Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Postępowanie cywilne. Zarys wykładu

W publikacji zostały omówione podstawowe instytucje prawa procesowego, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego.

więcej

Autorzy: Henryk Dolecki,
Seria:  Podręczniki obowiązkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 sierpnia 2015 r.,
z uwzględnieniem przepisów, które wejdą w życie 18 listopada 2015 r. i 1 stycznia 2016 r.

Kod: NEX-0305:W06D02  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 15

Przedmowa do szóstego wydania | str. 17

Przedmowa do piątego wydania | str. 17

Przedmowa do czwartego wydania | str. 18

Przedmowa do trzeciego wydania | str. 18

Przedmowa do drugiego wydania | str. 19

Przedmowa | str. 21

ROZDZIAŁ I. Wiadomości wstępne | str. 23
§ 1. Pojęcie i funkcja postępowania cywilnego | str. 23
§ 2. Rodzaje postępowania cywilnego | str. 24
§ 3. Normy prawa procesowego cywilnego a normy prawa cywilnego | str. 27
§ 4. Terytorialny i czasowy zasięg przepisów kodeksu postępowania cywilnego | str. 28
§ 5. Postępowanie cywilne a inne rodzaje postępowań | str. 30
1. Postępowanie cywilne a postępowanie karne | str. 30
2. Postępowanie cywilne a postępowanie administracyjne | str. 32
3. Postępowanie sądowoadministracyjne a postępowanie cywilne | str. 33
§ 6. Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na postępowanie cywilne | str. 35
§ 7. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki | str. 36
§ 8. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawach o naruszenie art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 39
§ 9. Polskie prawo procesowe cywilne a prawo Unii Europejskiej | str. 40
1. Zagadnienia ogólne | str. 40
2. Prawo unijne a prawo krajowe | str. 42
3. Prawo unijne a postępowanie przed sądami państw członkowskich | str. 43
4. Orzeczenia wstępne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 43

ROZDZIAŁ II. Droga sądowa w sprawach cywilnych | str. 45
§ 1. Pojęcie drogi sądowej | str. 45
§ 2. Dopuszczalność drogi sądowej | str. 46
§ 3. Skutki braku drogi sądowej | str. 48

ROZDZIAŁ III. Zasady postępowania cywilnego | str. 49
§ 1. Zagadnienia ogólne | str. 49
§ 2. Rodzaje zasad procesowych | str. 50
1. Zasada prawdy | str. 50
2. Zasada dyspozycyjności | str. 53
3. Zasada kontradyktoryjności | str. . 54
4. Zasada koncentracji materiału procesowego | str. 58
5. Zasada równości stron | str. 59
6. Zasada bezpośredniości | str. 61
7. Zasada swobodnej oceny dowodów | str. 62
8. Zasada ustności i pisemności | str. 64
9. Zasada jawności | str. 65
10. Zasada formalizmu procesowego | str. 67

ROZDZIAŁ IV. Podmioty postępowania | str. 69
§ 1. Sąd - organizacja sądów rozpoznających sprawy cywilne | str. 69
§ 2. Właściwość sądu | str. 72
1. Zagadnienia ogólne | str. 72
2. Właściwość rzeczowa | str. 72
3. Wartość przedmiotu sporu | str. 75
4. Właściwość miejscowa | str. 76
5. Skutki niewłaściwości sądu | str. 79
§ 3. Skład sądu | str. 80
1. Skład sądu w procesie cywilnym | str. 80
2. Wyłączenie sędziego | str. 81
3. Wyłączenie innych podmiotów postępowania | str. 83
§ 4. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, organizacje pozarządowe, Państwowa Inspekcja Pracy, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów oraz inne podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów | str. 84
1. Przesłanki i formy udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym | str. 84
2. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta | str. 86
3. Organizacje pozarządowe | str. 87
4. Państwowa Inspekcja Pracy | str. 89
5. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów | str. 89
6. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów | str. 90
§ 5. Uczestnicy postępowania | str. 90
1. Strony w procesie cywilnym | str. 90
1.1. Zdolność sądowa | str. 91
1.2. Zdolność procesowa | str. 95
1.3. Zdolność postulacyjna | str. 96
1.4. Legitymacja procesowa | str. 97
2. Współuczestnictwo procesowe | str. 99
3. Interwencja główna | str. 102
4. Interwencja uboczna | str. 102
5. Przypozwanie | str. 104
6. Następstwo procesowe | str. 104
§ 6. Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym | str. 106

ROZDZIAŁ V. Przedmiot postępowania cywilnego | str. 112
§ 1. Powództwo | str. 112
§ 2. Rodzaje powództw | str. 112
1. Powództwo o zasądzenie (świadczenie) | str. 114
2. Powództwo o ustalenie prawa lub stosunku prawnego | str. 115
3. Powództwo o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego | str. 116
§ 3. Kumulacja roszczeń | str. 117
§ 4. Zmiana powództwa | str. 118

ROZDZIAŁ VI. Czynności procesowe | str. 121
§ 1. Istota i rodzaje czynności procesowych | str. 121
§ 2. Pisma procesowe | str. 124
§ 3. Doręczenia | str. 127
§ 4. Posiedzenia sądowe | str. 130
§ 5. Terminy | str. 134

ROZDZIAŁ VII. Koszty postępowania | str. 138
§ 1. Koszty procesu cywilnego - zagadnienia ogólne | str. 138
§ 2. Zasady rozstrzygania o kosztach procesu | str. 141
§ 3. Zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie przez sąd pełnomocnika | str. 143
§ 4. Zabezpieczenie kosztów postępowania | str. 149
§ 5. Prawo pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonych w państwach Unii Europejskiej | str. 151
1. Prawo pomocy w postępowaniu prowadzonym w Rzeczypospolitej Polskiej | str. 151
2. Prawo pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim | str. 154

ROZDZIAŁ VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str. 157
§ 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze | str. 157
1. Mediacja | str. 157
2. Postępowanie pojednawcze | str. 159
§ 2. Wszczęcie postępowania cywilnego | str. 160
§ 3. Skutki prawne wszczęcia procesu cywilnego | str. 161
1. Procesowe i materialnoprawne skutki wytoczenia powództwa | str. 163
2. Procesowe i materialnoprawne skutki doręczenia pozwu | str. 164
§ 4. Zachowanie się pozwanego w procesie cywilnym | str. 166
1. Bierne zachowanie się pozwanego | str. 168
2. Obrona pozwanego | str. 169
§ 5. Rozprawa | str. 171
1. Przygotowanie rozprawy | str. 171
2. Przebieg rozprawy | str. 173
§ 6. Zawieszenie postępowania | str. 176
§ 7. Niemerytoryczne zakończenie procesu cywilnego | str. 181
1. Odrzucenie powództwa | str. 181
2. Umorzenie postępowania | str. 182
§ 8. Postępowanie dowodowe | str. 184
1. Zagadnienia ogólne | str. 184
2. Przedmiot dowodu | str. 187
3. Ciężar twierdzenia (onus proferendi ) | str. 189
4. Ciężar dowodu (onus probandi ) | str. 189
5. Domniemania prawne | str. 191
6. Domniemania faktyczne | str. 194
7. Dowód prima facie | str. 194
8. Uprawdopodobnienie | str. 196
9. Zabezpieczenie dowodów | str. 196
§ 9. Środki dowodowe | str. 197
1. Dokumenty | str. 197
2. Zeznania świadków | str. 201
3. Opinia biegłych | str. 204
4. Oględziny | str. 206
5. Przesłuchanie stron | str. 207
6. Inne środki dowodowe | str. 208
§ 10. Zasady orzekania w postępowaniu cywilnym | str. 210
§ 11. Merytoryczne zakończenie postępowania cywilnego | str. 212
1. Zakończenie procesu | str. 212
2. Wydanie wyroku | str. 213
§ 12. Rodzaje wyroków | str. 216
1. Wyrok wstępny | str. 216
2. Wyrok częściowy | str. 217
3. Wyrok końcowy | str. 217
4. Wyrok łączny | str. 217
5. Wyrok zaoczny | str. 218
§ 13. Skutki prawne wyroku | str. 220
1. Prawomocność | str. 220
2. Wykonalność | str. 222
3. Skuteczność | str. 223
§ 14. Nakazy zapłaty | str. 224
§ 15. Postanowienia | str. 224
§ 16. Zarządzenia | str. 227
§ 17. Rektyfikacja orzeczeń w postępowaniu cywilnym | str. 227
1. Sprostowanie | str. 227
2. Uzupełnienie | str. 228
3. Wykładnia | str. 229

ROZDZIAŁ IX. Postępowania odrębne | str. 230
§ 1. Uwagi ogólne | str. 230
§ 2. Postępowanie w sprawach małżeńskich | str. 231
1. Odrębności proceduralne | str. 231
2. Szczegółowe uregulowania w sprawach o rozwód i separację | str. 232
3. Unieważnienie małżeństwa | str. 235
4. Ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa | str. 236
5. Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej | str. 236
§ 3. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 237
1. Zagadnienia materialnoprawne | str. 237
2. Zagadnienia proceduralne | str. 239
§ 4. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych | str. 241
1. Rodzaje spraw | str. 241
2. Odrębności proceduralne | str. 242
§ 5. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania | str. 248
§ 6. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, regulacji telekomunikacji i poczty, regulacji transportu kolejowego oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone | str. 250
§ 7. Postępowanie nakazowe i upominawcze | str. 252
1. Postępowanie nakazowe | str. 252
2. Postępowanie upominawcze | str. 255
3. Elektroniczne postępowanie upominawcze | str. 257
§ 8. Postępowanie uproszczone | str. 259
§ 9. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych | str. 260
1. Europejskie postępowanie nakazowe | str. 261
2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń | str. 263

ROZDZIAŁ X. Postępowanie nieprocesowe | str. 266
§ 1. Zagadnienia ogólne | str. 266
1. Właściwość sądu | str. 266
2. Skład sądu | str. 269
3. Uczestnicy postępowania | str. 270
4. Przebieg postępowania | str. 271
§ 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa osobowego | str. 278
1. Uznanie za zmarłego | str. 278
2. Stwierdzenie zgonu | str. 280
3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu | str. 280
4. Ubezwłasnowolnienie | str. 281
5. Postępowanie w sprawach dotyczących akt stanu cywilnego | str. 284
§ 3. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli | str. 285
1. Sprawy małżeńskie | str. 287
2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 288
3. Sprawy o przysposobienie | str. 288
4. Sprawy z zakresu opieki | str. 290
5. Sprawy z zakresu kurateli | str. 291
6. Sprawy nieletnich | str. 291
7. Sprawy dotyczące przymusowego leczenia alkoholików | str. 292
8. Sprawy z zakresu przymusowego leczenia i rehabilitacji narkomanów | str. 294
9. Sprawy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego | str. 295
10. Sprawy z zakresu ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz ustawy o obywatelstwie polskim | str. 298
§ 4. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego | str. 299
1. Stwierdzenie zasiedzenia | str. 299
2. Przepadek rzeczy | str. 300
2.1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego | str. 300
2.2. Przepadek pojazdów | str. 301
3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem | str. 302
4. Zniesienie współwłasności | str. 303
5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu | str. 305
6. Postępowanie wieczystoksięgowe | str. 306
§ 5. Sprawy z zakresu prawa spadkowego | str. 309
1. Sąd spadku | str. 309
2. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza | str. 310
3. Przyjęcie lub odrzucenie spadku | str. 311
4. Ogłoszenie testamentu | str. 312
5. Wyjawienie przedmiotów spadkowych | str. 313
6. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego | str. 314
7. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu | str. 314
8. Zarząd spadku nieobjętego | str. 314
9. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 315
10. Dział spadku | str. 317
11. Inne sprawy spadkowe | str. 317
§ 6. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego | str. 318
§ 7. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego | str. 319
§ 8. Postępowanie rejestrowe | str. 321
§ 9. Inne sprawy uregulowane w przepisach pozakodeksowych | str. 324
1. Odtworzenie dyplomów i świadectw ukończenia nauki | str. 324
2. Postępowanie w sprawach o umarzanie utraconych dokumentów | str. 326
3. Postępowanie w sprawie przyjęcia do spółdzielni i przydzielenia lokalu spółdzielczego | str. 327
4. Sprawy z zakresu kodeksu morskiego | str. 328
5. Sprawy z zakresu kodeksu wyborczego | str. 328

ROZDZIAŁ XI. Zaskarżenie orzeczeń sądowych | str. 330
§ 1. Zagadnienia ogólne | str. 330
§ 2. Apelacja | str. 331
§ 3. Zażalenie | str. 339
§ 4. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego | str. 341
§ 5. Skarga kasacyjna | str. 342
§ 6. Wznowienie postępowania | str. 347
§ 7. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 350

ROZDZIAŁ XII. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt | str. 353

ROZDZIAŁ XIII. Postępowanie zabezpieczające | str. 356

ROZDZIAŁ XIV. Postępowanie egzekucyjne | str. 363
§ 1. Pojęcie i rodzaje egzekucji | str. 363
§ 2. Podmioty postępowania egzekucyjnego | str. 365
1. Organy egzekucyjne | str. 365
2. Uczestnicy postępowania | str. 367
§ 3. Warunki dopuszczalności egzekucji | str. 367
1. Tytuł egzekucyjny | str. 367
2. Klauzula wykonalności | str. 369
3. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego | str. 372
4. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty | str. 374
5. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń | str. 374
6. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych | str. 375
7. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych | str. 376
8. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych | str. 376
§ 4. Przebieg postępowania egzekucyjnego | str. 377
1. Wniosek o wszczęcie egzekucji | str. 377
2. Wszczęcie postępowania | str. 378
3. Czynności egzekucyjne | str. 378
4. Wstrzymanie egzekucji | str. 380
5. Zawieszenie egzekucji | str. 381
6. Umorzenie egzekucji | str. 382
7. Ograniczenia egzekucji | str. 383
§ 5. Egzekucja świadczeń pieniężnych | str. 386
1. Egzekucja z ruchomości | str. 386
2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę | str. 388
3. Egzekucja z rachunków bankowych | str. 389
4. Egzekucja z innych wierzytelności | str. 391
5. Egzekucja z innych praw majątkowych | str. 393
6. Egzekucja z nieruchomości | str. 395
7. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego | str. 401
8. Uproszczona egzekucja z nieruchomości | str. 402
9. Egzekucja ze statków morskich | str. 403
10. Podział sumy uzyskanej z egzekucji | str. 404
11. Wyjawienie majątku | str. 406
§ 6. Egzekucja świadczeń niepieniężnych | str. 407
§ 7. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców | str. 410
§ 8. Egzekucja przez zarząd przymusowy | str. 411
§ 9. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego | str. 412
§ 10. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej | str. 413
§ 11. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych | str. 414
§ 12. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym | str. 415
1. Skarga na czynności komornika | str. 415
2. Zażalenie | str. 416
3. Zarzuty | str. 417
§ 13. Powództwa przeciwegzekucyjne | str. 417
1. Powództwo opozycyjne | str. 417
2. Powództwo interwencyjne | str. 418

ROZDZIAŁ XV. Międzynarodowe postępowanie cywilne | str. 420
§ 1. Zagadnienia ogólne | str. 420
§ 2. Jurysdykcja krajowa | str. 422
1. Jurysdykcja krajowa w procesie | str. 423
2. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym | str. 426
3. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym | str. 428
§ 3. Immunitet sądowy i egzekucyjny | str. 428
§ 4. Odrębności proceduralne w sprawach z elementem zagranicznym | str. 431
1. Zdolność sądowa i procesowa | str. 431
2. Zabezpieczenie kosztów procesu | str. 431
3. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 432
4. Pomoc prawna | str. 433
5. Zabezpieczenie dowodów | str. 434
6. Zagraniczne dokumenty urzędowe | str. 435
7. Zabezpieczenie spadku po cudzoziemcach | str. 435
8. Europejskie poświadczenie spadkowe | str. 436
9. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności | str. 437
10. Uzasadnianie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń | str. 437
11. Uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej | str. 438
§ 5. Uznanie i stwierdzenie wykonalności | str. 438
1. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych | str. 438
2. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych | str. 439
§ 6. Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych | str. 441
1. Zagadnienia ogólne | str. 441
2. Wykonanie | str. 442
3. Odmowa wykonania lub uznania | str. 443

ROZDZIAŁ XVI. Sąd polubowny (arbitrażowy) | str. 445
§ 1. Zapis na sąd polubowny | str. 446
§ 2. Skład sądu polubownego | str. 448
§ 3. Postępowanie przed sądem polubownym | str. 450
§ 4. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego | str. 453
§ 5. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej | str. 455

Słownik zwrotów łacińskich | str. 457

Wybór literatury | str. 459

Ukryj

Opis:

W podręczniku zostały omówione podstawowe instytucje prawa procesowego, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego wynikającego m.in. z ustaw: z dnia 10 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw oraz z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Zmiany wprowadzone przez wymienione akty prawne dotyczyły zagadnień związanych z rozpoznaniem spraw cywilnych w europejskim postępowaniu nakazowym, w europejskim postępowaniu w sprawach drobnych roszczeń, zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, a także uznania i wykonania niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych. Zmianie uległy również przepisy regulujące sposób wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz postępowanie w sprawach spadkowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8380-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 464
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: NEX-0305:W06D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów