Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  


Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo

Czwarte wydanie znakomitej publikacji, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych.

więcej

Autorzy: Dariusz Świecki,
Seria:  Komentarz i orzecznictwo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  2 stycznia 2018 r.
Kod: NEX-0827:W04P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 15

Od Autora | str. 17


Rozdział I
Zagadnienia ogólne | str. 21


Art. 425. [Podmioty uprawnione, zakres zaskarżenia, gravamen] | str. 21
Przepisy powiązane | str. 21
1. Zasada kontroli, rodzaje środków odwoławczych, strony i inne podmioty uprawnione do zaskarżenia orzeczenia | str. 22
2. Zakres zaskarżenia orzeczenia | str. 23
3. Zaskarżenie braku rozstrzygnięcia | str. 25
4. Zaskarżenie uzasadnienia orzeczenia | str. 26
Orzecznictwo | str. 28
5. Gravamen | str. 29
Orzecznictwo | str. 29
5. Kierunek zaskarżania | str. 32
Orzecznictwo | str. 33

Art. 426. [Zaskarżanie orzeczeń wydanych w postępowaniu odwoławczym] | str. 34
Przepisy powiązane | str. 34
1. Zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego | str. 34
Orzecznictwo | str. 36

Rozdział II
Warunki skutecznego wniesienia środka odwoławczego | str. 39


Art. 427. [Elementy środka odwoławczego. Prekluzja dowodowa] | str. 39
Przepisy powiązane | str. 39
1. Budowa środka odwoławczego | str. 40
2. Wskazanie na nowe fakty lub dowody, jeżeli odwołujący się nie mógł powołać ich w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji | str. 46
Orzecznictwo | str. 48

Art. 428. [Wniesienie środka odwoławczego] | str. 52
Przepisy powiązane | str. 52
1. Forma środka odwoławczego | str. 52
2. Adresat środka odwoławczego | str. 53
3. Odpowiedź na środek odwoławczy | str. 53
Orzecznictwo | str. 54

Art. 429. [Odmowa przyjęcia środka odwoławczego] | str. 55
Przepisy powiązane | str. 55
Kontrola środka odwoławczego | str. 56
Orzecznictwo | str. 65

Art. 430. [Pozostawienie bez rozpoznania środka odwoławczego] | str. 71
Przepisy powiązane | str. 71
Orzecznictwo | str. 75

Art. 431. [Cofnięcie środka odwoławczego] | str. 77
Przepisy powiązane | str. 77
1. Warunki skutecznego cofnięcia środka odwoławczego | str. 77
2. Częściowe cofnięcie środka odwoławczego | str. 79
3. Modyfikacja środka odwoławczego | str. 80
3.1. Rozszerzenie zakresu zaskarżenia i nowe zarzuty odwoławcze | str. 80
3.2. Zawężenie zakresu zaskarżenia i cofnięcie niektórych zarzutów odwoławczych | str. 81
Orzecznictwo | str. 82

Art. 432. [Obowiązek rozpoznania cofniętego środka odwoławczego] | str. 85
Przepisy powiązane | str. 85
Orzecznictwo | str. 86

Rozdział III
Granice kontroli odwoławczej | str. 87


Art. 433. [Granice rozpoznania środka odwoławczego] | str. 87
Przepisy powiązane | str. 87
1. Elementy wyznaczające granice środka odwoławczego | str. 88
2. Orzekanie poza granicami środka odwoławczego | str. 91
3. Obowiązek rozważenia wniosków i zarzutów odwoławczych | str. 92
Orzecznictwo | str. 93

Art. 434. [Zakaz reformationis in peius] | str. 95
Przepisy powiązane | str. 96
1. Zakres stosowania zakazu reformationis in peius | str. 96
2. Przełamanie kierunku zaskarżenia na korzyść oskarżonego | str. 104
3. Odstępstwo od zakazu reformationis in peius | str. 105
Orzecznictwo | str. 106

Art. 435. [Orzekanie na rzecz współoskarżonych] | str. 114
Przepisy powiązane | str. 114
Orzecznictwo | str. 115

Art. 436. [Ograniczenie zakresu rozpoznania] | str. 117
Przepisy powiązane | str. 117
Orzecznictwo | str. 119

Art. 437. [Rodzaje rozstrzygnięć sądu odwoławczego] | str. 120
Przepisy powiązane | str. 121
1. Rozstrzygnięcia w przedmiocie zaskarżonego orzeczenia | str. 121
2. Zmiana zaskarżonego orzeczenia | str. 122
3. Uchylenie zaskarżonego orzeczenia | str. 123
4. Rozstrzygnięcia w przedmiocie zaskarżonego uzasadnienia orzeczenia | str. 126
Orzecznictwo | str. 129

Rozdział IV
Przyczyny odwoławcze | str. 132


Art. 438. [Względne przyczyny odwoławcze] | str. 132
Przepisy powiązane | str. 132
1. Istota względnych przyczyn odwoławczych v133
2. Budowa zarzutu odwoławczego | str. 135
3. Obraza przepisów prawa materialnego (art. 438 pkt 1 k.p.k.) | str. 138
Orzecznictwo | str. 145
4. Obraza przepisów postępowania (art. 438 pkt 2 k.p.k.) | str. 150
4.1. Uwagi ogólne | str. 150
4.2. Wielość zarzutów | str. 170
Orzecznictwo | str. 170
5. Błąd w ustaleniach faktycznych (art. 438 pkt 3 k.p.k.) | str. 186
Orzecznictwo | str. 193
6. Zarzut rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka (art. 438 pkt 4 k.p.k.) | str. 195
Orzecznictwo | str. 204

Art. 439. [Bezwzględne przyczyny odwoławcze] | str. 207
Przepisy powiązane | str. 208
1. Charakter i skutki wystąpienia bezwzględnych przyczyn odwoławczych | str. 208
Orzecznictwo | str. 215
2. Ograniczenie skutków wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej | str. 240
Orzecznictwo | str. 244
3. Zasady udziału stron w posiedzeniu sądu odwoławczego w związku z wystąpieniem bezwzględnej przyczyny odwoławczej | str. 245

Art. 439a. [Rozpoznanie sprawy o wykroczenie w postępowaniu karnym] | str. 247
Przepisy powiązane | str. 247
Orzecznictwo | str. 249

Art. 440. [Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia] | str. 250
Przepisy powiązane | str. 250
Orzecznictwo | str. 252

Art. 441. [Przedstawienie zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu] | str. 256
Przepisy powiązane | str. 256
Orzecznictwo | str. 258

Rozdział V
Ponowne rozpoznanie sprawy | str. 262


Art. 442. [Postępowanie ponowne po uchyleniu orzeczenia] | str. 262
Przepisy powiązane | str. 262
1. Uwagi ogólne | str. 263
2. Zakres ponownego rozpoznania sprawy | str. 263
Orzecznictwo | str. 266
3. Odstąpienie od zasady bezpośredniości w postępowaniu ponownym | str. 268
Orzecznictwo | str. 269
4. Treść uzasadnienia orzeczenia sądu odwoławczego przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania | str. 269
Orzecznictwo | str. 271

Art. 443. [Zakaz reformationis in peius w postępowaniu ponownym] | str. 273
Przepisy powiązane | str. 273
Orzecznictwo | str. 275

Rozdział VI
Apelacja | str. 282


Art. 444. [Podmioty uprawnione] | str. 282
Przepisy powiązane | str. 282
1. Zasady wnoszenia apelacji | str. 282
2. Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku | str. 284
Orzecznictwo | str. 286

Art. 445. [Termin wniesienia apelacji] | str. 286
Przepisy powiązane | str. 287
Orzecznictwo | str. 290

Art. 446. [Przymus adwokacko-radcowski, odpisy apelacji] | str. 293
Przepisy powiązane | str. 293
1. Uwagi ogólne | str. 293
2. Przymus adwokacko-radcowski przy wnoszeniu apelacji | str. 294
Orzecznictwo | str. 297
3. Zasady dołączania do apelacji odpisów dla stron przeciwnych | str. 299
Orzecznictwo | str. 300

Art. 447. [Zakres zaskarżenia, podnoszenie zarzutów odwoławczych] | str. 301
Przepisy powiązane | str. 301
1. Uwagi ogólne | str. 301
2. Domniemanie co do winy | str. 303
Orzecznictwo | str. 306
3. Domniemanie co do kary | str. 307
Orzecznictwo | str. 308
4. Domniemanie co do środka karnego, środka kompensacyjnego albo przepadku | str. 309
5. Zarzuty dotyczące rozstrzygnięć incydentalnych | str. 309
Orzecznictwo | str. 310
6. Zakaz stawiania zarzutów odwoławczych w trybach konsensualnych | str. 310
Orzecznictwo | str. 311

Art. 448. [Postępowanie międzyinstancyjne] | str. 312
Przepisy powiązane | str. 312
Orzecznictwo | str. 314

Art. 449. [Forum rozpoznania apelacji, skład sądu odwoławczego] | str. 315
Przepisy powiązane | str. 315
Orzecznictwo | str. 318

Art. 449a. [Uzupełnienie uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji] | str. 319
Przepisy powiązane | str. 319
Orzecznictwo | str. 323

Art. 450. [Zasady udziału stron w rozprawie apelacyjnej] | str. 324
Przepisy powiązane | str. 324
1. Uwagi ogólne | str. 324
2. Udział prokuratora | str. 325
3. Nieprokuratorscy oskarżyciele publiczni | str. 325
4. Udział obrońcy | str. 326
5. Udział pozostałych stron i ich przedstawicieli procesowych oraz innych uczestników postępowania w rozprawie apelacyjnej | str. 327
Orzecznictwo | str. 329
6. Niestawiennictwo stron i ich przedstawicieli procesowych na rozprawie apelacyjnej | str. 330
Orzecznictwo | str. 334

Art. 451. [Zasady udziału w rozprawie apelacyjnej oskarżonego pozbawionego wolności] | str. 338
Przepisy powiązane | str. 338
Orzecznictwo | str. 343

Art. 452. [Przeprowadzanie dowodów przed sądem odwoławczym] | str. 348
Przepisy powiązane | str. 348
Warunki przeprowadzenia dowodów na rozprawie apelacyjnej | str. 348
Orzecznictwo | str. 351

Art. 453. [Przebieg rozprawy apelacyjnej] | str. 353
Przepisy powiązane | str. 353
1. Uwagi ogólne | str. 353
2. Rozpoczęcie rozprawy apelacyjnej | str. 354
Orzecznictwo | str. 354
3. Apelacyjny przewód sądowy | str. 355
3.1. Uwagi ogólne | str. 355
3.2. Sprawozdanie sędziego sprawozdawcy | str. 356
Orzecznictwo | str. 357
3.3. Wyjaśnienia, oświadczenia i wnioski stron | str. 357
Orzecznictwo | str. 359
3.4. Głosy końcowe | str. 360

Art. 454. [Reguły ne peius] | str. 362
Przepisy powiązane | str. 363
1. Uwagi ogólne | str. 363
2. Zakaz skazania oskarżonego przez sąd odwoławczy | str. 365
Orzecznictwo | str. 366
3. Zakaz wymierzenia kary dożywotniego pozbawienia wolności przez sąd apelacyjny | str. 367

Art. 455. [Poprawienie błędnej kwalifi kacji prawnej] | str. 368
Przepisy powiązane | str. 368
Orzecznictwo | str. 371

Art. 455a. [Zakaz uchylania wyroku z powodu uzasadnienia niespełniającego wymogów ustawowych] | str. 374

Art. 456. [Forma rozstrzygnięcia sądu odwoławczego] | str. 375
Przepisy powiązane | str. 375
Orzecznictwo | str. 380

Art. 457. [Sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego] | str. 381
Przepisy powiązane | str. 381
1. Sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego z urzędu | str. 381
2. Sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego na wniosek | str. 382
3. Treść uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego | str. 386
Orzecznictwo | str. 389

Art. 458. [Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących pierwszej instancji] | str. 394
Przepisy powiązane | str. 395
Orzecznictwo | str. 396

Rozdział VII
Zażalenie i sprzeciw | str. 398


Art. 459. [Postanowienia podlegające zaskarżeniu] | str. 398
Przepisy powiązane | str. 398
1. Dopuszczalność wniesienia zażalenia | str. 399
Orzecznictwo | str. 400
2. Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia | str. 402
Orzecznictwo | str. 403

Art. 460. [Termin wniesienia zażalenia i sprzeciwu] | str. 404
Przepisy powiązane | str. 404
1. Charakter terminu | str. 404
2. Ogłaszanie i doręczanie postanowień oraz zarządzeń | str. 405
Orzecznictwo | str. 409
3. Obliczanie biegu terminu wniesienia zażalenia | str. 410
Orzecznictwo | str. 411
4. Pouczenie uprawnionych osób o przysługującym im prawie, terminie i sposobie wniesienia zażalenia | str. 413
Orzecznictwo | str. 414
5. Zaskarżanie rozstrzygnięć o kosztach lub opłatach | str. 414

Art. 461. [Odpisy, zawiadomienie osób, których dotyczy zaskarżone postanowienie] | str. 416
Przepisy powiązane | str. 416

Art. 462. [Względna suspensywność zażalenia] | str. 419
Przepisy powiązane | str. 419

Art. 463. [Względna dewolutywność zażalenia] | str. 421
Przepisy powiązane | str. 421
1. Warunki rozpoznania zażalenia przez organ a quo | str. 422
2. Rozstrzygnięcie uwzględniające zażalenie | str. 423
3. Przekazanie zażalenia do rozpoznania sądowi odwoławczemu | str. 424
Orzecznictwo | str. 425

Art. 464. [Posiedzenie zażaleniowe] | str. 427
Przepisy powiązane | str. 427
1. Zasady udziału osób uprawnionych w posiedzeniu zażaleniowym | str. 427
2. Obowiązek zawiadomienia o posiedzeniu zażaleniowym | str. 431
3. Przebieg posiedzenia zażaleniowego | str. 431
4. Łączne rozpoznanie zażaleń | str. 432
Orzecznictwo | str. 433

Art. 465. [Zażalenia na postanowienia organów postępowania przygotowawczego] | str. 433
Przepisy powiązane | str. 434
Orzecznictwo | str. 437

Art. 466. [Zażalenia i sprzeciw wobec zarządzeń] | str. 438
Przepisy powiązane | str. 438
Orzecznictwo | str. 439

Art. 467. [Zażalenia na czynności lub zaniechanie czynności] | str. 440
Przepisy powiązane | str. 440

Schematy | str. 443
Schemat 1. System środków zaskarżenia (art. 93a § 1-4, art. 425-467, 518-539, 539a-539f, 540-548) | str. 444
Schemat 2. Dopuszczalność środka odwoławczego (art. 425, 426, 459, 466) | str. 446
Schemat 3. Zakres kontroli odwoławczej (art. 433, 434, 439, 440, 443, 447 § 1-3) | str. 449
Schemat 4. Kierunek środka odwoławczego (art. 434, 443) | str. 456
Schemat 5. Zakaz reformationis in peius (art. 434, 443) | str. 459
Schemat 6. Reguły ne peius (art. 454) | str. 461
Schemat 7. Względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze (art. 434 § 4, art. 438-440, 455) | str. 463
Schemat 8. Postępowanie apelacyjne (art. 425-458) | str. 467
Schemat 9. Postępowanie ponowne (art. 40 § 1 pkt 7, art. 434 § 4, art. 442, 443) | str. 476

* * *

Suplement. Wzory

I. Zarzuty obrazy prawa materialnego | str. V
A. Wzory apelacji obrońcy | str. V
Wzór nr 1. Zarzut obrazy prawa materialnego (art. 438 pkt 1 k.p.k.) | str. V
Wzór nr 2. Zarzut obrazy prawa materialnego - art. 46 § 1 k.k. (art. 438 pkt 1 k.p.k.) | str. X
Wzór nr 3. Zarzut obrazy prawa materialnego - art. 86 § 1 k.w. (art. 438 pkt 1 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k.p.s.w.) | str. XIV
B. Wzory apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego | str. XVIII
Wzór nr 4. Zarzut obrazy prawa materialnego (art. 438 pkt 1 k.p.k.) | str. XVIII
Wzór nr 5. Zarzut obrazy prawa materialnego - art. 46 § 1 k.k. (art. 438 pkt 1 k.p.k.) | str. XXI

II. Zarzuty obrazy przepisów postępowania | str. XXIV
A. Wzory apelacji obrońcy | str. XXIV
Wzór nr 6. Zarzut obrazy przepisów postępowania - art. 7 k.p.k. (art. 438 pkt 2 k.p.k.) | str. XXIV
Wzór nr 7. Zarzut obrazy przepisów postępowania - art. 410 k.p.k. (art. 438 pkt 2 k.p.k.) | str. XXIX
Wzór nr 8. Zarzut obrazy przepisów postępowania - art. 182 § 1 k.p.k. (art. 438 pkt 2 k.p.k.) | str. XXXIII
Wzór nr 9. Zarzut obrazy przepisów postępowania - art. 193 § 1 k.p.k. w zw. z art. 167 k.p.k. (art. 438 pkt 2 k.p.k.) - nieprzeprowadzenie z urzędu dowodu z opinii biegłego | str. XXXVII
B. Wzory apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego | str. XLI
Wzór nr 10. Zarzut obrazy przepisów postępowania - art. 7 k.p.k. (art. 438 pkt 2 k.p.k.) | str. XLI
Wzór nr 11. Zarzut obrazy przepisów postępowania - art. 410 k.p.k. (art. 438 pkt 2 k.p.k.) | str. XLVI

III. Zarzuty błędów w ustaleniach faktycznych | str. LI
A. Wzory apelacji obrońcy | str. LI
Wzór nr 12. Zarzut alternatywny. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia (art. 438 pkt 3 k.p.k.) - tzw. błąd dowolności oraz zarzut rażącej niewspółmierności kary (art. 438 pkt 4 k.p.k.) | str. LI
Wzór nr 13. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia (art. 438 pkt 3 k.p.k.) - tzw. błąd braku | str. LVII
Wzór nr 14. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia (art. 438 pkt 3 k.p.k.) - wniosek dowodowy (art. 427 § 3 k.p.k.) | str. LXII
Wzór nr 15. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia (art. 438 pkt 3 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s.) | str. LXVII
B. Wzory apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego | str. LXXI
Wzór nr 16. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia (art. 438 pkt 3 k.p.k.) - tzw. błąd dowolności w sprawie złożonej podmiotowo (dwóch oskarżonych) | str. LXXI
Wzór nr 17. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia (art. 438 pkt 3 k.p.k.) - tzw. błąd braku w sprawie złożonej podmiotowo (dwóch oskarżonych) | str. LXXVI

IV. Wielość zarzutów - zarzut obrazy przepisów postępowania oraz zarzut błędu w ustaleniach faktycznych | str. LXXX
A. Wzory apelacji obrońcy | str. LXXX
Wzór nr 18. Zarzut obrazy przepisów postępowania - art. 7 k.p.k. (art. 438 pkt 2 k.p.k.) oraz zarzut błędu w ustaleniach faktycznych (art. 438 pkt 3 k.p.k.) w sprawie złożonej przedmiotowo (więcej niż jeden czyn) | str. LXXX
B. Wzory apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego | str. LXXXVI
Wzór nr 19. Zarzut obrazy prawa materialnego - art. 69 § 1 k.k. (art. 438 pkt 1 k.p.k.) oraz zarzut błędu w ustaleniach faktycznych (art. 438 pkt 3 k.p.k.) | str. LXXXVI

V. Zarzuty rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka | str. XCI
A. Wzory apelacji obrońcy | str. XCI
Wzór nr 20. Zarzut rażącej niewspółmierności kary (art. 438 pkt 4 k.p.k.) | str. XCI
Wzór nr 21. Zarzut niesłusznego zastosowania środka karnego (art. 438 pkt 4 k.p.k.) | str. XCV
B. Wzory apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego | str. XCIX
Wzór nr 22. Zarzut rażącej niewspółmierności kary (art. 438 pkt 4 k.p.k.) | str. XCIX
Wzór nr 23. Zarzut niesłusznego niezastosowania środka karnego (art. 438 pkt 4 k.p.k.) | str. CIII

Ukryj

Opis:

Publikacja przedstawia – w ujęciu praktycznym i dostosowanym do zmian w procedurze karnej w latach 2015–2016 – kompleksową analizę przepisów regulujących postępowanie odwoławcze. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Skuteczność stawiania zarzutów odwoławczych przedstawiono z perspektywy zmiany modelu postępowania rozpoznawczego polegającej na odstąpieniu od zwiększonej kontradyktoryjności (wprowadzonej od 1.07.2015 r.) i przywróceniu zwiększonej inkwizycyjności (od 15.04.2016 r.) przy zachowaniu zwiększonej apelacyjności postępowania odwoławczego. Szczegółowo omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z art. 438 k.p.k., wraz z przykładami formułowania zarzutów odwoławczych. Zawarto również praktyczne wskazówki dotyczące analizy wyroku i jego uzasadnienia pod kątem uchybień procesowych mogących stanowić podstawę zarzutu odwoławczego. Odniesiono się także do kwestii stawiania tzw. zarzutów mieszanych oraz zarzutów alternatywnych oraz formułowania wniosku odwoławczego z perspektywy szerokich uprawnień sądu odwoławczego do merytorycznego orzekania i ograniczenia kasatoryjnego orzekania tylko do przypadków wskazanych w ustawie (art. 437 § 2 zd. 2 k.p.k.).
Przedstawiono szczegółowo przebieg postępowania odwoławczego, uwzględniając czynności organów procesowych, a także stron, obrońców i pełnomocników oraz ich udział w posiedzeniu zażaleniowym i rozprawie apelacyjnej. Omówiono też instytucje procesowe wprowadzone do postępowania odwoławczego od 1.07.2015 r. i nadal obowiązujące, takie jak: ograniczona prekluzja dowodowa i zakaz stawiania niektórych zarzutów odwoławczych w trybach konsensualnych oraz nową podstawę oddalenia wniosku dowodowego z art. 452 § 2 k.p.k. (od 15.04.2016 r.).
Do każdego komentowanego przepisu przywołano aktualne po 14.04.2016 r. orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych. Wyboru orzeczeń dokonano ze względu na ich znaczenie i przydatność dla praktyki. Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu zostały zamieszczone wzory apelacji sporządzanych na podstawie poszczególnych podstaw odwoławczych, w tym w sprawach o wykroczenia i w sprawach karnych skarbowych. Książka zawiera również schematy ułatwiające Czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu odwoławczym.
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków, a więc sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów tych zawodów prawniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-359-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 586
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: NEX-0827:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów