Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz

Kompleksowe omówienie problemów występujących w trakcie stosowania ostatnio zmienionych przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz związanych z tą ustawą aktów wykonawczych.

więcej

Autorzy: Jacek Matarewicz,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 kwietnia 2016 r.
Kod: NEX-0624:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 249,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 224,10 zł. ( Oszczędzasz: 24,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 15

Wprowadzenie | str. 23

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.) | str. 29

Dział I. Przepisy ogólne | str. 31

Art. 1. [Przedmiot ustawy] | str. 31
Art. 2. [Słowniczek ustawowy] | str. 41
Art. 3. [Klasyfikacja wyrobów według CN] | str. 89
Art. 4. [Podstawa ustalania ulg i zwolnień] | str. 94
Art. 5. [Konkretyzacja przedmiotu opodatkowania] | str. 94
Art. 6. [Odpowiednie stosowanie ustawy - Ordynacja podatkowa do postępowań akcyzowych] | str. 95
Art. 7. [Współpraca administracyjna w dziedzinie akcyzy] | str. 97
Art. 7a. [Mosty transgraniczne] | str. 100
Art. 7b. [Wiążąca informacja taryfowa] | str. 101
Art. 7c. [Procedury celne a akcyza] | str. 105

Dział Ia. Wiążąca informacja akcyzowa | str. 108

Art. 7d. [Wiążąca informacja akcyzowa] | str. 108
Art. 7e. [Wniosek o WIA] | str. 112
Art. 7f. [Badanie wyrobu] | str. 120
Art. 7g. [Termin wydania decyzji] | str. 121
Art. 7h. [Termin ważności WIA] | str. 121
Art. 7i. [Odmowa wydania WIA] | str. 122
Art. 7j. [Przetwarzanie danych] | str. 122
Art. 7k. [Biuletyn Informacji Publicznej] | str. 123

Dział II. Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych | str. 124

Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego | str. 124
Art. 8. [Przedmiot opodatkowania] | str. 124
Art. 9. [Przedmiot opodatkowania - energia elektryczna] | str. 139
Art. 9a. [Przedmiot opodatkowania - wyroby węglowe] | str. 147
Art. 9b. [Przedmiot opodatkowania - susz tytoniowy] | str. 155
Art. 9c. [Przedmiot opodatkowania - wyroby gazowe] | str. 162
Art. 10. [Obowiązek podatkowy] | str. 168
Art. 11. [Obowiązek podatkowy - energia elektryczna] | str. 176
Art. 11a. [Obowiązek podatkowy - susz tytoniowy] | str. 182
Art. 11b. [Obowiązek podatkowy - wyroby gazowe] | str. 184
Art. 12. [Obowiązek podatkowy w dniu stwierdzenia czynności przez organy] | str. 185

Rozdział 2. Podatnik akcyzy. Właściwość organów podatkowych | str. 186
Art. 13. [Podatnicy] | str. 186
Art. 14. [Właściwość organów] | str. 197
Art. 15. [Właściwość organów w sprawach znaków akcyzy] | str. 214

Rozdział 3. Rejestracja podmiotów | str. 217
Art. 16. [Rejestracja] | str. 217
Art. 16a. (uchylony). | str. 230
Art. 17. [Podmiot reprezentujący] | str. 231
Art. 18. [Rejestr podatników] | str. 233
Art. 19. [Wyrejestrowanie] | str. 235
Art. 20. [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów dokumentów rejestracyjnych] | str. 236

Rozdział 3a. Rejestracja pośredniczących podmiotów tytoniowych | str. 239
Art. 20a. [Rejestr pośredniczących podmiotów tytoniowych] | str. 239
Art. 20b. [Podmioty mogące być pośredniczącymi podmiotami tytoniowymi] | str. 240
Art. 20c. [Podmiot reprezentujący pośredniczący podmiot tytoniowy] | str. 241
Art. 20d. [Wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych] | str. 242
Art. 20e. [Warunki wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych] | str. 244
Art. 20f. [Decyzja o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych] | str. 245
Art. 20g. [Odmowa wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych] | str. 247
Art. 20h. [Decyzja o wykreśleniu z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych] | str. 248
Art. 20i. [Delegacja dla Ministra Finansów] | str. 249

Rozdział 4. Deklaracja podatkowa. Terminy płatności akcyzy | str. 250
Art. 21. [Deklaracje podatkowe] | str. 250
Art. 21a. [Deklaracje od wyrobów węglowych] | str. 276
Art. 22. [Przedpłata akcyzy] | str. 277
Art. 23. [Wpłaty dzienne] | str. 283
Art. 24. [Deklaracje - energia elektryczna] . 285
Art. 24a. [Deklaracje - susz tytoniowy] | str. 287
Art. 24b. [Deklaracje - wyroby gazowe] | str. 287
Art. 24c. [Dowolna właściwość organów w sprawie deklaracji - centrum obsługi] | str. 289
Art. 25. (uchylony). | str. 290
Art. 26. [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji] | str. 290

Rozdział 5. Postępowanie w przypadku importu | str. 292
Art. 27. [Import] | str. 292
Art. 28. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy - prawo celne] | str. 297
Art. 29. [Przedawnienie należności celnych a określenie kwoty akcyzy z tytułu importu] | str. 300

Rozdział 6. Zwolnienia | str. 301
Art. 30. [Zwolnienia] | str. 301
Art. 31. [Zwolnienia dla instytucji i organizacji prawa międzynarodowego] | str. 323
Art. 31a. [Zwolnienia wyrobów węglowych] | str. 327
Art. 31b. [Zwolnienia wyrobów gazowych] | str. 348
Art. 31c. [System prowadzący do osiągnięcia celów służących ochronie środowiska oraz podwyższeniu efektywności energetycznej] | str. 366
Art. 31d. [Zwolnienie energii wykorzystywanej przez zakład energochłonny] | str. 366
Art. 32. [Szczególne przypadki zwolnień ze względu na przeznaczenie oraz warunki ich stosowania] | str. 372
Art. 33. [Szczególne zwolnienia dotyczące paliw silnikowych] | str. 397
Art. 34. [Zwolnienia WNT w celach niehandlowych] | str. 399
Art. 35. [Szczególne zwolnienia dla importu paliw i smarów] | str. 401
Art. 36. [Zwolnienia importu wyrobów tytoniowych i alkoholowych w bagażu osobistym] | str. 402
Art. 37. [Zwolnienia importu wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych o charakterze okazjonalnym] | str. 405
Art. 38. [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie zwolnień] | str. 407
Art. 39. [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie zwolnień] | str. 408

Dział III. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi | str. 411

Rozdział 1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy | str. 411
Art. 40. [Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy] | str. 411
Art. 41. [Zasady stosowania procedury zawieszenia poboru] | str. 417
Art. 41a. [Przemieszczanie wyrobów akcyzowych] | str. 428
Art. 41b. [Projekt e-AD] | str. 436
Art. 41c. [Podmiot odbierający] | str. 437
Art. 41d. [Zmiana miejsca przeznaczenia] | str. 438
Art. 41e. [Raport odbioru] | str. 439
Art. 41f. [Niedostępność systemu] | str. 444
Art. 41g. [Niedostępność systemu - dokument zastępujący raport odbioru] | str. 446
Art. 41h. [Informacje przesyłane do systemu] | str. 447
Art. 42. [Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy] | str. 448
Art. 43. [Delegacja dla Ministra Finansów w związku z dokumentowaniem procedury zawieszenia poboru] | str. 455
Art. 44. [Inne przypadki zakończenia procedury zawieszenia poboru] | str. 456
Art. 45. [Zobowiązanie podatkowe w związku z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy] | str. 459
Art. 46. [System] | str. 459

Rozdział 2. Składy podatkowe | str. 461
Art. 47. [Zastosowanie składów podatkowych] | str. 461
Art. 47a. [Magazynowanie wyrobów energetycznych w jednym zbiorniku] | str. 477
Art. 48. [Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego] | str. 478
Art. 48a. [Wymogi co do miejsca magazynowania wyrobów] | str. 486
Art. 49. [Wydanie zezwolenia] | str. 487
Art. 50. [Numer akcyzowy] | str. 492
Art. 51. [Obowiązek posługiwania się numerem akcyzowym] | str. 493
Art. 52. [Odmowa wydania lub cofnięcie zezwolenia] | str. 493
Art. 53. (uchylony). | str. 497
Art. 54. [Zezwolenie wyprowadzenia wyrobów z cudzego składu podatkowego] | str. 497
Art. 55. [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie składów podatkowych] | str. 503

Rozdział 3. Podmiot pośredniczący | str. 504
Art. 56. [Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący] | str. 504
Art. 56a. [Magazynowanie wyrobów przez podmiot pośredniczący] | str. 509

Rozdział 4. Zarejestrowani odbiorcy | str. 509
Art. 57. [Warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca] | str. 509
Art. 58. [Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy] | str. 520
Art. 59. [Obowiązki zarejestrowanego odbiorcy] | str. 522

Rozdział 5. (uchylony) | str. 531
Art. 60-62. (uchylone). | str. 531

Rozdział 5a. Zarejestrowani wysyłający | str. 531
Art. 62a. [Zezwolenie na prowadzenie działalności jako zarejestrowany wysyłający] | str. 531
Art. 62b. [Numer akcyzowy zarejestrowanego wysyłającego] | str. 534
Art. 62c. [Obowiązki zarejestrowanego wysyłającego] | str. 535

Rozdział 6. Zabezpieczenie akcyzowe | str. 535
Art. 63. [Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego] | str. 535
Art. 64. [Zwolnienie z zabezpieczenia akcyzowego] | str. 540
Art. 65. [Rodzaje zabezpieczeń akcyzowych] | str. 546
Art. 66. [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych] | str. 558
Art. 67. [Formy zabezpieczeń] | str. 560
Art. 68. [Depozyt w walucie polskiej] | str. 563
Art. 69. [Gwarant] | str. 563
Art. 70. [Wybór formy zabezpieczenia] | str. 567
Art. 71. [Odmowa przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego] | str. 568
Art. 72. [Żądanie uzupełnienia lub przedłużenia zabezpieczenia] | str. 568
Art. 73. [Pokrycie zobowiązania z zabezpieczenia] | str. 569
Art. 74. [Zwrot zabezpieczenia akcyzowego] | str. 573
Art. 75. [Brak odsetek od kwoty zwracanego zabezpieczenia akcyzowego] | str. 574
Art. 76. [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie potwierdzenia zabezpieczenia składanego przez podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia z zapłaconą akcyzą] | str. 574

Rozdział 7. Wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy | str. 575
Art. 77. [Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą] | str. 575
Art. 78. [Obowiązki podatnika przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu z akcyzą zapłaconą poza Polską] | str. 583
Art. 79. [Przedstawiciel podatkowy] | str. 598
Art. 80. [Warunki i obowiązki przedstawiciela podatkowego] | str. 598
Art. 81. [Zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego] | str. 601
Art. 82. [Zwrot akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy lub eksportu] | str. 605
Art. 83. [Reklamacja wyrobów akcyzowych wykorzystywanych następnie do produkcji kolejnych wyrobów] | str. 613
Art. 83a. [Reklamacja wyrobów akcyzowych podlegających niszczeniu] | str. 614

Rozdział 8. Zezwolenia | str. 617
Art. 84. [Zezwolenia akcyzowe] | str. 617

Rozdział 9. Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych i dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych | str. 619
Art. 85. [Rozliczanie ubytków akcyzowych] | str. 619

Dział IV. Wyroby akcyzowe - przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy | str. 635

Rozdział 1. Wyroby energetyczne i energia elektryczna | str. 635
Art. 86. [Katalog wyrobów energetycznych] | str. 635
Art. 87. [Produkcja wyrobów energetycznych] | str. 640
Art. 88. [Podstawa opodatkowania wyrobów energetycznych oraz energii elektrycznej] | str. 645
Art. 89. [Stawki akcyzy na wyroby energetyczne oraz energię elektryczną] | str. 651
Art. 90. [Znakowanie i barwienie olejów] | str. 680
Art. 91. (uchylony). | str. 681
Art. 91a. (uchylony). | str. 682
Art. 91b. (uchylony). | str. 682

Rozdział 2. Napoje alkoholowe | str. 682
Art. 92. [Katalog napojów alkoholowych] | str. 682
Art. 93. [Stawka akcyzy na alkohol etylowy] | str. 683
Art. 94. [Akcyza od piwa] | str. 687
Art. 95. [Akcyza od win] | str. 697
Art. 96. [Napoje fermentowane] | str. 698
Art. 97. [Akcyza od wyrobów pośrednich] | str. 702

Rozdział 3. Wyroby tytoniowe i susz tytoniowy | str. 702
Art. 98. [Katalog wyrobów tytoniowych] | str. 702
Art. 99. [Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe] | str. 705
Art. 99a. [Akcyza od suszu tytoniowego] | str. 713

Dział V. Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych | str. 718

Art. 100. [Samochody osobowe - przedmiot opodatkowania] | str. 718
Art. 101. [Samochody osobowe - obowiązek podatkowy] | str. 728
Art. 102. [Samochody osobowe - podatnik] | str. 731
Art. 103. [Samochody osobowe - płatnik podatku] | str. 732
Art. 104. [Podstawa opodatkowania - samochody osobowe] | str. 734
Art. 105. [Samochody osobowe - stawka akcyzy] | str. 738
Art. 106. [Samochody osobowe - deklaracje] | str. 739
Art. 107. [Samochody osobowe - zwrot akcyzy na wniosek] | str. 741
Art. 108. (uchylony). | str. 745
Art. 109. [Samochody osobowe - potwierdzenie zapłaty akcyzy] | str. 745
Art. 110. [Samochody osobowe - zwolnienie mienia osobistego] | str. 748
Art. 110a. [Zwolnienie dla karetek pogotowia] | str. 753
Art. 111. [Samochód osobowy przywożony czasowo do celów prywatnych] | str. 755
Art. 112. [Samochód osobowy stanowiący mienie przesiedleńcze] | str. 759
Art. 113. [Delegacja dla Ministra Finansów do określenia innych zwolnień samochodów osobowych w rozporządzeniu] | str. 761

Dział VI. Znaki akcyzy | str. 763

Rozdział 1. Obowiązek oznaczania znakami akcyzy | str. 763
Art. 114. [Wyroby oznaczane znakami akcyzy] | str. 763
Art. 115. [Wytwórca znaków akcyzy] | str. 764
Art. 116. [Podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów znakami akcyzy] | str. 765
Art. 117. [Moment oznaczenia wyrobów znakami akcyzy] | str. 769
Art. 118. [Zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy] | str. 772
Art. 119. [Zwolnienia z obowiązku oznaczania określone przez Ministra Finansów] | str. 774

Rozdział 2. Zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy | str. 776
Art. 120. [Sposób nanoszenia znaków akcyzy] | str. 776
Art. 121. [Nanoszenie znaków akcyzy na opakowania nietypowe] | str. 778
Art. 122. [Delegacja dla Ministra Finansów w zakresie określenia sposobu nanoszenia znaków akcyzy w rozporządzeniu] | str. 779
Art. 123. [Zgoda na zdjęcie znaków akcyzy] | str. 806
Art. 124. [Kasowanie znaków akcyzy] | str. 808

Rozdział 3. Procedura otrzymywania znaków akcyzy | str. 809
Art. 125. [Otrzymywanie znaków akcyzy] | str. 809
Art. 126. [Wniosek o wydanie znaków akcyzy] | str. 817
Art. 127. [Odmowa wydania lub sprzedaży znaków] | str. 820
Art. 128. [Podmioty wydające znaki akcyzy] | str. 821
Art. 129. [Wzory wniosków - delegacja dla Ministra Finansów] | str. 822

Rozdział 4. Prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy | str. 822
Art. 130. [Zbywanie znaków akcyzy] | str. 822
Art. 131. [Ewidencja znaków akcyzy] | str. 824
Art. 132. [Rozliczenie z przekazanych znaków] | str. 830
Art. 133. [Znaki uszkodzone i zniszczone] | str. 832
Art. 134. [Nowe wzory znaków; zwrot znaków niewykorzystanych] | str. 832
Art. 135. [Zwrot wpłaconych kwot w przypadku zwrotu znaków akcyzy] | str. 835
Art. 136. [Terminy naniesienia znaków na opakowania] | str. 836
Art. 137. [Sposób zwrotu znaków akcyzy] | str. 841
Art. 138. [Straty znaków akcyzy] | str. 841

Dział VIa. Ewidencje i inne dokumentacje | str. 844

Art. 138a. [Ewidencja składów podatkowych] | str. 844
Art. 138b. [Ewidencja zarejestrowanego wysyłającego] | str. 847
Art. 138c. [Ewidencja WNT] | str. 848
Art. 138d. [Księgi kontroli - alkohol] | str. 849
Art. 138e. [Ewidencja dokumentów handlowych] | str. 850
Art. 138f. [Ewidencja wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie] | str. 851
Art. 138g. [Ewidencja suszu tytoniowego] | str. 852
Art. 138h. [Ewidencja energii elektrycznej] | str. 853
Art. 138i. [Ewidencja wyrobów węglowych] | str. 857
Art. 138j. [Ewidencja wyrobów gazowych] | str. 858
Art. 138k. [Ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy] | str. 860
Art. 138l. [Ewidencja znaków akcyzy] | str. 861
Art. 138m. [Protokoły] | str. 862
Art. 138n. [Spis wyrobów nieprawidłowo oznaczonych] | str. 865
Art. 138o. [Dokumenty produkcyjne dotyczące wina i piwa] | str. 866
Art. 138p. [Forma prowadzonych ewidencji] | str. 867
Art. 138q. [Okres przechowywania ewidencji] | str. 868
Art. 138r. [Zestawienie dokumentów dostawy] | str. 869
Art. 138s. [Delegacja dla Ministra Finansów] | str. 871

Dział VII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 872

Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 872
Art. 139. [Zmiana w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji] | str. 872
Art. 140. [Zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych] | str. 872
Art. 141. [Zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych] | str. 872
Art. 142. [Zmiana w przepisach o autostradach płatnych] | str. 873
Art. 143. [Zmiana w przepisach o numerze identyfikacji podatkowej] | str. 873
Art. 144. [Zmiany w ustawie - prawo energetyczne] | str. 873
Art. 145. [Zmiany w ustawie - prawo o ruchu drogowym] | str. 873
Art. 146. [Zmiany w kodeksie karnym skarbowym] | str. 874
Art. 147. [Zmiany w przepisach dotyczących wytwarzania alkoholu i wyrobów tytoniowych] | str. 874
Art. 148. [Zmiany w przepisach dotyczących wyrobów winiarskich] | str. 874
Art. 149. [Zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług] | str. 874
Art. 150. [Zmiana w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej] | str. 874
Art. 151. [Zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych] | str. 875
Art. 152. [Zmiany w przepisach o wyrobie napojów spirytusowych] | str. 875
Art. 153. [Zmiany w przepisach dotyczących wyrobów energetycznych] | str. 875

Rozdział 2. Przepisy przejściowe | str. 876
Art. 154. [Obowiązek podatkowy] | str. 876
Art. 155. [Rejestracja] | str. 877
Art. 156. [Zezwolenia] | str. 878
Art. 157. [Zabezpieczenia akcyzowe] | str. 879
Art. 158. [Postępowania w sprawie zwrotu akcyzy] | str. 879
Art. 159. [Zezwolenie wyprowadzenia oraz podmioty pośredniczące] | str. 879
Art. 160. [Dopuszczalne ubytki] | str. 880
Art. 161. [Wyroby energetyczne powstałe jako produkt uboczny] | str. 880
Art. 162. [Fakturowanie energii sprzedawanej na przełomie lutego i marca 2009 r.] | str. 881
Art. 163. [Opodatkowanie wyrobów węglowych i koksu] | str. 881
Art. 164. [Opodatkowanie gazu ziemnego] | str. 882
Art. 165. [Prawo Ministra Finansów do obniżenia stawek akcyzy] | str. 882
Art. 166. [Najpopularniejsza kategoria cenowa papierosów] | str. 883
Art. 167. [Znaki akcyzy] | str. 883

Rozdział 3. Przepisy końcowe | str. 883
Art. 168. [Uchylenie ustawy z 2004 r.] | str. 883
Art. 169. [Data wejścia w życie ustawy] | str. 883

Załączniki | str. 885

Bibliografia | str. 897

Ukryj

Opis:

Jacek Matarewicz – adwokat, doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Oddziale
Mazowieckim Krajowej Izby Doradców Podatkowych; lider zespołu podatku akcyzowego w jednej z wiodących polskich kancelarii podatkowych, zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów
z branży alkoholowej, energetycznej, tytoniowej oraz motoryzacyjnej, występuje jako pełno-
mocnik polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w sporach z organami administracji podatko-
wej dotyczących podatku akcyzowego; prowadzi szkolenia z zakresu akcyzy; autor wielu opinii,
ekspertyz, publikacji oraz komentarzy.

Komentarz zawiera praktyczne omówienie problemów występujących w trakcie stosowania prze-
pisów ustawy o podatku akcyzowym oraz związanych z tą ustawą aktów wykonawczych. W pracy
przedstawiono liczne przykłady orzeczeń sądów administracyjnych, Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, interpretacji urzędowych oraz odpowiedzi na interpelacje poselskie.
W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o po-
datku akcyzowym obowiązujące od 1 i 8 stycznia 2015 r., 1 kwietnia 2015 r., 1 września 2015 r.,
a także 1 stycznia 2016 r., w tym odnoszące się do takich kwestii jak:
– stosowanie zabezpieczeń akcyzowych,
– zniesienie odrębnego druku INF – informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatko-
wym,
– nowe zasady opodatkowania akcyzą suszu tytoniowego sprzedawanego przez pośredniczące
podmioty tytoniowe,
– uproszczenie przepisów dotyczących warunków magazynowania wyrobów akcyzowych,
– odstąpienie od wymogu obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego podczas niszczenia
piwa i wyrobów winiarskich z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku reklamacji.
Publikacja przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych,
a także osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego. Ze względu na oma-
wiane zagadnienia zainteresuje szefów departamentów podatkowych w spółkach energetycznych
oraz inne osoby, które stykają się z omawianą tematyką.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-296-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 900
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: NEX-0624:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów