Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

W drugim wydaniu uwzględniono najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a także zmiany wprowadzone w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym ustawą z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

więcej

Autorzy: Hanna Knysiak-Molczyk, Artur Mudrecki,
Seria:  Metodyki
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0029:W02P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów  13
Przedmowa  15
 

CZĘŚĆ PIERWSZA

Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

ROZDZIAŁ I.  Prawo do wsparcia i reprezentacji  17
ROZDZIAŁ II.  Pojęcie pełnomocnictwa  20
ROZDZIAŁ III. Udzielenie pełnomocnictwa  24
ROZDZIAŁ IV.
Ustanowienie pełnomocnika w ramach prawa pomocy  36
ROZDZIAŁ V.  Zakres pełnomocnictwa procesowego  43
ROZDZIAŁ VI. Wygaśnięcie pełnomocnictwa  53
ROZDZIAŁ VII. Procesowe skutki ustanowienia pełnomocnika  61

CZĘŚĆ DRUGA

Czynności pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym

ROZDZIAŁ I.
Czynności techniczno-procesowe postępowania administracyjnego  65
1. Odbiór pism przez pełnomocnika   65
1.1. Zasady doręczania pism   65
1.2. Sposoby doręczeń  68
2. Wgląd do akt sprawy   73
2.1. Jawność postępowania administracyjnego  73
2.2. Zakres prawa strony wglądu do akt   73
2.3. Ograniczenia wglądu do akt sprawy   76
ROZDZIAŁ II. Wszczęcie postępowania administracyjnego  80
1. Sporządzenie i wniesienie podania do organu administracji  80
1.1. Wszczęcie postępowania administracyjnego  80
1.2. Forma i wymogi formalne podania  85
2. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość (sporu kompetencyjnego)  90
2.1. Definicja i rodzaje sporów o właściwość   90
2.2. Organy właściwe do rozstrzygania sporów o właściwość (sporów kompetencyjnych)   93
2.3. Postępowanie w sprawie rozstrzygnięcia sporu o właściwość przed organami administracji publicznej   94
2.4. Postępowanie w sprawie rozstrzygnięcia sporu o właściwość i sporu kompetencyjnego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym  96
3. Wniosek o wyłączenie pracownika (członka organu kolegialnego) od udziału w postępowaniu lub o wyłączenie organu od załatwienia sprawy  99
3.1. Wyłączenie z mocy ustawy  99
3.2. Wyłączenie pracownika na żądanie  104
3.3. Skutki naruszenia przepisów o wyłączeniu   108

ROZDZIAŁ III.
Czynności pełnomocnika w toku postępowania administracyjnego  111
1. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu  111
1.1. Rodzaje terminów i zasady ich obliczania  111
1.2. Przesłanki przywrócenia terminu   113
1.3. Rozstrzygnięcie organu w przedmiocie przywrócenia terminu   120
2. Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania  121
2.1. Wniosek w przedmiocie fakultatywnego zawieszenia postępowania   123
2.2. Wniosek w przedmiocie obligatoryjnego zawieszenia postępowania   126
3. Środki prawne służące przeciwdziałaniu bezczynności organów administracji publicznej  130
3.1. Terminy załatwiania spraw  130
3.2. Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie  134
3.3. Skarga na bezczynność organu administracji publicznej   138
4. Udział w czynnościach poprzedzających zawarcie ugody  141
4.1. Prawo do zawarcia ugody   141
4.2. Przesłanki dopuszczalności zawarcia ugody  142
4.3. Tryb i forma zawarcia ugody   144
5. Wniosek w przedmiocie kosztów postępowania   147
ROZDZIAŁ IV.
Czynności pełnomocnika w postępowaniu wyjaśniającym  149
1. Udział pełnomocnika w czynnościach postępowania dowodowego  149
1.1. Zasada prawdy obiektywnej   149
1.2. Inicjatywa dowodowa pełnomocnika strony   153
1.2.1. Wniosek dowodowy  155
1.2.2. Środki dowodowe  156
1.3. Prawo do wypowiedzenia się w przedmiocie przeprowadzonych dowodów   170
2. Udział pełnomocnika w rozprawie administracyjnej  172
2.1. Formy postępowania wyjaśniającego  172
2.2. Czynności pełnomocnika w toku rozprawy  173

ROZDZIAŁ V. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym  177
1. Wniosek w przedmiocie rektyfikacji decyzji administracyjnej   177
1.1. Wniosek o uzupełnienie decyzji   177
1.2. Wniosek o sprostowanie decyzji   180
1.3. Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji   184
2. Wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności lub wstrzymanie wykonania decyzji   186
2.1. Przesłanki i tryb nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności  186
2.2. Wstrzymanie wykonania decyzji   188

ROZDZIAŁ VI. Weryfikacja decyzji i postanowień  190
1. Odwołanie od decyzji   191
1.1. Zasada dwuinstancyjności  191
1.2. Przedmiot odwołania  194
1.3. Legitymacja do wniesienia odwołania  196
1.4. Wymagania formalne odwołania  197
1.4.1. Forma i treść odwołania  198
1.4.2. Tryb i termin do wniesienia odwołania  200
1.5. Ograniczenie i cofnięcie odwołania  202
2. Zażalenie  204
2.1. Przedmiot zażalenia  204
2.2. Wymagania formalne zażalenia   207
3. Nadzwyczajne środki zaskarżenia decyzji (postanowienia)   208
3.1. Podanie o wznowienie postępowania   209
3.2. Wniosek o stwierdzenie nieważności  213
3.3. Wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji dotkniętej wadami niekwalifikowanymi bądź decyzji prawidłowej   216

ROZDZIAŁ VII.
Czynności pełnomocnika w postępowaniach uproszczonych  219
1. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia  219
1.1. Pojęcie i charakter zaświadczenia  219
1.2. Rodzaje zaświadczeń  220
1.3. Osoby uprawnione do żądania wydania zaświadczenia   221
1.4. Termin i forma wydania zaświadczenia   222
1.5. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia i możliwość jego wzruszenia   222
1.6. Ograniczenia w przedstawianiu zaświadczenia na żądanie przez organ  224
2. Skarga, wniosek i petycja w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego  226
2.1. Konstytucyjne prawo do składania petycji, skarg i wniosków  226
2.2. Pojęcie petycji  227
2.3. Adresaci skarg, wniosków i petycji  227
2.4. Interes do złożenia skargi, wniosku i petycji  229
2.5. Brak kontroli sądowoadministracyjnej sposobu załatwiania petycji, skarg i wniosków  230
2.6. Skarga a wniosek   230
2.7. Zakaz szykanowania osób składających skargi i wnioski   231
2.8. Przedmiot skargi   231
2.9. Właściwość organów do załatwienia skargi  232
2.10. Skarga jako podstawa do wszczęcia postępowania administracyjnego   232
2.11. Skarga jako pismo procesowe w toku postępowania administracyjnego   233
2.12. Skarga jako podstawa do wszczęcia postępowania w trybach nadzwyczajnych   234
2.13. Terminy załatwiania skarg  234
2.14. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi   235
2.15. Przedmiot wniosku  236
2.16. Przyjmowanie skarg i wniosków  238
2.17. Nadzór i kontrola nad załatwianiem skarg  238

ROZDZIAŁ VIII.
Udział pełnomocnika w postępowaniach szczególnych uregulowanych przepisami Ordynacji podatkowej  240
1. Postępowanie podatkowe w Ordynacji podatkowej (wybrane zagadnienia)  240
2. Czynności sprawdzające  242
3. Kontrola podatkowa   243
4. Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego   247
5. Porozumienie w sprawach ustalania cen transakcyjnych  250
 

CZĘŚĆ TRZECIA

Czynności pełnomocnika w postępowaniu
sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I.
Pisma w postępowaniu przed sądem administracyjnym  255
1. Wymagania związane z wnoszeniem pism procesowych  255
2. Sporządzenie i wniesienie skargi do sądu administracyjnego  260
2.1. Zakres przedmiotowy skargi i podmioty uprawnione do wniesienia skargi  260
2.2. Przesłanki dopuszczalności skargi   262
2.2.1. Wyczerpanie środków zaskarżenia i wezwanie do usunięcia naruszenia prawa  262
2.2.2. Termin do wniesienia skargi  264
2.2.3. Tryb wnoszenia skargi   266
2.2.4. Warunki formalne skargi  269
3. Odbiór pism przez pełnomocnika  271

ROZDZIAŁ II.
Czynności pełnomocnika w toku postępowania sądowoadministracyjnego  277
1. Wniosek w przedmiocie wstrzymania wykonania aktu lub czynności organu administracji   277
2. Wniosek o wyłączenie sędziego  284
2.1. Przesłanki wyłączenia sędziego z mocy ustawy  285
2.2. Przesłanki względne wyłączenia sędziego   287
3. Wniosek o przyznanie prawa pomocy  291
3.1. Zakres udzielenia prawa pomocy  291
3.2. Forma i treść wniosku o przyznanie prawa pomocy   292
3.3. Przesłanki przyznania prawa pomocy  295
3.4. Zaskarżanie rozstrzygnięć w przedmiocie prawa pomocy   299
4. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu  301
4.1. Rodzaje terminów i zasady ich obliczania  301
4.2. Uchybienie terminowi  303
4.3. Przesłanki przywrócenia terminu   304
4.4. Wstrzymanie postępowania  311
5. Udział pełnomocnika w posiedzeniu mediacyjnym  312
6. Udział pełnomocnika w rozprawie przed sądem administracyjnym   317
7. Wniosek w przedmiocie dowodu uzupełniającego z dokumentu   324
 8. Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego   329
 9. Cofnięcie skargi  334
10. Skarga na przewlekłość postępowania   336
11. Koszty postępowania związane z udziałem w sprawie pełnomocnika  341
11.1. Obowiązek ponoszenia kosztów  341
11.2. Wniosek strony jako przesłanka zasądzenia kosztów postępowania  342
11.3. Pojęcie niezbędnych kosztów postępowania  342
11.4. Zwrot kosztów postępowania przed sądem pierwszej instancji w wyroku  347
11.5. Zwrot kosztów postępowania w przypadku uwzględnienia skargi w trybie autokontroli organu administracji publicznej i pomyślnego zakończenia postępowania mediacyjnego  349
11.6. Zwrot kosztów postępowania w razie częściowego uwzględnienia skargi  349
11.7. Zwrot kosztów postępowania zawinionych zachowaniem strony  350
11.8. Zwrot kosztów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym   350
11.8.1. Zwrot kosztów postępowania w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej  350
11.8.2. Zwrot kosztów postępowania w razie oddalenia skargi kasacyjnej  352
11.8.3. Odstąpienie od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego   354
11.9. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu  355

ROZDZIAŁ III.
Czynności pełnomocnika po wydaniu orzeczenia sądowego  356
1. Wniosek o rektyfikację orzeczenia sądowego  356
1.1. Wniosek o uzupełnienie wyroku   357
1.2. Wniosek o sprostowanie orzeczenia   360
1.3. Wniosek o wykładnię orzeczenia   363
2. Skarga na niewykonanie wyroku  365

ROZDZIAŁ IV. Zaskarżanie orzeczeń sądowych  372
1. Skarga kasacyjna  374
1.1. Charakter skargi kasacyjnej  374
1.2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej  375
1.2.1. Przedmiot zaskarżenia  376
1.2.2. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej  378
1.2.3. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej   379
1.2.4. Przymus zastępstwa procesowego  381
1.2.5. Wymagania fiskalne  382
1.2.6. Skarga kasacyjna jako kwalifikowane pismo procesowe  383
1.2.6.1. Wymagania skargi kasacyjnej jako pisma w postępowaniu sądowym  385
1.2.6.2. Wskazanie zakresu zaskarżenia  386
1.2.6.3. Przytoczenie podstaw kasacyjnych   387
1.2.6.4. Wniosek zaskarżenia  392
1.3. Najczęściej popełniane uchybienia przy sporządzaniu skarg kasacyjnych  395
1.4. Odpowiedź na skargę kasacyjną   399
1.5. Orzeczenia w przedmiocie skargi kasacyjnej  401
2. Zażalenie  402
2.1. Przedmiot zażalenia  403
2.2. Wymagania formalne zażalenia   404
3. Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego   406
4. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia  413
 

CZĘŚĆ CZWARTA

Wzory pism procesowych

ROZDZIAŁ I. Wzory pism w postępowaniu administracyjnym   423
1. Wzór wniosku o wyłączenie pracownika   423
2. Wzór wniosku o przywrócenie uchybionego terminu   424
3. Wzór zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie   425
4. Wzór wniosku o sprostowanie decyzji   426
5. Wzór odwołania od decyzji   427
6. Wzór podania o wznowienie postępowania   428

ROZDZIAŁ II.
Wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym   430
1. Wzór skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego   430
2. Wzór wniosku o wyłączenie sędziego   432
3. Wzór wniosku o przywrócenie uchybionego terminu   433
4. Wzór wniosku o uzupełnienie wyroku  434
5. Wzór skargi kasacyjnej   435
6. Wzór skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego   439
7. Wzór skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia   441
 

Bibliografia   445 

Ukryj

Opis:

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych to publikacja przygotowana z myślą o praktykach – adwokatach, radcach prawnych, doradcach podatkowych i rzecznikach patentowych, występujących w charakterze pełnomocników w postępowaniach administracyjnych oraz przed sądami administracyjnymi, a także o aplikantach adwokackich i radcowskich.

Książka przedstawia czynności procesowe zawodowych pełnomocników w najistotniejszych etapach postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego (z uwzględnieniem odrębności postępowania w sprawach podatkowych) oraz postępowań uproszczonych w sprawach wydawania zaświadczeń oraz rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, jak również postępowania sądowoadministracyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem środków odwoławczych oraz nadzwyczajnych środków prawnych weryfikacji orzeczeń sądowych, m.in. objętych przymusem adwokacko-radcowskim). W odrębnej części zamieszczono wzory wybranych pism procesowych.

W drugim wydaniu uwzględniono najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a także zmiany wprowadzone w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym ustawą z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788327802262 , 456
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie sądowoadministracyjne
Kod: NEX-0029:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów