Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Paulina Gluza, Zofia Kołakowska-Halbersztadt, Maciej Tański,
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0044:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 13

ROZDZIAŁ I. Instytucje prawne regulujące sytuację dziecka w rodzinie
str. 17


1. Władza rodzicielska
str. 17

1.1. Rodzice
str. 17

1.2. Reprezentowanie małoletniego
str. 21

1.3. Zakres i granice władzy rodzicielskiej
str. 22

1.4. Sposób wykonywania władzy rodzicielskiej
str. 27

1.5. Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania
str. 32

1.6. Zmiana miejsca zamieszkania
str. 33

1.7. Modyfikacje zakresu władzy rodzicielskiej
str. 36

1.8. Postępowania o ograniczenie, pozbawienie oraz zawieszenie władzy rodzicielskiej
str. 44

1.9. Wzory wniosków
str. 48

1.9.1. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej
str. 48

1.9.2. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
str. 50

1.9.3. Pozew o rozwód z wnioskiem o uregulowanie spraw związanych z małoletnim dzieckiem stron
str. 52

2. Kontakty z dzieckiem
str. 56

2.1. Uwagi ogólne
str. 56

2.2. Orzeczenie zakazu osobistej styczności rodziców z dzieckiem
str. 57

2.3. Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas toczącego się postępowania
str. 60

2.4. Zobowiązanie przez sąd rodziców do określonego postępowania
str. 62

2.4.1. Uwagi ogólne
str. 62

2.4.2. 2.4.2. Nakaz zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za naruszenie obowiązku
str. 64

2.4.3. 2.4.3. Dopuszczalność żądania kontaktów z dzieckiem przez jego dalszych krewnych oraz osoby niespokrewnione
str. 69

2.5. Status małoletniego w sprawach o kontakty z dzieckiem
str. 73

2.6. Kurator sądowy
str. 73

2.7. Uregulowanie kontaktów z dzieckiem a zamieszkanie jednego z rodziców poza granicami Polski
str. 74

2.8. Mediacja
str. 76

2.9. Rozwód a obowiązek uregulowania kwestii kontaktów małoletnich dzieci stron z rodzicami
str. 76

2.10. Opłaty przy złożeniu pozwu o rozwód i pozwu o separację
str. 78

2.11. Wzory wniosków
str. 80

2.11.1. 2.11.1. Wniosek o umożliwienie utrzymywania kontaktów z wnukiem
str. 80

2.11.2. 2.11.2. Wniosek o ustalenie sposobu kontaktów z dzieckiem
str. 82

2.11.3. Wniosek o zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej
str. 84

2.11.4. Wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej
str. 86

3. Alimenty
str. 88

3.1. Uwagi ogólne
str. 88

3.2. Zakres świadczeń alimentacyjnych
str. 91

3.3. Czas trwania obowiązku alimentacyjnego
str. 98

3.4. Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
str. 101

3.5. Postępowanie w sprawach o alimenty
str. 103

3.5.1. Właściwość sądu
str. 103

3.5.2. Pełnomocnictwo
str. 103

3.5.3. Ugoda
str. 103

3.5.4. Koszty sądowe
str. 104

3.5.5. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych
str. 104

3.6. Wzór pozwu o zasądzenie alimentów
str. 105

4. Zarząd majątkiem dziecka
str. 108

4.1. Zarząd dokonywany przez rodziców
str. 108

4.2. Wyłączenie spod zarządu rodziców przedmiotów oddanych dziecku na podstawie umowy darowizny lub testamentu
str. 108

4.3. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu
str. 109

4.4. Wzór wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
str. 112

5. Ustanowienie opieki i kurateli
str. 114

5.1. Kuratela
str. 114

5.1.1. Kurator dla dziecka poczętego
str. 115

5.1.2. Kurator dla ubezwłasnowolnionego częściowo
str. 117

5.1.3. Kurator dla osoby ułomnej
str. 118

5.1.4. Kurator dla osoby nieobecnej
str. 118

5.1.5. Kurator zastępujący przedstawiciela ustawowego
str. 119

5.1.6. Kurator do zarządu majątkiem
str. 119

5.1.7. Kurator w sprawach o prawa stanu
str. 120

5.1.8. Kurator procesowy
str. 120

5.1.9. Kurator osoby prawnej
str. 120

5.1.10. Kurator spadku
str. 120

5.1.11. Postępowanie przed sądem
str. 121

5.2. Opieka
str. 122

5.3. Wywiad środowiskowy
str. 124

5.4. Wzory pism
str. 131

5.4.1. 5.4.1. Wniosek o ustanowienie kuratora celem reprezentowania małoletniego przy czynnościach z udziałem rodziców
str. 131

5.4.2. Wniosek o ustanowienie opieki
str. 132

ROZDZIAŁ II. Mediacja w prawie rodzinnym
str. 134


1. Uwagi wprowadzające
str. 134

2. Czym jest mediacja? Definicje, różnice w rozumieniu jej celu i konsekwencje tych różnic
str. 136

2.1. Definicja operacyjna
str. 137

2.2. Ugoda jako cel mediacji
str. 137

2.3. Mediacja jako zawód
str. 138

2.4. Mediacja według dyrektywy unijnej
str. 138

3. Różnice między mediacją a negocjowaniem przez pełnomocników, terapią, poradnictwem rodzinnym lub małżeńskim
str. 139

3.1. Negocjacje pośrednie
str. 139

3.2. Mediacja a pomoc psychologiczna
str. 140

3.3. Mediacja a doradztwo prawne
str. 143

4. Regulacje dotyczące mediacji
str. 145

4.1. Podstawy prawne mediacji
str. 145

4.2. Główne zasady mediacji
str. 148

4.2.1. Uwagi ogólne
str. 148

4.2.2. Dobrowolność udziału w mediacji
str. 149

4.2.3. Bezstronność mediatora
str. 151

4.2.4. Niejawność postępowania mediacyjnego
str. 152

4.2.4.1. Zasada poufności w Kodeksie postępowania cywilnego
str. 152

4.2.4.2. Wyjątki od zasady poufności
str. 154

4.2.4.3. Kontakty mediatora z innymi specjalistami
str. 155

4.2.5. Neutralność mediatora wobec przedmiotu sporu
str. 158

4.2.6. Mediacja w sprawach rodzinnych a ugoda
str. 159

4.2.7. Protokół z przebiegu mediacji
str. 164

4.2.8. Czas trwania mediacji
str. 166

4.2.9. Wzory pism
str. 167

4.2.9.1. Protokół z przebiegu postępowania mediacyjnego
str. 167

4.2.9.2. Protokół z mediacji umownej
str. 168

5. Porozumienie rodziców (plan wychowawczy)
str. 169

5.1. Uwagi wprowadzające
str. 169

5.2. Czym jest porozumienie rodziców?
str. 172

5.3. Porozumienie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
str. 172

5.4. Porozumienie rodziców żyjących w rozłączeniu
str. 174

5.5. Co i jak można uregulować w planie wychowawczym?
str. 176

5.5.1. Przegląd głównych tematów planu wychowawczego
str. 176

5.5.2. Władza rodzicielska
str. 177

5.5.3. Miejsce zamieszkania dziecka
str. 177

5.5.4. Opieka bieżąca
str. 178

5.5.5. Sposób spędzania świąt i innych dni szczególnych
str. 182

5.5.6. Sposób spędzania wakacji i ferii zimowych
str. 183

5.5.7. Finansowanie potrzeb dziecka
str. 185

6. Mediacja w sporach o uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka za granicą
str. 187

6.1. Regulacje prawne
str. 187

6.2. Mediacja transgraniczna
str. 189

ROZDZIAŁ III. Porwanie rodzicielskie
str. 190


1. Porwanie rodzicielskie - zarys problemu
str. 190

2. Porwanie rodzicielskie a instrumenty prawa cywilnego
str. 194

2.1. Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
str. 194

2.1.1. Faza rozpoznawcza
str. 196

2.1.2. Faza wykonawcza
str. 198

2.2. Orzeczenia Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
str. 210

3. Porwanie rodzicielskie a instrumenty prawa karnego
str. 214

3.1. Bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie
str. 214

3.2. Postulat penalizacji uprowadzenia dokonanego przez rodzica niepozbawionego władzy rodzicielskiej. Uregulowania w innych krajach
str. 218

3.3. Niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu - art. 244 Kodeksu karnego
str. 220

3.4. Europejski nakaz aresztowania
str. 223

3.5. Orzeczenia Sądu Najwyższego
str. 226

4. Porwanie rodzicielskie w prawie międzynarodowym
str. 227

4.1. Konwencja haska
str. 228

4.1.1. Uwagi ogólne
str. 228

4.1.2. Bezprawne uprowadzenie i bezprawne zatrzymanie
str. 230

4.1.3. Miejsce stałego pobytu
str. 230

4.1.4. Prawo do opieki
str. 233

4.1.5. Wniosek o wydanie dziecka i wniosek o ochronę wykonywania prawa do odwiedzin
str. 234

4.1.6. Organ centralny
str. 239

4.1.7. Wybrane organy centralne i organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką porwań rodzicielskich
str. 241

4.1.8. Odmowa wydania dziecka
str. 246

4.1.9. Miejsce, do którego dziecko ma powrócić w razie wydania nakazu powrotu
str. 256

4.1.10. Prawo do odwiedzin
str. 257

4.1.11. Orzeczenia Sądu Najwyższego i orzecznictwo międzynarodowe
str. 258

4.1.12. Wzory dokumentów
str. 265

4.1.7.1. Zjednoczone Królestwo
str. 241

4.1.7.2. Republika Federalna Niemiec
str. 242

4.1.7.3. Holandia
str. 244

4.1.7.4. Stany Zjednoczone Ameryki
str. 245

4.1.8.1. Przystosowanie się dziecka do nowego środowiska
str. 247

4.1.8.2. Faktyczne wykonywanie prawa do opieki
str. 249

4.1.8.3. Wyrażenie zgody lub późniejsze wyrażenie zgody
str. 249

4.1.8.4. Szkoda fizyczna lub psychiczna bądź inna sytuacja nie do zniesienia
str. 250

4.1.8.5. Sprzeciw dziecka
str. 255

4.1.12.1. Wniosek o zwrot dziecka na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 ze sprost.)
str. 265

4.1.12.2. Wniosek o wykonanie prawa do osobistych kontaktów na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 ze sprost.)
str. 269

4.2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (tzw. Bruksela II bis)
str. 274

4.2.1. Uwagi ogólne
str. 274

4.2.2. Rozporządzenie a bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka
str. 276

4.2.3. Tryb postępowania w przypadku bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka
str. 278

4.2.4. Stanowisko Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 280

5. Porwanie rodzicielskie a zgłoszenie zaginięcia dziecka Policji
str. 283

5.1. Kategorie osób zaginionych
str. 283

5.2. Przyjęcie zgłoszenia zaginięcia przez Policję
str. 287

5.3. Czynności podejmowane przez Policję
str. 288

5.4. Zakończenie poszukiwań przez Policję
str. 291

5.5. Załącznik - zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia osoby kategorii III
str. 292

6. Zespół oddzielenia od jednego z rodziców (alienacji rodzicielskiej)
str. 294

7. Polskie instytucje państwowe i pozarządowe w służbie dziecku
str. 299

7.1. Rzecznik Praw Dziecka
str. 299

7.2. Rzecznik Praw Obywatelskich
str. 299

7.3. Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania
str. 300

7.4. Komitet Ochrony Praw Dziecka
str. 301

7.5. Fundacja Dzieci Niczyje
str. 302

7.6. Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
str. 302

Ukryj

Opis:

Kryzys rodziny, zwłaszcza ten, w który konieczna staje się ingerencja aparatu państwa, wywołuje często skrajne emocje u osób bezpośrednio nim dotkniętych. Szczególnie trudna jest sytuacja, gdy osią rodzinnego konfliktu staje się kwestia opieki nad wspólnymi dziećmi. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie ? poza instytucjami prawnymi oraz narzędziami proceduralnymi ? praktycznych mechanizmów pomocnych w prewencji konfliktu, skutecznym zahamowaniu jego rozwoju, jak też w zapobieganiu jego najbardziej drastycznym skutkom. W książce w przystępny sposób przedstawiono kluczowe pojęcia i instytucje prawne regulujące sytuację dziecka w rodzinie. Omówienie to przybliża istotę takich zagadnień, jak: ? zakres i sposób wykonywania władzy rodzicielskiej; ? kontakty z dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy konieczne staje się ich uregulowanie; ? obowiązek alimentacyjny; ? zarząd majątkiem dziecka; ? ustanowienie opieki i kurateli. Aspekty praktyczne tych zagadnień, a zwłaszcza konfliktów, jakie mogą powstać na tym tle, w nowatorski sposób przedstawiono w rozdziale poświęconym mediacji w sprawach rodzinnych. Na szczególną uwagę zasługuje także omówienie zagadnienia porwań rodzicielskich, gdyż jest to problematyka, której dotąd nie poświęcano w piśmiennictwie należytej uwagi. W przedstawiającym tę tematykę rozdziale wyjaśniono m.in. dominujące poglądy w kwestii przesłanek reakcji organów ścigania na porwania rodzicielskie, podstawy prawne żądania takiej reakcji ? zarówno w odniesieniu do terytorium Polski, jak i poza nim ? a także zawarto wiele praktycznych informacji dotyczących możliwych do podjęcia działań. W książce zawarte są również wzory pism, które dodatkowo ułatwiają wszechstronne skorzystanie z zamieszczonych w niej informacji. Paulina Gluza ? absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2006 r. związana z ruchem pozarządowym, w ramach którego zajmuje się prawnymi i praktycznymi aspektami zjawiska porwań rodzicielskich w Polsce i na świecie. Zofia Kołakowska-Halbersztadt ? adwokat, specjalista prawa rodzinnego, jest prezesem fundacji Consensius ? Europejskie Centrum Mediacji, zajmującej się m.in. prowadzeniem postępowań mediacyjnych z zakresu prawa rodzinnego i gospodarczego, pracy, nieletnich, karnych. Maciej Tański ? mediator i trener umiejętności mediacyjnych od 1996 r. Mediuje w sporach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Prowadził kilkaset spraw mediacyjnych. Kieruje Centrum Mediacji Partners Polska i Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie, a od 2005 r. jest członkiem Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788327803337 , 304
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo rodzinne i opiekuńcze
Kod: NEX-0044:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa