Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Wincenty Grzeszczyk,
Seria:  Komentarze LexisNexis
Wydawnictwo:  LexisNexis Stan prawny:  18 lutego 2014 r.
Kod: NEX-0135:W09P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 15

USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postepowania karnego
(Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

DZIAL I. Przepisy wstepne (art. 1-23a)
str. 17

DZIAL II. Sad (art. 24-44)
str. 63


Rozdzial 1. Wlasciwosc i sklad sadu (art. 24-39)
str. 63
Rozdzial 2. Wylaczenie sedziego (art. 40-44)
str. 81

DZIAL III. Strony, obroncy, pelnomocnicy, przedstawiciel spoleczny (art. 45-91)
str. 89


Rozdzial 3. Oskarzyciel publiczny (art. 45-48)
str. 89
Rozdzial 4. Pokrzywdzony (art. 49-52)
str. 94
Rozdzial 5. Oskarzyciel posilkowy (art. 53-58)
str. 101
Rozdzial 6. Oskarzyciel prywatny (art. 59-61)
str. 106
Rozdzial 7. Powód cywilny (art. 62-70)
str. 110
Rozdzial 8. Oskarzony (art. 71-81)
str. 117
Rozdzial 9. Obroncy i pelnomocnicy (art. 82-89)
str. 129
Rozdzial 10. Przedstawiciel spoleczny (art. 90-91)
str. 135

DZIAL IV. Czynnosci procesowe (art. 92-166)
str. 137


Rozdzial 11. Orzeczenia, zarzadzenia i polecenia (art. 92-107)
str. 137
Rozdzial 12. Narada i glosowanie (art. 108-115)
str. 148
Rozdzial 13. Porzadek czynnosci procesowych (art. 116-121)
str. 151
Rozdzial 14. Terminy (art. 122-127)
str. 157
Rozdzial 15. Doreczenia (art. 128-142)
str. 162
Rozdzial 16. Protokoly (art. 143-155)
str. 173
Rozdzial 17. Przegladanie akt i sporzadzanie odpisów (art. 156-159)
str. 183
Rozdzial 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt (art. 160-166)
str. 189

DZIAL V. Dowody (art. 167-242)
str. 192


Rozdzial 19. Przepisy ogólne (art. 167-174)
str. 192
Rozdzial 20. Wyjasnienia oskarzonego (art. 175-176)
str. 202
Rozdzial 21. Swiadkowie (art. 177-192a)
str. 204
Rozdzial 22. Biegli, tlumacze, specjalisci (art. 193-206)
str. 227
Rozdzial 23. Ogledziny. Otwarcie zwlok. Eksperyment procesowy (art. 207-212)
str. 242
Rozdzial 24. Wywiad srodowiskowy i badanie osoby oskarzonego (art. 213-216)
str. 246
Rozdzial 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie (art. 217-236a)
str. 252
Rozdzial 26. Kontrola i utrwalanie rozmów (art. 237-242)
str. 273

DZIAL VI. Srodki przymusu (art. 243-296)
str. 284


Rozdzial 27. Zatrzymanie (art. 243-248)
str. 284
Rozdzial 28. Srodki zapobiegawcze (art. 249-277)
str. 294
Rozdzial 29. Poszukiwanie oskarzonego i list gonczy (art. 278-280)
str. 330
Rozdzial 30. List zelazny (art. 281-284)
str. 333
Rozdzial 31. Kary porzadkowe (art. 285-290)
str. 335
Rozdzial 32. Zabezpieczenie majatkowe (art. 291-296)
str. 339

DZIAL VII. Postepowanie przygotowawcze (art. 297-336)
str. 345


Rozdzial 33. Przepisy ogólne (art. 297-302)
str. 346
Rozdzial 34. Wszczecie sledztwa (art. 303-308)
str. 353
Rozdzial 35. Przebieg sledztwa (art. 309-320)
str. 365
Rozdzial 36. Zamkniecie sledztwa (art. 321-325)
str. 378
Rozdzial 36a. Dochodzenie (art. 325a-325i)
str. 391
Rozdzial 37. Nadzór prokuratora nad postepowaniem przygotowawczym (art. 326-328)
str. 405
Rozdzial 38. Czynnosci sadowe w postepowaniu przygotowawczym (art. 329-330)
str. 413
Rozdzial 39. Akt oskarzenia (art. 331-336)
str. 419

DZIAL VIII. Postepowanie przed sadem pierwszej instancji (art. 337-424)
str. 428


Rozdzial 40. Wstepna kontrola oskarzenia (art. 337-347)
str. 428
Rozdzial 41. Przygotowanie do rozprawy glównej (art. 348-354)
str. 445
Rozdzial 42. Jawnosc rozprawy glównej (art. 355-364)
str. 451
Rozdzial 43. Przepisy ogólne o rozprawie glównej (art. 365-380)
str. 456
Rozdzial 44. Rozpoczecie rozprawy glównej (art. 381-384)
str. 467
Rozdzial 45. Przewód sadowy (art. 385-405)
str. 469
Rozdzial 46. Glosy stron (art. 406-407)
str. 491
Rozdzial 47. Wyrokowanie (art. 408-424)
str. 493

DZIAL IX. Postepowanie odwolawcze (art. 425-467)
str. 514


Rozdzial 48. Przepisy ogólne (art. 425-443)
str. 514
Rozdzial 49. Apelacja (art. 444-458)
str. 560
Rozdzial 50. Zazalenie (art. 459-467)
str. 575

DZIAL X. Postepowania szczególne (art. 468-517j)
str. 587


Rozdzial 51. Postepowanie uproszczone (art. 468-484)
str. 587
Rozdzial 52. Postepowanie w sprawach z oskarzenia prywatnego (art. 485-499)
str. 598
Rozdzial 53. Postepowanie nakazowe (art. 500-507)
str. 607
Rozdzial 54. Postepowanie w sprawach o wykroczenia (art. 508-517)
str. 613
Rozdzial 54a. Postepowanie przyspieszone (art. 517a-517j)
str. 613

DZIAL XI. Nadzwyczajne srodki zaskarzenia (art. 518-548)
str. 633


Rozdzial 55. Kasacja (art. 518-539)
str. 633
Rozdzial 56. Wznowienie postepowania (art. 540-548)
str. 670

DZIAL XII. Postepowanie po uprawomocnieniu sie orzeczenia (art. 549-577)
str. 681


Rozdzial 57. Podjecie postepowania warunkowo umorzonego (art. 549-551)
str. 681
Rozdzial 58. Odszkodowanie za niesluszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (art. 552-559)
str. 683
Rozdzial 59. Ulaskawienie (art. 560-568)
str. 694
Rozdzial 60. Wyrok laczny (art. 569-577)
str. 699

DZIAL XIII. Postepowanie w sprawach karnych ze stosunków miedzynarodowych (art. 578-615)
str. 706


Rozdzial 61. Immunitety osób nalezacych do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzedów konsularnych panstw obcych (art. 578-584)
str. 706
Rozdzial 62. Pomoc prawna i doreczenia w sprawach karnych (art. 585-589)
str. 709
Rozdzial 62a. Wystapienie do panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub majacego na celu zabezpieczenie mienia (art. 589g-589k)
str. 719
Rozdzial 62b. Wystapienie panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub majacego na celu zabezpieczenie mienia (art. 589l-589u)
str. 724
Rozdzial 63. Przejecie i przekazanie scigania karnego (art. 590-592)
str. 731
Rozdzial 64. Wystapienie o wydanie lub przewóz osób sciganych lub skazanych przebywajacych za granica oraz o wydanie przedmiotów (art. 593-601)
str. 735
Rozdzial 65. Wydanie oraz przewóz osób sciganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek panstw obcych (art. 602-607)
str. 739
Rozdzial 65a. Wystapienie do panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby sciganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607a-607j)
str. 748
Rozdzial 65b. Wystapienie panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby sciganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607k-607zc)
str. 759
Rozdzial 66. Przejecie i przekazanie orzeczen do wykonania (art. 608-611f)
str. 776
Rozdzial 66a. Wystapienie do panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczacego grzywny, srodków karnych w postaci nawiazki lub swiadczenia pienieznego lub tez orzeczenia zasadzajacego od sprawcy koszty procesu (art. 611fa-611fe)
str. 784
Rozdzial 66b. Wystapienie panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pienieznym (art. 611ff-611fm)
str. 791
Rozdzial 66c. Wystapienie do panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku (art. 611fn-611ft)
str. 797
Rozdzial 66d. Wystapienie panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku (art. 611fu-611fze)
str. 802
Rozdzial 66e. Wspólpraca z Miedzynarodowym Trybunalem Karnym (art. 611g-611s)
str. 810
Rozdzial 66f. Wystapienie do panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolnosci (art. 611t-611tf)
str. 821
Rozdzial 66g. Wystapienie panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolnosci (art. 611tg-611ts)
str. 830
Rozdzial 66h. Wystapienie do panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazujacego na kare pozbawienia wolnosci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, kare ograniczenia wolnosci, samoistnie orzeczony srodek karny,
a takze orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postepowania karnego (art. 611u-611uc)
str. 841
Rozdzial 66i. Wystapienie panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego zwiazanego z poddaniem sprawcy próbie (art. 611ud-611uj)
str. 847
Rozdzial 67. Przepisy koncowe (art. 612-615)
str. 854

DZIAL XIV. Koszty procesu (art. 616-645)
str. 859


Rozdzial 68. Przepisy ogólne (art. 616-622)
str. 859
Rozdzial 69. Zwolnienie od kosztów sadowych (art. 623-625)
str. 867
Rozdzial 70. Zasadzenie kosztów procesu (art. 626-641)
str. 869
Rozdzial 71. Koszty procesu zwiazane z powództwem cywilnym i zasadzeniem odszkodowania z urzedu (art. 642-645)
str. 881

DZIAL XV. Postepowanie karne w sprawach podlegajacych orzecznictwu sadów wojskowych (art. 646-682)
str. 884


Rozdzial 72. Przepisy ogólne (art. 646-662)
str. 884
Rozdzial 73. Srodki przymusu i postepowanie przygotowawcze (art. 663-668)
str. 899
Rozdzial 74. Postepowanie przed sadem (art. 669-673)
str. 901
Rozdzial 75. Postepowanie w sprawach o wykroczenia (art. 674-682)
str. 905

USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Przepisy wprowadzajace
Kodeks postepowania karnego
(Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.)

Wykaz literatury powolywanej skrótowo
str. 917

Skorowidz
str. 919

Ukryj

Opis:

W dziesiątym wydaniu publikacji Kodeks postępowania karnego. Komentarz uwzględniono zmiany w przepisach procedury karnej dokonane w latach 2012?2013 ? w okresie od ostatniego wydania - przez ustawy wymienione we wprowadzeniu. Zmiany te uwzględniają m.in. międzynarodowe zobowiązania Polski wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, takie jak transpozycja decyzji ramowych Rady 2009/829/WSiSW i 2009/948/WSiSW. Zmiany będące następstwem wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczą zaś w szczególności: - kosztów postępowania karnego, w tym zwłaszcza należności przysługujących świadkom, biegłym, tłumaczom i specjalistom, a także zwrotu należności z tytułu ustanowienia pełnomocnika; - objęcia tajemnicy statystycznej taką samą ochroną, jaką zapewniono tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej lub dziennikarskiej; - uściślenia przesłanek przedłużenia tymczasowego aresztowania po wydaniu przez sąd pierwszej instancji pierwszego wyroku skazującego w sprawie; - określenia przesłanek, które uzasadniają zastrzeżenie kontroli korespondencji podejrzanego z obrońcą oraz uprawnienie zatrzymującego do obecności przy rozmowie zatrzymanego z adwokatem. W komentarzu uwzględniono również zmiany wynikające z noweli z 27 września 2013 r., które częściowo weszły w życie 9 listopada 2013 r., a także zasygnalizowano zmiany o dłuższej vacatio legis, które wejdą w życie 2 czerwca 2014 r. i 1 lipca 2015 r., przez podanie nowego brzmienia tych przepisów pomniejszoną czcionką. Obecna edycja komentarza zawiera uaktualnione orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych i piśmiennictwo z zakresu procedury karnej. Autor w sposób niezwykle przystępny interpretuje poszczególne przepisy Kodeksu postępowania karnego, syntetycznie ujmując omawiane rozwiązania prawne. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników praktyków: sędziów, adwokatów, prokuratorów i kuratorów sądowych, pomocna będzie także aplikantom i studentom. Stan prawny na 18 lutego 2014 roku.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788378060574 , 936
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: NEX-0135:W09P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów