Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi

Podręcznik praktyka, który pokazuje działanie prawa konstytucyjnego w realiach ustrojowych.

więcej

Autorzy: Mirosław Granat,
Seria:  Pytania i odpowiedzi
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 października 2017 r.
Kod: NEX-0364:W08P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 15

Od Autora | str. 19


Rozdział I
Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego | str. 21

1. Co to jest prawo konstytucyjne? | str. 21
1. Pojęcie prawa konstytucyjnego | str. 21
2. Geneza i rozwój prawa konstytucyjnego | str. 25
3. Przedmiot prawa konstytucyjnego | str. 28

Rozdział II
Ogólna charakterystyka konstytucji | str. 30

1. Co to jest konstytucja? | str. 30
1. Pojęcie konstytucji | str. 30
2. Główne poglądy na istotę konstytucji | str. 32
3. Geneza konstytucji | str. 36
4. Uchwalenie konstytucji | str. 40
5. Materia konstytucji | str. 41
2. Czym charakteryzuje się konstytucja jako akt prawny? | str. 45
1. Najwyższa moc prawna przepisów konstytucji | str. 45
A. Zasada konstytucjonalizmu | str. 46
B. Zasada bezpośredniego stosowania konstytucji | str. 49
2. Wykładnia konstytucji | str. 51
3. Budowa konstytucji | str. 55
4. Zmiana konstytucji | str. 56

Rozdział III
Zasady prawa Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej | str. 61

1. Jak rozumiemy konstytucyjne zasady prawa? | str. 61
1. Pojęcie konstytucyjnych zasad prawa | str. 61
2. Struktura zasad | str. 63
3. Kolizja zasad | str. 66
4. Wartości konstytucyjne | str. 68
2. Analiza wybranych konstytucyjnych zasad prawa. Jakie są ich treść i znaczenie? | str. 71
1. Zasada republikańskiej formy państwa | str. 71
2. Zasada dobra wspólnego | str. 72
3. Zasada demokratycznego państwa prawnego | str. 75
4. Zasada suwerenności narodu | str. 78
A. Klasyczne prawo konstytucyjne | str. 78
B. Integracja europejska | str. 82
5. Zasada przedstawicielstwa politycznego | str. 87
6. Zasada podziału i równowagi władzy | str. 91
7. Zasada pomocniczości | str. 98
8. Zasada rządów parlamentarnych | str. 100

Rozdział IV
Wolności i prawa człowieka i obywatela | str. 105

1. Jakie są koncepcje i generacje wolności i praw człowieka i obywatela? | str. 105
1. Koncepcje praw człowieka | str. 105
2. Generacje praw człowieka | str. 106
2. Jakie są ponadnarodowe systemy regulacji praw człowieka? | str. 108
1. System ONZ | str. 108
2. System Rady Europy | str. 109
3. Regulacja praw człowieka w Unii Europejskiej | str. 110
3. Jakie są zasady ogólne wolności i praw człowieka i obywatela w Konstytucji? | str. 111
1. Godność | str. 112
2. Wolność | str. 115
3. Równość | str. 117
4. Jak są uregulowane wolności i prawa człowieka i obywatela w Konstytucji? | str. 120
1. Podstawowe pojęcia | str. 120
2. Podmioty wolności i praw | str. 121
3. Horyzontalne działanie praw człowieka | str. 122
4. Wolności i prawa osobiste | str. 123
5. Wolności i prawa polityczne | str. 124
6. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne | str. 125
7. Ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela | str. 126
5. Jakie są środki ochrony wolności i praw człowieka i obywatela? | str. 128
1. Odpowiedzialność odszkodowawcza organu władzy publicznej | str. 129
2. Prawo do sądu | str. 131
3. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 133
6. Jakie są obowiązki obywatelskie? | str. 135

Rozdział V
Źródła prawa | str. 136

1. Jakie są podstawy konstytucyjnego systemu źródeł prawa? | str. 136
1. Pojęcie źródeł prawa | str. 136
2. Cechy systemu źródeł prawa | str. 137
2. Jakie wyróżniamy akty prawne powszechnie i wewnętrznie obowiązujące? | str. 139
1. Konstytucja | str. 140
2. Ustawa | str. 141
3. Rozporządzenia wykonawcze | str. 145
4. Prawo miejscowe | str. 148
5. Akty prawne wewnętrznie obowiązujące | str. 149
3. Jakie jest miejsce prawa międzynarodowego i prawa unijnego w systemie źródeł prawa? | str. 151
1. Ratyfikacja umów międzynarodowych | str. 151
2. Umowy międzynarodowe w systemie źródeł prawa | str. 154
3. Miejsce prawa Unii Europejskiej w systemie źródeł prawa | str. 156

Rozdział VI
Prawo wyborcze | str. 158

1. Co należy rozumieć przez pojęcie "prawo wyborcze"? | str. 158
2. Jakie są zasady prawa wyborczego? | str. 160
1. Zasada powszechności | str. 162
2. Zasada bezpośredniości | str. 168
A. Głosowanie przez pełnomocnika | str. 170
B. Głosowanie korespondencyjne | str. 173
3. Zasada równości | str. 175
4. Zasada proporcjonalności | str. 176
5. Zasada wyborów większościowych | str. 179
6. Zasada tajności aktu głosowania | str. 180
3. Jaka jest organizacja wyborów i jak one przebiegają? | str. 180
1. Zarządzanie wyborów | str. 180
2. Zasady tworzenia okręgów wyborczych i obwodów głosowania | str. 181
3. Zadania komisji wyborczych | str. 183
4. Zgłaszanie kandydatów | str. 185
5. Zasady prowadzenia kampanii wyborczej | str. 187
6. Zasady głosowania | str. 190
7. Zasady ustalania wyników głosowania i wyników wyborów | str. 191
8. Stwierdzanie ważności wyborów | str. 193
9. Uzupełnianie składu Sejmu i Senatu | str. 194
4. Jakie są zasady prawa wyborczego do organów samorządu terytorialnego? | str. 196
1. Organy stanowiące | str. 196
2. Organy wykonawcze | str. 200

Rozdział VII
Referenda i obywatelska inicjatywa ustawodawcza | str. 204

1. Jakie są główne formy demokracji bezpośredniej? | str. 204
2. Jakie są rodzaje referendum ogólnokrajowego? | str. 206
1. Referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa | str. 208
2. Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej | str. 209
3. Referendum w sprawie zatwierdzenia zmian Konstytucji | str. 210
3. Jak zorganizowane jest referendum ogólnokrajowe i kiedy jego wynik jest wiążący i rozstrzygający? | str. 211
4. Jakie są zasady przeprowadzania referendum lokalnego? | str. 215
5. Na czym polega obywatelska inicjatywa ustawodawcza? | str. 220

Rozdział VIII
Parlament | str. 223

1. Jaka jest struktura parlamentu? | str. 223
1. Zasada dwuizbowości parlamentu | str. 223
2. Status Zgromadzenia Narodowego | str. 225
3. Organy Sejmu i Senatu | str. 228
2. Jakie są tryb i zasady funkcjonowania Sejmu i Senatu? | str. 236
1. Zasada autonomii parlamentu | str. 236
2. Znaczenie prawne regulaminu parlamentarnego | str. 237
3. Kadencja parlamentu | str. 239
4. System permanencji prac parlamentu | str. 242
5. Zasada dyskontynuacji prac parlamentu | str. 243
3. Jaki jest status prawny posłów i senatorów? | str. 245
1. Pojęcie mandatu przedstawicielskiego | str. 245
2. Konstytucyjna regulacja mandatu posła | str. 247
3. Prawa i obowiązki posła i senatora | str. 249
4. Immunitety parlamentarne | str. 253
A. Immunitet materialny | str. 255
B. Immunitet formalny | str. 256
5. Nietykalność osobista | str. 258
6. Zasady tworzenia klubów i kół | str. 259
4. Jakie są funkcje parlamentu? | str. 261
1. Pojęcie funkcji parlamentu | str. 261
2. Funkcje parlamentu po wejściu Polski do Unii Europejskiej | str. 262
5. Na czym polega funkcja ustawodawcza Sejmu? | str. 266
1. Procedury ustawodawcze | str. 266
2. Etapy drogi ustawodawczej | str. 267
3. Prawo inicjatywy ustawodawczej | str. 267
4. Praca w Sejmie nad projektem ustawy | str. 271
5. Udział Senatu w procesie ustawodawczym | str. 275
6. Znaczenie podpisania ustawy przez Prezydenta RP | str. 278
7. Ogłoszenie ustawy | str. 280
8. Szczególne procedury ustawodawcze | str. 281
6. Na czym polega funkcja kontrolna Sejmu? | str. 283
1. Środki kontroli przysługujące posłom | str. 283
2. Środki kontroli przysługujące komisjom | str. 284
3. Sejmowa komisja śledcza | str. 285
4. Środki kontroli przysługujące Sejmowi | str. 289
5. Kontrola wykonania ustawy budżetowej | str. 292
7. Na czym polega funkcja kreacyjna parlamentu? | str. 292

Rozdział IX
Władza wykonawcza. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | str. 298

1. Jaka jest pozycja ustrojowa Prezydenta RP? | str. 298
2. Jakie są zasady wyboru i sprawowania urzędu Prezydenta RP? | str. 304
3. Na czym polegają kontrasygnata i prerogatywy? | str. 307
4. Jakie są kompetencje Prezydenta RP? | str. 313
5. Jakie są formy odpowiedzialności Prezydenta RP? | str. 316

Rozdział X
Władza wykonawcza. Rada Ministrów i administracja rządowa | str. 319

1. Jakie są tryb powoływania Rady Ministrów i zasady ponoszenia jej odpowiedzialności? | str. 319
2. Jaki jest skład Rady Ministrów? | str. 323
3. Jakie są kompetencje Rady Ministrów? | str. 327
4. Jaki jest ustrój administracji rządowej? | str. 329
5. Jaki jest ustrój prokuratury? | str. 330

Rozdział XI
Samorząd terytorialny | str. 333

1. Jaka jest konstrukcja prawna samorządu terytorialnego? | str. 333
1. Podstawy prawne samorządu terytorialnego | str. 333
2. Konstrukcja prawna jednostek samorządu terytorialnego | str. 335
3. Kompetencje jednostek samorządu terytorialnego | str. 338
4. Mienie jednostek samorządu terytorialnego | str. 340
5. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego | str. 342
2. Jak jest sprawowana władza w samorządzie terytorialnym? | str. 343
1. Organy stanowiące i wykonawcze samorządu | str. 343
A. Organy stanowiące | str. 343
B. Organy wykonawcze | str. 345
2. Mandat radnego | str. 346
3. Akty prawa miejscowego | str. 349

Rozdział XII
Władza sądownicza. Wymiar sprawiedliwości | str. 352

1. Co to jest władza sądownicza i wymiar sprawiedliwości? | str. 352
1. Pojęcie władzy sądowniczej | str. 352
2. Pojęcie wymiaru sprawiedliwości | str. 354
2. Jakie są konstytucyjne zasady ustroju i działania wymiaru sprawiedliwości? | str. 355
1. Jednolitość sądów | str. 355
2. Niezależność sądów | str. 356
3. Niezawisłość sędziów | str. 357
4. Nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego | str. 360
5. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości | str. 361
6. Dwuinstancyjność postępowania sądowego | str. 362
7. Sądowa kontrola działalności administracji publicznej | str. 363
3. Jaki jest ustrój sądów? | str. 364
1. Sąd Najwyższy | str. 364
2. Sądy powszechne | str. 366
3. Sądy szczególne | str. 370
4. Jaka jest pozycja i jaki jest skład Krajowej Rady Sądownictwa? | str. 372

Rozdział XIII
Władza sądownicza. Trybunał Konstytucyjny | str. 377

1. Co to jest kontrola konstytucyjności prawa? | str. 377
1. Pojęcie kontroli konstytucyjności prawa | str. 377
2. Kształtowanie się kontroli konstytucyjności prawa | str. 380
3. Kontrola konstytucyjności prawa w Polsce | str. 384
4. Rodzaje kontroli konstytucyjności prawa | str. 388
2. Jaka jest pozycja Trybunału Konstytucyjnego i jakie są jego kompetencje? | str. 391
1. Pozycja Trybunału Konstytucyjnego we władzy sądowniczej i jego wewnętrzna organizacja | str. 391
2. Wybór sędziów i ich status | str. 393
3. Jakie są kompetencje Trybunału Konstytucyjnego? | str. 398
1. Kontrola na wniosek | str. 399
2. Pytanie prawne | str. 403
3. Skarga konstytucyjna | str. 404
A. Przesłanki materialne | str. 405
B. Przesłanki formalne | str. 408
4. Orzekanie o zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych | str. 410
5. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych | str. 413
6. Stwierdzanie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP | str. 414
7. Funkcja sygnalizacyjna | str. 415
4. Jaka jest procedura działania Trybunału Konstytucyjnego? | str. 416
5. Jak dzielą się orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i jakie są ich skutki? | str. 419
1. Rodzaje orzeczeń | str. 420
A. Wyroki | str. 421
B. Postanowienia | str. 424
2. Skutki orzeczeń | str. 425

Rozdział XIV
Władza sądownicza. Trybunał Stanu | str. 431

1. Na czym polega odpowiedzialność konstytucyjna? | str. 431
2. Jakie są skład i organizacja Trybunału Stanu? | str. 435
3. Jaka jest procedura ponoszenia odpowiedzialności konstytucyjnej? | str. 437
4. Jak działa normatywny model odpowiedzialności konstytucyjnej w praktyce? | str. 440

Rozdział XV
Organy kontroli państwowej i ochrony prawa | str. 442

1. Jaka jest pozycja Najwyższej Izby Kontroli? | str. 442
1. Pojęcie kontroli państwowej | str. 442
2. Kształtowanie się kontroli państwowej | str. 443
3. Pozycja NIK i jej organizacja | str. 445
4. Właściwość kontrolna i kryteria kontroli | str. 448
5. Postępowanie kontrolne | str. 450
2. Jaka jest pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka? | str. 451
1. Utworzenie urzędu RPO i jego pozycja | str. 451
2. Powoływanie i odwoływanie RPO | str. 453
3. Zakres i formy działania RPO | str. 455
4. Rzecznik Praw Dziecka | str. 458
3. Jaka jest pozycja ustrojowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? | str. 459
1. Utworzenie KRRiT | str. 459
2. Skład KRRiT | str. 460
3. Zadania i tryb działania KRRiT | str. 462

Rozdział XVI
Finanse publiczne | str. 465

1. Jakie są zasady konstytucyjne finansów publicznych? | str. 465
2. Jakie są odrębności uchwalenia, wykonania i treści ustawy budżetowej? | str. 466
3. Jaka jest pozycja Narodowego Banku Polskiego? | str. 467

Rozdział XVII
Stany nadzwyczajne | str. 470

1. Jakie są konstytucyjne zasady wprowadzania stanów nadzwyczajnych? | str. 470
2. Jakie są rodzaje stanów nadzwyczajnych? | str. 472
1. Stan wojenny | str. 474
2. Stan wyjątkowy | str. 475
3. Stan klęski żywiołowej | str. 476
3. Jakie są ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych? | str. 478

Ukryj

Opis:

Publikacja powstała na podstawie wykładów z przedmiotu prawo konstytucyjne prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej ósme wydanie uwzględnia najnowsze problemy w stosowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest to podręcznik praktyka, który pokazuje działanie prawa konstytucyjnego w realiach ustrojowych. Zrozumienie narastających konfliktów o przestrzeganie Konstytucji wymaga głębokiej analizy podstawowych zasad konstytucyjnych. Książka łączy zatem rozważania na temat niezmiennych fundamentów prawa konstytucyjnego z wyjaśnianiem zmian instytucjonalnych. Autor wykorzystuje w tym zakresie doświadczenie wykładowcy prawa konstytucyjnego i niedawną praktykę sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Podręcznik - m.in. ze względu na przejrzysty układ treści - pozwoli usystematyzować problematykę prawa konstytucyjnego studentom, aplikantom oraz wszystkim zainteresowanym. Formuła pytań i odpowiedzi ułatwi uczenie się i przyswojenie poszczególnych zagadnień z tej dziedziny.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-256-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 480
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: / Prawo konstytucyjne i ustrojowe
Kod: NEX-0364:W08P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów