Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Grzegorz Matusik,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0691:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstep
str. 15

ROZDZIAL I. Teoretyczna koncepcja wlasnosci
str.19


1. Wprowadzenie
str.19
2. Pojecia podstawowe
str.20
2.1. Normy postepowania
str.20
2.2. Sytuacje prawne podmiotów prawa a wlasnosc
str.25
3. Stosunek prawny wlasnosci
str.29
3.1. Pojecie stosunku spolecznego i prawnego
str.29
3.2. Wlasciciel znajdujacy sie w prawnych sytuacjach pochodnych
str.32
3.3. Wlasciciel znajdujacy sie w prawnych sytuacjach pierwotnych
str.39
3.4. Wnioski
str.40
4. Wlasnosc a prawo podmiotowe
str.41
4.1. Zastrzezenia wstepne
str.41
4.2. Prawo podmiotowe w teorii prawa
str.42
4.3. Prawo podmiotowe w doktrynie prawa cywilnego
str.45
4.4. Prawo podmiotowe a stosunek prawny
str.47
4.5. Wnioski
str.48
5. Wlasnosc w doktrynie prawa cywilnego
str.48
5.1. Polaryzacja stanowisk
str.48
5.2. Wlasnosc jako prawo podmiotowe
str.49
5.3. Wlasnosc jako prawo podmiotowe i stosunek prawny
str.54
5.4. Wlasnosc jako stosunek prawny
str.57
5.5. Alternatywne koncepcje wlasnosci
str.60
5.6. Wnioski
str.62

ROZDZIAL II. Obciazenia wlasnosci nieruchomosci i inne wyznaczniki jej tresci
str.64


1. Wprowadzenie
str.64
2. Status ograniczonych praw rzeczowych ustanawianych na nieruchomosci gruntowej
str.65
2.1. Ograniczone prawa rzeczowe - ujecie teoretyczne
str.65
2.2. Ograniczenie wlasnosci przez rzeczowe prawa ograniczone - ujecie teoretyczne
str.69
2.3. Status ograniczonych praw rzeczowych w doktrynie prawa cywilnego
str.72
3. Status administracyjnych obowiazków spoczywajacych na wlascicielu nieruchomosci
str.77
3.1. Prawo publiczne - prawo prywatne
str.77
3.2. Publiczne prawo podmiotowe
str.83
3.3. Status obowiazków administracyjnych wlasciciela nieruchomosci w doktrynie prawa cywilnego
str.87
3.4. Wnioski
str.91
4. Klauzule generalne a wlasnosc nieruchomosci
str.93

ROZDZIAL III. Wlasnosc urzadzen przesylowych w latach 1945-2006
str.99


1. Wprowadzenie
str.99
2. Urzadzenie przesylowe i przedsiebiorstwo przesylowe - zakres desygnatów
str.100
2.1. Urzadzenie przesylowe
str.100
2.2. Przedsiebiorstwo przesylowe i przedsiebiorca przesylowy
str.104
3. Trzy okresy i ich granice w wyjasnianiu kwestii wlasnosci urzadzen przesylowych
str.109
4. Okres do przelomu lat 1990/1991
str.113
4.1. Przepisy ogólne
str.113
4.2. Przepisy dotyczace urzadzen przesylajacych rózne postacie energii
str.116
4.3. Przepisy dotyczace urzadzen wodno-kanalizacyjnych
str.119
4.4. Przepisy dotyczace urzadzen telekomunikacyjnych
str.123
4.5. Stosunek regulacji szczególnych do przepisów dekretu o prawie rzeczowym i Kodeksu cywilnego
str.125
4.6. Status urzadzen przesylowych w pierwszym okresie - synteza
str.130
5. Okres od 1990/91 do roku 2006
str.135
5.1. Uwagi wprowadzajace
str.135
5.2. Regulacje prawne dotyczace urzadzen przesylowych i dostarczania mediów
str.135
5.3. Przeksztalcenia wlasnosciowe lat dziewiecdziesiatych - wzmianka
str.139
5.3.1. Kierunki przeksztalcen wlasnosciowych
str.139
5.3.2. Procesy komunalizacyjne
str.143
5.3.3. Uwlaszczenie panstwowych osób prawnych
str.150
5.3.4. Procesy prywatyzacyjne
str.155
5.3.5. Wnioski
str.158
5.4. Wlasnosc urzadzen przesylowych w drugim okresie zgodnie z regulacja Kodeksu cywilnego
str.159
5.4.1. Uwagi wprowadzajace
str.159
5.4.2. Stanowisko judykatury
str.159
5.4.3. Stanowisko doktryny prawa cywilnego
str.166
5.4.3.1. Zwolennicy koncepcji Trybunalu Konstytucyjnego
str. 166
5.4.3.2. Przeciwnicy koncepcji Trybunalu Konstytucyjnego 168
6. Podsumowanie
str.174

ROZDZIAL IV. Wlasnosc urzadzen przesylowych w okresie od 2006 roku
str.177


1. Cztery koncepcje w wyjasnianiu statusu prawnego urzadzen przesylowych
str.177
2. Koncepcja pierwsza: wylacznosc umowy
str.182
2.1. Glówne zalozenia koncepcji
str.182
2.2. Kategorie umów w zwiazku z planowanymi inwestycjami magistralnymi, gdy urzadzenie stanowi czesc skladowa gruntu ab initio
str.184
2.2.1. Umowa o przeniesienie wlasnosci przyszlego urzadzenia magistralnego
str.186
2.2.2. Umowa przedwstepna
str.194
2.2.3. Umowy o dzielo lub roboty budowlane oraz umowy zwiazane uregulowaniem praw do gruntu
str.196
2.3. Umowy zawierane w zwiazku z planowanymi inwestycjami magistralnymi, gdy urzadzenie nie stanowi czesci skladowej gruntu
str.199
2.4. Umowy o przeniesienie wlasnosci istniejacych urzadzen magistralnych
str.202
2.5. Status tzw. przylaczy i umowy zwiazane z przenoszeniem i ustalaniem ich wlasnosci
str.209
2.6. Nabycie innego prawa podmiotowego niz wlasnosc wzgledem urzadzenia
str.217
2.7. Zalety i wady koncepcji "umownego wejscia w sklad przedsiebiorstwa"
str.218
3. Koncepcja druga: faktyczne polaczenie
str.224
3.1. Glówne zalozenia koncepcji. Uchwala Sadu Najwyzszego z 8 marca 2006 roku
str.224
3.2. Status urzadzenia przesylowego jako czesci skladowej instalacji sieciowych
str.226
3.2.1. Pojecie czesci skladowej rzeczy i zbioru rzeczy
str.226
3.2.2. Instalacja sieciowa a siec
str.230
3.2.3. Kryteria uznania urzadzenia za czesc skladowa instalacji sieciowych
str.232
3.2.4. Skutki stosowania proponowanych kryteriów
str. 234
3.3. Status urzadzenia niebedacego czescia skladowa instalacji sieciowych
str.235
3.4. Zalety i wady koncepcji
str.236
4. Koncepcja trzecia: fakt polaczenia i zdarzenie prawne
str.240
4.1. Glówne zalozenia koncepcji
str. 240
4.2. Zalety i wady koncepcji
str.243
5. Koncepcja czwarta: posiadanie urzadzenia oraz poniesienie kosztów jego budowy
str.247
5.1. Posiadanie i jego "wejscie w sklad przedsiebiorstwa"
str.247
5.2. Nabycie posiadania i poniesienie kosztów budowy urzadzenia
str. 252
5.3. Wlasnosc urzadzen istniejacych - odeslanie
str.256
5.4. Zalety i wady koncepcji
str.258
6. Wnioski de lege ferenda na tle prawnoporównawczym
str.260
7. Projektowana nowelizacja art. 49 k.c.
str. 264

ROZDZIAL V. Korzystanie z gruntów w celach przesylowych na podstawie regulacji prawa publicznego
str.272


1. Wprowadzenie
str.272
2. Korzystanie z gruntów dla celów przesylowych wynikajace z regulacji prawa publicznego w ujeciu historycznym
str.274
2.1. Regulacje ogólnego prawa wywlaszczeniowego
str.274
2.1.1. Zakres przedmiotowy regulacji
str.274
2.1.2. Dekret z 1949 r.
str. 276
2.1.3. Ustawa z 1958 r.
str.278
2.1.4. Ustawa z 1985 r. (u.g.g.)
str.282
2.2. Regulacje zawarte w aktach prawnych dotyczacych dostawy poszczególnych mediów
str.285
2.3. Wnioski
str.289
3. Tytuly do korzystania z gruntów dla celów przesylowych wynikajace z obowiazujacych regulacji publicznoprawnych
str.291
3.1. Wywlaszczenie nieruchomosci na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomosciami
str.291
3.1.1. Wywlaszczenie sensu stricto
str.291
3.1.2. Objecie nieruchomosci (art. 124 u.g.n.)
str.294
3.1.3. Zajecie nieruchomosci (art. 126 u.g.n.)
str.309
3.2. Ingerencje na podstawie aktów prawnych regulujacych dostawe poszczególnych mediów
str.311
3.3. Wnioski
str.314
4. Charakter prawny uprawnien powstajacych w zwiazku z objeciem i zajeciem nieruchomosci oraz ich cywilnoprawne skutki
str.315

ROZDZIAL VI. Korzystanie z gruntów w celach przesylowych na podstawie regulacji prawa prywatnego
str.325


1. Wprowadzenie
str.325
2. Sluzebnosci gruntowe - charakterystyka ogólna
str.326
3. Sluzebnosc gruntowa drogi koniecznej i inne sluzebnosci gruntowe jako tytuly do korzystania z nieruchomosci dla celów przesylowych
str.331
3.1. Sytuacja sprzed wprowadzenia regulacji sluzebnosci przesylu
str. 331
3.1.1. Stanowiska judykatury i doktryny
str.331
3.1.2. Wstepna ocena rozbieznych pogladów
str.337
3.1.3. Przedmiot dyskusji i pojecia podstawowe
str.341
3.1.4. Wnioski
str.352
3.2. Sytuacja po wprowadzeniu regulacji sluzebnosci przesylu
str.354
4. Sluzebnosc przesylu
str.356
4.1. Charakterystyka ogólna instytucji
str.356
4.2. Strony stosunku prawnego
str.362
4.2.1. Podmiot uprawniony
str.362
4.2.2. Podmiot zobowiazany
str.368
4.3. Powstanie sluzebnosci przesylu
str.370
4.3.1. Umowa
str.370
4.3.2. Orzeczenie sadu i decyzja administracyjna
str.372
4.3.3. Zasiedzenie
str.381
4.3.3.1. Zasiedzenie sluzebnosci gruntowej o tresci odpowiadajacej sluzebnosci przesylu
str.381
4.3.3.2. Zasiedzenie sluzebnosci przesylu - wzmianka
str.392
4.3.4. Wynagrodzenie za ustanowienie sluzebnosci przesylu
str.393
4.4. Tresc i sposób wykonywania. Odeslania
str.398
4.5. Ustanie sluzebnosci przesylu
str.407
4.6. Ochrona sluzebnosci przesylu
str.412
4.7. Ocena regulacji prawnej oraz wnioski de lege ferenda na tle prawnoporównawczym
str.414
5. Inne prywatnoprawne tytuly do korzystania z nieruchomosci dla celów przesylowych
str.423

ROZDZIAL VII. Roszczenia wlasciciela gruntu w zwiazku z korzystaniem przez przedsiebiorce przesylowego z jego gruntu bez tytulu prawnego
str.427


1. Wprowadzenie
str.427
2. Roszczenie negatoryjne (art. 222 § 2 k.c.)
str.428
2.1. Charakterystyka ogólna roszczenia
str.428
2.2. Roszczenie negatoryjne w sprawach przesylowych
str.432
3. Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu
str.438
3.1. Przedmiot posiadania w razie korzystania z gruntów dla celów przesylowych
str.438
3.2. Roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z gruntu jako roszczenie uzupelniajace roszczenie negatoryjne
str.446
4. Roszczenie o wykup gruntu (art. 231 § 2 k.c.)
str.454
4.1. Charakterystyka ogólna roszczenia
str.454
4.2. Specyfi ka roszczenia o wykup gruntu w razie wzniesienia urzadzenia przesylowego
str.461
5. Podsumowanie
str.466

Zakonczenie
str.467

Bibliografia
str.473

Ukryj

Opis:

Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu to publikacja, w której omówiono zagadnienia związane ze statusem prawnym tzw. urządzeń przesyłowych oraz korzystaniem z nieruchomości gruntowych w celach przesyłowych. Autor przedstawił ewolucję poglądów doktryny i judykatury dotyczących ustalania własności urządzeń przesyłowych oraz aktualne koncepcje w tym zakresie, by odnieść się również do planowanych zmian legislacyjnych. W publikacji zaprezentowano historyczne uwarunkowania korzystania z nieruchomości gruntowych w celu posadowienia urządzeń przesyłowych, a także tytuły prawne pozwalające na tego typu ingerencję, w tym służebność przesyłu. Autor rozważył też problematykę roszczeń właścicieli gruntów w związku z umieszczeniem na tych gruntach urządzeń przesyłowych. Wywody te poprzedza obszerna analiza istoty własności i jej ograniczeń. W drugim wydaniu znacznie poszerzono rozważania dotyczące służebności przesyłu, uwzględniono nowe poglądy doktryny i judykatury, a także skomentowano projektowane nowelizacje regulacji dotyczących urządzeń przesyłowych. Książka skierowana jest do prawników cywilistów ? zwłaszcza sędziów, pełnomocników przedsiębiorców przesyłowych lub właścicieli gruntów, notariuszy, jak również do prawników teoretyków. Grzegorz Matusik ? doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także w Samodzielnym Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, radca prawny, ekspert sejmowy.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788376208602 , Format: 14.5x20.5cm , 496
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0691:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów