 539f, 542 § 1, art. 545, 547, art. 89-95 ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 5)] | str. 583
Schemat 150. Dopuszczalność środka odwoławczego (art. 91a-91b, 425, 426, 444, 459, 466) | str. 586
Schemat 151. Zakres kontroli odwoławczej (art. 433, 434, 439, 440, 443, 447 § 1-3) | str. 590
Schemat 152. Kierunek środka odwoławczego (art. 434, 443) | str. 597
Schemat 153. Zakaz reformationis in peius (art. 434, 443) | str. 601
Schemat 154. Reguły ne peius (art. 454) | str. 603
Schemat 155. Względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze (art. 434 § 4, art. 438-440, 455) | str. 605
Schemat 156. Postępowanie apelacyjne (art. 425-458) | str. 609
Schemat 157. Postępowanie ponowne (art. 40 § 1 pkt 7, art. 434 § 4, art. 442, 443) | str. 618
Schemat 158. Zażalenie (art. 459-467) | str. 620
Schemat 159. Postępowania szczególne, tj. postępowanie, postępowanie z oskarżenia prywatnego, postępowanie nakazowe, postępowanie przyspieszone (art. 485-517j) | str. 640
Schemat 160. Prawomocność formalna, materialna oraz prawomocność części wyroku | str. 647
Schemat 161. Odrębności między dwoma trybami wnoszenia kasacji (art. 519-527) | str. 661
Schemat 162. Postępowanie kasacyjne (art. 530-539) | str. 666
Schemat 163. Skarga na wyrok sądu odwoławczego (art. 539a-539f) | str. 674
Schemat 164. Podstawy wznowienia postępowania (art. 540, 540a, 540b, 541, 542 § 1 i 2) | str. 694
Schemat 165. Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu na podstawie propter in absentia (art. 540b) | str. 698
Schemat 166. Postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania (art. 541-548) | str. 701
Schemat 167. Skarga nadzwyczajna (art. 89-95, art. 115 § 1 i 2 ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, Dz.U. z 2018 r., poz. 5, art. 95 pkt 2 ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym w zw. z art. 518-539 k.p.k.) | str. 708
Schemat 168. Postępowania sądowe po uprawomocnieniu się orzeczenia (art. 552-577) | str. 727

Objaśnienie użytych znaków graficznych | str. 765

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks postępowania karnego wraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnich zmian, m.in. wynikających z ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 24). W książce znajduje się również skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych zagadnień i instytucji. Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem.

Schematy autorstwa dr Katarzyny Sychty zamieszczone na końcu książki przedstawiają w formie graficznej powiązania między poszczególnymi unormowaniami. Ta swoista mapa kodeksu z pewnością ułatwi Czytelnikowi poruszanie się w gąszczu przepisów ustawy.

Zmiany przepisów wchodzące w życie po 14 marca 2018 r. w tekście kodeksu wyróżniono czcionką pochyłą (kursywą).

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do studentów, a także aplikantów oraz osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-526-5 , Oprawa: miękka , Format: B6 , 1186
Rodzaj: przepisy , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: NEX-0802:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa