Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo administracyjne

Publikacja stanowi podstawowe i aktualne źródło wiedzy o prawie administracyjnym i systemie podmiotów administracji publicznej.

więcej

Autorzy: Elżbieta Ura,
Seria:  Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30 września 2015
Kod: NEX-0335:W03P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 17

Część pierwsza
ZAGADNIENIA OGÓLNE


Rozdział I. Cechy prawa administracyjnego | str. 23
1. Określenie prawa administracyjnego | str. 23
2. Podział norm prawa administracyjnego | str. 26
2.1. Prawo ustrojowe | str. 26
2.2. Prawo materialne | str. 27
2.3. Prawo procesowe (formalne) | str. 28
3. Proces europeizacji prawa administracyjnego | str. 29

Rozdział II. Źródła prawa administracyjnego | str. 31
1. Pojęcie źródeł prawa | str. 31
2. Źródła prawa unijnego | str. 33
2.1. Podział prawa unijnego | str. 33
2.2. Prawo pierwotne | str. 33
2.2.1. Traktaty | str. 33
2.2.2. Zasady ogólne prawa unijnego | str. 34
2.2.2.1. Zasada pierwszeństwa prawa unijnego | str. 34
2.2.2.2. Zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego | str. 35
2.2.2.3. Zasada równego traktowania (niedyskryminacji) | str. 35
2.2.2.4. Zasada proporcjonalności (współmierności) | str. 36
2.2.2.5. Zasada subsydiarności | str. 36
2.3. Prawo wtórne (pochodne) | str. 37
2.3.1. Prawo wiążące | str. 37
2.3.1.1. Rozporządzenia | str. 37
2.3.1.2. Dyrektywy | str. 37
2.3.1.3. Decyzje | str. 38
2.3.2. Prawo niewiążące (soft law) | str. 38
3. Źródła prawa krajowego | str. 38
3.1. Podział źródeł | str. 38
3.2. Źródła powszechnie obowiązującego prawa | str. 40
3.2.1. Konstytucja | str. 40
3.2.2. Ustawy | str. 41
3.2.3. Ratyfikowane umowy międzynarodowe | str. 41
3.2.4. Rozporządzenia | str. 42
3.2.5. Rozporządzenia z mocą ustawy | str. 43
3.2.6. Akty prawa miejscowego | str. 44
3.2.6.1. Klasyfikacja aktów prawa miejscowego | str. 44
3.2.6.2. Akty prawa miejscowego wojewody | str. 44
3.2.6.3. Akty prawa miejscowego organów niezespolonej administracji rządowej | str. 46
3.2.6.4. Akty prawa miejscowego sejmiku województwa | str. 46
3.2.6.5. Prawo miejscowe powiatu i gminy | str. 48
3.2.6.6. Prawo zaskarżenia aktów prawa miejscowego | str. 50
3.3. Wewnętrzne źródła prawa | str. 50
4. Ogłaszanie aktów normatywnych | str. 51
5. Nieformalne źródła prawa | str. 54

Rozdział III. Podstawowe pojęcia teoretyczne w prawie administracyjnym | str. 57
1. Pojęcie i rodzaje organów administracji | str. 57
2. Właściwość organu administracji | str. 59
3. Nadzór, kontrola, kierownictwo | str. 60
3.1. Pojęcie i cechy kontroli | str. 60
3.2. Rodzaje kontroli | str. 61
3.3. Podmioty sprawujące kontrolę administracji publicznej | str. 63
3.3.1. Kontrola sprawowana przez organy państwowe | str. 63
3.3.2. Sądowa kontrola administracji | str. 67
3.3.2.1. Sądy administracyjne | str. 67
3.3.2.2. Sądy powszechne i szczególne | str. 69
3.3.2.3. Trybunał Konstytucyjny | str. 70
3.3.2.4. Trybunał Stanu | str. 71
3.3.3. Kontrola wewnątrzadministracyjna | str. 71
3.3.4. Kontrola społeczna | str. 73
3.4. Pojęcie i cechy nadzoru | str. 73
3.5. Kierownictwo | str. 74
4. Zadania publiczne | str. 75

Rozdział IV. Stosunek administracyjnoprawny | str. 76
1. Pojęcie stosunku administracyjnoprawnego | str. 76
2. Cechy stosunku administracyjnoprawnego | str. 76
3. Elementy stosunku administracyjnoprawnego | str. 77
4. Sposoby nawiązania stosunku administracyjnoprawnego | str. 78
5. Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych | str. 79

Rozdział V. Określenie administracji | str. 81
1. Pojęcie administracji w doktrynie | str. 81
2. Płaszczyzny i sfery działania administracji | str. 85
3. Modele administracji | str. 86
4. Cechy administracji | str. 87
5. Proces prywatyzacji zadań administracji publicznej | str. 88

Rozdział VI. Podstawowe zasady działania administracji | str. 93
1. Funkcje zasad prawa | str. 93
2. Zasada praworządności i legalizmu | str. 94
3. Zasada demokratyzmu | str. 94
4. Zasada centralizacji i decentralizacji administracji | str. 95
5. Zasada subsydiarności (pomocniczości) | str. 98
6. Zasada proporcjonalności (współmierności) | str. 99
7. Zasada udziału obywateli w administrowaniu | str. 100
8. Zasada jawności działań administracji | str. 100
9. Zasada kompetencyjności | str. 102
10. Zasada efektywności i skuteczności działania | str. 103
11. Zasada współdziałania | str. 104
12. Inne zasady działania administracji wynikające z postępowania administracyjnego | str. 105

Rozdział VII. Prawne formy działania administracji | str. 107
1. Pojęcie prawnych form i metod działania administracji | str. 107
2. Klasyfikacja prawnych form działania administracji | str. 108
3. Stanowienie aktu normatywnego administracji | str. 112
4. Wydawanie aktów administracyjnych | str. 113
4.1. Pojęcie aktu administracyjnego | str. 113
4.2. Klasyfikacja aktów administracyjnych | str. 114
4.3. Decyzja administracyjna | str. 120
4.4. Ważność aktu administracyjnego | str. 126
5. Porozumienie administracyjne | str. 128
6. Umowa cywilnoprawna | str. 132
7. Partnerstwo publiczno-prywatne | str. 133
8. Ugoda administracyjna | str. 135
9. Czynności faktyczne administracji | str. 137
9.1. Cechy czynności faktycznych | str. 137
9.2. Działalność społeczno-organizatorska administracji | str. 138
9.3. Czynności materialno-techniczne | str. 138
10. "Swoiste" prawne formy działania administracji | str. 140

Część druga
ZAGADNIENIA USTROJOWE


Rozdział VIII. Podziały terytorialne państwa | str. 143
1. Pojęcie podziału terytorialnego | str. 143
2. Czynniki kształtujące podział terytorialny | str. 143
3. Klasyfikacja podziałów terytorialnych | str. 144
3.1. Podział zasadniczy | str. 144
3.2. Podział pomocniczy | str. 148
3.3. Podział specjalny | str. 149
4. Nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych | str. 149
5. Strefy specjalne | str. 151
5.1. Pojęcie strefy specjalnej | str. 151
5.2. Podział stref specjalnych | str. 152
5.3. Strefy związane z ochroną granicy państwa | str. 152
5.4. Strefy służące ochronie środowiska | str. 154
5.5. Strefy związane z ochroną byłych obozów zagłady | str. 155
5.6. Strefy ekonomiczne | str. 156
5.7. "Swoiste" strefy specjalne | str. 157

Rozdział IX. Administracja centralna | str. 158
1. Podział administracji centralnej | str. 158
2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | str. 160
3. Organy zaliczane do naczelnych organów administracji rządowej | str. 162
3.1. Rada Ministrów | str. 163
3.2. Prezes Rady Ministrów | str. 165
3.3. Ministrowie kierujący działami administracji rządowej | str. 167
4. Centralne organy (urzędy) administracji państwowej | str. 169
4.1. Centralne urzędy (organy) administracji rządowej | str. 169
4.1.1. Tworzenie urzędów (organów) centralnych | str. 169
4.1.2. Cechy i rodzaje centralnych urzędów (organów) administracji rządowej | str. 170
4.2. Inne centralne organy administracji państwowej | str. 173

Rozdział X. Terenowa administracja rządowa | str. 174
1. Podmioty wykonujące zadania administracji rządowej w województwie | str. 174
2. Wojewoda | str. 175
2.1. Powoływanie wojewody | str. 176
2.2. Funkcje wojewody | str. 177
2.3. Kierownictwo i nadzór nad działalnością wojewody | str. 181
3. Administracja zespolona w województwie | str. 181
4. Administracja zespolona w powiecie | str. 185
5. Niezespolona administracja rządowa | str. 186

Rozdział XI. Samorząd terytorialny | str. 188
1. Teorie samorządu terytorialnego | str. 188
2. Europejska Karta Samorządu Lokalnego | str. 190
3. Pojęcie samorządu terytorialnego | str. 191
4. Zadania samorządu terytorialnego | str. 193
4.1. Zadania gminy | str. 194
4.1.1. Zasada domniemania właściwości gminy | str. 194
4.1.2. Zasada subsydiarności | str. 194
4.1.3. Zakres zadań gminy | str. 195
4.1.3.1. Zadania własne | str. 195
4.1.3.2. Zadania zlecone | str. 196
4.1.4. Gminy o specjalnym statusie | str. 197
4.1.4.1. Gminy uzdrowiskowe | str. 197
4.1.4.2. Gmina warszawska | str. 199
4.2. Zadania powiatu | str. 200
4.2.1. Zakres zadań własnych powiatu | str. 200
4.2.2. Zadania z zakresu administracji rządowej | str. 201
4.3. Zadania samorządu województwa | str. 203
4.3.1. Charakter zadań własnych | str. 203
4.3.2. Zadania z zakresu administracji rządowej | str. 204
5. Władze jednostek samorządu terytorialnego | str. 204
5.1. Forma bezpośrednia udziału mieszkańców | str. 204
5.1.1. Wybory | str. 204
5.1.2. Referendum lokalne | str. 205
5.1.3. Konsultacje z mieszkańcami | str. 209
5.2. Organy jednostek samorządu terytorialnego | str. 209
5.2.1. Organy gminy | str. 209
5.2.1.1. Rada gminy - organ uchwałodawczy i kontrolny | str. 209
5.2.1.2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) - organ wykonawczy | str. 212
5.2.2. Organy powiatu | str. 216
5.2.2.1. Rada powiatu - organ uchwałodawczy i kontrolny | str. 216
5.2.2.2. Zarząd powiatu - organ wykonawczy | str. 217
5.2.3. Organy samorządu województwa | str. 221
5.2.3.1. Sejmik województwa - organ uchwałodawczy i kontrolny | str. 221
5.2.3.2. Zarząd województwa - organ wykonawczy | str. 222
6. Jednostki pomocnicze oraz związki i porozumienia samorządu terytorialnego | str. 224
7. Mienie jednostek samorządu terytorialnego | str. 227
8. Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego | str. 228
8.1. Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów | str. 230
8.2. Uprawnienia wojewody | str. 230
8.3. Uprawnienia regionalnej izby obrachunkowej | str. 232
8.4. Uprawnienia o charakterze nadzorczym Sejmu | str. 233
9. Uprawnienia samorządowego kolegium odwoławczego | str. 233

Rozdział XII. Podmioty administrujące | str. 235
1. Samorząd zawodowy | str. 235
2. Samorząd gospodarczy | str. 236
3. Zakłady administracyjne (publiczne) | str. 236
4. Fundacje | str. 239
5. Organizacje pozarządowe i wolontariat | str. 241

Rozdział XIII. Pracownicy administracji publicznej | str. 242
1. Pojęcie służby publicznej | str. 242
2. Pojęcie pracownika administracji | str. 244
3. Korpus służby cywilnej | str. 244
4. Pracownicy samorządowi | str. 248
5. Inne grupy pracowników administracji | str. 251
5.1. Urzędnicy państwowi | str. 251
5.2. Pracownicy administracyjni sądów i prokuratur | str. 252
5.3. Służba zagraniczna | str. 253
6. Obowiązki pracowników administracji | str. 253
6.1. Europejski Kodeks Dobrej Administracji | str. 253
6.2. Obowiązki ustawowe pracowników administracji publicznej | str. 255
6.2.1. Obowiązki członka korpusu służby cywilnej | str. 256
6.2.2. Obowiązki pracownika samorządowego | str. 257

Część trzecia
WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA MATERIALNEGO


Rozdział XIV. Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych | str. 261
1. Ewidencja ludności | str. 261
2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego | str. 265
2.1. Kierownik urzędu stanu cywilnego | str. 265
2.2. Akty stanu cywilnego | str. 267
2.3. Pojęcie stanu cywilnego | str. 270
2.4. Zasady prowadzenia aktów i rejestrów stanu cywilnego | str. 270
2.5. Zasady rejestracji stanu cywilnego | str. 272
2.6. Sporządzenie aktu urodzenia | str. 273
2.6.1. Obowiązek zgłoszenia urodzenia dziecka | str. 273
2.6.2. Dane wpisywane do aktu urodzenia | str. 274
2.6.3. Rejestracja imienia dziecka | str. 275
2.7. Rejestracja małżeństw | str. 278
2.7.1. Formy zawarcia małżeństwa | str. 279
2.7.1.1. Świecka forma zawarcia małżeństwa | str. 279
2.7.1.2. Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną | str. 281
2.7.2. Sporządzenie aktu małżeństwa | str. 283
2.8. Rejestracja zgonów i sporządzenie aktu zgonu | str. 285
3. Zmiana imienia i nazwiska | str. 287
4. Dowody osobiste | str. 291
5. Dokumenty paszportowe | str. 294
6. Ochrona danych osobowych | str. 299

Rozdział XV. Obywatelstwo polskie | str. 301
1. Pojęcie obywatelstwa | str. 301
2. Formy nabycia obywatelstwa polskiego | str. 303
3. Repatriacja | str. 308
4. Utrata obywatelstwa polskiego | str. 311

Rozdział XVI. Status prawny cudzoziemców na terytorium RP | str. 312
1. Pojęcie i kategorie cudzoziemców | str. 312
2. Warunki przekroczenia granicy RP | str. 313
3. Pojęcie i rodzaje wiz | str. 315
4. Pobyt cudzoziemców | str. 317
5. Kontrola legalności pobytu | str. 320
6. Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu | str. 321
7. Formy ochrony cudzoziemców | str. 324
7.1. Nadanie statusu uchodźcy | str. 324
7.2. Ochrona uzupełniająca | str. 327
7.3. Udzielenie azylu | str. 328
7.4. Pobyt ze względów humanitarnych | str. 329
7.5. Pobyt tolerowany | str. 330
7.6. Ochrona czasowa | str. 331
8. Karta Polaka | str. 331
9. Cudzoziemcy - obywatele Unii Europejskiej | str. 333

Rozdział XVII. Mniejszości narodowe i etniczne oraz formy zrzeszania się obywateli | str. 336
1. Mniejszości narodowe i etniczne | str. 336
2. Stowarzyszenia | str. 338
2.1. Pojęcie i cechy stowarzyszenia | str. 338
2.2. Rodzaje stowarzyszeń | str. 339
2.2.1. Stowarzyszenia tzw. rejestrowe | str. 339
2.2.2. Stowarzyszenia zwykłe | str. 340
2.3. Nadzór nad stowarzyszeniami | str. 341
3. Zgromadzenia | str. 342
3.1. Swoboda organizowania zgromadzeń | str. 342
3.2. Pojęcie zgromadzenia i zgromadzenia spontanicznego | str. 344
3.3. Obowiązki organizatora zgromadzenia | str. 346
3.4. Zakaz odbycia zgromadzenia | str. 350
3.5. Uprawnienia i obowiązki organu gminy | str. 353
3.6. Zgromadzenia w uczelniach wyższych | str. 354
4. Partie polityczne | str. 354
5. Wykonywanie wolnych zawodów | str. 355

Rozdział XVIII. Korzystanie z rzeczy i świadczeń publicznych | str. 358
1. Drogi publiczne | str. 358
2. Transport kolejowy | str. 364
3. Sposoby korzystania z wód | str. 365
4. Korzystanie z ofiarności publicznej | str. 369
5. Korzystanie z pomocy społecznej | str. 372
5.1. Pojęcie i cel pomocy społecznej | str. 372
5.2. Świadczenia pomocy społecznej | str. 375
5.3. Realizacja zadań pomocy społecznej | str. 376
5.4. Pomoc osobom niepełnosprawnym | str. 377
6. Korzystanie z zakładów publicznych | str. 380
6.1. Oświata | str. 380
6.1.1. Typy szkół | str. 381
6.1.2. Wychowanie przedszkolne i obowiązek przedszkolny | str. 382
6.1.3. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki | str. 383
6.2. Szkolnictwo wyższe | str. 384
6.3. Biblioteki | str. 391
6.4. Muzea | str. 393
7. Zabytki | str. 394

Rozdział XIX. Ochrona środowiska | str. 398
1. Pojęcie i podstawowe zasady ochrony środowiska | str. 398
2. Odpady | str. 401
3. Formy ochrony przyrody | str. 405

Rozdział XX. Bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz zarządzanie kryzysowe | str. 410
1. Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego | str. 410
2. System organów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego | str. 412
2.1. Formacje umundurowane administracji rządowej | str. 412
2.1.1. Policja | str. 412
2.1.2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu | str. 415
2.1.3. Biuro Ochrony Rządu | str. 416
2.1.4. Straż Graniczna | str. 416
2.1.5. Państwowa Straż Pożarna | str. 418
2.1.6. Służba Celna | str. 421
2.2. Formacje samorządowe | str. 422
2.3. Organizacje społeczne | str. 424
2.4. Podmioty prywatne | str. 426
2.4.1. Ochrona osób i mienia | str. 426
2.4.2. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej | str. 428
3. Ochrona informacji niejawnych | str. 433
4. Stany nadzwyczajne | str. 435
5. Zarządzanie kryzysowe | str. 439

Rozdział XXI. Bezpieczeństwo narodowe | str. 442
1. Pojęcie bezpieczeństwa narodowego | str. 442
2. Strategia bezpieczeństwa narodowego | str. 443
3. Siły Zbrojne RP | str. 444
3.1. Rodzaje i zadania Sił Zbrojnych | str. 444
3.2. Żandarmeria Wojskowa | str. 445
3.3. Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego | str. 446
4. Organy właściwe w sprawach obrony narodowej | str. 447
4.1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | str. 447
4.2. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego | str. 448
4.3. Minister Obrony Narodowej | str. 448
4.4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego | str. 449
5. Powszechny obowiązek obrony narodowej | str. 449
6. Administrowanie rezerwami osobowymi | str. 450
6.1. Rejestracja i kwalifikacja wojskowa | str. 451
6.2. Określanie zdolności do służby wojskowej | str. 452
6.3. Ewidencja wojskowa | str. 453

Bibliografia | str. 455

Skorowidz | str. 469

Ukryj

Opis:

Elżbieta Ura – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; specjalista z zakresu prawa administracyjnego, kierownik Katedry Prawa Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w latach 2003–2008 członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego; sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Podręcznik stanowi podstawowe i aktualne źródło wiedzy o prawie administracyjnym i systemie podmiotów administracji publicznej. W celu zrozumienia tej obszernej problematyki treść została podzielona na trzy części, które uwzględniają zagadnienia ogólne i podstawową siatkę pojęciową tego prawa oraz zasady funkcjonowania administracji publicznej; zagadnienia ustrojowe ukazujące administrację centralną i terenową rządową, a także samorządową; wybrane zagadnienia prawa materialnego administracyjnego uwzględniające nowe rozwiązania prawne m.in. w zakresie ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego, ochrony przyrody i zgromadzeń.

W książce znajdują się odesłania do literatury przedmiotu oraz aktualnego orzecznictwa sądowego, co ułatwia zainteresowanym poszerzanie wiedzy. Rozbudowany spis treści daje przejrzysty i logiczny obraz prezentowanego wykładu w ramach poszczególnych rozdziałów.

Opracowanie jest przeznaczone głównie dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, a ponadto dla wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem administracji publicznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9481-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 474
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: NEX-0335:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów