Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Artystyczne wykonanie utworu

Prawa osobiste i majątkowe aktorów, muzyków i innych wykonawców

więcej

Autorzy: Krzysztof Kurosz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0021:W01P01  Ilość w paczce: 100
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Czynniki społeczne, techniczne i fi lozofi czne wpływające
na zakres ochrony artystów wykonawców
1. Wprowadzenie
2. Ewolucja statusu społecznego aktorów i muzyków
3. Wpływ rozwoju techniki na interesy artystów wykonawców
4. Wykonanie utworu - uwagi na tle estetyki i teorii sztuki
4.1. Wprowadzenie
4.2. Wykonanie utworu w świetle poglądów Romana Ingardena
4.3. Użyteczność poglądów Romana Ingardena w odniesieniu
do artystycznego wykonania
4.4. Teatr na tle innych gatunków sztuki widowiskowej - pokaz przed
publicznością i rola aktora
4.5. Wykonanie jako element kreacji artystycznej. Uwagi na styku literatury,
muzyki oraz teatru
4.6. Wykonanie utworu muzycznego jako rodzaj tłumaczenia
4.7. Wykonanie a wartości artystyczne i estetyczne - zarys problematyki

ROZDZIAŁ II. Teoretycznoprawne ujęcie artystycznego wykonania
Jurydyczna analiza pojęcia
1. Wprowadzenie
2. Utwór jako przedmiot wykonania (budowa i cechy konstytutywne dzieła)
3. Wykonanie - ujęcie ontologiczne
4. Wykonanie - ujęcie przez pryzmat twórczości
5. Wykonanie - rodzaj działalności artystycznej

ROZDZIAŁ III. Rozwój prawnych podstaw ochrony artystów
wykonawców
1. Wprowadzenie
2. Koncepcje poszukujące istoty wykonania przez analogię do utworu.
Podobieństwo procesów twórczych
3. Koncepcje poszukujące uzasadnienia ochrony w sferze osobowości artysty
4. Koncepcje odwołujące się do pracy jako źródła uprawnień artysty
wykonawcy
5. Podsumowanie
6. Stanowisko prawa polskiego - rys historyczny
6.1. Ustawodawstwo dzielnicowe przed 1926 r.
6.2. Ustawa z 29 marca 1926 r. o prawie autorskim
6.3. Ustawa z 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim
6.4. Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
- ogólna charakterystyka

ROZDZIAŁ IV. Przedmiot prawa do artystycznego wykonania w świetle
art. 85 ust. 1 pr.aut.
1. Wprowadzenie
2. Wątpliwości definicyjne na tle art. 85 ust. 1 pr.aut.
3. Wykonanie jako występ - szczególny proces psychofi zyczny
4. Przedmiot wykonania - utwór
4.1. Wprowadzenie
4.2. Utwory, które mogą być wykonane
4.3. Utwory, które nie mogą być wykonane
4.4. Wykonania utworów niepodlegających ochronie prawnoautorskiej
4.5. Wykonania dzieł granicznych oraz wytworów intelektu niebędących
utworami
4.5.1. Wprowadzenie
4.5.2. Wykonania improwizacji
4.5.3. Wykonania dzieł granicznych. Występy artystów ulicznych,
cyrkowych i varietes
4.5.4. Wykonania w dziedzinie działalności sportowej - zarys
problematyki
4.5.5. Wykonania folkloru
5. Wykonanie a wykonanie artystyczne
5.1. Propozycje defi nicji - przegląd wypowiedzi piśmiennictwa
5.2. Wykonanie jako występ w sytuacji artystycznej - własna propozycja
definicji
5.3. Kryteria oceny artystycznego celu i funkcji wykonania
6. Wartość, przeznaczenie i sposób wyrażenia artystycznego wykonania
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Wartość artystyczna i estetyczna
6.3. Naruszenie obyczajności, porządku publicznego lub przepisów prawa
karnego

ROZDZIAŁ V. Prawa osobiste artystów wykonawców
1. Wprowadzenie
2. Przedmiot ochrony - uwagi konstrukcyjne
3. Autorstwo wykonania a naśladownictwo
4. Identyfi kowanie artysty z wykonaniem oraz swoboda decydowania
o oznaczeniu wykonania
4.1. Identyfi kowanie artysty z wykonaniem
4.2. Swoboda oznaczenia wykonania nazwiskiem
4.3. Pominięcie wskazania wykonawcy
5. Integralność wykonania
5.1. Dobre imię artysty jako czynnik zawężający ochronę
5.2. Pośrednie oddziaływanie na wykonanie a prawo do rzetelnego
wykorzystania
5.3. Typowe działania naruszające integralność wykonania
5.4. Ograniczenie ochrony wykonań utrwalonych w formie audiowizualnej 234
6. Pozostałe prawa osobiste
6.1. Prawo decydowania o utrwaleniu wykonania
6.2. Prawo decydowania o pierwszym udostępnieniu wykonania
publiczności
6.3. Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy przez wykonawcę ze względu
na jego interesy twórcze
6.4. Prawo decydowania o uwidocznieniu lub pominięciu daty wykonania
6.5. Prawo dostępu do oryginału wykonania
6.6. Twórczość artystyczna
7. Środki ochrony dóbr osobistych
7.1. Wprowadzenie
7.2. Niemajątkowe środki ochrony
7.2.1. Roszczenie o zaniechanie działań zagrażających naruszeniem
dobra osobistego
7.2.2. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia
7.2.3. Powództwo o ustalenie
7.3. Majątkowe środki ochrony
7.3.1. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
7.3.2. Odszkodowanie za szkodę majątkową będącą następstwem
naruszenia dobra osobistego

ROZDZIAŁ VI. Prawa majątkowe artystów wykonawców
1. Wprowadzenie
2. Własnościowe a monopolistyczne ujęcie konstrukcji praw majątkowych
3. Prawo do korzystania z artystycznego wykonania i rozporządzania prawami
do niego a prawo do wynagrodzenia
4. Uprawnienia majątkowe
4.1. Prawo decydowania o utrwaleniu wykonania
4.2. Prawo decydowania o zwielokrotnianiu utrwalonego wykonania
4.3. Prawo decydowania o wprowadzeniu do obrotu, użyczeniu lub najmie
egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie
4.4. Prawo do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania artystycznego
wykonania dokonywane za pomocą egzemplarzy, które nie zostały
wprowadzone do obrotu, albo bez posługiwania się egzemplarzami
4.5. Prawo decydowania o publicznym udostępnianiu utrwalenia
artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
4.6. Prawo do wynagrodzenia
5. Możliwość zakazania wykorzystania utrwalonego artystycznego wykonania
w innym utworze
6. Środki ochrony praw majątkowych

ROZDZIAŁ VII. Artysta wykonawca - podmiot prawa do artystycznego
wykonania
1. Wprowadzenie
2. Aktorzy
3. Recytatorzy
4. Tancerze i mimowie
5. Instrumentaliści, wokaliści i dyrygenci
6. Inne osoby twórczo przyczyniające się do powstania wykonania
7. Osoby, które nie są artystami wykonawcami
8. Dokonania sportowców a przedmiot prawa do artystycznego wykonania
9. Podmiot prawa do artystycznego wykonania w rzeczywistości wirtualnej

Bibliografia

Orzecznictwo

Ukryj

Opis:

W publikacji Artystyczne wykonanie utworu. Prawa osobiste i majątkowe aktorów, muzyków i innych wykonawców przedstawiono praktyczne wskazówki umożliwiające odróżnianie w realiach konkretnej sprawy artystycznego wykonania od utworu lub świadczeń niechronionych.

W książce skupiono się na kwestii zakresu praw osobistych, a w szczególności plagiacie wykonania i wykorzystaniu wykonania w sposób niezgodny z intencją artysty. W publikacji wyodrębniono rozdział dotyczący osoby artysty wykonawcy. Związane jest to z kwestiami podatkowymi i preferencjami dla osób występujących przed publicznością w celu prezentacji utworu. Opisano również zagadnienie katalogu pól eksploatacji wykonania w kontekście zakresu praw majątkowych artysty. Kwestie te wywołują najwięcej kontrowersji i problemów praktycznych, dlatego wiele miejsca poświęcono konkretnym rozstrzygnięciom judykatury, jakie zapadły w ostatnich latach. Uwzględniono również postanowienia Traktatu pekińskiego WIPO z 24 czerwca 2012 r. o artystycznych wykonaniach audiowizualnych.

Publikacja powstała z myślą o prawnikach praktykach: sędziach, adwokatach, radcach prawnych i prokuratorach poszukujących wyjaśnienia podstaw ochrony praw artystów.

Dr Krzysztof Kurosz - sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Łódzkiego do spraw doktorantów.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788327805164 , 352
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: NEX-0021:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów