Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Postępowanie cywilne. Kazusy

Zbiór 59 kazusów z zakresu procedury cywilnej wraz z odpowiedziami i komentarzami pomocnymi aplikantom radcowskim i adwokackim w dokładnym przygotowaniu się do egzaminów końcowych.

więcej

Autorzy: Małgorzata Manowska,
Seria:  Aplikacje Prawnicze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 sierpnia 2016 r.
W książce uwzględniono zmiany k.p.c. wchodzące w życie 8 września 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311)

Kod: NEX-0300:W04D02  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 89,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,10 zł. ( Oszczędzasz: 8,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Słowo wstępne | str. 15

Kazus 1
Odsetki jako przedmiot sporu - właściwość miejscowa przemienna - kumulacja roszczeń | str. 17

Kazus 2
Wartość przedmiotu sporu w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się - właściwość miejscowa przemienna i wyłączna | str. 28

Kazus 3
Wartość przedmiotu sporu w sprawach o eksmisję - kwalifikacja spraw o eksmisję do postępowania uproszczonego | str. 35

Kazus 4
Wyłączenie sędziego w aspekcie pojęcia rozpoznania sprawy w instancji niższej | str. 43

Kazus 5
Wyłączenie sędziego w aspekcie ponownego rozpoznania sprawy | str. 48

Kazus 6
Brak zdolności procesowej osoby fizycznej | str. 55

Kazus 7
Brak w składzie organów jednostki organizacyjnej | str. 60

Kazus 8
Zasady formułowania żądania pozwu o zasądzenie świadczenia | str. 65

Kazus 9
Zasady formułowania żądania pozwu w sprawach o ukształtowanie stosunku prawnego - stwierdzenie obowiązku zawarcia umowy | str. 69

Kazus 10
Zasady formułowania żądania pozwu w sprawach o ukształtowanie stosunku prawnego - zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli | str. 71

Kazus 11
Zasady formułowania żądania pozwu w sprawach o naruszenie posiadania | str. 79

Kazus 12
Forma pełnomocnictwa i innych dokumentów potwierdzających prawo reprezentowania strony - pełnomocnictwo jako brak formalny pozwu | str. 83

Kazus 13
Forma pełnomocnictwa i innych dokumentów potwierdzających prawo reprezentowania strony - pełnomocnictwo jako brak formalny apelacji | str. 86

Kazus 14
Czynności materialnoprawne dokonywane przez pełnomocnika procesowego - ugoda | str. 99

Kazus 15
Czynności materialnoprawne dokonywane przez pełnomocnika procesowego - potrącenie - zarzut potrącenia - postępowanie nakazowe | str. 104

Kazus 16
Czynności materialnoprawne dokonywane przez pełnomocnika procesowego - potrącenie - zarzut potrącenia - postępowanie uproszczone - postępowanie nakazowe | str. 108

Kazus 17
Wygaśnięcie stosunku pełnomocnictwa - skuteczność wypowiedzenia pełnomocnictwa | str. 119

Kazus 18
Zakres pełnomocnictwa a prawo do wniesienia skargi kasacyjnej; pełnomocnictwo z urzędu | str. 124

Kazus 19
Pełnomocnictwo - zasady jednoczesnego dokonywania czynności procesowej przez pełnomocnika i mocodawcę | str. 129

Kazus 20
Zmiana powództwa a dopuszczalność kumulacji roszczeń | str. 132

Kazus 21
Jakościowa zmiana powództwa w aspekcie właściwości sądu | str. 134

Kazus 22
Zmiana powództwa a postępowanie odrębne | str. 136

Kazus 23
Instytucja przywrócenia terminu - orzeczenia kończące

postępowania w sprawie | str. 151

Kazus 24
Instytucja przywrócenia terminu - przesłanki przywrócenia terminu - termin do wnoszenia środków zaskarżenia | str. 160

Kazus 25
Postępowanie nakazowe - przeszkody w wydaniu nakazu zapłaty | str. 164

Kazus 26
Postępowanie nakazowe - braki formalne pozwu - forma dokumentów w postępowaniu nakazowym | str. 170

Kazus 27
Postępowanie uproszczone - wymagania formalne pozwu, dopuszczalność kumulacji roszczeń, zwrot pozwu | str. 179

Kazus 28
Prezentowanie materiału dowodowego; dyskrecjonalna władza sędziego; zarzut przedawnienia; zarzut potrącenia | str. 184

Kazus 29
Prezentowanie materiału dowodowego; dyskrecjonalna władza sędziego; system pouczeń; pisma przygotowawcze | str. 187

Kazus 30
Wyrok wstępny | str. 200

Kazus 31
Wyrok częściowy - moc wiążąca wyroków - powaga rzeczy osądzonej | str. 204

Kazus 32
Brak rozstrzygnięcia sądu o całości powództwa - uzupełnienie wyroku | str. 211

Kazus 33
Dobór środka zaskarżenia do formy rozstrzygnięcia sądu - dopuszczalność zaskarżenia rozstrzygnięcia o kosztach

procesu | str. 215

Kazus 34
Dobór środków zaskarżenia do formy rozstrzygnięcia sądu w aspekcie zachowania terminu do zaskarżenia orzeczenia | str. 218

Kazus 35
Dobór środków zaskarżenia do formy rozstrzygnięcia sądu w kontekście zaskarżenia do Sądu Najwyższego | str. 221

Kazus 36
Współuczestnictwo procesowe - prawomocność orzeczeń - klauzula wykonalności | str. 231

Kazus 37
Współuczestnictwo procesowe - prawomocność orzeczeń - skutek zaskarżenia wyroku przez jednego ze współuczestników | str. 233

Kazus 38
Współuczestnictwo procesowe - uprawnienia współuczestników w procesie | str. 235

Kazus 39
Interwencja uboczna - uprawnienia interwenienta | str. 244

Kazus 40
Kumulacja roszczeń w apelacji - opłaty sądowe od apelacji - przesłanki odrzucenia apelacji | str. 250

Kazus 41
Wartość przedmiotu zaskarżenia. Obowiązek wskazania w przypadku roszczeń o świadczenie pieniężne i ich kumulacji. Obowiązek zaokrąglenia wartości przedmiotu zaskarżenia | str. 254

Kazus 42
Wartość przedmiotu zaskarżenia. Obowiązek wskazania w przypadku roszczeń o świadczenie pieniężne i ich kumulacji z innymi roszczeniami majątkowymi. Odsetki jako wartość przedmiotu zaskarżenia | str. 257

Kazus 43
Zakres zaskarżenia i wnioski apelacji w przypadku rozstrzygnięcia sprawy uprzednio w postępowaniu nakazowym. Zaskarżanie kosztów procesu | str. 265

Kazus 44
Termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem | str. 269

Kazus 45
Formułowanie zarzutów apelacji - przesłanki odroczenia rozprawy, zastrzeżenie do protokołu - nieważność postępowania; wniosek o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego | str. 274

Kazus 46
Formułowanie zarzutów apelacji - przesłanki odroczenia rozprawy - zastrzeżenie do protokołu - tzw. inne naruszenia prawa procesowego | str. 278

Kazus 47
Formułowanie zarzutów apelacji - ocena materiału dowodowego - naruszenia prawa procesowego | str. 286

Kazus 48
Konstrukcja apelacji - elementy apelacji jako pisma procesowego - formułowanie zarzutów apelacji - różnice pomiędzy zarzutami naruszenia prawa procesowego i prawa materialnego | str. 291

Kazus 49
Zarzuty apelacji. Błędna wykładnia oświadczeń woli stron | str. 313

Kazus 50
Wartość przedmiotu zaskarżenia - obowiązek wskazania wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach spełniających niektóre przesłanki określone w art. 1261 § 1 k.p.c. - tryb badania | str. 320

Kazus 51
Kumulacja roszczeń a dopuszczalność skargi kasacyjnej | str. 330

Kazus 52
Dopuszczalność skargi kasacyjnej i zażalenia do Sądu Najwyższego oraz do innego składu sądu drugiej instancji | str. 334

Kazus 53
Wymagania skargi kasacyjnej - przesłanki odrzucenia skargi kasacyjnej | str. 346

Kazus 54
Prawomocność wyroków - powaga rzeczy osądzonej - art. 192 pkt 3 k.p.c. - nadanie klauzuli wykonalności w trybie

art. 788 k.p.c. | str. 355

Kazus 55
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu | str. 361

Kazus 56
Skarga o wznowienie postępowania | str. 367

Kazus 57
Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych | str. 379

Kazus 58
Zasady ponoszenia kosztów procesu i kosztów sądowych przy częściowym uwzględnieniu powództwa i współuczestnictwie procesowym | str. 386

Kazus 59
Zasady ponoszenia kosztów procesu i kosztów sądowych na podstawie pojęcia strony przegrywającej proces | str. 397

Literatura | str. 403

Ukryj

Opis:

Książka stanowi zbiór 59 kazusów z zakresu procedury cywilnej wraz z odpowiedziami i komentarzami pomocnymi aplikantom radcowskim i adwokackim w dokładnym przygotowaniu się do egzaminów końcowych.
W opracowaniu zwrócono uwagę na problemy praktyczne, z jakimi może się zetknąć radca prawny i adwokat w toku sprawy cywilnej. W udzielanych odpowiedziach znajdują się odesłania do orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, praktyki sądowej, a także do poglądów doktryny.
Czwarte wydanie książki uwzględnia najnowsze nowelizacje kodeksu postępowania cywilnego, w tym zmiany wchodzące w życie 8 września 2016 r. dotyczące m.in. dokonywania czynności procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wobec pojawiających się nowych problemów w praktyce część kazusów została uaktualniona, a część zmieniona tak, aby uwzględnić najnowsze poglądy wyrażane w orzecznictwie.
Materiały wykorzystane w książce są efektem wieloletniej pracy Autorki z aplikantami radcowskimi i adwokackimi w ramach aplikacji organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.
Publikacja jest przeznaczona dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Zainteresuje również aplikantów sądowych, studentów prawa, radców prawnych, adwokatów oraz sędziów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-442-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 404
Rodzaj: kazusypodręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: NEX-0300:W04D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów