Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks cywilny ze schematami

Teksty ustaw + schematy

więcej

Autorzy: Rafał Baranek, Łukasz Zamojski,
Seria:  Teksty ustaw ze schematami
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  2 września 2016 r.
Kod: NEX-0796:W03P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 19,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 17,91 zł. ( Oszczędzasz: 1,99 zł. )

Spis treści: 

KODEKS CYWILNY
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)


KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA | str. 9
Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) | str. 9
Tytuł II. Osoby (art. 8-43(10)) | str. 10
Dział I. Osoby fizyczne (art. 8-32) | str. 10
Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych (art. 8-24) | str. 10
Rozdział II. Miejsce zamieszkania (art. 25-28) | str. 14
Rozdział III. Uznanie za zmarłego (art. 29-32) | str. 14
Dział II. Osoby prawne (art. 33-43) | str. 15
Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia (art. 43(1)-43(10)) | str. 17
Tytuł III. Mienie (art. 44-55(4)) | str. 19
Tytuł IV. Czynności prawne (art. 56-109(9)) | str. 23
Dział I. Przepisy ogólne (art. 56-65(1)) | str. 23
Dział II. Zawarcie umowy (art. 66-72(1)) | str. 25
Dział III. Forma czynności prawnych (art. 73-81) | str. 30
Dział IV. Wady oświadczenia woli (art. 82-88) | str. 35
Dział V. Warunek (art. 89-94) | str. 36
Dział VI. Przedstawicielstwo (art. 95-109(9)) | str. 37
Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 95-97) | str. 37
Rozdział II. Pełnomocnictwo (art. 98-109) | str. 38
Rozdział III. Prokura (art. 109(1)-109(9)) | str. 40
Tytuł V. Termin (art. 110-116) | str. 42
Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń (art. 117-125) | str. 43
KSIĘGA DRUGA. WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE | str. 45
Tytuł I. Własność (art. 126-231) | str. 45
Dział I. Przepisy ogólne (art. 126-139) | str. 45
Dział II. Treść i wykonywanie własności (art. 140-154) | str. 46
Dział III. Nabycie i utrata własności (art. 155-194) | str. 48
Rozdział I. Przeniesienie własności (art. 155-171) | str. 48
Rozdział II. Zasiedzenie (art. 172-178) | str. 51
Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności (art. 179-194) | str. 52
Dział IV. Współwłasność (art. 195-221) | str. 54
Dział V. Ochrona własności (art. 222-231) | str. 60
Tytuł II. Użytkowanie wieczyste (art. 232-243) | str. 63
Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone (art. 244-335) | str. 65
Dział I. Przepisy ogólne (art. 244-251) | str. 65
Dział II. Użytkowanie (art. 252-284) | str. 67
Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 252-265) | str. 67
Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne (art. 266-270(1)) | str. 70
Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne (art. 271-282) | str. 71
Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania (art. 283-284) | str. 72
Dział III. Służebności (art. 285-305(4)) | str. 73
Rozdział I. Służebności gruntowe (art. 285-295) | str. 73
Rozdział II. Służebności osobiste (art. 296-305) | str. 75
Rozdział III. Służebność przesyłu (art. 305(1)-305(4)) | str. 76
Dział IV. Zastaw (art. 306-335) | str. 77
Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych (art. 306-326) | str. 77
Rozdział II. Zastaw na prawach (art. 327-335) | str. 81
Tytuł IV. Posiadanie (art. 336-352) | str. 82
KSIĘGA TRZECIA. ZOBOWIĄZANIA | str. 85
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 353-365(1)) | str. 85
Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli (art. 366-383) | str. 90
Dział I. Zobowiązania solidarne (art. 366-378) | str. 90
Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne (art. 379-383) | str. 92
Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych (art. 383(1)-396) | str. 94
Tytuł IV. Obowiązek zawierania umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej (art. 397-404) | str. 100
Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie (art. 405-414) | str. 100
Tytuł VI. Czyny niedozwolone (art. 415-449) | str. 102
Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (art. 449(1)-449(11)) | str. 111
Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (art. 450-497) | str. 113
Dział I. Wykonanie zobowiązań (art. 450-470) | str. 113
Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań (art. 471-486) | str. 118
Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych (art. 487-497) | str. 122
Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art. 498-508) | str. 125
Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika (art. 509-526) | str. 127
Dział I. Zmiana wierzyciela (art. 509-518) | str. 127
Dział II. Zmiana dłużnika (art. 519-526) | str. 129
Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (art. 527-534) | str. 130
Tytuł XI. Sprzedaż (art. 535-602) | str. 132
Dział I. Przepisy ogólne (art. 535-555(1)) | str. 132
Dział II. Rękojmia za wady (art. 556-576) | str. 138
Dział II1. Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej (art. 576(1)-576(4)) | str. 147
Dział III. Gwarancja przy sprzedaży (art. 577-582) | str. 149
Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży (art. 583-602) | str. 152
Rozdział I. Sprzedaż na raty (art. 583-588) | str. 152
Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę (art. 589-592) | str. 153
Rozdział III. Prawo odkupu (art. 593-595) | str. 154
Rozdział IV. Prawo pierwokupu (art. 596-602) | str. 155
Tytuł XII. Zamiana (art. 603-604) | str. 156
Tytuł XIII. Dostawa (art. 605-612) | str. 157
Tytuł XIV. Kontraktacja (art. 613-626) | str. 158
Tytuł XV. Umowa o dzieło (art. 627-646) | str. 161
Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane (art. 647-658) | str. 166
Tytuł XVII. Najem i dzierżawa (art. 659-709) | str. 169
Dział I. Najem (art. 659-692) | str. 169
Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 659-679) | str. 169
Rozdział II. Najem lokalu (art. 680-692) | str. 174
Dział II. Dzierżawa (art. 693-709) | str. 177
Tytuł XVII1. Umowa leasingu (art. 709(1)-709(18)) | str. 180
Tytuł XVIII. Użyczenie (art. 710-719) | str. 184
Tytuł XIX. Pożyczka (art. 720-724) | str. 186
Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego (art. 725-733) | str. 187
Tytuł XXI. Zlecenie (art. 734-751) | str. 188
Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (art. 752-757) | str. 191
Tytuł XXIII. Umowa agencyjna (art. 758-764(9)) | str. 192
Tytuł XXIV. Umowa komisu (art. 765-773) | str. 200
Tytuł XXV. Umowa przewozu (art. 774-793) | str. 202
Dział I. Przepisy ogólne (art. 774-775) | str. 202
Dział II. Przewóz osób (art. 776-778) | str. 202
Dział III. Przewóz rzeczy (art. 779-793) | str. 203
Tytuł XXVI. Umowa spedycji (art. 794-804) | str. 206
Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia (art. 805-834) | str. 208
Dział I. Przepisy ogólne (art. 805-820) | str. 208
Dział II. Ubezpieczenia majątkowe (art. 821-828) | str. 214
Dział III. Ubezpieczenia osobowe (art. 829-834) | str. 217
Tytuł XXVIII. Przechowanie (art. 835-845) | str. 219
Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady (art. 846-852) | str. 221
Tytuł XXX. Umowa składu (art. 853-859(9)) | str. 223
Tytuł XXXI. Spółka (art. 860-875) | str. 226
Tytuł XXXII. Poręczenie (art. 876-887) | str. 229
Tytuł XXXIII. Darowizna (art. 888-902) | str. 231
Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości (art. 902(1)-902(2)) | str. 234
Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie (art. 903-916) | str. 235
Dział I. Renta (art. 903-907) | str. 235
Dział II. Dożywocie (art. 908-916) | str. 236
Tytuł XXXV. Ugoda (art. 917-918) | str. 238
Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne (art. 919-921) | str. 238
Tytuł XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe (art. 921(1)-921(16)) | str. 239
Dział I. Przekaz (art. 921(1)-921(5)) | str. 239
Dział II. Papiery wartościowe (art. 921(6)-921(16)) | str. 240
KSIĘGA CZWARTA. SPADKI | str. 242
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 922-930) | str. 242
Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe (art. 931-940) | str. 244
Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci (art. 941-990(1)) | str. 248
Dział I. Testament (art. 941-958) | str. 248
Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 941-948) | str. 248
Rozdział II. Forma testamentu (art. 949-958) | str. 249
Oddział 1. Testamenty zwykłe (art. 949-951) | str. 249
Oddział 2. Testamenty szczególne (art. 952-955) | str. 250
Oddział 3. Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych (art. 956-958) | str. 251
Dział II. Powołanie spadkobiercy (art. 959-967) | str. 252
Dział III. Zapis i polecenie (art. 968-985) | str. 254
Rozdział I. Zapis zwykły (art. 968-981) | str. 254
Rozdział II. Zapis windykacyjny (art. 981(1)-981(6)) | str. 256
Rozdział III. Polecenie (art. 982-985) | str. 257
Dział IV. Wykonawca testamentu (art. 986-990(1)) | str. 258
Tytuł IV. Zachowek (art. 991-1011) | str. 259
Tytuł V. Przyjęcie i odrzucenie spadku (art. 1012-1024) | str. 264
Tytuł VI. Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy (art. 1025-1029(1)) | str. 267
Tytuł VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe (art. 1030-1034(3)) | str. 268
Tytuł VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku (art. 1035-1046) | str. 272
Tytuł IX. Umowy dotyczące spadku (art. 1047-1057) | str. 275
Tytuł X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (art. 1058-1088) | str. 277

* * *

Wykaz aktów zmieniających Kodeks cywilny | str. 281
Wykaz aktów wykonujących Kodeks cywilny | str. 286

* * *

Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) | str. 287
Rozdział I. Przepisy ogólne (art. I-XVI) | str. 287
Rozdział II. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. XVII-XXV) | str. 294
Rozdział III. Przepisy przechodnie (art. XXVI-LXV) | str. 297

* * *

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 11, poz. 81 ze zm.) (wyciąg) | str. 308
Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321 ze zm.) (wyciąg) | str. 313
Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 74, poz. 857) (wyciąg) | str. 316
Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) (wyciąg) | str. 318
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 162, poz. 1692 ze zm.) (wyciąg) | str. 320
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 82, poz. 557) (wyciąg) | str. 321
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287) (wyciąg) | str. 322
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 539) (wyciąg) | str. 323
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1830) (wyciąg) | str. 324

* * *

Skorowidz przedmiotowy do Kodeksu cywilnego | str. 325SPIS SCHEMATÓW


Schemat 1. Podmioty prawa cywilnego | str. 7
Schemat 2. Nadużycie przysługującego prawa podmiotowego (art. 5) | str. 8
Schemat 3. Uzyskanie pełnoletniości | str. 9
Schemat 4. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych | str. 10
Schemat 5. Dokonywanie czynności prawnych przez osoby o ograniczonej zdolności | str. 11
Schemat 6. Ubezwłasnowolnienie całkowite (art. 13) | str. 12
Schemat 7. Ubezwłasnowolnienie częściowe (art. 16) | str. 13
Schemat 8. Dobra osobiste człowieka (art. 23) | str. 14
Schemat 9. Ochrona dóbr osobistych (art. 24) | str. 15
Schemat 10. Miejsce zamieszkania | str. 16
Schemat 11. Uznanie za zmarłego zaginionej osoby fizycznej | str. 17
Schemat 12. Osoby prawne | str. 18
Schemat 13. Definicja przedsiębiorcy (art. 43(1)) | str. 19
Schemat 14. Atrybuty przedsiębiorcy | str. 20
Schemat 15. Zasady dotyczące firmy | str. 21
Schemat 16. Rzeczy (art. 45) | str. 22
Schemat 17. Nieruchomości (art. 46 i 46(1)) | str. 23
Schemat 18. Pożytki z rzeczy | str. 23
Schemat 19. Skutki czynności prawnej (art. 56) | str. 24
Schemat 20. Nieważność czynności prawnej z mocy prawa (art. 58) | str. 24
Schemat 21. Szczególne sposoby zawarcia umowy | str. 25
Schemat 22. Formy oświadczeń woli | str. 26
Schemat 23. Wady oświadczenia woli | str. 28
Schemat 24. Brak świadomości lub swobody (art. 82) | str. 29
Schemat 25. Pozorność (art. 83) | str. 30
Schemat 26. Błąd (art. 84) | str. 31
Schemat 27. Podstęp (art. 86) | str. 32
Schemat 28. Groźba (art. 87) | str. 33
Schemat 29. Wyzysk (art. 388) | str. 34
Schemat 30. Warunek (art. 89) | str. 35
Schemat 31. Rodzaje przedstawicielstwa ze względu na umocowanie (art. 96) | str. 36
Schemat 32. Rodzaje pełnomocnictw materialnych | str. 37
Schemat 33. Zakres prokury | str. 38
Schemat 34. Rodzaje prokury | str. 39
Schemat 35. Wygaśnięcie prokury (art. 109(7)) | str. 40
Schemat 36. Obliczanie terminu | str. 41
Schemat 37. Przedawnienie roszczeń | str. 42
Schemat 38. Terminy przedawnienia | str. 43
Schemat 39. Zawieszenie biegu przedawnienia (art. 121) | str. 44
Schemat 40. Przerwa w biegu przedawnienia (art. 123) | str. 45
Schemat 41. Uprawnienia właściciela rzeczy | str. 46
Schemat 42. Zasiedzenie (art. 172-176) | str. 47
Schemat 43. Współwłasność | str. 48
Schemat 44. Ochrona własności | str. 49
Schemat 45. Przedmiot użytkowania wieczystego | str. 50
Schemat 46. Ograniczone prawa rzeczowe (art. 244) | str. 51
Schemat 47. Użytkowanie | str. 52
Schemat 48. Użytkowanie nieprawidłowe | str. 53
Schemat 49. Służebności gruntowe | str. 54
Schemat 50. Zasady wykonywania służebności gruntowej | str. 55
Schemat 51. Służebności osobiste | str. 56
Schemat 52. Rodzaje zastawów | str. 57
Schemat 53. Zastaw | str. 58
Schemat 54. Hipoteka (ustawa o księgach wieczystych i hipotece) | str. 59
Schemat 55. Posiadanie | str. 60
Schemat 56. Zobowiązanie; węzeł obligacyjny (art. 353) | str. 61
Schemat 57. Podmioty stosunku zobowiązaniowego | str. 62
Schemat 58. Treść zobowiązania | str. 63
Schemat 59. Zdarzenia prawne prowadzące do powstania zobowiązania | str. 64
Schemat 60. Wykonanie zobowiązania (art. 354) | str. 65
Schemat 61. Granice i zakres swobody umów (art. 353(1)) | str. 66
Schemat 62. Instytucje chroniące przed niewypłacalnością dłużnika | str. 67
Schemat 63. Skarga pauliańska (art. 527-534) | str. 68
Schemat 64. Klauzula rebus sic stantibus (art. 357(1)) | str. 70
Schemat 65. Sądowa waloryzacja świadczeń (mała klauzula rebus sic stantibus - art. 358(1) § 3) | str. 71
Schemat 66. Umowa przedwstępna (art. 389-390) | str. 72
Schemat 67. Umowa sprzedaży | str. 73
Schemat 68. Rękojmia za wady | str. 74
Schemat 69. Gwarancja przy sprzedaży | str. 76
Schemat 70. Prawo odkupu | str. 78
Schemat 71. Prawo pierwokupu | str. 79
Schemat 72. Umowa dostawy (art. 605-612) | str. 80
Schemat 73. Umowa kontraktacji (art. 613-626) | str. 81
Schemat 74. Umowa o dzieło (art. 627-646) | str. 82
Schemat 75. Umowa o roboty budowlane (art. 647-658) | str. 83
Schemat 76. Dzierżawa (art. 693-709) | str. 84
Schemat 77. Przechowanie (art. 835-845) | str. 85
Schemat 78. Umowa spółki cywilnej (art. 860-875) | str. 87
Schemat 79. Darowizna | str. 88
Schemat 80. Odwołanie darowizny | str. 89
Schemat 81. Renta (art. 903-907) | str. 90
Schemat 82. Dożywocie (art. 908-916) | str. 91
Schemat 83. Spadek | str. 92
Schemat 84. Dziedziczenie (art. 926 § 1) | str. 94
Schemat 85. Zdolność dziedziczenia (wycinek zdolności prawnej) (art. 927 § 1) | str. 95
Schemat 86. Niegodność dziedziczenia (art. 928 § 2) | str. 96
Schemat 87. Przyczyny niegodności (art. 928 § 1) | str. 97
Schemat 88. Umowa zrzeczenia się dziedziczenia ustawowego - forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności (art. 1048) | str. 98
Schemat 89. Dziedziczenie ustawowe (art. 926) | str. 99
Schemat 90. Kolejność dziedziczenia ustawowego - kręgi spadkobierców wyznaczone według więzów | str. 101
Schemat 91. Pierwsza grupa spadkowa | str. 102
Schemat 92. Dalsze grupy spadkobierców ustawowych | str. 103
Schemat 93. Dziedziczenie gminy i Skarbu Państwa (art. 935) | str. 104
Schemat 94. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia na mocy orzeczenia sądu (art. 940) | str. 105
Schemat 95. Dziedziczenie ustawowe osób pozostających w stosunku przysposobienia (art. 936 i 937) | str. 106
Schemat 96. Testament (art. 941-948, 958) rozrządzenie całym majątkiem na wypadek śmierci (mortis causa) | str. 107
Schemat 97. Nieważność testamentu (art. 945 § 1) | str. 108
Schemat 98. Odwołanie testamentu (art. 946) | str. 109
Schemat 99. Rodzaje testamentów ze względu na formę | str. 111
Schemat 100. Testament ustny (art. 952) | str. 112
Schemat 101. Stwierdzenie treści testamentu ustnego (alternatywnie) | str. 113

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks cywilny wraz z przepisami wprowadzającymi oraz wykazami aktów zmieniających i wykonujących kodeks. Uwzględniono m.in. ustawę z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 8 września 2016 r.

Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono również skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji.

Schematy zamieszczone na końcu publikacji przedstawiają w formie graficznej powiązania między poszczególnymi unormowaniami. To nowatorskie rozwiązanie – swoista mapa kodeksu – z pewnością ułatwi Czytelnikowi poruszanie się w gąszczu przepisów ustawy.

Publikacja ta jest skierowana przede wszystkim do studentów, a także aplikantów oraz osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych.

W celu ułatwienia Czytelnikowi zapoznania się z nowymi przepisami zmiany, które weszły w życie po 2 września 2016 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-776-6 , Oprawa: miękka , Format: B6 , 478
Rodzaj: kodeks , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0796:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów