Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Andrzej Marian Świątkowski,
Seria:  Podręczniki LexisNexis
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0278:W04P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów

Część pierwsza
OGÓLNA

ROZDZIAŁ I. Przedmiot prawa pracy
? 1. Specyfika norm prawa pracy
? 2. Pozycja stron stosunków pracy jako przedmiot regulacji prawa pracy
1. Indywidualne stosunki pracy
1.1. Praca wykonywana dobrowolnie
1.2. Praca świadczona za odpłatnością
1.3. Praca wykonywana na ryzyko pracodawcy
1.4. Praca wykonywana pod kierownictwem pracodawcy
2. Zbiorowe stosunki pracy
3. Systematyka prawa pracy

ROZDZIAŁ II. Funkcje prawa pracy
? 1. Ochronna funkcja prawa pracy
1. Minimalne standardy uprawnień pracowniczych
2. Maksymalne standardy obowiązków pracowników
3. Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy
4. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy
5. Zadanie ochronnych przepisów prawa pracy
? 2. Organizatorska funkcja prawa pracy

ROZDZIAŁ III. Zasady prawa pracy
? 1. Podstawowe zasady prawa pracy
1. Wprowadzenie
2. Konstytucyjne zasady prawa pracy
3. Podstawowe zasady prawa pracy w Kodeksie pracy
3.1. Wolność pracy i swoboda nawiązywania stosunków pracy
3.2. Ochrona godności, równouprawnienie pracowników, zakaz dyskryminacji,
równe traktowanie kobiet i mężczyzn
3.3. Godziwe wynagrodzenie za pracę
3.4. Prawo do wypoczynku
3.5. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy
3.6. Zaspokajanie potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych pracowników
3.7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
3.8. Uprzywilejowanie pracownika
3.9. Związkowa reprezentacja, obrona praw i interesów pracowników
i pracodawców
3.10. Udział pracowników w zarządzaniu zakładami pracy
? 2. Zasady indywidualnego prawa pracy
1. Zasada osobistego wykonywania pracy
2. Zasada podporządkowania pracownika pracodawcy
3. Zasada odpłatności pracy
4. Zasada ochrony wynagrodzenia za pracę
5. Zasada ryzyka pracodawcy
6. Zasada ochrony trwałości stosunku pracy
7. Zasada ograniczonej odpowiedzialności materialnej pracownika
? 3. Zasady zbiorowego prawa pracy
1. Zasada wolności zrzeszania się pracowników i pracodawców
1.1. Prawo pracowników do zrzeszania się w związkach zawodowych
1.2. Prawo pracodawców do zrzeszania się w organizacjach pracodawców
2. Zasada autonomii związków zawodowych i organizacji pracodawców
2.1. Autonomia związków zawodowych
2.2. Autonomia organizacji pracodawców
3. Zasada dialogu społecznego
3.1. Związkowa reprezentacja pracowników
3.2. Porozumienia normatywne
4. Zasada równości stron zbiorowych stosunków pracy
5. Zasada pokoju społecznego

ROZDZIAŁ IV. Źródła prawa pracy
? 1. Krajowe źródła prawa pracy
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
2. Kodeks pracy
3. Układy zbiorowe pracy
4. Porozumienia normatywne
5. Regulaminy zakładowe
5.1. Regulaminy pracy
5.2. Regulaminy wynagradzania, nagród i premiowania
5.3. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
5.4. Regulaminy określające zasady postępowania w sprawach dotyczących
pracowników objętych zamiarem zwolnienia z pracy z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6. Statuty
7. Umowy spółek kapitałowych
8. Inne akty
? 2. Międzynarodowe źródła prawa pracy
1. Dyrektywy Unii Europejskiej
2. Prawo pracy Rady Europy
3. Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy
4. Umowy międzynarodowe
5. Unia Europejska
? 3. Hierarchia źródeł prawa pracy

ROZDZIAŁ V. Stosunki prawne regulowane przepisami prawa pracy
? 1. Stosunki zatrudnienia
1. Aktywne środki przeciwdziałania bezrobociu. Usługi rynku pracy
1.1. Pośrednictwo pracy
1.2. Agencje pracy tymczasowej
1.3. Zatrudnienie obywateli polskich za granicą u pracodawców
zagranicznych
1.4. Szkolenie bezrobotnych
1.5. Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia zawodowego
1.6. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1.7. Prace interwencyjne i roboty publiczne
1.7.1. Prace interwencyjne
1.7.2. Roboty publiczne
1.7.3. Umowy o zrefundowanie poniesionych kosztów z tytułu
opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne
1.8. Zatrudnianie młodocianych i absolwentów
1.8.1. Zatrudnianie młodocianych
1.8.2. Przygotowanie zawodowe młodocianych
1.8.3. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
2. Pasywne środki łagodzenia skutków bezrobocia
- świadczenia dla bezrobotnych
2.1. Zasiłki dla bezrobotnych
2.2. Świadczenia przedemerytalne
? 2. Stosunki pracy
1. Zobowiązaniowe stosunki pracy
2. Atypowe zobowiązaniowe stosunki pracy
3. Zatrudnienie pracowników w formie telepracy
4. Służbowe stosunki pracy
? 3. Stosunki prawne towarzyszące stosunkom pracy
1. Umowa o zakazie konkurencji pracownika z pracodawcą
2. Umowa o odpowiedzialności materialnej pracownika za szkody wyrządzone
pracodawcy
3. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych
4. Umowa o objęcie ubezpieczeniem
5. Umowa o używanie mienia osobistego pracownika w trakcie wykonywania
pracy
? 4. Stosunki prawno-organizacyjne leżące u podstaw stosunku pracy
1. Stosunki członkostwa w spółdzielniach pracy
2. Członkostwo w organizacjach społecznych i politycznych
3. Stosunki w spółkach handlowych

Część druga
INDYWIDUALNE PRAWO PRACY

ROZDZIAŁ VI. Strony stosunku pracy
? 1. Pracownik
? 2. Pracodawca
1. Pracodawca jako jednostka organizacyjna
2. Reprezentacja prawna pracodawcy będącego jednostką organizacyjną
2.1. Reprezentacja na podstawie przepisów prawa pracy, prawa
spółdzielczego oraz Kodeksu spółek handlowych
2.2. Reprezentacja na podstawie przepisów prawa cywilnego
3. Pracodawca-osoba fizyczna
4. Reprezentacja pracodawcy-osoby fizycznej
? 3. Zmiany stron stosunku pracy
1. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
2. Nabycie zakładu pracy w drodze dziedziczenia

ROZDZIAŁ VII. Nawiązanie stosunku pracy
? 1. Umowa o pracę
1. Rodzaje umów o pracę
2. Składniki umowy o pracę
3. Zawieranie umów o pracę
? 2. Powołanie
? 3. Wybór
? 4. Mianowanie
? 5. Spółdzielcza umowa o pracę

ROZDZIAŁ VIII. Zmiana treści stosunku pracy
? 1. Wypowiedzenie zmieniające
1. Konstrukcja prawna wypowiedzenia zmieniającego
2. Przyczyna wypowiedzenia zmieniającego
3. Forma wypowiedzenia zmieniającego
4. Kontrola zgodności z prawem wypowiedzenia zmieniającego
5. Roszczenia pracownika w razie naruszenia przez pracodawcę przepisów
o wypowiedzeniu zmieniającym
? 2. Polecenie pracodawcy

ROZDZIAŁ IX. Rozwiązanie stosunku pracy
? 1. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę
1. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę
2.1. Konstrukcja prawna wypowiedzenia umowy o pracę
2.2. Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
2.3. Forma wypowiedzenia umowy o pracę
2.4. Kontrola zgodności z prawem wypowiedzenia umowy o pracę
3. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy
3.1. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom w wieku
przedemerytalnym
3.2. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę w czasie urlopu oraz w czasie
innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy
3.3. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę w okresie ciąży i urlopu
macierzyńskiego
3.4. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę w okresie urlopu
wychowawczego
3.5. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę w okresie między powołaniem
pracownika do czynnej służby wojskowej a zakończeniem tej służby
3.6. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z członkiem zarządu zakładowej
organizacji związkowej
3.7. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikami pełniącymi
funkcje przedstawicielskie w zakładzie pracy
3.8. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi będącemu posłem,
senatorem lub radnym
3.9. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom pełniącym funkcje
z wyboru w organach samorządu zawodowego
3.10. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi-radcy prawnemu
bez uzyskania uprzedniej opinii właściwej okręgowej rady radców
prawnych
3.11. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi-inwalidzie
wojennemu, inwalidzie wojskowemu, kombatantowi lub osobie
represjonowanej
3.12. Wyłączenia szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy
4. Zwolnienia grupowe
4.1. Definicja zwolnień grupowych
4.2. Tryb zwolnień grupowych
4.3. Odprawy wypłacane pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi
4.4. Ograniczenia i wyłączenia szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy
w przypadku zwolnień grupowych
4.5. Prawo pracownika zwolnionego z pracy z przyczyn dotyczących zakładu
pracy do ponownego zatrudnienia
4.6. Stosowanie przepisów Kodeksu pracy do zwolnień grupowych
5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
5.1. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn zawinionych
przez pracownika
5.1.1. Konstrukcja prawna
5.1.2. Katalog przyczyn, które uzasadniają rozwiązanie przez
pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
5.1.3. Forma i tryb rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
z przyczyn zawinionych przez pracownika
5.1.4. Kontrola zgodności z prawem rozwiązania umowy o pracę
bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika
5.2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
z przyczyn niezawinionych przez pracownika
6. Roszczenia pracownika przysługujące w razie niezgodnego z prawem
rozwiązania umowy o pracę
6.1. Roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
6.2. Roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednio zajmowane
stanowisko i o wynagrodzenie
6.3. Roszczenie o odszkodowanie
6.4. Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy, umożliwienie
świadczenia pracy (dopuszczenie do pracy) i zapłatę wynagrodzenia
? 2. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika
1. Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
? 3. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na innej podstawie niż umowa o pracę
1. Rozwiązanie spółdzielczej umowy o pracę
1.1. Wypowiedzenie spółdzielczej umowy o pracę
1.2. Wykluczenie członka ze spółdzielni
1.3. Wykreślenie z rejestru członków spółdzielni
2. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania
2.1. Wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy nawiązanego
na podstawie mianowania
2.2. Wypowiedzenie przez pracownika stosunku pracy nawiązanego
na podstawie mianowania
2.3. Rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy nawiązanego
na podstawie mianowania
3. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania
3.1. Odwołanie pracownika ze stanowiska z konsekwencją wypowiedzenia
stosunku pracy
3.2. Odwołanie pracownika ze stanowiska z konsekwencją rozwiązania
stosunku pracy bez wypowiedzenia
? 4. Ustanie stosunku pracy
1. Ustanie stosunku pracy z powodu wygaśnięcia mandatu pracownika
zatrudnionego na podstawie wyboru
2. Ustanie stosunku pracy z powodu śmierci pracownika lub pracodawcy
będącego osobą fizyczną
3. Ustanie stosunku pracy z powodu nieobecności w pracy tymczasowo
aresztowanego pracownika

ROZDZIAŁ X. Treść stosunku pracy
? 1. Obowiązek pracodawcy zaznajamiania pracowników z zakresem obowiązków,
sposobem wykonywania pracy oraz podstawowymi uprawnieniami z tytułu
zatrudnienia
1. Sposób zaznajamiania pracownków z obowiązkami
2. Zakres czynności pracownika
3. Polecenia pracodawcy
4. Przyjęcie zakresu czynności przez pracownika
5. Obowiązek pracodawcy informowania pracownika o przysługujących mu
uprawnieniach
6. Następstwa prawne niedopełnienia przez pracodawcę obowiązku
zaznajomienia pracowników z zakresem ich zadań, sposobem wykonywania
pracy oraz uprawnieniami pracowniczymi i socjalnymi
? 2. Obowiązek pracodawcy wypłacania wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń
majątkowych
1. Ustalanie wynagrodzenia
2. Regulaminy wynagradzania
3. Kształtowanie środków i limitów na wynagrodzenia w sferze budżetowej
4. Systemy wynagradzania
5. Premie
6. Nagrody
7. Gratyfikacja jubileuszowa
8. Dodatki do wynagrodzenia
9. Diety
10. Wynagrodzenie gwarancyjne
11. Przestój
12. Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia - normy pracy
13. Ustalanie norm pracy
14. Konsekwencje prawne wadliwego wykonywania pracy
15. Ochrona wynagrodzenia za pracę
16. Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia za pracę
17. Terminy wypłaty wynagrodzenia
18. Obowiązek pracodawcy udostępnienia pracownikowi dokumentów,
na podstawie których obliczone zostało wynagrodzenie
19. Zasady wypłacania wynagrodzenia
20. Potrącenia z wynagrodzenia
21. Świadczenia majątkowe przysługujące w okresie czasowej niezdolności
pracownika do pracy
22. Odprawa rentowa lub emerytalna
23. Odprawa pośmiertna
24. Ochrona roszczeń majątkowych pracowników w razie niewypłacalności
pracodawcy
24.1. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
24.2. Dochody Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
24.3. Niewypłacalność pracodawcy
24.4. Świadczenia majątkowe pracownika objęte ochroną
24.5. Warunki zaspokajania świadczeń majątkowych pracowników
24.6. Postępowanie w sprawach o zaspokojenie świadczeń majątkowych
pracowników
? 3. Obowiązek udzielania urlopów i zwolnień od pracy
1. Urlopy wypoczynkowe
1.1. Prawo do urlopu wypoczynkowego
1.2. Wymagalność roszczenia o udzielenie urlopu wypoczynkowego
1.3. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
1.4. Wymiar urlopu wypoczynkowego
1.5. Sposób obliczania długości urlopu wypoczynkowego
1.6. Ustanie stosunku pracy a długość urlopu wypoczynkowego
1.7. Powrót do pracy a długość urlopu wypoczynkowego
1.8. Sposób wyliczenia długości urlopu wypoczynkowego
1.9. Urlop uzupełniający
1.10. Podział urlopu wypoczynkowego
1.11. Plan urlopów wypoczynkowych
1.12. Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
1.13. Przesunięcie urlopu wypoczynkowego
1.14. Przyczyny przesunięcia urlopu wypoczynkowego
1.15. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
1.16. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
1.17. Obliczenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy
1.18. Wynagrodzenie w czasie urlopu wypoczynkowego
1.19. Urlop na żądanie pracownika
2. Urlopy bezpłatne
2.1. Zasady udzielania urlopów bezpłatnych
2.2. Następstwa udzielenia urlopu bezpłatnego
2.3. Urlop bezpłatny na okres pracy u innego pracodawcy
3. Urlopy wychowawcze
3.1. Prawo do urlopu wychowawczego
3.2. Okres urlopu wychowawczego
3.3. Warunki udzielania urlopu wychowawczego
3.4. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
3.5. Ochrona trwałości stosunku pracy w okresie urlopu wychowawczego
3.6. Świadczenia pracownicze i socjalne w okresie urlopu wychowawczego
3.7. Prawo podjęcia dodatkowego zatrudnienia w czasie urlopu
wychowawczego
3.8. Zaprzestanie korzystania z urlopu wychowawczego
4. Zwolnienia od pracy
? 4. Obowiązek przestrzegania przepisów o czasie pracy
1. Pojęcie czasu pracy
2. Zadaniowo-wynikowa organizacja pracy
3. Przerywany czas pracy
4. Praca w ruchu ciągłym
5. Zakres stosowania przepisów o czasie pracy
6. Czas pracy w warunkach uciążliwych i szkodliwych
7. Skrócone normy czasu pracy
8. Przerwy w pracy
9. Praca w godzinach nadliczbowych
10. Obowiązek wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
11. Zakazy i ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych
12. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
13. Praca w nocy
14. Praca w dniach ustawowo wolnych od pracy
15. Przepisy szczególne o czasie pracy
16. Dyżury
? 5. Obowiązek stosowania się do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
1.1. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy
1.2. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
1.3. Maszyny i inne urządzenia techniczne
1.4. Stosowanie materiałów i procesów technologicznych
1.5. Obowiązek zapobiegania niebezpieczeństwom
1.6. Profilaktyczna ochrona zdrowia
1.7. Przeciwdziałanie chorobom zawodowym
1.8. Wstępne i okresowe badania lekarskie
1.9. Posiłki i napoje regeneracyjne
1.10. Urządzenia higieniczno-sanitarne
1.11. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
1.12. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
1.13. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
2. Szczególna ochrona zdrowia i życia pracowników młodocianych i kobiet
3. Urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski i urlop na warunkach
urlopu macierzyńskiego
? 6. Obowiązek wydania świadectwa pracy
1. Powstanie obowiązku wydania świadectwa pracy
2. Spełnienie obowiązku wydania świadectwa pracy
3. Obowiązek wydania odpisu świadectwa pracy
4. Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę a obowiązek wydania
świadectwa pracy
5. Treść świadectwa pracy
6. Sprostowanie świadectwa pracy
7. Obowiązek uzupełnienia świadectwa pracy
8. Obowiązek zniszczenia świadectwa pracy
9. Obowiązek wydania nowego świadectwa pracy
10. Wpływ ugody zawartej przez strony stosunku pracy na obowiązki
pracodawcy dotyczące świadectwa pracy
11. Zwrot świadectwa pracy
12. Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy lub wydanie
niewłaściwego świadectwa pracy
13. Odszkodowanie za niewydanie dokumentów złożonych pracodawcy przez
pracownika
? 7. Inne obowiązki pracodawcy wobec pracownika
1. Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników
2. Obowiązek wypłaty świadczenia urlopowego
3. Kontrola wypełniania obowiązków przez pracodawcę
4. Obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach pracowniczych
5. Obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych,
wypadków przy pracy, ewidencji czasu pracy, wynagrodzenia, środków
ochrony indywidualnej
? 8. Obowiązki pracownika

ROZDZIAŁ XI. Odpowiedzialność stron stosunku pracy za naruszenie przepisów
prawa pracy
? 1. Odpowiedzialność pracodawcy
1. Odpowiedzialność karno-administracyjna
1.1. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
1.2. Wykroczenia przeciwko prawu pracownika do pracy w bezpiecznych
i higienicznych warunkach
1.3. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika
2. Odpowiedzialność karna
? 2. Odpowiedzialność pracownika
1. Odpowiedzialność porządkowa
1.1. Kary porządkowe
1.2. Tryb nakładania kar porządkowych
1.3. Obowiązek zawiadomienia pracownika o wymierzonej karze
porządkowej
1.4. Tryb zgłaszania sprzeciwu od kary porządkowej
1.5. Kara pieniężna
1.6. Zatarcie kary porządkowej
1.7. Konsekwencje ukarania pracownika karą porządkową
2. Odpowiedzialność dyscyplinarna
3. Odpowiedzialność majątkowa
3.1. Zasady odpowiedzialności materialnej
3.1.1. Szkoda
3.1.2. Wina
3.1.3. Związek przyczynowy
3.2. Wyłączenie odpowiedzialności majątkowej
3.3. Solidarna odpowiedzialność majątkowa
3.4. Kryteria ustalania wysokości odszkodowania
3.5. Wyłączenie ograniczonej odpowiedzialności majątkowej
3.6. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej
3.7. Odpowiedzialność regresowa
3.8. Miarkowanie odszkodowania w drodze ugody
3.9. Konsekwencje niewykonania ugody
3.10. Odpowiedzialność majątkowa za szkodę wyrządzoną umyślnie
3.11. Odpowiedzialność majątkowa za powierzone mienie
3.12. Warunki odpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie
3.13. Systemy odpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie
3.14. Wartości powierzone pracownikowi
3.15. Ekskulpacja pracownika od odpowiedzialności majątkowej
za powierzone mienie
3.16. Zabezpieczenie pokrycia ewentualnej szkody
3.17. Forma umowy o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
3.18. Zawarcie umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej
za powierzone mienie
3.19. Powierzenie mienia
3.20. Odstąpienie od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej
3.21. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji
3.22. Wyjątki od zasady pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone
mienie
3.23. Obniżenie odszkodowania

ROZDZIAŁ XII. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
? 1. Postępowanie pojednawcze
? 2. Sądy pracy
? 3. Przedawnienie roszczeń

Część trzecia
ZBIOROWE PRAWO PRACY

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ XIII. Związki zawodowe
? 1. Pojęcie organizacji związkowej
? 2. Prawo koalicji
? 3. Swoboda tworzenia związków zawodowych i zrzeszania się w organizacjach
związkowych
? 4. Zakładanie związku zawodowego
? 5. Statut związku zawodowego
? 6. Rejestracja związku zawodowego
? 7. Inne kompetencje sądu rejestrowego
? 8. Wykreślenie związku zawodowego z rejestru
? 9. Autonomia związków zawodowych

Ukryj

Opis:

Polskie prawo pracy Andrzeja Mariana Świątkowskiego jest nowocześnie napisanym podręcznikiem. Autor - doświadczony teoretyk i praktyk prawa pracy - obszernie przedstawia instytucje polskiego prawa pracy w działaniu w kontekście orzecznictwa sądowego.

Podręcznik zawiera systematyczny wykład części ogólnej prawa pracy oraz indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Autor omawia zakres przedmiotowy prawa pracy, charakteryzuje źródła, funkcje, zasady, analizuje stosunki prawne regulowane przepisami prawa pracy: stosunki zatrudnienia, pracy, prawno-organizacyjne oraz cywilnoprawne. W części poświęconej zbiorowemu prawu pracy autor przedstawia partnerów społecznych (związki zawodowe, pracodawców i ich organizacje) i omawia ich kompetencje.

Podręcznik jest adresowany do studentów prawa, aplikantów oraz prawników praktyków.

W celu ułatwienia nauki wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału oraz piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski - kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ, profesor Katedry im. Jeana Monneta w zakresie europejskiego prawa socjalnego (prawa pracy i ubezpieczeń społecznych). Autor ponad 600 publikacji z zakresu polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa pracy (indywidualnego i zbiorowego), prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnych problemów polityki społecznej. W latach 2002-2012 członek Komitetu Praw Społecznych Rady Europy w Strasburgu. Przez trzy kadencje pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tego Komitetu. Sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Założyciel i redaktor rocznika wydawanego od 1994 r. przez Uniwersytet Jagielloński "Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej".

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-278-0662-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 464
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: NEX-0278:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów