Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Wojciech Popiołek,
Seria:  Biblioteka Prawnika
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0684:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów

Przedmowa (Wojciech Popiołek)

ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie (Piotr Pinior)
1.1. Obowiązek wniesienia wkładu
1.1.1. Uwagi ogólne
1.1.2. Obowiązek wniesienia wkładu w spółkach osobowych
1.1.3. Obowiązek wniesienia wkładu w spółkach kapitałowych
1.2. Źródła prawa

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie wkładu w Kodeksie spółek
handlowych
(Wojciech Wyrzykowski)
2.1. Brak definicji legalnej
2.2. Wkład pieniężny a wkład niepieniężny
2.3. Wkład niepieniężny a wkład rzeczowy
2.4. Wkłady niepieniężne w spółkach osobowych i kapitałowych
2.4.1. Wkład a udział kapitałowy w spółkach osobowych
2.4.2. Pokrycie praw udziałowych w spółkach kapitałowych

ROZDZIAŁ 3. Przedmiot wkładu niepieniężnego (Piotr Pinior)
3.1. Pojęcie zdolności aportowej
3.1.1. Uwagi ogólne
3.1.2. Zdolność aportowa w spółkach osobowych
3.1.3. Zdolność aportowa w spółkach kapitałowych
3.2. Przedmiot wkładu niepieniężnego w spółkach osobowych
3.2.1. Prawa rzeczowe i obligacyjne
3.2.2. Praca i usługi
3.2.3. Pozostałe wkłady
3.3. Przedmiot wkładu niepieniężnego w spółkach kapitałowych
3.3.1. Prawa rzeczowe
3.3.2. Prawa obligacyjne
3.3.3. Prawa udziałowe
3.3.4. Prawa na dobrach niematerialnych
3.3.5. Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne

ROZDZIAŁ 4. Procedura wniesienia wkładu niepieniężnego
w reżimie przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Rola sądu rejestrowego
4.1. Wniesienie wkładu do spółki osobowej (Grzegorz Gorczyński)
4.1.1. Umowa spółki - uwagi wprowadzające
4.1.2. Umowa spółki osobowej jako źródło zobowiązania
do wniesienia wkładów
4.1.3. Prawa, które wspólnik zobowiązał się wnieść do spółki
4.1.4. Wniesienie wkładu a wpis spółki do rejestru
4.1.5. Zmiana umowy spółki. Zwrot wkładu
4.1.6. Zgłoszenie do rejestru. Kognicja sądu rejestrowego
4.2. Wniesienie wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(Piotr Pinior)
4.2.1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
4.2.2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
4.2.3. Podwyższenie kapitału zakładowego
4.2.4. Zakres kognicji sądu rejestrowego. Wpis w rejestrze
4.3. Wniesienie wkładu do spółki akcyjnej (Piotr Pinior)
4.3.1. Sprawozdanie założycieli
4.3.2. Opinia biegłego rewidenta
4.3.3. Akty związania
4.3.4. Spółka w organizacji
4.3.5. Podwyższenie kapitału zakładowego
4.3.6. Zakres kognicji sądu rejestrowego. Wpis w rejestrze

ROZDZIAŁ 5. Wykonanie zobowiązania do wniesienia wkładu
niepieniężnego
5.1. Zobowiązanie do wniesienia wkładu (Grzegorz Gorczyński)
5.1.1. Umowa spółki osobowej. Zmiana umowy spółki
5.1.1.1. Uwagi wprowadzające
5.1.1.2. Przedmiot wkładu a forma umowy spółki jawnej
i partnerskiej
5.1.1.3. Mechanizm nabycia przedmiotu wkładu przez
powstającą handlową spółkę osobową - istota problemu
5.1.1.4. Rodzaj zdarzeń niezbędnych dla przejścia prawa
własności nieruchomości (użytkowania wieczystego)
na powstającą spółkę kapitałową pod rządami
Kodeksu handlowego
5.1.1.5. Przejście wkładu na powstającą handlową
spółkę osobową
5.1.2. Umowa spółki z o.o. Umowa o objęcie udziałów
5.1.2.1. Umowa spółki. Zmiana umowy spółki w organizacji.
Akt założycielski spółki jednoosobowej
5.1.2.2. Umowa o objęcie udziałów
5.1.3. Akty zawiązania. Umowa o objęcie akcji
5.1.3.1. Umowa założycielska i akty zawiązania spółki
akcyjnej
5.1.3.2. Umowa o objęcie akcji
5.2. Przeniesienie wkładu na spółkę (Grzegorz Gorczyński)
5.2.1. Czynność rozporządzająca
5.2.1.1. Spółki osobowe
5.2.1.2. Spółki kapitałowe
5.2.2. Dysponowanie przedmiotem wkładu przez spółkę
5.2.2.1. Spółki osobowe
5.2.2.2. Spółki kapitałowe
5.3. Sposób, miejsce, czas i dowód spełnienia świadczenia
- wykonanie zobowiązania wspólnika do wniesienia wkładu
(Wojciech Popiołek)
5.3.1. Uwagi ogólne
5.3.2. Sposób spełnienia świadczenia
5.3.3. Termin wniesienia wkładu
5.3.4. Miejsce spełnienia świadczenia
5.3.5. Zasada realnego wniesienia wkładu na pokrycie kapitału
zakładowego
5.3.6. Dowód spełnienia świadczenia przez wspólnika
5.4. Wpływ wniesienia wkładów na pozycję prawną wspólnika
(akcjonariusza) (Wojciech Wyrzykowski)
5.4.1. Wpływ wniesienia wkładów a odpowiedzialność wspólników
(akcjonariuszy) za zobowiązania spółki
5.4.1.1. Spółki osobowe
5.4.1.2. Spółki kapitałowe
5.4.2. Wpływ wniesienia wkładów a prawa majątkowe wspólników
(akcjonariuszy)
5.4.2.1. Spółki osobowe
5.4.2.2. Spółki kapitałowe
5.4.3. Wpływ wniesienia wkładów a prawa korporacyjne
wspólników (akcjonariuszy)
5.4.3.1. Spółki osobowe
5.4.3.2. Spółki kapitałowe

ROZDZIAŁ 6. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania zobowiązania
do wniesienia wkładu w spółkach (Ewa Zielińska)
6.1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania zobowiązania
do wniesienia wkładu w spółkach osobowych
6.1.1. Zasady odpowiedzialności
6.1.2. Dochodzenie roszczeń przez spółkę
6.2. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania zobowiązania
do wniesienia wkładu niepieniężnego w spółkach kapitałowych
6.2.1. Odpowiedzialność wspólników i akcjonariuszy z tytułu
niewykonania zobowiązania do wniesienia wkładu przed
rejestracją spółki
6.2.2. Odpowiedzialność akcjonariuszy z tytułu niewykonania
zobowiązania do wniesienia wkładów do spółki w przypadku
jej zarejestrowania
6.2.2.1. Odpowiedzialność wspólników (akcjonariuszy)
na zasadach ogólnych
6.2.2.2. Unieważnienie akcji
6.2.2.3. Zabezpieczenie roszczeń spółki akcyjnej z tytułu
niewykonania zobowiązania do wniesienia wkładów
niepieniężnych
6.2.3. Odpowiedzialność osób uczestniczących w tworzeniu spółki
w stosunku do spółki
6.2.4. Dochodzenie roszczeń
6.3. Odpowiedzialność wobec osób trzecich
6.3.1. Odpowiedzialność członków zarządu wobec wierzycieli
spółki kapitałowej w przypadku złożenia fałszywych
oświadczeń o pokryciu kapitału zakładowego
6.3.1.1. Uwagi ogólne
6.3.1.2. Charakter prawny odpowiedzialności za złożenie
fałszywych oświadczeń o wniesieniu wkładów
6.3.1.3. Przesłanki odpowiedzialności
6.3.1.4. Podmioty odpowiedzialne i treść
odpowiedzialności
6.3.2. Odpowiedzialność wspólników na podstawie art. 13
? 2 k.s.h.

ROZDZIAŁ 7. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania
zobowiązania do wniesienia wkładu w spółkach
(Ewa Zielińska)
7.1. Odpowiedzialność za przeszacowanie wkładu niepieniężnego
w spółkach kapitałowych
7.1.1. Odpowiedzialność wspólników (akcjonariuszy) wobec
spółki
7.1.1.1. Uwagi ogólne
7.1.1.2. Odpowiedzialność wspólnika spółki z o.o. z tytułu
zawyżenia wartości wkładu niepieniężnego
7.1.1.3. Odpowiedzialność akcjonariusza za zawyżenie
wartości wkładu niepieniężnego
7.1.2. Odpowiedzialność członków zarządu, założycieli spółki
oraz biegłych rewidentów wobec spółki
7.2. Odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne wkładu w spółkach
handlowych
7.2.1. Odpowiedzialność za wady wkładów niepieniężnych
w spółkach osobowych
7.2.2. Wady fizyczne i prawne wkładu w spółkach kapitałowych
7.2.2.1. Uwagi ogólne
7.2.2.2. Pojęcie wady na gruncie art. 14 ? 2 k.s.h.
7.2.2.3. Uprawnienia przysługujące spółce
7.2.2.3.1. Roszczenie o wyrównanie różnicy
7.2.2.3.2. Dodatkowe uprawnienia przysługujące
spółce z tytułu wad wkładu
7.2.2.4. Dochodzenie uprawnień z tytułu wad wkładu
niepieniężnego
7.2.2.5. Przedawnienie roszczeń

ROZDZIAŁ 8. Wkłady w spółce w upadłości
(Wojciech Wyrzykowski)
8.1. Wierzytelność wspólnika albo akcjonariusza z tytułu umowy
pożyczki jako wkład do spółki (art. 14 ? 3 k.s.h.)
8.2. Konwersja wierzytelności na poczet udziałów lub akcji
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w upadłości
układowej
8.3. Wypowiedzenie umowy o objęciu udziałów lub akcji przez
syndyka masy upadłości

ROZDZIAŁ 9. Karnoprawna ochrona prawidłowości wnoszenia
wkładów niepieniężnych do spółki (Piotr Zawiejski)
9.1. Uwagi wstępne
9.2. Odpowiedzialność karna wspólników albo akcjonariuszy
ze względu na przeszacowanie wartości aportu
9.3. Karnoprawne konsekwencje nieprawidłowości w sprawozdaniu
założycieli spółki akcyjnej o wkładach niepieniężnych
9.4. Problem odpowiedzialności karnej członków zarządu w związku
z przeszacowaniem wartości aportu
9.5. Odpowiedzialność za nadużycie zaufania w przypadku zaniechania
skorzystania z roszczeń przysługujących spółce w związku
z przeszacowaniem wartości aportu
9.6. Odpowiedzialność karna w wypadku niewniesienia umówionego
wkładu albo gdy zawiera on wady

Bibliografia

Ukryj

Opis:

Książka zawiera kompleksowe opracowanie problematyki wkładów niepieniężnych w spółkach handlowych, odzwierciedlające dorobek polskiej doktryny i orzecznictwa zarówno od strony teoretycznoprawnej, jak i praktycznej. Rozważono w niej m.in. pojęcie wkładu niepieniężnego, treść i sposób wykonania obowiązków wspólników związanych z wniesieniem wkładów, konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków, zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną, a także postępowaniem upadłościowym.

Opracowanie wychodzi naprzeciw potrzebom sędziów, notariuszy, radców prawnych i adwokatów. Można je polecić także wspólnikom i członkom organów spółek ze względu na obszerne omówienie częstej w praktyce i budzącej sporo rozbieżnych poglądów doktryny problematyki wnoszenia do spółek wkładów niepieniężnych.

Autorzy książki są związani z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788327805782 , 528
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEX-0684:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów