Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Henryk Pietrzkowski,
Seria:  Metodyki
Wydawnictwo:  LexisNexis Stan prawny:  1.04.2014 r.
Kod: NEX-0194:W07Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 239,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 215,10 zł. ( Oszczędzasz: 23,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 19

Przedmowa | str. 23

Wprowadzenie | str. 25

Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów | str. 29

ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne | str. 33
1. Prawo do sądu | str. 33
2. Prawo do rzetelnego procesu a zasada prawdy materialnej w kontradyktoryjnym postępowaniu | str. 38
3. Prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Skarga na przewlekłość postępowania | str. 45
4. Prawo do informacji i pouczeń co do czynności procesowych | str. 57
4.1. Uwagi wstępne | str. 57
4.2. Obligatoryjne pouczenia | str. 59
4.3. Fakultatywne pouczenia | str. 60
4.4. Skutki zaniedbań sądu w zakresie obowiązku udzielenia pouczeń | str. 61
4.5. Informacje o sprawie. Udostępnianie akt sądowych i dokumentów z akt, przesyłanie akt (Regulamin urzędowania sądów powszechnych - wyciąg) | str. 64
5. System gromadzenia materiału procesowego | str. 68
5.1. Obowiązki sądu i stron w zakresie koncentracji materiału procesowego i zapewnienia szybkości postępowania | str. 68
5.2. System dyskrecjonalnej władzy sędziego. System prekluzji | str. 69
5.3. Dyskrecjonalna władza sędziego w postępowaniu nieprocesowym | str. 77
5.4. Utrata prawa powoływania się na uchybienia procesowe sądu (art. 162 k.p.c.) | str. 81
6. Nadużycie praw procesowych | str. 87

ROZDZIAŁ II. Przedmiot procesu cywilnego. Droga sądowa | str. 90
1. Przedmiot procesu cywilnego | str. 90
2. Dopuszczalność i niedopuszczalność drogi sądowej | str. 91
2.1. Dopuszczalność drogi sądowej. Pojęcie "sprawa cywilna" | str. 91
2.2. Niedopuszczalność drogi sądowej | str. 95

ROZDZIAŁ III. Rodzaje postępowania cywilnego. Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego | str. 99
1. Rodzaje postępowania cywilnego | str. 99
2. Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego | str. 102
2.1. Rozpoznanie sprawy według przepisów o postępowaniu zwykłym i odrębnym | str. 102
2.2. Czynności przewodniczącego związane z oceną charakteru sprawy cywilnej oraz trybu postępowania | str. 104
2.3. Czynności sądu związane z oceną charakteru sprawy cywilnej oraz trybu postępowania | str. 105
2.4. Sprawa przeciwko syndykowi masy upadłości | str. 107

ROZDZIAŁ IV. Wpływ postępowania i wyroku karnego na postępowanie i orzeczenie cywilne | str. 110
1. Moc wiążąca prawomocnych skazujących wyroków karnych | str. 110
1.1. Uwagi wstępne | str. 110
1.2. Zakończenie postępowania karnego przed wszczęciem postępowania cywilnego | str. 110
1.3. Prowadzenie postępowania karnego równolegle z postępowaniem cywilnym | str. 115
1.4. Wszczęcie postępowania karnego po zakończeniu postępowania cywilnego | str. 117
2. Okoliczności wyłączające prejudycjalność prawomocnych skazujących wyroków karnych | str. 117

ROZDZIAŁ V. Właściwość sądu | str. 119
1. Uwagi ogólne o właściwości sądu | str. 119
2. Właściwość rzeczowa | str. 122
3. Właściwość miejscowa | str. 132

ROZDZIAŁ VI. Skład sądu. Wyłączenie sędziego | str. 136
1. Skład sądu | str. 136
2. Wyłączenie sędziego | str. 141
2.1. Uwagi wstępne | str. 141
2.2. Czynności sędziego | str. 144
2.3. Czynności sądu | str. 145
2.4. Wyłączenie referendarza sądowego, ławnika, prokuratora oraz innych organów sądowych | str. . 147

ROZDZIAŁ VII. Strony | str. 149
1. Zdolność sądowa | str. 149
1.1. Podmioty, którym przysługuje zdolność sądowa | str. 149
1.1.1. Uwagi ogólne | str. 149
1.1.2. Osoby fizyczne i osoby prawne | str. 150
1.1.3. Podmioty samodzielne niebędące osobami prawnymi mające zdolność prawną. Pojęcie "organizacje pozarządowe" | str. 150
1.1.4. Podmioty działające na podstawie przepisów w sprawach dotyczących określonych praw i obowiązków związanych z pewną wydzieloną masą majątkową | str. 153
1.1.5. Podmioty niesamodzielne, którym przepisy szczególne przyznają samodzielną pozycję w postępowaniu sądowym | str. 154
1.2. Czynności sądu w razie stwierdzenia braku zdolności sądowej | str. 164
2. Zdolność procesowa | str. 167
2.1. Uwagi wstępne | str. 167
2.2. Brak zdolności procesowej osób fizycznych | str. 169
2.3. Zdolność procesowa podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Podmiot nieistniejący | str. 170
3. Dokonywanie czynności procesowych przez osoby prawne i inne organizacje | str. 172
4. Sytuacja prawna Skarbu Państwa w postępowaniu sądowym | str. 172
4.1. Uwagi ogólne | str. 172
4.2. Materialnoprawna konstrukcja reprezentacji Skarbu Państwa | str. 173
4.3. Procesowa konstrukcja reprezentacji Skarbu Państwa | str. 180
4.4. Reprezentacja Skarbu Państwa przez kilka jednostek organizacyjnych | str. 184
4.5. Oznaczenie Skarbu Państwa jako strony w postępowaniu sądowym | str. 189
4.6. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa wykonywane przez Prokuratorię Generalną | str. 193
5. Legitymacja procesowa | str. 205
6. Współuczestnictwo w sporze | str. 206
6.1. Współuczestnictwo formalne i materialne | str. 206
6.2. Współuczestnictwo konieczne | str. 211
6.3. Współuczestnictwo jednolite | str. 213
6.4. Współuczestnictwo procesowe w osobowych spółkach handlowych | str. 215
7. Interwencja główna i uboczna, przypozwanie | str. 217
7.1. Interwencja główna | str. 217
7.2. Interwencja uboczna | str. 218
7.3. Przypozwanie | str. 223
7.4. Zawiadomienie gminy w sprawie o opróżnienie lokalu | str. 225
8. Przypozwanie (Regulamin urzędowania sądów powszechnych - wyciąg) | str. 226

ROZDZIAŁ VIII. Podmiotowe przekształcenia w procesie | str. 228
1. Zmiana strony a sprostowanie oznaczenia strony | str. 228
1.1. Uwagi wstępne | str. 228
1.2. Całkowity brak legitymacji procesowej biernej oraz dopozwanie | str. 231
1.3. Całkowity brak legitymacji procesowej czynnej | str. 233
1.4. Częściowy brak legitymacji procesowej czynnej i biernej | str. 234
1.5. Czynności sądu związane z żądaniem wezwania osób trzecich do sprawy | str. 236
2. Usuwanie błędów popełnionych przy przekształceniach podmiotowych | str. 237
3. Skutki prawne przekształceń podmiotowych | str. 240
4. Przypozwanie (Regulamin urzędowania sądów powszechnych - wyciąg) | str. 241

ROZDZIAŁ IX. Pełnomocnicy procesowi | str. 242
1. Zdolność postulacyjna, rodzaje pełnomocnictwa | str. 242
2. Należyte umocowanie pełnomocnika, forma pełnomocnictwa, podpis na pełnomocnictwie, uwierzytelnianie odpisów pełnomocnictwa i dokumentów | str. 248
3. Pełnomocnictwo radcy prawnego | str. 254
4. Prostowanie, odwoływanie oraz zatwierdzanie oświadczeń i czynności pełnomocnika | str. 255
5. Ustanowienie przez sąd adwokata lub radcy prawnego dla strony. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu | str. 256
6. Wygaśnięcie i wypowiedzenie pełnomocnictwa | str. 262

ROZDZIAŁ X. Koszty postępowania | str. 264
1. Uwagi wstępne | str. 264
2. Pojęcie kosztów procesu i kosztów sądowych | str. 265
3. Zasady uiszczania kosztów sądowych | str. 268
3.1. Zasady ogólne | str. 268
3.2. Zasady uiszczania opłat sądowych przez profesjonalnych pełnomocników | str. 271
4. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 273
5. Rozliczanie kosztów tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa | str. 282
6. Zasady zwrotu kosztów postępowania | str. 284
6.1. Uwagi wstępne | str. 284
6.2. Zwrot kosztów w procesie | str. 286
6.3. Zwrot kosztów w postępowaniu nieprocesowym | str. 292
7. Czynności referendarza sądowego w zakresie orzekania o kosztach | str. 294
8. Wynagrodzenie za wykonane zastępstwo procesowe przez adwokata lub radcę prawnego | str. 297
9. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokata lub radcę prawnego | str. 299

ROZDZIAŁ XI. Czynności procesowe | str. 302
1. Pisma procesowe | str. 302
2. Usuwanie braków formalnych pism procesowych | str. 305
3. Postanowienia i zarządzenia adresowane do stron. Braki formalne i fiskalne pism (Regulamin urzędowania sądów powszechnych - wyciąg) | str. 313

ROZDZIAŁ XII. Doręczenia i terminy | str. 315
1. Doręczenia | str. 315
1.1. Zasada oficjalności doręczeń | str. 315
1.2. Doręczenie właściwe | str. 318
1.3. Doręczenie zastępcze | str. 319
1.4. Doręczenie awizowane | str. 321
1.5. Doręczenie elektroniczne | str. 323
1.6. Doręczenie w razie odmowy przyjęcia korespondencji oraz w razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania | str. 324
1.7. Domniemanie doręczenia | str. 324
1.8. Potwierdzenie odbioru pisma sądowego za pomocą formularza elektronicznego | str. 325
1.9. Doręczenie na adres podany w rejestrze sądowym (KRS), rejestrze albo ewidencji na podstawie odrębnych przepisów oraz na adres oznaczonej skrytki pocztowej | str. 326
1.10. Doręczenie osobie mającej pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism | str. 327
1.11. Ocena sądu w zakresie skuteczności doręczenia pism sądowych | str. 328
1.12. Doręczenie kuratorowi | str. 330
1.13. Doręczenie pism sądowych osobom korzystającym z immunitetu oraz stronom, które mają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedzibę za granicą | str. 332
1.14. Doręczenie bezpośrednie między zawodowymi pełnomocnikami | str. 334
1.15. Doręczenie w sądzie | str. 335
1.16. Doręczenia (Regulamin urzędowania sądów powszechnych - wyciąg) | str. 335
2. Terminy | str. 337
2.1. Pojęcie i rodzaje terminów | str. 337
2.2. Rozpoczęcie biegu terminu oraz zasady obliczania terminów | str. 339
2.3. Uchybienie terminowi | str. 343
2.4. Przywrócenie terminu | str. 345
2.5. Brak winy w uchybieniu terminowi jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu | str. 348
2.6. Zaskarżalność zarządzenia i postanowienia wydanego w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu | str. 351

ROZDZIAŁ XIII. Zawieszenie i umorzenie postępowania | str. 354
1. Uwagi wstępne | str. 354
2. Zawieszenie postępowania | str. 356
2.1. Zawieszenie postępowania z mocy prawa | str. 356
2.2. Obligatoryjne zawieszenie postępowania z urzędu | str. 356
2.3. Śmierć pełnomocnika | str. 363
2.4. Obligatoryjne zawieszenie postępowania na wniosek | str. 364
2.5. Fakultatywne zawieszenie postępowania z urzędu | str. 365
2.6. Fakultatywne zawieszenie postępowania na wniosek | str. 372
2.7. Skutki zawieszenia postępowania | str. 373
2.8. Podjęcie zawieszonego postępowania | str. 375
3. Umorzenie postępowania | str. 377
3.1. Umorzenie postępowania uprzednio zawieszonego | str. 377
3.2. Umorzenie postępowania z mocy prawa oraz postanowienia sądu | str. 378

ROZDZIAŁ XIV. Mediacja. Postępowanie pojednawcze. Ugoda sądowa | str. 381
1. Mediacja | str. 381
2. Postępowanie pojednawcze | str. 386
3. Ugoda sądowa | str. 388
3.1. Rola sędziego (sądu) w dążeniu do zawarcia ugody sądowej | str. 388
3.2. Istota ugody sądowej | str. 390
3.3. Skutki prawne zawarcia ugody sądowej i możliwość uchylenia się od nich | str. 393

ROZDZIAŁ XV. Pozew. Powództwo | str. 398
1. Relacje między pozwem i powództwem. Rodzaje powództw. Składniki pozwu | str. 398
1.1. Uwagi wstępne | str. 398
1.2. Określenie żądania w pozwie o zasądzenie świadczenia | str. 399
1.3. Określenie żądania w pozwie wniesionym na podstawie art. 189 i 1891 k.p.c. oraz art. 10 u.k.w.h | str. 401
1.3.1. Powództwo o ustalenie istnienia albo nieistnienia stosunku prawnego lub prawa | str. 402
1.3.2. Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa wytoczone w celu oceny skutków podatkowych | str. 404
1.3.3. Powództwo o ustalenie stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym | str. 407
1.4. Określenie żądania w pozwie o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa | str. 412
1.5. Przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie oraz właściwość sądu | str. 413
1.6. Fakultatywne składniki pozwu | str. 414
2. Dekretacja pozwu | str. 415
3. Skutki doręczenia pozwu | str. 416
4. Skutki wytoczenia powództwa. Częściowe dochodzenie świadczenia | str. 418
5. Odrzucenie pozwu | str. 420
5.1. Uwagi wstępne | str. 420
5.2. Stan sprawy w toku | str. 421
5.3. Powaga rzeczy osądzonej | str. 421
5.4. Postanowienie o odrzuceniu pozwu | str. 425
5.5. Zakaz odrzucenia pozwu | str. 426
6. Cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia | str. 426
7. Kumulacja roszczeń. Zmiana powództwa | str. 432
7.1. Kumulacja roszczeń | str. 432
7.2. Zmiana powództwa | str. 434
8. Zarzuty pozwanego | str. 439
9. Uznanie powództwa | str. 442
10. Powództwo wzajemne | str. 444

ROZDZIAŁ XVI. Posiedzenia sądowe. Rozprawa | str. 451
1. Posiedzenia sądowe | str. 451
2. Rozprawa | str. 453
2.1. Przygotowanie rozprawy, odpowiedź na pozew | str. 453
2.2. Obowiązek ustalenia z urzędu numeru identyfikującego stronę pozwaną | str. 460
2.3. Przebieg posiedzenia, jego otwarcie, wywołanie sprawy | str. 461
2.4. Etapy rozprawy | str. 465
2.5. Odroczenie rozprawy | str. 471
2.6. Protokół rozprawy | str. 473
2.7. Postanowienie zarządzające oddzielną rozprawę oraz postanowienie zarządzające połączenie kilku spraw | str. 477
2.8. Otwarcie zamkniętej rozprawy na nowo | str. 480
3. Sesje sądowe w okresie wakacji. Kolejność rozpoznawania spraw. Czynności przewodniczącego wydziału. Czynności przewodniczącego posiedzenia. Czynności sędziego. Przygotowanie posiedzenia. Porządek posiedzenia. Protokoły (Regulamin urzędowania sądów powszechnych - wyciąg) | str. 482

ROZDZIAŁ XVII. Postępowanie dowodowe | str. 488
1. Przedmiot dowodu | str. 488
2. Dowód prima facie | str. 491
3. Ciężar udowodnienia. Dopuszczenie przez sąd dowodu niewskazanego przez stronę | str. 492
4. Wniosek dowodowy. Postanowienie dowodowe | str. 496
5. Odmowa dopuszczenia dowodu | str. 500
6. Zabezpieczenie dowodów i środki dowodowe | str. 505
6.1. Zabezpieczenie dowodów | str. 505
6.2. Środki dowodowe | str. 506
6.2.1. Podział środków dowodowych | str. 506
6.2.2. Dowód z dokumentów | str. 506
6.2.3. Dowód z zeznań świadków | str. 511
6.2.4. Dowód z opinii biegłych | str. 515
6.2.5. Dowód z oględzin | str. 520
6.2.6. Dowód z przesłuchania stron | str. 521
6.2.7. Dowód z grupowego badania krwi | str. 524
6.2.8. Dowód z przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki | str. 526
6.2.9. Dowód z innych środków | str. 527
6.3. Środki niebędące dowodem | str. 527
6.3.1. Prywatne ekspertyzy | str. 527
6.3.2. Dowód z akt | str. 528
7. Ocena dowodów | str. 529
8. Postępowanie dowodowe przed sądem drugiej instancji | str. 532
9. Pomoc sądowa | str. 536
10. Dowód z opinii biegłego. Przedmiot oględzin. Dokumenty. Pomoc sądowa (Regulamin urzędowania sądów powszechnych - wyciąg) | str. 538

ROZDZIAŁ XVIII. Wyroki i postanowienia | str. 540
1. Uwagi wstępne | str. 540
2. Wyroki | str. 541
2.1. Wydanie wyroku | str. 541
2.1.1. Narada nad wyrokiem | str. 541
2.1.2. Zdanie odrębne | str. 543
2.1.3. Ogłoszenie wyroku | str. 544
2.2. Podstawowe zasady wyrokowania | str. 548
2.2.1. Stan rzeczy istniejący w chwili wyrokowania. Reguły intertemporalne | str. 548
2.2.2. Przedmiot orzekania | str. 551
2.2.3. Podstawa faktyczna i prawna wyroku. Zbieg podstaw prawnych odpowiedzialności | str. 554
2.2.4. Rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty | str. 556
2.2.5. Zasądzenie odpowiedniej sumy według oceny sądu | str. 558
2.2.6. Zastrzeżenie na rzecz pozwanego prawa do powołania się w toku egzekucji na ograniczenie odpowiedzialności | str. 559
2.3. Wyrok częściowy i wyrok wstępny | str. 560
2.4. Wyrok zaoczny | str. 564
2.4.1. Przesłanki wydania wyroku zaocznego | str. 564
2.4.2. Uchylenie wyroku zaocznego z urzędu | str. 569
2.4.3. Sprzeciw od wyroku zaocznego | str. 570
2.4.4. Zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności | str. 577
2.4.5. Skutki prawne wniesienia sprzeciwu | str. 578
2.4.6. Przykłady tenorów wyroków wydanych na podstawie art. 347 k.p.c. | str. 579
2.4.7. Koszty rozprawy zaocznej | str. 580
2.5. Natychmiastowa wykonalność wyroków | str. 582
2.6. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroku | str. 585
2.6.1. Sprostowanie wyroku | str. 585
2.6.2. Uzupełnienie wyroku | str. 588
2.6.3. Wykładnia wyroku | str. 592
2.7. Komparycja wyroku oraz wybrane wzory tenorów wyroków | str. 593
2.7.1. Uwagi ogólne | str. 593
2.7.2. Wzory wyroków rozstrzygających o różnych żądaniach | str. 594
2.7.3. Tenory wyroków w sprawach z powództw o zasądzenie świadczenia | str. 595
2.7.4. Tenory wyroków w sprawach z powództw o ustalenie istnienia (nieistnienia) stosunku prawnego lub prawa oraz o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa | str. 598
2.7.5. Wybrane tenory wyroków | str. 599
2.7.6. Wybrane tenory postanowień w postępowaniu nieprocesowym | str. 603
2.7.7. Tenory wyroków sądu drugiej instancji | str. 604
2.7.8. Tenory wyroków Sądu Najwyższego | str. 605
2.8. Pisemne uzasadnienie orzeczeń sądowych | str. 606
2.8.1. Uwagi ogólne | str. 606
2.8.2. Uzasadnienie orzeczenia sądu pierwszej instancji | str. 608
2.8.3. Uzasadnienie orzeczenia sądu drugiej instancji oraz Sądu Najwyższego | str. 610
2.8.4. Charakter terminu do sporządzenia uzasadnienia orzeczenia sądowego | str. 611
2.8.5. Konstrukcja i technika sporządzania uzasadnień orzeczeń sądowych | str. 612
2.8.6. Skutki procesowe wadliwie sporządzonego uzasadnienia wyroku | str. 618
3. Postanowienia | str. 619
3.1. Uwagi wstępne | str. 619
3.2. Postanowienia kończące postępowanie w sprawie i postanowienia niekończące postępowania w sprawie | str. 620
3.3. Postanowienia zaskarżalne zażaleniem i niezaskarżalne | str. 623
3.3.1. Uwagi ogólne | str. 623
3.3.2. Zaskarżalność postanowień w postępowaniu nieprocesowym | str. 624
3.4. Postanowienia wydawane na posiedzeniu jawnym oraz niejawnym | str. 626
4. Orzeczenia (Regulamin urzędowania sądów powszechnych - wyciąg) | str. 627

ROZDZIAŁ XIX. Środki zaskarżenia | str. 629
1. Uwagi wstępne oraz ogólna charakterystyka środków zaskarżenia | str. 629
2. Apelacja | str. 635
2.1. Istota postępowania apelacyjnego oraz apelacji jako środka odwoławczego | str. 635
2.2. Granice apelacji i podstawy rozstrzygnięcia | str. 647
2.3. Nowe fakty i dowody w postępowaniu apelacyjnym | str. 651
2.4. Zakres zaskarżenia oraz zakaz reformationis in peius | str. 653
2.5. Niedopuszczalność zmiany żądania w postępowaniu apelacyjnym | str. 657
2.6. Orzeczenia sądu drugiej instancji | str. 658
2.7. Nieważność postępowania | str. 662
2.8. Czynności w postępowaniu apelacyjnym (Regulamin urzędowania sądów powszechnych - wyciąg) | str. 664
3. Skarga kasacyjna | str. 665
3.1. Istota postępowania kasacyjnego. Dopuszczalność skargi kasacyjnej | str. 665
3.1.1. Uwagi ogólne | str. 665
3.1.2. Przymus adwokacko-radcowski. Pełnomocnictwo w postępowaniu kasacyjnym | str. 667
3.1.3. Termin do wniesienia skargi | str. 669
3.2. Wymagania formalne i dotyczące treści skargi kasacyjnej | str. 670
3.2.1. Uwagi ogólne | str. 670
3.2.2. Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej w Sądzie Najwyższym | str. 678
3.2.3. Rozpoznanie merytoryczne skargi kasacyjnej | str. 679
4. Zażalenie | str. 680
4.1. Zażalenie jako środek odwoławczy na postanowienie sądu pierwszej instancji | str. 680
4.2. Zażalenie na postanowienie sądu drugiej instancji | str. 684
4.2.1. Zażalenie (tzw. zwykłe) do Sądu Najwyższego | str. 684
4.2.2. Zażalenie (tzw. kasatoryjne) do Sądu Najwyższego | str. 686
4.2.3. Zażalenie do innego równorzędnego składu sądu drugiej instancji (tzw. zażalenie poziome) | str. 689
5. Skarga o wznowienie postępowania | str. 691
5.1. Charakter skargi | str. 691
5.2. Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu wznowieniowym | str. 693
5.3. Dopuszczalność skargi. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu skargą | str. 694
5.4. Właściwość sądu. Termin do wniesienia skargi | str. 695
5.5. Wymagania formalne zwykłe oraz konstrukcyjne skargi | str. 696
5.6. Podstawy wznowienia | str. 697
5.7. Fakultatywne składniki skargi | str. 703
5.8. Przebieg postępowania wznowieniowego | str. 704
5.9. Zaskarżalność orzeczeń wydanych w następstwie rozpoznania skargi | str. 706
6. Odpowiedzialność państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 708
6.1. Odpowiedzialność państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej | str. 708
6.1.1. Uwagi wstępne | str. 708
6.1.2. Ogólne przesłanki odpowiedzialności | str. 710
6.1.3. Szczególne przesłanki odpowiedzialności | str. 712
6.1.4. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działalnością władczą w sferze legislacyjnej | str. 713
6.1.5. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem orzeczenia lub decyzji administracyjnej | str. 714
6.1.6. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem orzeczenia lub decyzji administracyjnej | str. 714
6.2. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 716
6.2.1. Uwagi wstępne | str. 716
6.2.2. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu skargą | str. 719
6.2.3. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi | str. 720
6.2.4. Termin do wniesienia skargi. Przymus adwokacko-radcowski | str. 721
6.2.5. Wymagania formalne zwykłe oraz konstrukcyjne skargi | str. 722
6.2.6. Przyjęcie i odmowa przyjęcia skargi do rozpoznania | str. 729
6.2.7. Uwzględnienie oraz oddalenie skargi | str. 730
7. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego | str. 731

ROZDZIAŁ XX. Postępowania odrębne | str. 742
1. Uwagi wstępne | str. 742
2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych | str. 743
2.1. Pojęcie sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych | str. 743
2.2. Najistotniejsze odrębności postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych | str. 745
2.2.1. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 745
2.2.2. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych | str. 749
2.2.3. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (Regulamin urzędowania sądów powszechnych - wyciąg) | str. 752
3. Postępowanie w sprawach gospodarczych | str. 753
3.1. Uwagi ogólne | str. 753
3.2. Rozpoznawanie spraw gospodarczych, w których postępowanie wszczęto przed 3 maja 2012 r. | str. 754
3.3. Rozpoznawanie spraw gospodarczych, w których postępowanie wszczęto najwcześniej 3 maja 2012 r. | str. 767
4. Postępowanie nakazowe | str. 768
4.1. Istota postępowania, właściwość sądu, pozew nakazowy | str. 768
4.2. Nakaz zapłaty | str. 771
4.3. Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia | str. 775
4.4. Nakaz zapłaty jako tytuł egzekucyjny | str. 776
4.5. Zarzuty od nakazu zapłaty | str. 776
4.6. Postępowanie po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty | str. 781
4.7. Czynności w postępowaniu nakazowym (Regulamin urzędowania sądów powszechnych - wyciąg) | str. 786
5. Postępowanie upominawcze | str. 786
5.1. Charakter postępowania. Charakter prawny nakazu zapłaty i przesłanki jego wydania | str. 786
5.2. Sprzeciw od nakazu zapłaty | str. 791
5.3. Skarga na postanowienie referendarza sądowego zawarte w nakazie zapłaty rozstrzygające o kosztach procesu | str. 798
5.4. Postępowanie po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty | str. 798
5.5. Czynności w postępowaniu nakazowym (Regulamin urzędowania sądów powszechnych - wyciąg) | str. 800
6. Postępowanie uproszczone | str. 800
6.1. Właściwość sądu. Rodzaje spraw | str. 800
6.2. Wzajemne relacje postępowania uproszczonego i innych postępowań odrębnych | str. 801
6.3. Najistotniejsze odrębności postępowania uproszczonego | str. 803
7. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania | str. 807
8. Europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych | str. 809
8.1. Uwagi ogólne | str. 809
8.2. Europejskie postępowanie nakazowe | str. 811
8.2.1. Uwagi wstępne | str. 811
8.2.2. Warunki rozpoznania sprawy w europejskim postępowaniu nakazowym | str. 812
8.2.3. Wyłączenie stosowania przepisów o innych postępowaniach odrębnych | str. 812
8.2.4. Właściwość rzeczowa i miejscowa sądu | str. 813
8.2.5. Kompetencje referendarza sądowego | str. 813
8.2.6. Posiedzenie sądowe | str. 813
8.2.7. Pozew | str. 814
8.2.8. Europejski nakaz zapłaty co do części roszczenia | str. 814
8.2.9. Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty | str. 815
8.2.10. Skutki prawne wniesienia sprzeciwu | str. 818
8.2.11. Ponowne badanie europejskiego nakazu zapłaty w państwie pochodzenia | str. 819
8.2.12. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty | str. 820
8.2.13. Wykonalność europejskiego nakazu zapłaty | str. 821
8.2.14. Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności europejskiemu nakazowi zapłaty | str. 823
8.2.15. Tekst rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady | str. 824
8.3. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń | str. 836
8.3.1. Postępowanie | str. 836
8.3.2. Zakończenie postępowania | str. 840
8.3.3. Tekst Rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady | str. 844
9. Elektroniczne postępowanie upominawcze | str. 856
9.1. Uwagi wstępne | str. 856
9.2. Wnoszenie i doręczanie pism | str. 857
9.3. Pozew | str. 858
9.4. Charakter prawny nakazu zapłaty i przesłanki jego wydania | str. 859
9.5. Sprzeciw od nakazu zapłaty | str. 860
9.6. Postępowanie po wniesieniu sprzeciwu | str. 861
9.7. Pełnomocnictwo | str. 863
9.8. Podpis elektroniczny | str. 863
9.9. Droga elektroniczna w postępowaniu egzekucyjnym | str. 864
9.10. Sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Regulamin urzędowania sądów powszechnych - wyciąg) | str. 865

ROZDZIAŁ XXI. Sąd polubowny | str. . 866
1. Uwagi wstępne | str. 866
2. Zapis na sąd polubowny | str. 868
3. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego | str. 870
4. Kompetencje sądu państwowego | str. 876
5. Postępowanie przed sądem państwowym wywołane skargą oraz postępowanie remisyjne | str. 877
6. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej | str. 881

ROZDZIAŁ XXII. Postępowanie zabezpieczające (wybrane zagadnienia) | str. 883
1. Istota i charakter postępowania zabezpieczającego | str. 883
2. Przesłanki udzielenia zabezpieczenia | str. 885
3. Legitymacja w postępowaniu zabezpieczającym | str. 886
4. Sposoby zabezpieczenia, zasady orzekania o zabezpieczeniu. Wykonanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia | str. 887
4.1. Uwagi wstępne | str. 887
4.2. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych | str. 888
4.3. Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych | str. 893
4.4. Zabezpieczenie w sprawach o alimenty oraz roszczeń wymienionych w art. 7531 k.p.c | str. 895
4.5. Zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa | str. 897
4.6. Postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych (art. 445 i 4451 k.p.c.) oraz w sprawach pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem (art. 7561 k.p.c.) | str. 897

, ROZDZIAŁ XXIII. Czynności sądu w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym (wybrane zagadnienia) | str. 902
1. Nadzór sądowy (judykacyjny) nad czynnościami komornika | str. 902
2. Skarga na czynności komornika | str. 909
3. Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym | str. 916
4. Postępowanie klauzulowe | str. 919
4.1. Nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu | str. 919
4.2. Egzekucja z określonych przedmiotów majątku wspólnego małżonków mimo braku klauzuli przeciwko małżonkowi dłużnika | str. 933
4.3. Postępowanie klauzulowe przeciwko małżonkowi dłużnika | str. 935
4.3.1. Ograniczenie odpowiedzialności małżonka dłużnika do majątku objętego wspólnością ustawową | str. 935
4.3.2. Ograniczenie odpowiedzialności małżonka dłużnika do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego | str. 938
4.3.3. Umowa majątkowa małżeńska a nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika | str. 939
4.4. Klauzula wykonalności w wypadku przejścia uprawnienia lub obowiązku po powstaniu tytułu egzekucyjnego | str. 940
4.5. Klauzula wykonalności przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego | str. 943
4.5.1. Uwagi ogólne | str. 943
4.5.2. Niemożność uzyskania lub trudności z uzyskaniem dokumentu stwierdzającego zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego | str. 945
4.5.3. Zakres podmiotowy tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko zbywcy przedsiębiorstwa | str. 946
4.5.4. Zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego po wszczęciu postępowania egzekucyjnego | str. 948
5. Powództwa przeciwegzekucyjne | str. 949
5.1. Uwagi wstępne. Właściwość sądu | str. 949
5.2. Powództwo opozycyjne | str. 951
5.2.1. Uwagi ogólne | str. 951
5.2.2. Powództwo opozycyjne na podstawie art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c. | str. 952
5.2.3. Powództwo opozycyjne na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. | str. 955
5.2.4. Powództwo opozycyjne na podstawie art. 840 § 1 pkt 3 k.p.c. | str. 960
5.2.5. Powództwo opozycyjne na podstawie art. 8402 k.p.c. | str. 962
5.2.6. Odmowa wykonania tytułu wykonawczego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego | str. 962
5.3. Powództwo ekscydencyjne | str. 964
5.4. Powództwo ekscydencyjne w razie egzekucji administracyjnej | str. 967
6. Wyjawienie majątku | str. 968
6.1. Uwagi wstępne | str. 968
6.2. Wniosek o wyjawienie majątku | str. 970
6.3. Posiedzenie sądu. Środki przymusu | str. 971
6.4. Postanowienie w przedmiocie wyjawienia majątku | str. 974
6.5. Nowy wykaz i przyrzeczenie | str. 975
7. Czynności sądu w egzekucji z nieruchomości | str. 975
7.1. Uwagi wstępne | str. 975
7.2. Stadium zajęcia nieruchomości | str. 976
7.3. Stadium opisu i oszacowania | str. 981
7.4. Stadium licytacji | str. 982
7.5. Stadium przybicia | str. 984
7.6. Stadium przysądzenia własności | str. 991
7.7. Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości | str. 995
8. Egzekucja świadczeń niepieniężnych, w której organem egzekucyjnym jest sąd | str. 1003
8.1. Uwagi wstępne | str. 1003
8.2. Egzekucja oświadczenia woli | str. 1004
8.3. Egzekucja czynności zastępowalnej | str. 1008
8.4. Egzekucja wykonania czynności, której za dłużnika nie może wykonać inna osoba (czynności niezastępowanej), oraz egzekucja zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela | str. 1013
8.4.1. Środki przymusu | str. 1013
8.4.2. Stosunek między grzywną a zapłatą określonej sumy pieniężnej na rzecz wierzyciela | str. 1015
8.4.3. Podstawa egzekucji wykonania czynności niezastępowalnej oraz egzekucji obowiązku zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela | str. 1016
8.4.4. Właściwość sądu | str. 1019
8.4.5. Wniosek o wszczęcie egzekucji | str. 1020
8.4.6. Fazy egzekucji wykonania czynności niezastępowalnej | str. 1021
8.4.7. Przebieg egzekucji obowiązku zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela | str. 1024
8.4.8. Zamiana grzywny na areszt. Zarządzenie wykonania aresztu | str. 1026
9. Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz wykonywanie kontaktów z dzieckiem | str. 1028

ANEKS. Przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 259) dotyczące spraw nieprocesowych, egzekucyjnych oraz rozpoznawanych w sądzie rodzinnym i dla nieletnich - nieprzytoczone w rozdziałach | str. 1030

Skorowidz | str. 1046

Ukryj

Opis:

Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych to cenne źródło wiedzy z zakresu postępowania cywilnego. Instytucje prawa postępowania cywilnego ? poza omówieniem ich istoty z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego, które ukształtowało praktykę sądową ? przedstawione zostały w sposób praktyczny ze wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych. Z książki tej, której adresatami są przede wszystkim sędziowie, referendarze sądowi, asystenci sędziego i aplikanci sądowi, korzystają także zawodowi pełnomocnicy procesowi, odnajdując w niej omówienie zagadnień związanych z reprezentacją stron i czynnościami przez nich podejmowanymi w toku prowadzenia sprawy cywilnej. W 7. wydaniu istotne zmiany wprowadzone zostały do rozdziałów, w których omówiony jest nowy system gromadzenia materiału procesowego i spoczywający na stronach ciężar wspierania postępowania zarówno przed sądem I instancji w obu trybach, jak i w postępowaniu przed sądem II instancji. Dodano nowy podrozdział: ?Nadużycie praw procesowych? oraz nowy rozdział ?Postępowanie zabezpieczające?. Treść książki poszerzono m.in. w rozdziałach omawiających takie instytucje procesowe, jak: skład sądu, wyłączenie sędziego, powództwo, doręczenia, zdolność sądowa, reprezentacja Skarbu Państwa, koszty procesu, postępowanie przed sądem polubownym, pisma procesowe, postępowanie apelacyjne, a także postępowanie zażaleniowe. Istotne uzupełnienia wprowadzono w rozdziałach poświęconych szczególnym środkom zaskarżenia, skardze na przewlekłość postępowania oraz skardze o uchylenie wyroku sądu polubownego. Do licznie powołanych orzeczeń Sądu Najwyższego dodane zostały nowe, wydane od 2012 r. do chwili obecnej, mające znaczenie dla przebiegu postępowania w sprawach cywilnych. Treść publikacji została wzbogacona przez przytoczenie na końcu rozdziałów oraz w aneksie przepisów Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Henryk Pietrzkowski jest sędzią Sądu Najwyższego, znanym z wielu opracowań z zakresu prawa postępowania cywilnego; jest autorem m.in. publikacji Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz w części dotyczącej postępowania egzekucyjnego oraz Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, ponadto współautorem m.in. dzieła System Prawa Procesowego Cywilnego oraz książki Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzi wykłady w ramach szkoleń dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, przez ponad 25 lat kształcił aplikantów sądowych i radcowskich.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788327806499 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 1088
Rodzaj: , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0194:W07Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów