Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Antoni Witosz, Aleksander Jerzy Witosz,
Seria:  KOMENTARZE
Wydawnictwo:  LexisNexis Stan prawny:  25 marca 2014 r.
Kod: NEX-0421:W05P01  Ilość w paczce: 100
Cena podstawowa brutto: 299,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 269,10 zł. ( Oszczędzasz: 29,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów

Wstęp

USTAWA
z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe i naprawcze
(tekst pierwotny Dz.U. z 9 kwietnia
2003 r. Nr 60, poz. 535; tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112;
zm.: Dz.U. z 2012 r., poz. 1529; z 2013 r., poz. 355, poz. 613)

CZĘŚĆ PIERWSZA
Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym
i jego skutkach

TYTUŁ I. Przepisy ogólne (art. 1-17)
Dział I. Przepisy wstępne (art. 1-4)
Dział II. Podmiotowy zakres stosowania ustawy (art. 5-9)
Dział III. Podstawy ogłoszenia upadłości (art. 10-17)
TYTUŁ II. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości (art. 18-56)
Dział I. Sąd (art. 18-19)
Dział II. Wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 20-25)
Dział III. Przepisy o postępowaniu (art. 26-35)
Dział IV. Postępowanie zabezpieczające (art. 36-43)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 36-37)
Rozdział 2. Zabezpieczenie majątku dłużnika (art. 38-43)
Dział V. Wstępne zgromadzenie wierzycieli (art. 44-50)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 44-48)
Rozdział 2. Uczestnicy (art. 49-50)
Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości (art. 51-56)
TYTUŁ III. Skutki ogłoszenia upadłości (art. 57-148
Dział I. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego (art. 57-601)
Dział II. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego (art. 61-126)
Rozdział 1. Masa upadłości (art. 61-82)
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 61-67)
Oddział 2. Ustalanie składu masy upadłości (art. 68-69)
Oddział 3. Wyłączenia z masy upadłości (art. 70-74)
Oddział 4. Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy
upadłości (art. 75-80)
Oddział 5. Zakaz obciążania masy upadłości (art. 81-82)
Rozdział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego
(art. 83-118)
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 83-86)
Oddział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego
w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu
(art. 87-90)
Oddział 3. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego
w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku
upadłego (art. 91-118)
Rozdział 3. Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych
przez upadłego (art. 119-123)
Rozdział 4. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie
upadłego (art. 124-126)
Dział III. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego (art. 127-135)
Dział IV. Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenia rozrachunku w systemach
płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych
(art. 136-137)
Dział V. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe
i administracyjne (art. 1371-148)
Rozdział 1. Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania w razie
ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu
(art. 1371-143)
Rozdział 2. Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania w razie
ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku
upadłego (art. 144-148)
TYTUŁ IV. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym prowadzonym
po ogłoszeniu upadłości (art. 149-235)
Dział I. Sąd i sędzia-komisarz (art. 149-155)
Rozdział 1. Sąd (art. 149-150)
Rozdział 2. Sędzia-komisarz (art. 151-155)
Dział II. Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca i ich zastępcy (art. 156-184)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 156-172)
Rozdział 2. Syndyk (art. 173-179)
Rozdział 3. Nadzorca sądowy (art. 180-181)
Rozdział 4. Zarządca (art. 182-184)
Dział III. Uczestnicy postępowania (art. 185-213)
Rozdział 1. Upadły (art. 185-188)
Rozdział 2. Wierzyciele (art. 189-213)
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 189-190)
Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli (art. 191-200)
Oddział 3. Rada wierzycieli (art. 201-213)
Dział IV. Przepisy ogólne dotyczące postępowania po ogłoszeniu
upadłości (art. 214-229)
Dział V. Koszty (art. 230-235)
TYTUŁ V. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności (art. 236-266)
Dział I. Zgłoszenie wierzytelności (art. 236-243)
Rozdział 1. Wierzytelności podlegające zgłoszeniu (art. 236-238)
Rozdział 2. Zgłoszenie wierzytelności (art. 239-240)
Rozdział 3. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności (art. 241-243)
Dział II. Lista wierzytelności (art. 244-266)
Rozdział 1. Ustalenie listy wierzytelności (art. 244-254)
Rozdział 2. Zaskarżenie listy wierzytelności (art. 255-259)
Rozdział 3. Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy
wierzytelności (art. 260-266)
TYTUŁ VI. Układ (art. 267-305)
Dział I. Przepisy ogólne (art. 267-280)
Dział II. Zawarcie i zatwierdzenie układu (art. 281-289)
Dział III. Skutki układu (art. 290-297)
Dział IV. Zmiana układu (art. 298-301)
Dział V. Uchylenie układu (art. 302-305)
TYTUŁ VII. Likwidacja masy upadłości (art. 306-334)
Dział I. Przepisy ogólne (art. 306-315)
Dział II. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego
do rejestru okrętowego (art. 316-324)
Dział III. Sprzedaż ruchomości oraz przejęcie przez zastawnika ruchomości
obciążonej zastawem rejestrowym (art. 325-330)
Dział IV. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych (art. 331-334)
TYTUŁ VIII. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych
ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo (art. 335-360)
Dział I. Przepisy ogólne (art. 335-341)
Dział II. Kolejność zaspokajania wierzycieli (art. 342-346)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 342-344)
Rozdział 2. Kolejność spłacania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,
zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym
i hipoteką morską (art. 345-346)
Dział III. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości
(art. 347-360)
Rozdział 1. Ustalenie planu podziału (art. 347-351)
Rozdział 2. Wykonanie planu podziału (art. 352-360)
TYTUŁ IX. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego
oraz ich skutki (art. 361-372)
TYTUŁ X. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia
działalności gospodarczej (art. 373-377)

CZĘŚĆ DRUGA
Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania
upadłościowego

TYTUŁ I. Przepisy ogólne (art. 378-381)
TYTUŁ II. Jurysdykcja krajowa (art. 382-384)
TYTUŁ III. Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych
(art. 385-404)
TYTUŁ IV. Wtórne postępowanie upadłościowe (art. 405-412)
TYTUŁ V. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami
zagranicznymi (art. 413-417)

CZĘŚĆ TRZECIA
Odrębne postępowania upadłościowe

TYTUŁ I. Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego
dłużnika (art. 418-425)
TYTUŁ Ia. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów (art. 4251-4255)
TYTUŁ II. Postępowanie upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych (art. 426-470)
Dział I. Przepisy ogólne (art. 426-441)
Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec banków hipotecznych
(art. 442-450)
Dział III. Postępowanie upadłościowe wobec instytucji kredytowych, banków
zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność
za granicą (art. 451-470) 935
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 451-455)
Rozdział 2. Postępowanie (art. 456-4591)
Rozdział 3. Prawo właściwe oraz skutki ogłoszenia upadłości (art. 460-470)
TYTUŁ III. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń
i zakładów reasekuracji (art. 471-482)
Dział I. Przepisy ogólne (art. 471-480)
Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec mających siedzibę w państwach
członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zakładów ubezpieczeń
i ich oddziałów oraz zakładów reasekuracji i ich oddziałów
(art. 481-482)
TYTUŁ IV. Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji
(art. 483-491)
TYTUŁ V. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej (art. 4911-49112)

Część czwarta
Postępowanie naprawcze w razie zagrożenia
niewypłacalnością (art. 492-521)

Część piąta
Przepisy karne (art. 522-523) 1185

CZĘŚĆ SZÓSTA
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe
i przepisy końcowe

Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 524-535 pominięte)
Dział II. Przepisy przejściowe (art. 536-544)
Dział III. Przepisy końcowe (art. 545-546)
Aneks
1. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz.U. Nr 123,
poz. 850 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania
w sprawie uznania kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka
(Dz.U. Nr 219, poz. 1405)
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2007 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej
do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy
(Dz.U. Nr 185, poz. 1313)

Bibliografia

Skorowidz

O Autorach

Ukryj

Opis:

Prawo upadłościowe i naprawcze jest aktem prawnym dość często stosowanym w praktyce, jego przepisy w znacznym zakresie stanowią przedmiot orzeczeń judykatury, toteż oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie tej cieszącej się uznaniem publikacji.

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz to opracowanie przygotowane przez prawników praktyków, zajmujących się również pracą naukową. Autorzy Komentarza zarówno korzystają z dorobku judykatury oraz ustaleń doktryny, jak i posiłkują się swoim doświadczeniem zawodowym jako sędziowie, syndycy, nadzorcy sądowi albo dyplomowani księgowi bądź prawnicy obsługujący uczestników postępowania upadłościowego. W większości uwag do poszczególnych artykułów podane są więc informacje o praktycznym znaczeniu dla każdego z uczestników postępowania upadłościowego lub naprawczego.

W piątym wydaniu uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, w tym ustawę z 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, która w odniesieniu do zmian w Prawie upadłościowym i naprawczym weszła w życie 12 czerwca 2013 r. - wprowadziła ona szczególną regulację dotyczącą upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Adresaci:

Książka jest adresowana przede wszystkim do prawników praktyków: sędziów oraz ich asystentów, adwokatów, radców prawnych, referendarzy sądowych, a także aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, w szczególności zaś – do praktyków postępowań upadłościowych i naprawczych (sędziów-komisarzy, syndyków, zarządców czy nadzorców sądowych).

Szczegóły towaru


ISBN: 9788327805645 , 1248
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo upadłościowe
Kod: NEX-0421:W05P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów