Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

Książka zawiera wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzory orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny.

więcej

Autorzy: Bogusław Dauter, Janusz Drachal, Małgorzata Niezgódka-Medek,
Seria:  Wzory pism
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  Stan prawny na 1 września 2015 r.
Kod: NEX-0854:W07P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 15

OD AUTORÓW | str. 17

I PRZEPISY WSTĘPNE | str. 21

1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego | str. 23
2. Postanowienie rozstrzygające spór kompetencyjny | str. 27
3. Wniosek o wyłączenie sędziego | str. 31
4. Wniosek o wyłączenie sędziego zgłoszony na rozprawie | str. 33
5. Postanowienie o odmowie wyłączenia sędziego | str. 35

II STRONY 39

A. Zdolność sądowa i procesowa | str. 39
6. Wniosek o ustanowienie kuratora z powodu braków w reprezentacji strony | str. 41
7. Postanowienie o odmowie ustanowienia kuratora | str. 44
8. Zarządzenie w sprawie usunięcia braków w zakresie zdolności sądowej lub procesowej | str. 47
9. Wezwanie do uzupełnienia braków w zakresie zdolności sądowej lub procesowej | str. 49
10. Wniosek o ustanowienie przedstawiciela ustawowego dla osoby fizycznej niemającej zdolności do czynności prawnych | str. 51
11. Postanowienie o dopuszczeniu do udziału w sprawie mimo istniejących braków | str. 54
12. Postanowienie o zniesieniu postępowania | str. 56

B. Strony i uczestnicy postępowania | str. 59
13. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika | str. 61
14. Postanowienie o dopuszczeniu do udziału w sprawie | str. 64
15. Postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie | str. 66
16. Zażalenie na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie | str. 69

C. Pełnomocnicy | str. 73
17. Pełnomocnictwo procesowe ogólne | str. 75
18. Pełnomocnictwo procesowe do prowadzenia poszczególnych spraw | str. 79
19. Pełnomocnictwo do niektórych czynności w postępowaniu | str. 81
20. Zarządzenie urzędowego poświadczenia podpisu strony | str. 83
21. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez mocodawcę | str. 85
22. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez pełnomocnika | str. 87
23. Postanowienie o dopuszczeniu do podjęcia naglącej czynności osoby niemogącej przedstawić pełnomocnictwa | str. 89

III POSTĘPOWANIE PRZED WOJEWÓDZKIM SĄDEM ADMINISTRACYJNYM | str. 91

A. Pisma w postępowaniu sądowym | str. 91
24. Zarządzenie o wezwaniu do uzupełnienia braków pisma | str. 93
25. Zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania | str. 97
26. Zażalenie na zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania | str. 100

B. Skarga | str. 105
27. Skarga na pisemną interpretację prawa podatkowego | str. 107
28. Skarga na bezczynność | str. 114
29. Skarga na przewlekłość postępowania | str. 119
30. Skarga w sprawie polityki rozwoju | str. 125
31. Skarga w sprawie pozwolenia budowlanego | str. 129
32. Odpowiedź na skargę | str. 135
33. Wniosek o wymierzenie organowi grzywny | str. 140
34. Postanowienie o wymierzeniu organowi grzywny | str. 143
35. Żądanie rozpoznania sprawy na podstawie odpisu skargi | str. 147
36. Zawiadomienie organu właściwego do rozpatrzenia skargi | str. 150
37. Postanowienie o zawieszeniu postępowania | str. 152
38. Postanowienie o odrzuceniu skargi | str. 155
39. Skarga kasacyjna od postanowienia o odrzuceniu skargi | str. 159
40. Skarga kasacyjna od wyroku w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia | str. 163
41. Skarga kasacyjna od wyroku stwierdzającego nieważność zaskarżonej decyzji | str. 170
42. Skarga kasacyjna od wyroku w przedmiocie wydania zaświadczenia | str. 178
43. Postanowienie o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu | str. 187
44. Cofnięcie skargi | str. 189
45. Postanowienie umarzające postępowanie | str. 192
46. Postanowienie uznające cofnięcie skargi za niedopuszczalne | str. 194
47. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu przez organ | str. 196
48. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu przez sąd | str. 199
49. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu | str. 203
50. Postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu | str. 206
51. Zażalenie na postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu | str. 210
52. Postanowienie o uchyleniu postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu | str. 214
53. Zażalenie na postanowienie o uchyleniu postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu | str. 217
54. Protokół losowania | str. 220

C. Wszczęcie postępowania | str. 223
55. Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy | str. 225
56. Wniosek o rozpoznanie sprawy poza kolejnością | str. 228

D. Doręczenia | str. 231
57. Doręczenie pisma przez sąd | str. 233
58. Zawiadomienie strony o zmianie zamieszkania | str. 239
59. Wniosek osoby zainteresowanej o ustanowienie kuratora | str. 241
60. Postanowienie o ustanowieniu kuratora | str. 244

E. Terminy | str. 247
61. Zarządzenie o przedłużeniu terminu sądowego | str. 249
62. Wniosek o skrócenie terminu sądowego | str. 251
63. Zarządzenie o skróceniu terminu sądowego | str. 253

F. Uchybienie terminowi i jego przywrócenie | str. 255
64. Wniosek o przywrócenie terminu | str. 257
65. Postanowienie o przywróceniu terminu | str. 262
66. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu | str. 265
67. Zażalenie | str. 269
68. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi | str. 272
69. Postanowienie o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu | str. 276
70. Postanowienie o wstrzymaniu postępowania w sprawie | str. 278

G. Posiedzenia sądowe | str. 281
71. Postanowienie o skierowaniu sprawy na posiedzenie jawne | str. 283
72. Zawiadomienie o posiedzeniu jawnym | str. 285
73. Wniosek o odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych | str. 288
74. Zarządzenie o odbyciu posiedzenia przy drzwiach zamkniętych | str. 290
75. Żądanie uzupełnienia protokołu | str. 292
76. Żądanie sprostowania protokołu | str. 295
77. Zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie sprostowania protokołu | str. 297
78. Odwołanie od zarządzenia przewodniczącego w przedmiocie uzupełnienia protokołu | str. 299
79. Załącznik do protokołu | str. 302
80. Zastrzeżenia do protokołu | str. 304
81. Wniosek o przeprowadzenie dowodów uzupełniających z dokumentów | str. 306
82. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z dokumentu | str. 311
83. Postanowienie o odroczeniu rozprawy | str. 314
84. Postanowienie o połączeniu spraw w celu łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia | str. 317
85. Postanowienie o połączeniu spraw w celu łącznego rozpoznania | str. 320
86. Postanowienie o rozłączeniu spraw | str. 322
87. Postanowienie o ukaraniu grzywną za naruszenie powagi sądu | str. 324
88. Postanowienie o orzeczeniu grzywny organowi uchylającemu się od zastosowania się do postanowienia sądu podjętego w toku postępowania | str. 328

H. Postępowanie mediacyjne i uproszczone | str. 331
89. Wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego | str. 333
90. Protokół posiedzenia mediacyjnego | str. 336
91. Skarga na akt wydany na podstawie ustaleń postępowania mediacyjnego | str. 339
92. Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne | str. 342
93. Wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym | str. 344
94. Postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpoznania na rozprawie | str. 347

I. Zawieszenie i podjęcie postępowania | str. 349
95. Postanowienie o zawieszeniu postępowania z urzędu | str. 351
96. Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania | str. 355
97. Postanowienie o zawieszeniu postępowania na wniosek stron wydane na rozprawie | str. 358
98. Wniosek strony w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania | str. 360
99. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania | str. 362
100. Postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania | str. 365
101. Zażalenie na postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania | str. 367
102. Postanowienie o umorzeniu zawieszonego postępowania | str. 370
103. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania | str. 372

J. Orzeczenia sądowe | str. 377
104. Wyrok uwzględniający skargę w odniesieniu także do innych aktów wydanych w granicach sprawy | str. 379
105. Wyrok ze zdaniem odrębnym dotyczącym uzasadnienia | str. 383
106. Postanowienie o odroczeniu ogłoszenia orzeczenia | str. 387
107. Postanowienie o przedłużeniu terminu ogłoszenia orzeczenia | str. 390
108. Wniosek strony o uzasadnienie wyroku | str. 393
109. Wniosek rzecznika praw obywatelskich o uzasadnienie wyroku | str. 395
110. Wniosek prokuratora o uzasadnienie wyroku | str. 399
111. Postanowienie - odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku | str. 402
112. Wyrok uchylający decyzję | str. 405
113. Wyrok uwzględniający skargę wydany w postępowaniu uproszczonym na posiedzeniu niejawnym | str. 410
114. Postanowienie o przedstawieniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu | str. 413
115. Wyrok uwzględniający skargę w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego | str. 420
116. Wyrok stwierdzający nieważność decyzji w części | str. 423
117. Wyrok uwzględniający skargę na inny akt | str. 426
118. Wyrok uwzględniający skargę w sprawie polityki rozwoju | str. 430
119. Wyrok uwzględniający skargę na uchwałę gminy | str. 435
120. Wyrok uwzględniający skargę na akt nadzoru | str. 439
121. Wyrok uwzględniający skargę na bezczynność organu administracji | str. 442
122. Wyrok uwzględniający skargę na przewlekłość postępowania | str. 447
123. Wyrok uwzględniający skargę na czynność prawną | str. 452
124. Wyrok oddalający skargę | str. 455
125. Wyrok oddalający skargę w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego | str. 460
126. Wyrok uchylający decyzję i orzekający o jej wykonalności | str. 463
127. Wniosek o wymierzenie grzywny z tytułu niewykonania obowiązku prawnego | str. 465
128. Postanowienie o wymierzeniu grzywny z tytułu nienadesłania akt sprawy | str. 468
129. Skarga o wymierzenie grzywny z tytułu niewykonania wyroku | str. 471
130. Wyrok wymierzający grzywnę z tytułu niewykonania wyroku | str. 476
131. Postanowienie - sygnalizacja | str. 479
132. Wniosek o sprostowanie wyroku | str. 482
133. Postanowienie o sprostowaniu wyroku | str. 484
134. Postanowienie o odmowie sprostowania wyroku | str. 487
135. Wniosek o uzupełnienie wyroku | str. 489
136. Wyrok uzupełniający wyrok | str. 492
137. Postanowienie o uzupełnieniu wyroku | str. 495
138. Postanowienie o odmowie uzupełnienia wyroku | str. 498
139. Postanowienie o odrzuceniu wniosku o uzupełnienie wyroku | str. 501
140. Wniosek o wykładnię wyroku | str. 503
141. Postanowienie - wykładnia wyroku | str. 506
142. Postanowienie - odmowa wykładni wyroku | str. 509
143. Wniosek o umorzenie postępowania zgłoszony przed rozprawą | str. 512
144. Postanowienie o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego wydane na posiedzeniu niejawnym | str. 514
145. Wniosek o umorzenie postępowania zgłoszony na rozprawie | str. 516
146. Postanowienie o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego wydane na rozprawie | str. 518
147. Wniosek o zmianę postanowienia | str. 520
148. Postanowienie o zmianie postanowienia | str. 523
149. Wniosek o uchylenie postanowienia | str. 526
150. Postanowienie o uchyleniu postanowienia | str. 528

K. Prawomocność orzeczeń | str. 531
151. Wniosek o stwierdzenie prawomocności orzeczenia | str. 533
152. Postanowienie o stwierdzeniu prawomocności | str. 536

IV ŚRODKI ODWOŁAWCZE | str. 539

A. Skarga kasacyjna | str. 539
153. Skarga kasacyjna | str. 541
154. Postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej | str. 548
155. Wyrok oddalający skargę kasacyjną | str. 551
156. Wyrok uwzględniający skargę kasacyjną | str. 555
157. Wyrok uchylający zaskarżony wyrok i rozstrzygający sprawę | str. 558

B. Zażalenie | str. 561
158. Zażalenie | str. 563

V KOSZTY POSTĘPOWANIA | str. 567

A. Wpis | str. 567
159. Zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania z powodu nieuiszczenia opłaty | str. 569
160. Zarządzenie o wezwaniu do usunięcia braków formalnych skargi i uiszczenia wpisu | str. 571
161. Postanowienie o odrzuceniu środka zaskarżenia (skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia, skargi o wznowienie postępowania) z powodu nieuiszczenia wpisu | str. 573
162. Zażalenie od postanowienia o odrzuceniu skargi z powodu nieuiszczenia wpisu | str. 575
163. Zarządzenie o wezwaniu do uzupełnienia opłaty | str. 578
164. Wezwanie do wpłacenia kwoty należnej opłaty | str. 580
165. Postanowienie o obowiązku ponoszenia kosztów sądowych | str. 582
166. Zażalenie na zarządzenie o wezwaniu do uzupełnienia opłaty | str. 584
167. Wniosek o wszczęcie egzekucji | str. 587
168. Wniosek o rozłożenie należności sądowej na raty | str. 589
169. Wniosek o umorzenie należności sądowej | str. 592
170. Zarządzenie o rozłożeniu należności sądowej na raty | str. 594
171. Zarządzenie o umorzeniu należności sądowej z urzędu | str. 596
172. Postanowienie o zwrocie wpisu | str. 598
173. Zarządzenie o ściągnięciu opłaty kancelaryjnej | str. 600
174. Sprzeciw od zarządzenia referendarza sądowego o ściągnięciu nieuiszczonej opłaty kancelaryjnej | str. 602

B. Wydatki | str. 605
175. Wezwanie do wpłacenia wyłożonej za stronę kwoty z budżetu sądu | str. 607
176. Postanowienie o ściągnięciu wyłożonej za stronę kwoty z budżetu sądu | str. 609

VI ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH. PRAWO POMOCY | str. 613

177. Postanowienie o przyznaniu prawa pomocy w zakresie częściowym | str. 615
178. Postanowienie o przyznaniu prawa pomocy w zakresie całkowitym | str. 620
179. Wystąpienie do organu samorządu zawodowego o wyznaczenie pełnomocnika dla strony, której przyznano prawo pomocy | str. 624
180. Postanowienie WSA o uchyleniu postanowienia referendarza sądowego w sprawie przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym i o odmowie przyznania prawa pomocy z powodu oczywistej bezzasadności skargi | str. 626
181. Postanowienie referendarza sądowego o oddaleniu wniosku o przyznanie prawa pomocy | str. 629
182. Sprzeciw od postanowienia referendarza sądowego o odmowie przyznania prawa pomocy | str. 633
183. Postanowienie sądu o przyznaniu prawa pomocy w częściowym zakresie, wydane w wyniku wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego | str. 637
184. Zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie odmowy przyznania prawa pomocy | str. 641
185. Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej | str. 644
186. Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej | str. 649
187. Wezwanie do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów źródłowych w związku z ubieganiem się o przyznanie prawa pomocy | str. 653
188. Zarządzenie o pozostawieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia braków w terminie | str. 656
189. Sprzeciw od zarządzenia referendarza sądowego o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania | str. 659
190. Zarządzenie o pozostawieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania z powodu nienadesłania go w terminie na urzędowym formularzu | str. 663
191. Postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu | str. 666
192. Postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia pełnomocnikowi za zastępstwo procesowe wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz o zwrocie niezbędnych udokumentowanych wydatków | str. 669
193. Postanowienie o cofnięciu prawa pomocy | str. 673

VII UCHWAŁY NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO | str. 675

194. Postanowienie - pytanie prawne | str. 677
195. Postanowienie - pytanie prawne | str. 680
196. Postanowienie o odmowie odpowiedzi na pytanie prawne | str. 683
197. Uchwała rozstrzygająca zagadnienie prawne przedstawione przez Naczelny Sąd Administracyjny | str. 688
198. Wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego | str. 693
199. Uchwała zawierająca odpowiedź na pytanie prawne | str. 696

VIII WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA | str. 701

200. Skarga o wznowienie postępowania sądowego | str. 703
201. Postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie | str. 709
202. Postanowienie o wznowieniu postępowania | str. 712

IX SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA | str. 717

203. Skarga od orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z powodu rażącego naruszenia norm prawa Unii Europejskiej | str. 719
204. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - nieuprawdopodobnienie poniesienia szkody | str. 722
205. Postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - braki formalne | str. 728
206. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalający skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia z powodu braku naruszenia norm prawa Unii Europejskiej | str. 731
207. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 736
208. Postanowienie odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku - naruszenie terminu | str. 743
209. Postanowienie odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku - przymus adwokacki | str. 747
210. Wyrok uwzględniający skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 751

X POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT | str. 757

211. Wniosek o odtworzenie akt | str. 759
212. Zarządzenie w sprawie złożenia dokumentów niezbędnych do odtworzenia akt | str. 763
213. Postanowienie o skazaniu na grzywnę za nienadesłanie odpisów dokumentów niezbędnych do odtworzenia akt | str. 765
214. Zarządzenie przewodniczącego o dołączeniu do akt odpisów dokumentów | str. 768
215. Wezwanie do złożenia oświadczeń w postępowaniu w razie zaginięcia lub zniszczenia akt | str. 770
216. Postanowienie o częściowym odtworzeniu akt | str. 772

XI PRZEPISY Z ZAKRESU POSTĘPOWANIA W OBROCIE ZAGRANICZNYM | str. 775

217. Postanowienie o odrzuceniu skargi z przyczyn formalnych na skutek przyjęcia fikcji doręczenia pisma stronie zamieszkałej za granicą | str. 777

Ukryj

Opis:

Książka zawiera wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzory orzeczeń
wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczące m.in.:
• stron i uczestników postępowania – ich zdolności sądowej i procesowej oraz udziału pełno-
mocników,
• przebiegu postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym – od wszczęcia postępowania do wydania orzeczenia sądowego oraz jego uprawomocnienia,
• środków odwoławczych,
• kosztów postępowania oraz zwolnień od ich uiszczania,
• wznowienia postępowania,
• skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
Publikacja ma na celu pomoc uczestnikom postępowania i ich pełnomocnikom w doborze właściwego pisma procesowego do konkretnej sytuacji prawnej. Pod poszczególnymi wzorami za-
mieszczone zostały objaśnienia pozwalające na prawidłowe pod względem prawnym sporządza-
nie pism i orzeczeń, a odpowiednie orzecznictwo powoływane przez autorów zawiera istotne
wskazówki dla sporządzającego pismo.
Siódme wydanie książki zostało uzupełnione m.in. o nowe wzory skarg kasacyjnych: od wyroku
w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia, od wyroku stwierdzającego nieważność
zaskarżonej decyzji, od wyroku w przedmiocie wydania zaświadczenia.
Książka jest przeznaczona dla organów administracji publicznej, stron postępowania sądowo-
administracyjnego oraz ich pełnomocników, a także aplikantów zawodów prawniczych.
Autorzy są wybitnymi specjalistami z dziedziny postępowania sądowoadministracyjnego, sędziami
Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony
www.postepowanie-sadowoadmininistracyjne-wzory.lex.pl po wpisaniu zamieszczonego
w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można mody?kować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9384-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 780
Rodzaj: wzory pism , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie administracyjne
Kod: NEX-0854:W07P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów